Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English M Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
M Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • machine (n) makine
 • magazine (n) dergi
 • main (adj) ana, asıl, esas, temel
 • make (v) yapmak, üretmek
 • man (n) adam; insanoğlu
 • many (det) birçok, çok
 • many (pron) birçoğu
 • map (n) harita
 • March (n) mart
 • market (n) çarşı, pazar, market; piyasa
 • married (adj) evli
 • match (n) maç; kibrit; eş, denk
 • match (v) eşleşmek, uymak, tutmak, benzemek
 • May (n) mayıs
 • maybe (adv) belki, olabilir
 • me (pron) beni, bana
 • meal (n) öğün, yemek
 • mean (v) anlamına gelmek, demek istemek
 • meaning (n) anlam
 • meat (n) et
 • meet (v) buluşmak; tanışmak, karşılaşmak
 • meeting (n) toplantı, buluşma
 • member (n) organ, üye, aza
 • menu (n) menü, yemek listesi
 • message (n) mesaj, ileti
 • metre (n) metre
 • midnight (n) gece yarısı
 • mile (n) mil
 • milk (n) süt
 • million (num) milyon
 • minute (n) dakika, an
 • miss (v) özlemek; kaçırmak, ıskalamak
 • mistake (n) yanlış, hata, kusur
 • model (n) manken; örnek
 • modern (adj) yeni, çağdaş, modern
 • moment (n) an
 • Monday (n) pazartesi
 • money (n) para, nakit
 • month (n) ay
 • more (adv) daha çok, daha fazla
 • more (det) daha çok, daha fazla
 • more (pron) daha çok, daha fazla
 • morning (n) sabah; günaydın
 • most (adv) en, en çok
 • most (det) çoğu, büyük bir kısmı
 • most (pron) çoğu kişi
 • mother (n) anne
 • mountain (n) dağ
 • mouse (n) fare
 • mouth (n) ağız
 • move (v) hareket etmek, taşınmak
 • movie (n) film
 • much (adv) fazla, çok
 • much (det) birçok, çok
 • much (pron) birçoğu
 • mum (n) annecim, anne
 • museum (n) müze
 • music (n) müzik
 • must (mv) gereklilik/zorunluluk bildiren yardımcı fiil; …malı/meli, güçlü olasılık bildirir; …malı/meli, birini bir şeyi yapmasını önermeyi bildirir; …malı/meli
 • my (det) benim
A2 Seviyesi Kelimeler
 • mail (n) posta
 • mail (v) postalamak
 • major (adj) ana, önemli, büyük, başlıca
 • male (adj) erkek
 • male (n) erkek
 • manage (v) yönetmek; başarmak, becermek
 • manager (n) yönetici, idareci, müdür
 • manner (n) tarz, biçim, yol, davranış, şekil
 • mark (n) visne çürügü rengi, kestane rengi
 • mark (v) işaretlemek, damgalamak, çizmek, belirlemek, göstermek; not vermek
 • marry (v) evlenmek
 • material (n) malzeme, madde
 • mathematics (n) matematik
 • maths (n) matematik
 • matter (n) sorun, mesele; madde
 • matter (v) önemi olmak, önemli olmak, olanları etkilemek
 • may (mv) …a/e bilmek; …ması/mesi mümkün olmak, izin vermek/müsaade etmek; izin istemek; ricada bulunmak
 • media (n) basın, medya
 • medical (adj) tıbbi, tedaviyle ilgili
 • medicine (n) tıp; ilaç
 • memory (n) hafıza, anı, hatıra
 • mention (v) söz etmek, bahsetmek, dile getirmek, söylemek
 • metal (n) metal
 • method (n) yöntem, usul
 • middle (adj) ortadaki, orta, ara, vasat
 • middle (n) orta, orta kısım
 • might (mv) olasılık/ihtimal bildiren yardmıcı fiil; …a/e bilir; olması mümkün, olabilir, olması muhtemeldir; olasılık dahilindedir
 • mind (n) akıl, us, zihin, bellek
 • mind (v) önemsemek, ilgilenmek
 • mine (pron) benimki
 • mirror (n) ayna
 • missing (adj) kayıp, eksik
 • mobile (adj) hareketli, gezici, oynak, seyyar
