Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English D Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
D Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • dad (n) baba
 • dance (n) dans, oyun
 • dance (v) dans etmek, oynamak
 • dancer (n) dansçı
 • dancing (n) dans
 • dangerous (adj) tehlikeli
 • dark (adj) karanlık; koyu
 • date (n) tarih
 • daughter (n) kız evlat
 • day (n) gün, gündüz
 • dear (adj) sevgili, degerli
 • December (n) aralık (ay)
 • decide (v) karar vermek, kararlaştırmak
 • delicious (adj) lezzetli
 • describe (v) tasvir etmek, tanımlamak, tarif etmek
 • description (n) tanımlama, betimleme, tasvir etme
 • design (n) tasarım
 • design (v) tasarlamak, dizayn etmek
 • desk (n) masa, sıra
 • detail (n) ayrıntı, detay, detaylar
 • dialogue (n) diyalog, karşılıklı konuşma
 • dictionary (n) sözlük
 • die (v) ölmek
 • diet (n) beslenme, perhiz
 • difference (n) ayrım, farklılık
 • different (adj) farklı, değişik
 • difficult (adj) zor, güç
 • dinner (n) akşam yemeği
 • dirty (adj) pis, kirli; açık saçık
 • discuss (v) tartışmak, görüşmek
 • dish (n) tabak, yemek
 • do (v) yapmak, icra etmek
 • do (a.v) geniş zaman yardımcı fiili
 • doctor (n) doktor, hekim
 • dog (n) köpek
 • dollar (n) dolar
 • door (n) kapı, giriş
 • down (adv) altında, aşağıya
 • down (prep) aşağı
 • downstairs (adv) merdivenlerden aşağıya doğru/aşağıda
 • draw (v) çizmek, çekmek
 • dress (n) elbise, giysi
 • dress (v) giyinmek
 • drink (n) içecek, içki
 • drink (v) içmek
 • drive (v) araba sürmek, kullanmak
 • driver (n) şoför, sürücü
 • during (prep) -de, -da, sırasında, esnasında, süresince, boyunca
 • DVD (n) dvd
A2 Seviyesi Kelimeler
 • daily (adj) günlük
 • danger (n) tehlike, risk
 • dark (n) karanlık
 • data (n) bilgi, veri
 • dead (adj) ölü, cansız
 • deal (v) ilgilenmek; dağıtmak
 • dear (excl) canım, hayatım
 • death (n) ölüm, vefat
 • decision (n) karar, hüküm
 • deep (adj) derin
 • definitely (adv) kesinlikle
 • degree (n) derece, aşama; lisans
 • dentist (n) diş hekimi
 • department (n) daire, bölüm
 • depend (v) -e bağlı olmak, güvenmek
 • desert (n) çöl, bozkır, ıssız yer
 • designer (n) tasarımcı
 • destroy (v) tahrip etmek, yıkmak
 • detective (n) dedektif
 • develop (v) gelişmek, ilerlemek, büyümek
 • device (n) alet, araç, cihaz, hile, oyun; arma
 • diary (n) günlük
 • differently (adv) farklı bir şekilde
 • digital (adj) dijital; sayısal
 • direct (adj) doğrudan, dolaysız
 • direction (n) yön, istikamet; talimat, yönerge
 • director (n) yönetmen, müdür, yönetici
 • disagree (v) aynı fikirde olmamak, uyuşmamak
 • disappear (v) gözden kaybolmak, yok olmak
 • disaster (n) felaket
 • discover (v) keşfetmek, ortaya çıkarmak, bulmak
 • discovery (n) keşif, buluş
 • discussion (n) tartışma, görüşme
 • disease (n) hastalık, rahatsızlık
 • distance (n) mesafe, uzaklık
 • divorced (adj) boşanmıs, ayrılmış
 • document (n) doküman, belge
 • double (adj) çift,eş, iki kat, iki misli
 • double (det) iki kat, çift
 • double (pron) iki kat
 • double (v) ikiye katlamak
 • download (n) yükleme/indirme programı
 • download (v) indirmek
 • downstairs (adj) aşağı
 • drama (n) oyun, drama
 • drawing (n) çizim, çizme
 • dream (n) rüya, hayal
 • dream (v) rüya görmek; hayal etmek
 • drive (n) sürüş
 • driving (n) sürüş
 • drop (v) düşmek, düşürmek, alçalmak, bırakmak
 • drug (n) ilaç, uyuşturucu
 • dry (adj) kuru
 • dry (v) kurutmak
B1 Seviyesi Kelimeler
