Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English N Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
N Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • name (n) ad, isim
 • name (v) adlandırmak
 • natural (adj) doğal, tabii
 • near (adj) yakın, uzak değil
 • near (adv) yakın, yakında, uzak olmayan
 • near (prep) …nın yanında, …nın yakınına
 • need (v) ihtiyacı olmak
 • negative (adj) negatif, olumsuz, eksi
 • neighbour (n) komşu
 • never (adv) asla, hiç
 • new (adj) yeni
 • news (n) haber
 • newspaper (n) gazete
 • next (adj) gelecek, bitişik, sonraki
 • next (adv) bir sonraki, ikinci kez
 • next to (prep) bitişikte
 • nice (adj) iyi, hoş, nazik, güzel
 • night (n) gece
 • nine (num) dokuz
 • nineteen (num) on dokuz
 • ninety (num) doksan
 • no (det) yok, hayır
 • no (excl) yok, hayır
 • no one (pron) kimse, hiç kimse
 • nobody (pron) hiç kimse, kimse
 • north (adj) kuzey
 • north (adv) kuzeye doğru, kuzey yönünde
 • north (n) kuzey
 • nose (n) burun
 • not (adv) yardımcı fiilleri olumsuz yapmak için kullanılır
 • note (n) işaret, belirti, not, pusula; nota
 • nothing (pron) hiçbir şey, hiçbir
 • November (n) kasım
 • now (adv) şimdi, şu an; derhal
 • number (n) numara, sayı
 • nurse (n) hemşire
A2 Seviyesi Kelimeler
 • narrow (adj) dar, kısıtlı, sınırlı
 • national (adj) ulusal, milli
 • nature (n) doğa; mizaç, huy
 • nearly (adv) hemen hemen, neredeyse
 • necessary (adj) gerekli, lazım, zorunlu, gereken
 • neck (n) boyun; yaka
 • need (n) ihtiyaç, gereksinim
 • neither (det) (iki şeyin) hiç biri, hiç birisi
 • neither (pron) hiç biri, (ikisinde) hiç biri, …in/her ikisi de
 • nervous (adj) sinirli, gergin
 • network (n) ağ, şebeke, örgü
 • noise (n) gürültü, ses
 • noisy (adj) gürültülü
 • none (pron) hiç, hiçbir
 • normal (adj) her zamanki gibi, normal
 • normally (adv) normal olarak, normalde
 • notice (n) duyuru, uyarı, dikkat
 • notice (v) fark etmek, dikkat etmek, farkına varmak
 • novel (n) roman
 • nowhere (adv) hiçbir yerde
 • number (v) numaralandırmak
 • nut (n) sert kabuklu yemiş, fındık, ceviz
B1 Seviyesi Kelimeler
 • nail (n) tırnak; çivi
 • narrative (adj) öyküleme, anlatıma dayalı
 • narrative (n) hikâye, öykü, hikâye anlatma
 • nation (n) millet, ulus
 • native (adj) yerli, doğal, doğuştan
 • native (n) yerli kimse, yerli mal
 • naturally (adv) doğal olarak
 • necessarily (adv) illa ki, mutlaka
 • need (mv) gereksinimi olmak, yapılması gerekli olmak
 • needle (n) iğne, tığ
 • neighbourhood (n) semt, mahalle, çevre
 • neither (adv) hiç biri, hiç birisi
 • net (n) ağ, file
 • next (n) bir sonra gelen şey
 • nor (adv) ne, ne de
 • nor (conj) ne, ne de
 • normal (n) normal
 • northern (adj) kuzeyde
 • note (v) fark etmek, not etmek
 • now (conj) madem ki, şu durumda
 • nuclear (adj) nükleer
B2 Seviyesi Kelimeler
 • nursing (n) hemşirelik, bakıcılık
 • naked (adj) çıplak, apaçık, yalın, salt
 • narrow (v) daraltmak, azaltmak
 • nasty (adj) iğrenç, çirkin, kötü, pis
 • national (n) vatandaş, yurttaş, millet, uyruk, tebaa
 • navigation (n) navigasyon, sefer
 • nearby (adj) civarda, çevrede
 • nearby (adv) adv çevrede, civarda
 • neat (adj) temiz, derli toplu
 • necessity (n) gereksinim, ihtiyaç
 • negative (n) olumsuzluk ifade eden sözcük veya ifadeler; banyo yapılmış/işlenmiş fotoğraf filmi; negatif
 • negotiate (v) görüşmek, tartışmak
 • negotiation (n) görüşme
 • nerve (n) sinir; çaba, cesaret
 • neutral (adj) nötr, tarafsız
 • nevertheless (adv) yine de, buna rağmen, bununla beraber
 • newly (adv) yakınlarda, yeni
 • nightmare (n) kâbus
 • norm (n) kural, ölçü
 • notebook (n) not defteri
 • notion (n) kavram, fikir, görüş, düşünce
 • novelist (n) romancı, yazar, roman yazarı
 • nowadays (adv) şu günlerde, günümüzde, bugünlerde
 • numerous (adj) çok, sayısız
 • nutrition (n) besin, gıda, beslenme
C1 Seviyesi Kelimeler
 • namely (adv) yani, şöyle ki
 • nationwide (adj) ülke çapında
 • naval (adj) deniz kuvvetleri ile ilgili
 • neglect (n) ihmal
 • neglect (v) aldırmamak, ihmal etmek
 • neighbouring (adj) yakın, bitişik, komşu olan
 • nest (n) kuş yuvası, yuva
 • net (adj) ağ, açık seçik
 • newsletter (n) haber bülteni; haber postası, bülten
 • niche (n) duvarda bulunan oyuk, niş
 • noble (adj) asil, soylu, yüce
 • nod (v) kafa sallamak
 • nominate (v) atamak, aday olarak göstermek
 • nomination (n) adaylık, tayin
 • nominee (n) aday
 • non-profit (adj) kar amacı gütmeden
 • nonetheless (adv) yine de, bununla beraber
 • nonsense (n) saçmalık, anlamsız söz
 • noon (n) öğle, öğle vakti
 • notable (adj) saygın, tanınmış, unutulmaz, dikkate değer
 • notably (adv) özellikle, bilhassa; başta…olmak üzere
 • notify (v) bildirmek, haber vermek
 • notorious (adj) adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
 • novel (adj) yeni, değişik
 • nursery (n) kreş