Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary

Oxford V Harfi

OXFORD 5000
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary

Oxford Y Harfi

OXFORD 5000
Y Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary

Oxford W Harfi

OXFORD 5000
W Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary

Oxford Z Harfi

OXFORD 5000
Z Harfi İle Başlayan Kelimeler
A2zeronumber
zeroverb
zeroed
zeroing
zeros
 • zero /ˈzɪərəʊ/ (number) : sıfır
  ◌ the number 0
  ○ The number one million is written with a one and six zeroes.
 • zero /ˈzɪərəʊ/ (verb) : sıfırlamak
  ◌ to set a piece of equipment or control to ‘0’
  ○ Make sure the meter is level and zeroed.
B2zonenoun
zoneverb
zonal
zoned
zones
zoning
A2zero/ˈzɪərəʊ/numsıfır
zero/ˈzɪərəʊ/vsıfırlamak
zeroed
zeroing
zeros
B2zone/zəʊn/nbölge, kuşak, mıntıka, alan
zone/zəʊn/vbir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek
zonal
zoned
zones
zoning
 • zone /zəʊn/ (noun) : bölge, kuşak, mıntıka, alan
 • zone /zəʊn/ (verb) : bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek
 • zonal () :
 • zoned () :
 • zones () :
 • zoning () :
 • A2 zero (/ˈzɪərəʊ/) : number
  ◌ sıfır

