Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English L Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
L Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • land (n) arazi, toprak, kara; ülke
 • language (n) lisan, dil
 • large (adj) büyük, geniş, kocaman
 • last (det) geçen, önceki
 • late (adj) geç; son, sonları; rahmetli
 • late (adv) son zamanlarda, geç
 • later (adv) daha sonra
 • laugh (n) gülüş, kahkaha
 • laugh (v) gülmek
 • learn (v) öğrenmek
 • leave (v) ayrılmak, terk etmek; bırakmak, yanına almamak
 • left (adj) sol, soldaki; arta kalan
 • left (adv) sola doğru, sol tarafta
 • left (n) sol taraf
 • leg (n) bacak
 • lesson (n) ders
 • let (v) bırakmak, izin vermek
 • letter (n) harf, mektup
 • library (n) kütüphane
 • lie 1 (v) yatmak, uzanmak
 • life (n) yaşam, hayat
 • light (adj) hafif; açık (renk)
 • light (n) ışık, lamba; ateş
 • like (prep) benzer, gibi
 • like (v) hoşlanmak, sevmek
 • line (n) çizgi, hat, sıra
 • lion (n) aslan
 • list (n) liste
 • list (v) listelemek
 • listen (v) dinlemek, kulak vermek
 • little (adj) azıcık, küçük
 • little (det) az
 • little (pron) biraz, az şey
 • live (v) yaşamak, ikamet etmek
 • local (adj) yerel, yöresel, yerli
 • long (adj) uzun
 • long (adv) uzun süre, epey zaman
 • look (v) bakmak; …gibi görünmek
 • lose (v) kaybetmek
 • lot (adv) çok fazla, çok sık
 • lot (det) birçok, çok
 • lot (pron) birçok, çok
 • love (n) aşk, sevgi
 • love (v) sevmek, aşık olmak
 • lunch (n) öğle yemeği
A2 Seviyesi Kelimeler
 • lab (n) laboratuvar
 • lady (n) hanım efendi
 • lake (n) göl
 • lamp (n) lamba, fener
 • land (v) (uçak) inmek, karaya çıkmak
 • laptop (n) diz üstü bilgisayar
 • last (adv) son olarak, son kez
 • last (n) son
 • last (v) sürmek, devam etmek
 • later (adj) daha sonra, en son
 • laughter (n) kahkaha
 • law (n) yasa, kanun; hukuk
 • lawyer (n) avukat
 • lazy (adj) tembel, uyuşuk
 • lead (v) başında olmak, yol göstermek, öncülük etmek, götürmek
 • leader (n) önder, lider
 • learning (n) öğrenme, öğrenim
 • least (adv) en az derece, en az
 • least (det) en az
 • least (pron) en az
 • lecture (n) konferans, ders; öğüt
 • lecture (v) konferans vermek; öğüt vermek
 • lemon (n) limon
 • lend (v) ödünç vermek
 • less (adv) daha az
 • less (det) daha da az
 • less (pron) daha az
 • level (n) seviye, düzey
 • lifestyle (n) yaşam tarzı
 • lift (n) asansör; yükselme
 • lift (v) kaldırmak, aşırmak, yükseltmek
 • light (v) hafif, açık
 • likely (adj) muhtemel, olası
 • link (n) bağlantı, hat
 • link (v) bağlamak, birleştirmek
 • listener (n) dinleyici
 • little (adv) azıcık, az miktar
 • lock (n) kilit
 • lock (v) kilitlemek
 • look (n) bakış; görünüş
 • lorry (n) kamyon
 • lost (adj) kayıp, kaybolmuş; ne yapacağını bilmeyen
 • loud (adj) yüksek sesli, gürültülü
 • loud (adv) yüksek sesle, gürültüyle
 • loudly (adv) gürültüyle
 • lovely (adj) hoş, güzel, çekici, sevecen
 • low (adj) düşük, alçak, az
 • low (adv) düşük, alçak, aşağıda, aşağıya
 • luck (n) şans, talih
 • lucky (adj) şanslı, talihli
B1 Seviyesi Kelimeler
 • label (n) etiket
 • label (v) etiketlemek, etiket yapıştırmak
 • laboratory (n) laboratuvar
 • lack (n) eksiklik, noksan, yokluk
 • lack (v) yoksun olmak
 • latest (adj) en son, en yeni, en geç
 • lay (v) koymak, yerleştirmek, sermek
 • layer (n) tabaka, katman
 • lead (n) önderlik; kurşun
 • leading (adj) önde gelen, önemli
 • leaf (n) yaprak, sayfa
 • leather (n) deri
 • legal (adj) yasal, hukuk, kanuni
 • leisure (n) boş vakit, uygun zaman
 • length (n) uzunluk, boy, süre
 • level (adj) düz, yatay, seviyeli
 • lie (n) yalan, aslı astarı olmayan söz / yazı
 • lie 2 (v) yalan söylemek, kandırmak
 • like (n) benzeri, benzerini, böyle / öyle bir şey
 • limit (n) sınır
 • limit (v) kısıtlamak, sınırlandırmak
 • lip (n) dudak
 • liquid (adj) sıvı, akıcı
 • liquid (n) sıvı, akıcı