 • daily (adv) günlük, gündelik, hergün
 • damage (n) zarar, hasar
 • damage (v) hasar yapmak, zarar vermek
 • deal (n) anlaşma, davranış, pazarlık
 • decade (n) on yıl
 • decorate (v) süslemek, bezemek, dekore etmek
 • deep (adv) derin
 • define (v) tanımlamak, belirtmek, tarif etmek, açıklamak
 • definite (adj) kesin, şüphesiz, kuşkusuz, belirli
 • definition (n) tanım, tanımlama
 • deliver (v) teslim etmek, dağıtmak; doğurmak
 • departure (n) ayrılma, kalkış, gidiş yeri
 • despite (prep) karşın, rağmen
 • destination (n) istikamet, varış yeri
 • determine (v) kararlaştırmak, belirlemek, karara bağlamak, saptamak
 • determined (adj) kararlı, azimli; belirlenmiş
 • development (n) gelişim, ilerleme
 • diagram (n) şema, şekil, diyagram
 • diamond (n) elmas
 • difficulty (n) güçlük
 • direct (adv) dosdoğru, hiç bir yere sapmadan
 • direct (v) yönetmek, yönlendirmek
 • directly (adv) doğrudan
 • dirt (n) kir, pislik
 • disadvantage (n) dezavantaj
 • disappointed (adj) hayal kırıklığına uğramış
 • disappointing (adj) hayal kırıklığına uğratıcı
 • discount (n) indirim, iskonto, azaltma
 • dislike (n) hoşlanmama
 • dislike (v) hoşlanmamak, sevmemek
 • divide (v) bölmek, ayırmak
 • documentary (n) belgesel
 • donate (v) bağışta bulunmak, bağışlamak
 • double (adv) iki kat
 • doubt (n) şüphe, kuşku, tereddüt
 • doubt (v) şüphelenmek
 • dressed (adj) giyinmiş
 • drop (n) damla; düşüş
 • drum (n) davul, trampet
 • drunk (adj) sarhoş
 • due (adj) süresi dolmuş
 • dust (n) toz, toz toprak
 • duty (n) vazife, görev, nöbet, sorumluluk
B2 Seviyesi Kelimeler
 • dairy (adj) süt ve süt ürünlerine ait, süt mamulü
 • dairy (n) süthane, mandıra
 • dare (v) cüret etmek, cesaret etmek, kalkışmak
 • darkness (n) karanlık
 • database (n) veri tabanı
 • date (v) bir tarihe dayanmak; flört etmek
 • deadline (n) son teslim tarihi, zaman sınırı
 • deadly (adj) öldürücü, ölümcül
 • dealer (n) satıcı, tüccar
 • debate (n) tartışma
 • debate (v) çekişmek, tartışmak
 • debt (n) borç, borçlu olma
 • decent (adj) doğru dürüst
 • deck (n) güverte, deste
 • declare (v) açıklamak, beyan etmek, ifade vermek, duyurmak, ilan etmek
 • decline (n) düşüş, azalma; gerileme; reddetme
 • decline (v) azalmak, düşmek, geri çevirmek
 • decoration (n) süsleme
 • decrease (n) azalma
 • decrease (v) küçülmek, azaltmak, eksiltmek
 • deeply (adv) derinden
 • defeat (n) yenilgi
 • defeat (v) yenmek, aşmak, devirmek
 • defence (n) savunma, davalı, müdafaa
 • defend (v) savunmak, korumak, müdafaa etmek
 • defender (n) savunucu
 • delay (n) gecikme
 • delay (v) geciktirmek, ertelemek
 • delete (v) silmek, çıkarmak, kazımak
 • deliberate (adj) planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış, planlı
 • deliberately (adv) kasten, kasıtlı olarak, bilerek
 • delight (n) neşe, sevinç; lokum
 • delight (v) memnun etmek, sevindirmek
 • delighted (adj) memnun, mutlu
 • delivery (n) teslimat
 • demand (n) talep
 • demand (v) istemek, talep etmek, gerektirmek
 • democracy (n) demokrasi
 • democratic (adj) demokratik
 • demonstrate (v) göstermek, gösteri yapmak, kanıtlamak
 • demonstration (n) gösterme, gösteri
 • deny (v) reddetmek, inkâr etmek
 • depart (v) ayrılmak, hareket etmek
 • dependent (adj) bağlı, tabi, bağımlı
 • deposit (n) depozito, teminat, emanet
 • depressed (adj) kederli, karamsar, bastırılmış, morali bozuk, üzgün
 • depressing (adj) iç karartıcı, moral bozucu,kasvetli