 • zero (/ˈzɪərəʊ/) : verb
  ◌ sıfırlamak

Kategoriler
Oxford 5000 Collocations Dictionary The Oxford 5000

Oxford A Harfi

OXFORD 5000
A Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
B2abandonverb
abandonedadjective
abandoningnoun
abandonmentnoun
abandonsverb
 • abandon (verb) : (bir yeri, bir kişiyi veya bir şeyi) terketmek; (bir aktiviteyi veya işi) bitirmeden bırakmak.
  → The old room had been abandoned years before.
 • abandoned (adjective) : terkedilmiş.
 • abandoning (noun) : terketme.
 • abandonment (noun) : terk.
 • abandons (verb) : .
Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English Z Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
Z Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
A2 Seviyesi Kelimeler
 • zero (num) sıfır
B1 Seviyesi Kelimeler
B2 Seviyesi Kelimeler
 • zone (n) bölge, kuşak, mıntıka, alan
C1 Seviyesi Kelimeler
Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English Y Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
Y Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • yeah (excl) (ünlem) evet
 • year (n) yıl, sene
 • yellow (adj) sarı
 • yellow (n) sarı
 • yes (excl) evet
 • yesterday (adv) dün
 • yesterday (n) dün
 • you (pron) sen, siz
 • young (adj) küçük, genç; yavru
 • your (det) senin, sizin
 • yourself (pron) kendi
A2 Seviyesi Kelimeler
 • yet (adv) henüz
 • yours (pron) seninki, sizin ki
B1 Seviyesi Kelimeler
 • yard (n) bahçe, avlu
 • young (n) genç
 • youth (n) genç
B2 Seviyesi Kelimeler
 • yet (conj) fakat, ama, ancak
C1 Seviyesi Kelimeler
 • yell (v) avaz avaz bağırmak, haykırmak, feryat etmek
 • yield (n) ürün, gelir
 • yield (v) vermek, sağlamak, ürün vermek, teslim olmak
 • youngster (n) genç
Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English X Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
X Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
A2 Seviyesi Kelimeler
B1 Seviyesi Kelimeler
B2 Seviyesi Kelimeler
C1 Seviyesi Kelimeler
Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English W Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
W Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • wait (v) beklemek
 • waiter (n) garson
 • wake (v) uyanmak, canlanmak
 • walk (n) yürüyüş, gezinti
 • walk (v) yürümek
 • wall (n) duvar
 • want (v) istemek; gerekmek; aranmak
 • warm (adj) ılık
 • wash (v) yıkamak
 • watch (n) kol saati; nöbet
 • watch (v) seyretmek, izlemek; göz kulak olmak
 • water (n) su
 • way (n) yol; yöntem, usul
 • we (pron) biz
 • wear (v) giymek; yıpranmak
 • weather (n) hava, hava durumu
 • website (n) internet sitesi
 • Wednesday (n) çarsamba
 • week (n) hafta
 • weekend (n) hafta sonu
 • welcome (adj) kabul edilen, hoş karşılanan
 • welcome (excl) hoş geldiniz!
 • welcome (v) hoş karşılamak
 • well (adj) sağlıklı, iyi
 • well (adv) iyi
 • well (excl) şeeyy, ha!, pekala, peki
 • west (adj) batı
 • west (adv) batıya doğru
 • west (n) batı
 • what (det) ne, şey
 • what (pron) ne, şey
 • when (adv) ne zaman
 • when (conj) -dığı zaman, -dığında, -nca
 • when (pron) ne zaman
 • where (adv) nerede
 • where (conj) nereye, nereden, nerede, …dığı / diği yer / yere / yerde
 • which (det) -ki o
 • which (pron) hangi, hangisi
 • white (adj) beyaz; sütlü
 • white (n) beyaz (renk)
 • who (pron) kim
 • why (adv) neden, niçin
 • wife (n) eş (kadın)
 • will (mv) -ecek, -mısınız
 • win (v) kazanmak
 • window (n) pencere
 • wine (n) şarap
 • winter (n) kış
 • with (prep) ıle, birlikte
 • without (prep) -sız, -siz, olmasaydı; -meden
 • woman (n) kadın
 • wonderful (adj) şahane, çok güzel, harika
 • word (n) kelime, sözcük
 • work (n) iş, meslek, çalışma
 • work (v) çalışmak, işlemek
 • worker (n) işçi, amele
 • world (n) dünya
 • would (mv) -ecekti, -erdi
 • write (v) yazmak