 • mobile (n) cep telefonu
 • monkey (n) maymun
 • moon (n) ay; uydu
 • mostly (adv) çoğunlukla, genelde, başlıca
 • motorcycle (n) motosiklet
 • movement (n) hareket, eylem; akım
 • musical (adj) müzikal, müzikle ilgili
 • musician (n) müzisyen
 • myself (pron) kendimi, kendime, kendim, bizzat kendim
B1 Seviyesi Kelimeler
 • mad (adj) çılgın, deli
 • magic (adj) sihirli deynekle / güçlerle, büyüye / sihire ilişkin
 • magic (n) büyü, sihir
 • mainly (adv) çoğunlukla, başlıca
 • mall (n) büyük kapalı alışveriş merkezi
 • management (n) yönetim, idare
 • market (v) pazarlamak
 • marketing (n) pazarlama
 • marriage (n) evlilik
 • meanwhile (adv) bu arada, aynı anda, iken
 • measure (n) önlem; ölçü
 • measure (v) ölçmek, tartmak, ölçüsünü almak
 • medium (adj) orta, vasat
 • mental (adj) akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
 • mention (n) değinme, söz etme
 • mess (n) karışıklık, dağınıklık
 • mild (adj) ılımlı, hafif, nazik
 • mine (n) maden, maden ocağı; mayın
 • mix (n) karışım
 • mix (v) karıştırmak, katmak, uyuşmak
 • mixture (n) karışım, çeşit
 • mood (n) ruh hali, hava, mizaç
 • move (n) hareket, girişim, taşınma
 • mud (n) çamur
 • murder (n) cinayet, adam öldürme
 • murder (v) cinayet işlemek
 • muscle (n) kas, adale
 • musical (n) müzikli oyun, müzikal
 • mystery (n) gizem, esrar, sır
B2 Seviyesi Kelimeler
 • magnificent (adj) görkemli, azametli, sahane, büyük
 • maintain (v) korumak, muhafaza etmek; iddia etmek, sürdürmek, sağlamak
 • majority (n) çoğunluk
 • make (n) üretici firma / şirket adı
 • make-up (n) makyaj
 • making (n) yapım, üretim
 • manufacture (v) üretmek, imal etmek
 • manufacturing (n) üretim, imalat
 • map (v) haritasını çıkarmak
 • marathon (n) maraton, koşu yarışı
 • margin (n) pay, boşluk
 • marker (n) işaret, belirti
 • martial (adj) savaşla ilgili, savaşa ait, askerlikle ilgili, askeri
 • mass (adj) kitle, küme, yığın, seri, toplu
 • mass (n) kitle, kütle
 • massive (adj) ağır, yekpare, masif, büyük, devasa
 • master (n) usta
 • master (v) ustalaşmak, iyice öğrenmek, öğrenmek, hakim olmak
 • matching (adj) eşleştirme
 • mate (n) eş, arkadaş, dost, ortak, mat
 • mate (v) eş olmak, çiftleşmek
 • material (adj) maddi, maddesel
 • maximum (adj) en yüksek, azami
 • maximum (n) azamî, en büyük miktar
 • mayor (n) belediye başkanı
 • means (n) araç, yöntem, olanak, yol, çare
 • measurement (n) ölçüm, ölçü
 • mechanic (n) tamirci, teknisyen
 • mechanical (adj) mekanik
 • mechanism (n) mekanizma, düzenek
 • medal (n) madalya
 • medication (n) ilaç tedavisi
 • medium (n) araç, aracı
 • melt (v) eritmek, erimek
 • membership (n) üyelik, üyeler
 • memorable (adj) hatırlanmaya değer, unutulmaz
 • metaphor (n) mecaz, benzetme
 • military (adj) askeri
 • military (n) ordu
 • miner (n) madenci
 • mineral (n) mineral
 • minimum (adj) asgari
 • minimum (n) en az, asgari
 • minister (n) bakan, vekil
 • minor (adj) önemsiz, basit, küçük, ikinci derecede, ikincil
 • minority (n) azınlık, azlık
 • miserable (adj) sefil, perişan, zavallı, kötü
 • mission (n) görev, iş, vazife, misyon
 • mistake (v) yanılmak, yanlış anlamak
 • mixed (adj) karışık, karma
 • mode (n) biçim, tarz
 • model (v) mankenlik yapmak
 • modest (adj) alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz, ılımlı