 • depression (n) depresyon; buhran
 • depth (n) derinlik
 • derive (v) türetmek, kaynaklanmak
 • desert (v) terk etmek, ayrılmak
 • deserve (v) hak etmek, lâyık olmak
 • desire (n) istek, arzu
 • desire (v) istemek, şiddetle arzu etmek
 • desperate (adj) çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
 • desperately (adv) umutsuzca
 • destruction (n) yıkım
 • detail (v) detaylandırmak
 • detailed (adj) detaylı
 • detect (v) keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak, sezmek
 • determination (n) azim, kararlılık; belirleme
 • devote (v) adamak, ayırmak, kendini vermek
 • differ (v) benzememek, farklı olmak
 • dig (v) anlamak, hoşlanmak, kazmak, araştırmak
 • disability (n) özürlülük
 • disabled (adj) engelli
 • disagreement (n) anlaşmazlık
 • disappoint (v) hayal kırıklığına uğratmak, ümidini boşa çıkarmak
 • disappointment (n) hayal kırıklığı
 • disc (n) disk
 • discipline (n) disiplin
 • discount (v) indirim yapmak
 • discourage (v) yıldırmak, cesaretini kırmak
 • dishonest (adj) sahtekâr, hileli, aldatıcı, dürüst olmayan, yalancı
 • disk (n) disk, plâk
 • dismiss (v) bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak, kovmak, ilgilenmemek
 • disorder (n) keşmekeş, kargaşa, karışıklık, bozuklu, hastalık
 • display (n) sergi, gösteri
 • display (v) sergilemek, göstermek
 • distant (adj) uzak, ırak, uzakta
 • distinct (adj) ayrı, farklı, başka, belirgin
 • distinguish (v) ayırt etmek, ayırmak, ayrım yapmak
 • distract (v) dikkatini dağıtmak
 • distribute (v) dağıtmak, vermek
 • distribution (n) dağıtım, dağılım, yayılma,
 • district (n) bölge, havali, ilçe, semt
 • disturb (v) rahatsız etmek, huzursuz etmek
 • dive (n) suya dalmak
 • dive (v) dalmak, atlamak, dalış yapmak
 • diverse (adj) çeşitli, farklı, değişik
 • diversity (n) farklılık, başkalık, çeşitlilik
 • divide (n) bölme
 • division (n) bölme, ayırma
 • divorce (n) boşanma
 • divorce (v) boşanmak, boşamak, ayrılmak
 • document (v) belgelendirmek
 • domestic (adj) evcil, aile ile ilgili, evcimen
 • dominant (adj) egemen, hakim
 • dominate (v) egemen olmak, hakim olmak, hükmetmek
 • donation (n) bağış, yardım
 • dot (n) nokta, benek
 • downtown (adj) şehir merkezine/merkezinde
 • downtown (adv) çarşıda, şehir merkezinde
 • downtown (n) şehir merkezi, çarşı
 • downwards (adv) aşağıya doğru
 • dozen (det) on iki tane
 • dozen (n) düzine, çok sayı
 • draft (n) müsvedde, taslak
 • draft (v) taslağını yapmak
 • drag (v) çekmek, sürüklemek, sürümek
 • dramatic (adj) dramatik, tiyatroya ait, ani, çarpıcı
 • dramatically (adv) önemli derecede
 • drought (n) kıtlık, darlık, kuraklık
 • dull (adj) sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
 • dump (v) dökmek, boşaltmak, atmak
 • duration (n) süreç, süre, süreklilik, devam, durum
 • dynamic (adj) dinamik, hareketli
C1 Seviyesi Kelimeler
 • dam (n) baraj, hazne, engel
 • damaging (adj) zararlı, zarar veren
 • dawn (n) şafak
 • debris (n) enkaz, döküntü, yıkıntı
 • debut (n) sahneye ilk çıkış, ilk gösteri
 • decision-making (n) karar verme
 • decisive (adj) kesin, belirleyici, kararlı
 • declaration (n) ilan, bildiri
 • dedicated (adj) kendini adamış, bağlı
 • dedication (n) adama, bağlılık
 • deed (n) iş, eylem, fiil, senet
 • deem (v) dikkate almak, varsaymak
 • default (n) varsayılan; değişime uğramadan önceki hali
 • defect (n) eksiklik, kusur, noksan, özür
 • defensive (adj) savunmalı, koruyucu
 • deficiency (n) eksiklik, yetersizlik