 • writer (n) yazar
 • writing (n) yazma
 • wrong (adj) yanlış, hatalı
A2 Seviyesi Kelimeler
 • wait (n) bekleyiş, bekleme
 • war (n) savaş; mücadele
 • wash (n) yıkanma, yıkama
 • washing (n) çamaşır
 • wave (n) dalga, el sallama
 • weak (adj) zayıf, güçsüz
 • web (n) örümcek ağı, web
 • wedding (n) düğün, nikâh töreni
 • weight (n) ağırlık
 • welcome (n) karşılama
 • wet (adj) ıslak, nemli
 • wheel (n) tekerlek, çark, direksiyon
 • while (conj) iken, esnasında, sırasında, …oysa; …diği halde; …e karşın
 • whole (adj) tüm, bütün, tümü, bütünü, tümüyle, bütünüyle, bütünce
 • whose (det) kimin
 • whose (pron) kimin
 • wide (adj) geniş; yaygın
 • wild (adj) vahşi, yabani
 • wind (n) rüzgar, yel
 • winner (n) kazanan kişi
 • wish (n) istek, arzu, dilek
 • wish (v) dilemek, istemek
 • wood (n) odun; ağaçlık alan, orman
 • wooden (adj) tahta, ahşap
 • working (adj) işle ilgili, çalışan
 • worried (adj) kaygılı, endişeli
 • worry (v) kaygılanmak, merak etmek, endişelenmek
 • worse (adj) daha kötü, daha fena
 • worst (adj) en kötü, en kötü sey
 • wow (excl) vay be!
B1 Seviyesi Kelimeler
 • warm (v) ısıtmak, ısınmak
 • warn (v) uyarmak, ikaz etmek
 • warning (n) uyarı, ikaz
 • waste (adj) atık
 • waste (n) israf; artık
 • waste (v) israf etmek, çarçur etmek
 • water (v) sulamak
 • wave (v) dalgalanmak, sallanmak; el sallamak
 • weapon (n) silâh
 • weigh (v) tartmak, ağırlığında olmak
 • western (adj) batıda, batıdan
 • whatever (det) ne zaman
 • whatever (pron) her ne, ne olursa olsun
 • whenever (conj) her zaman, her ne zaman, ne zaman olursa
 • whether (conj) iki veya daha çok olasılık arasındaki seçimden bahsederken; olsa da olmasa da, olup olmadığı
 • while (n) bir süre, biraz
 • whole (n) tamamı, bütünü
 • will (n) azim, irade, istek, arzu
 • win (n) kazanma
 • wing (n) kanat
 • within (prep) içerisinde, -de, -da
 • wonder (n) hayret, şaşkınlık; mucize
 • wonder (v) merak etmek, hayret etmek, şaşmak
 • wool (n) yün
 • worldwide (adj) dünya çapında
 • worldwide (adv) dünya genelinde
 • worry (n) kaygı, endişe
 • worse (adv) daha kötü olarak
 • worst (adv) en kötü bir şekilde
 • worth (adj) değer
 • written (adj) yazılı, yazılmış
 • wrong (adv) yanlış
B2 Seviyesi Kelimeler
 • wage (n) ücret, haftalık, maaş
 • wander (v) gezinip durmak, dolaşmak, dolanmak, amaçsızca gezmek
 • warming (n) ısınma
 • way (adv) hayli, oldukça
 • weakness (n) zayıflık, güçsüzlük
 • wealth (n) zenginlik, servet
 • wealthy (adj) zengin, varlıklı, servet sahibi
 • weekly (adj) haftada bir, her hafta, haftalık
 • weird (adj) tuhaf, acayip, anlaşılmaz
 • welfare (n) refah, zenginlik
 • wheat (n) buğday
 • whereas (conj) halbuki, oysa, ama
 • wherever (conj) her nereye / neresi / nerede
 • whisper (n) fısıltı
 • whisper (v) fısıldamak
 • whoever (pron) her kim, kim olursa
 • whom (pron) kimi, kime
 • widely (adv) yaygın şekilde
 • widespread (adj) yaygın, genel, geniş çapta
 • wildlife (n) yaban hayatı, vahşi yaşam
 • willing (adj) istekli
 • wind (v) dolamak, sarmak; nefesini kesmek
 • wire (n) tel, kablo
 • wisdom (n) kıl, akıllılık
 • wise (adj) akıllı
 • withdraw (v) (para vs) çekmek; geri çekmek, çekmek, almak, geri almak
 • witness (n) tanık, şahit
 • witness (v) şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
 • workforce (n) iş gücü
 • workplace (n) iş yeri
 • workshop (n) seminer, atölye
 • worm (n) solucan, kurt
 • worse (n) daha kötü / beter şey
 • worst (n) en kötü durum / şey / kişi / hâl
 • worth (n) değer, kıymet
 • wound (n) yara, bere
 • wound (v) yaralamak
 • wrap (v) sarmak, kaplamak
 • wrist (n) kol bileği
 • wrong (n) hata, kusur
C1 Seviyesi Kelimeler
 • ward (n) koğuş
 • warehouse (n) depo, ambar, büyük mağaza
 • warfare (n) savaş, harp
 • warrant (n) garanti