 • literature (n) yazın, edebiyat, literatür
 • live (adj) canlı, yaşayan
 • live (adv) naklen, canlı
 • living (adj) canlı, yaşayan
 • living (n) kazanç, geçim, yaşam
 • local (n) yerli
 • locate (v) yerini belirlemek, yerleşmek, oturmak
 • located (adj) bulunan, saptanan, konumlanmış
 • location (n) yer, konum
 • lonely (adj) yalnız, ıssız, yapayalnız
 • loss (n) kayıp, kaybetme, zarar
 • luxury (adj) lüks yaşayan
 • luxury (n) lüks, konfor
B2 Seviyesi Kelimeler
 • labour (n) çalışma, iş, emek, hizmet, işgücü
 • ladder (n) merdiven
 • landing (n) iniş, karaya çıkma
 • landscape (n) manzara
 • lane (n) patika, keçi yolu, dar yol, serit
 • largely (adv) büyük ölçüde
 • lately (adv) son zamanlarda
 • latest (n) en sonuncu, en yenisi, en geç
 • launch (n) başlangıç
 • launch (v) başlatmak, girişmek, fırlatmak
 • leadership (n) liderlik, önderlik
 • leaflet (n) kitapçık, broşür
 • league (n) küme, lig
 • lean (v) yaslanmak, dayamak
 • leave (n) izin, dinlenme
 • legend (n) efsane, destan
 • lens (n) mercek, büyüteç
 • level (v) düzleştirmek, yıkmak
 • licence (n) lisans, ruhsat, ehliyet
 • lifetime (n) yaşam süresi
 • lighting (n) ışıklandırma, aydınlatma, şimşek, yıldırım
 • likewise (adv) ayni şekilde
 • limitation (n) sınırlama, kısıtlama
 • limited (adj) sınırlı
 • line (v) yana yana dizilmek, bir hizada olmak, hat oluşturmak
 • literally (adv) kelimenin tam anlamıyla
 • literary (adj) bilgili, okuryazar, edebi
 • litre (n) litre
 • litter (n) çöp, döküntü, sedye, tahtırevan
 • lively (adj) canlı, hareketli, neşeli
 • load (n) yük
 • load (v) yüklemek, doldurmak, yük olmak
 • loan (n) ödünç verilen şey, borç, ödünç para, kredi
 • logical (adj) mantıklı
 • logo (n) amblem, arma, sembol
 • long-term (adj) uzun vadeli
 • long-term (adv) uzun bir süre boyunca
 • loose (adj) gevşek, bol, serbest
 • lord (n) lord, mal sahibi; tanrı
 • lottery (n) piyango
 • low (n) en düşük düzey/seviye; alt seviye/düzey
 • lower (v) indirmek, azaltmak
 • loyal (adj) sadık, vefalı, bağlı
 • lung (n) akciğer, ciğer
 • lyric (n) lirik şiir
C1 Seviyesi Kelimeler
 • lad (n) erkek çocuk, delikanlı
 • landlord (n) ev sahibi
 • landmark (n) dönüm noktası
 • lap (n) süre, ara
 • large-scale (adj) büyük ölçekte / ölçüde / çapta / çaplı
 • laser (n) lazer
 • latter (adj) ikinci, son
 • latter (n) ikincisi, sonuncusu
 • lawn (n) çimenlik
 • lawsuit (n) dava
 • layout (n) düzenleme, düzen, plan
 • leak (n) sızıntı, kaçak
 • leak (v) sızmak, kaçak yapmak, akmak
 • leap (n) ani / beklenmedik gelişme / artış; hamle, sıçrama, uzun atlama
 • leap (v) sıçramak, hoplamak, zıplamak
 • legacy (n) kalıt, miras
 • legendary (adj) efsanevi
 • legislation (n) yasalar, yasama, yasama, kanun yapma, mevzuat
 • legislative (adj) yasamayla ilgili
 • legislature (n) yasama meclisi
 • legitimate (adj) yasal, meşru, mantıklı
 • lengthy (adj) uzun, ayrıntılı
 • lesbian (adj) lezbiyen
 • lesser (adj) daha az
 • lethal (adj) öldürücü
 • liable (adj) sorumlu, olası, mesul
 • liberal (adj) geniş görüşlü, liberal, özgür düsünceli
 • liberal (n) liberal düşünceyi benimseyen kişi
 • liberation (n) serbest bırakma
 • liberty (n) özgürlük, hürriyet
 • license (v) izin / ruhsat / yetki vermek
 • lifelong (adj) ömür boyu süren
 • likelihood (n) olasılık, ihtimal
 • limb (n) uzuv, kol, bacak
 • line-up (n) sıralanma (askerlikte), takım, ekip
 • linear (adj) çizgisel, doğrusal
 • linger (v) uzun süre kalmak, oyalanmak
 • listing (n) listeleme
 • literacy (n) okuryazarlık, edebi kültür
 • liver (n) karaciğer
 • lobby (n) lobi, giriş
 • lobby (v) kulis yapmak
 • log (n) kütük, tomruk, parakete, odun
 • log (v) günlük tutmak; ağaç kesmek
 • logic (n) mantık
 • long-standing (adj) epeydir devam eden
 • long-time (adj) uzun zaman, uzun süre
 • loom (v) ortaya çıkmak
 • loop (n) ilmik, ilmek, halka
 • loyalty (n) bağlılık, sadakat