 • deficit (n) hesap açığı, açık, eksiklik
 • defy (v) meydan okumak, karşı gelmek
 • delegate (n) delege, vekil, temsilci
 • delegation (n) heyet üyeleri, delegeler, temsilciler
 • delicate (adj) nazik, narin, ince, düşünceli, hassas, kırılgan
 • demon (n) şeytan
 • denial (n) inkâr
 • denounce (v) ihbar etmek, kınamak, suçlamak
 • dense (adj) sıkışık, yoğun
 • density (n) yoğunluk, sıkışıklık; kalınlık
 • dependence (n) bağımlılık
 • depict (v) anlatmak, tasvir etmek, betimlemek, resmetmek
 • deploy (v) konuşlandırmak
 • deployment (n) yerleştirme, konuşlandırma
 • deposit (v) bankaya yatırmak
 • deprive (v) mahrum etmek, yoksun bırakmak
 • deputy (n) temsilci, vekil, delege, muavin
 • descend (v) inmek, alçalmak, saldırmak
 • descent (n) iniş, alçalma
 • designate (v) göstermek, işaret etmek
 • desirable (adj) çekici, beğenilen, hoş
 • desktop (n) masaüstü
 • destructive (adj) yıkıcı
 • detain (v) alıkoymak, mahrum etmek, gözaltına almak
 • detection (n) bulma, keşfetme
 • detention (n) alıkoyma; gözaltına alma, tutuklama
 • deteriorate (v) kötüleşmek, bozulmak, bozmak
 • devastate (v) mahvetmek, tahrip etmek, harap etmek
 • devil (n) şeytan, iblis
 • devise (v) tasarlamak, planlamak, düşünmek, icat etmek
 • diagnose (v) teşhis etmek, tanımlamak
 • diagnosis (n) teşhis, tanı, belirtme
 • dictate (v) dikte etmek, söyleyerek yazdırmak
 • dictator (n) diktatör, dikte eden kimse
 • differentiate (v) ayırt etmek
 • dignity (n)
 • dilemma (n) çıkmaz, ikilem
 • dimension (n) boyut, ebat, ölçü
 • diminish (v) azaltmak, eksiltmek, azalmak
 • dip (v) banmak, daldırmak, düşmek, alçalmak, inmek
 • diplomat (n) diplomat
 • diplomatic (adj) diplomatik
 • directory (n) rehber, kılavuz
 • disastrous (adj) feci, korkunç
 • discard (v) ayırmak, bir köşeye atmak
 • discharge (v) boşaltmak, tahliye etmek, taburcu etmek, ifa etmek
 • disclose (v) açığa vurmak, açmak, ifşa etmek
 • disclosure (n) ifşaat, açığa vurma, açıklama
 • discourse (n) söylem, müzakere
 • discretion (n) ihtiyat, tedbir ,takdir, akıl, sağduyu
 • discrimination (n) ayrıcalık yapma, fark gözetme, ayrım
 • dismissal (n) işten çıkarma
 • displace (v) yerinden çıkarmak, yerinden etmek
 • disposal (n) imha etme
 • dispose (v) atmak, kurtulmak
 • dispute (n) tartışma
 • dispute (v) tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
 • disrupt (v) dağıtmak, parçalamak, ayırmak, bölmek, araya girmek
 • disruption (n) kesilme, bozulma, parçalanma, kesinti, aksama
 • dissolve (v) sona erdirmek, feshetmek, eritmek, çözülmek
 • distinction (n) ayırım
 • distinctive (adj) ayırıcı, belirgin, özel
 • distort (v) saptırmak, çarpıtmak, şeklini bozmak
 • distress (n) sıkıntı, ıstırap
 • distress (v) üzmek, acı vermek, sıkmak, sıkıntı vermek
 • disturbing (adj) rahatsız edici
 • divert (v) başka yöne çevirmek
 • divine (adj) tanrısal, ilahi, tanrı’ya adanmış, kutsal
 • doctrine (n) öğreti, doktrin
 • documentation (n) belgelendirme
 • domain (n) alan
 • dominance (n) hâkimiyet
 • donor (n) bağışta bulunan kimse, verici, bağışçı
 • dose (n) doz, miktar
 • drain (v) akıtmak, kurutmak, suyunu çekmek
 • drift (v) sürüklenmek, sürüklemek, birikmek,
 • driving (adj) itici
 • drown (v) boğmak, suda boğulmak
 • dual (adj) ikili; çift amaçlı, çift, çifte
 • dub (v) isim vermek, ad tatmak
 • dumb (adj) dilsiz, aptal, gerzek
 • duo (n) ikili; birlikte gösteri yapan ikili
 • dynamic (n) etki eden unsur, dinamik