 • warrant (v) garanti etmek
 • warrior (n) savaşçı
 • weaken (v) zayıflatmak, güçsüzleştirmek
 • weave (v) dokumak, örmek, zikzak yapmak
 • weed (n) yabani ot
 • well (n) kuyu, artezyen
 • well-being (n) sağlık ve mutluluk, esenlik
 • whatever (adv) her ne zaman, bir ara
 • whatsoever (adv) hiç, hiç bir, hiç mi hiç, herhangi bir
 • whereby (adv) ki bununla, ki onun vasıtasıyla
 • whilst (conj) -iken
 • whip (v) kamçılamak, kırbaçlamak ,dövmek
 • wholly (adv) tamamen, bütünüyle, bütün olarak
 • widen (v) genişlemek, bollaşmak, genişletmek
 • widow (n) dul kadın
 • width (n) genişlik, en
 • willingness (n) istek
 • wipe (v) silmek, temzilemek
 • wit (n) nüktedanlık, nüktecilik
 • withdrawal (n) geri çekilme
 • workout (n) idman, egzersiz
 • worship (n) ibadet, tapma
 • worship (v) tapmak, tapınmak, ibadet etmek
 • worthwhile (adj) değer, zahmete değer, zamana değer, değerli
 • worthy (adj) değer, yakışır
Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English V Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • vacation (n) tatil
 • vegetable (n) sebze
 • very (adv) çok, bir hayli
 • video (n) video
 • village (n) köy
 • visit (n) ziyaret
 • visit (v) ziyaret etmek
 • visitor (n) ziyaretçi
A2 Seviyesi Kelimeler
 • valley (n) vadi
 • van (n) kamyonet
 • variety (n) çeşitlilik
 • vehicle (n) taşıt, araç, vasıta
 • view (n) görüş, fikir, manzara
 • virus (n) virüs
 • voice (n) ses, söz, ifade
B1 Seviyesi Kelimeler
 • valuable (adj) değerli, kıymetli, faydalı
 • value (n) değer, kıymet, önem
 • various (adj) çeşitli, farklı, değişik, türlü
 • version (n) sürüm, yorum
 • victim (n) kurban
 • view (v) bakmak, görmek
 • viewer (n) izleyici
 • violent (adj) şiddetli, sert, zorlu
 • volunteer (n) gönüllü kişi
 • volunteer (v) gönüllü olmak
 • vote (n) oy, oylama
 • vote (v) oy vermek, oy kullanmak
B2 Seviyesi Kelimeler
 • valid (adj) geçerli, geçer, yürürlükte
 • value (v) değer vermek
 • variation (n) değişiklik
 • vary (v) çeşitlilik göstermek
 • vast (adj) çok geniş, engin, çok
 • venue (n) yer, mahal
 • vertical (adj) dikey, düşey, dik
 • very (adj) çok
 • via (prep) üzerinden, yolu ile
 • victory (n) zafer, utku, galibiyet
 • viewpoint (n) bakış açısı
 • violence (n) şiddet, zorbalık
 • virtual (adj) sanal
 • visa (n) vize
 • visible (adj) görülebilir, görünür, görünen
 • vision (n) görme, vizyon, görme gücü
 • visual (adj) görme, görüş, görsel
 • vital (adj) hayati, çok önemli
 • vitamin (n) vitamin
 • volume (n) hacim, miktar; cilt
 • voluntary (adj) gönüllü, isteğe bağlı
 • voting (n) oy kullanma
C1 Seviyesi Kelimeler
 • vacuum (n) vakum, boşluk
 • vague (adj) belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
 • validity (n) geçerlik, yasallık, sağlamlık
 • vanish (v) gözden kaybolmak
 • variable (adj) değişken
 • variable (n) değişken
 • varied (adj) değişik, çeşitli, türlü
 • vein (n) toplardamar, damar
 • venture (n) tehlikeli iş
 • venture (v) tehlikeye atılmak, tehlikeye atmak, cüret etmek
 • verbal (adj) sözlü
 • verdict (n) karar, yargı, hüküm, jüri kararı, kanı
 • verify (v) doğrulamak
 • verse (n) dize, mısra
 • versus (prep) -e karşı
 • vessel (n) damar, kanal, gemi, tekne
 • veteran (n) savaş gazisi, eski asker, meslekî deneyimi çok olan kimse; duayen, emektar
 • viable (adj) uygulanabilir, yaşayabilir, yapılabilir
 • vibrant (adj) canlı, hareketli
 • vice (n) vekil, yardımcı
 • vicious (adj) kötü amaçlı, tehlikeli
 • villager (n) köylü
 • violate (v) ihlal etmek, çiğnemek
 • violation (n) bozma, ihlâl etme, riayet etmeme
 • virtue (n) fazilet, erdem, üstünlük
 • vocal (adj) sesle ilgili
 • vow (v) söz vermek, yemin etmek, ant içmek
 • vulnerability (n) savunmasızlık, hassasiyet
 • vulnerable (adj) yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız, hassas