 • modify (v) değişiklik yapmak, değiştirmek
 • monitor (n) monitör, gözleyici
 • monitor (v) izlemek, gözlemek
 • monster (n) canavar
 • monthly (adj) aylık
 • monument (n) anıt, abide, heykel
 • moral (adj) ahlaki, manevi, törel
 • moral (n) ahlak; kıssadan hisse
 • moreover (adv) bundan başka, üstelik
 • mortgage (n) ipotek, rehin
 • mosque (n) cami, mescit
 • motion (n) hareket, devinim, önerge
 • motivate (v) harekete geçirmek, güdülemek
 • motivation (n) motivasyon, istek
 • motor (adj) arabalarla ilgili, arabalara ilişkin
 • motor (n) motor
 • mount (v) üzerine çıkmak, bindirmek, binmek; başlatmak
 • moving (adj) dokunaklı; hareketli
 • multiple (adj) çoklu
 • multiply (v) çarpmak, çoğaltmak
 • mysterious (adj) esrarengiz, gizemli
 • myth (n) efsane, söylence
C1 Seviyesi Kelimeler
 • machinery (n) mekanizma, sistem
 • magical (adj) büyülü, çok güzel
 • magistrate (n) sulh hakimi, adliye yüksek memuru, sulh yargıcı
 • magnetic (adj) manyetik
 • magnitude (n) boyut, büyüklük, önem
 • mainland (n) ana toprak
 • mainstream (adj) ana görüş, temel
 • mainstream (n) hakim eğilim
 • maintenance (n) bakım, koruma, sürdürme
 • mandate (n) hak, yetki
 • mandatory (adj) zorunlu
 • manifest (v) kendini göstermek, belli etmek
 • manipulate (v) el ile işletmek, idare etmek, yönlendirmek
 • manipulation (n) yönlendirme
 • manuscript (n) el yazması
 • march (n) yürüyüş
 • march (v) yürüyüş yapmak
 • marginal (adj) kıyıda köşede kalan, küçük ve önemsiz
 • marine (adj) deniz, denize ait, deniz ile ilgili
 • marketplace (n) pazar yeri
 • mask (n) maske
 • massacre (n) katliam
 • mathematical (adj) matematiksel
 • mature (adj) olgun, kemâle ermiş, ergin, yetişkin
 • mature (v) olgunlaşmak, gelişmek
 • maximize (v) en yüksek seviyeye çıkarmak
 • meaningful (adj) anlamlı
 • meantime (n) bu arada
 • medieval (adj) ortaçağ
 • meditation (n) meditasyon
 • melody (n) melodi
 • memo (n) not, bildiri
 • memoir (n) biyografi, anı yazısı
 • memorial (n) anıt, abide
 • mentor (n) akıl hocası, danışman
 • merchant (n) tacir, tüccar
 • mercy (n) merhamet, insaf
 • mere (adj) tek, sadece, ancak, yalnız
 • merely (adv) sadece, ancak, yalnız
 • merge (v) birleşmek, karışmak, kaynaşmak
 • merger (n) birleşme
 • merit (n) değer, meziyet, erdem, fazilet, fayda
 • methodology (n) yöntembilim
 • midst (n) orta yer
 • migration (n) göç, göçme
 • militant (adj) militan, mücadeleci
 • militant (n) militan
 • militia (n) milis, halk ordusu
 • mill (n) değirmen, fabrika
 • minimal (adj) en az, minimum
 • minimize (v) azaltmak, küçümsemek
 • mining (n) madencilik
 • ministry (n) bakanlık
 • minute (adj) çok küçük
 • miracle (n) mucize, harika, keramet
 • misery (n) sefalet, yoksulluk, acı
 • misleading (adj) aldatıcı, yanlış yönlendiren
 • missile (n) füze
 • mob (n) kalabalık, izdiham, ayaktakımı
 • mobility (n) hareketlilik, değişkenlik
 • mobilize (v) harekete geçirmek
 • moderate (adj) ılıman, ılımlı, ölçülü, orta
 • modification (n) değişiklik
 • momentum (n) hız
 • monk (n) keşiş, rahip
 • monopoly (n) tekel
 • morality (n) edep, ahlak, terbiye, ahlakî değerlere uygunluk
 • motive (n) neden, sebep, güdü, dürtü
 • motorist (n) sürücü
 • municipal (adj) cephane
 • mutual (adj) karşılıklı, iki taraflı, müşterek