Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English E Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
E Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • each (adv) her biri
 • each (det) her bir
 • each (pron) her (bir), beher, bilcümle
 • ear (n) kulak
 • early (adj) erken; ilk, başı
 • early (adv) erken
 • east (adj) doğu, doğudaki
 • east (adv) doğuya / doğu yönüne doğru
 • east (n) doğu
 • easy (adj) kolay; rahat
 • eat (v) yemek
 • egg (n) yumurta
 • eight (num) sekiz
 • eighteen (num) on sekiz
 • eighty (num) seksen
 • elephant (n) fil
 • eleven (num) on bir
 • else (adv) daha, başka
 • email (n) e-posta
 • email (v) e-posta ile ileti göndermek
 • end (n) son
 • end (v) sona ermek, bitmek
 • enjoy (v) hoşlanmak, eğlenmek, tat almak; sahip olmak
 • enough (adv) yeterli, yeterince
 • enough (det) yeterli, kâfi, yeter
 • enough (pron) yeterli, kâfi, yeter
 • euro (n) euro
 • even (adv) bile, dahi, hatta
 • evening (n) akşam
 • event (n) olay
 • ever (adv) şimdiye kadar, hiç
 • every (det) her, her biri, her, her defasında
 • everybody (pron) herkes
 • everyone (pron) herkes
 • everything (pron) her şey
 • exam (n) sınav, muayene
 • example (n) örnek, model, misal
 • excited (adj) heyecanlı
 • exciting (adj) heyecan verici
 • exercise (n) alıştırma
 • exercise (v) uygulamak, egzersiz yapmak, alıştırma yapmak
 • expensive (adj) pahalı
 • explain (v) açıklamak
 • extra (adj) fazla, ilave
 • eye (n) göz
A2 Seviyesi Kelimeler
 • earn (v) kazanmak (para)
 • earth (n) dünya, yeryüzü, toprak, kara
 • easily (adv) kolaylıkla
 • education (n) eğitim
 • effect (n) etki, tesir, netice
 • either (adv) -de, -da
 • either (det) her ikisi
 • either (pron) (ikisinden) herhangi biri/biri
 • electric (adj) elektrikli; heyecan verici
 • electrical (adj) elektrik, elektro, elektrikli
 • electricity (n) elektrik
 • electronic (adj) elektronik
 • employ (v) çalıştırmak, iş vermek, işe almak; kullanmak
 • employee (n) işçi
 • employer (n) işveren
 • empty (adj) boş
 • ending (n) bitiş
 • energy (n) enerji, güç
 • engine (n) motor, makine, lokomotif
 • engineer (n) mühendis
 • enormous (adj) büyük, muazzam, kocaman
 • enter (v) girmek
 • environment (n) çevre
 • equipment (n) donanım, teçhizat, ekipman
 • error (n) yanlış, hata, yanlışlık
 • especially (adv) özellikle, bilhassa
 • essay (n) makale, deneme
 • everyday (adj) her gün, gündelik, günlük
 • everywhere (adv) her yer, her yerde
 • evidence (n) tanık, delil, kanıt
 • exact (adj) tam, tamı tamına, dakik, eksiksiz
 • exactly (adv) tam olarak
 • excellent (adj) mükemmel
 • except (prep) dışında, haricinde
 • exist (v) var olmak, olmak, bulunmak
 • expect (v) ummak, beklemek
 • experience (n) tecrübe, deneyim, pratik
 • experiment (n) deney
 • expert (adj) bilgili, uzman
 • expert (n) uzman, bilirkişi
 • explanation (n) açıklama
 • express (v) ifade etmek, anlatmak, açıklamak
 • expression (n) ifade, ifade etme
 • extreme (adj) aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
 • extremely (adv) aşırı, aşırı boyutta, son derece, oldukça
B1 Seviyesi Kelimeler
 • earthquake (n) deprem
 • eastern (adj) doğuda, doğu
 • economic (adj) ekonomik, ticaretle ilgili
 • economy (n) ekonomi
 • edge (n) kenar, uç, ağız, eşik; avantaj
 • editor (n) yayıncı, editör
 • educate (v) eğitmek, okutmak, yetiştirmek
 • educated (adj) eğitimli
 • educational (adj) eğitimsel
 • effective (adj) etkili, etkileyici, tesirli
 • effectively (adv) etkili bir şekilde
 • effort (n) çaba, gayret, girişim
 • election (n) seçim
 • element (n) element; unsur
 • embarrassed (adj) utangaç, sıkılgan, mahcup, utanmış, çekingen
 • embarrassing (adj) utandıran
 • emergency (n) acil durum, acil vaka
 • emotion (n) duygu, his, heyecan
 • employment (n) görev, iş, çalıştırma, istihdam
 • empty (v) boşaltmak
 • encourage (v) cesaretlendirmek, desteklemek, teşvik etmek
 • enemy (n) düşman
 • engaged (adj) ilgili, meşgul; nişanlı; dolu
 • engineering (n) mühendislik
 • entertain (v) eğlendirmek, oyalamak, ağırlamak
 • entertainment (n) eğlence, gösteri
 • entrance (n) antre, giriş
 • entry (n) giriş, kayıt, katılım
 • environmental (adj) çevresel
 • episode (n) bölüm
 • equal (adj) eşit, denk, eş
 • equal (v) eşitlemek, etmek
 • equally (adv) eşit olarak, eşit derecede
 • escape (n) kaçış
 • escape (v) kaçmak
 • essential (adj) köklü, esaslı, başlıca, gerekli
 • eventually (adv) sonunda, en sonunda, nihayetinde
 • examine (v) denetlemek, incelemek, muayene etmek
 • except (conj) dışında, hariç
 • exchange (n) değiş tokuş
 • exchange (v) değiştirmek, değiş tokuş etmek, takas etmek
 • excitement (n) heyecan
 • exhibition (n) gösteri, teşhir, sergi
 • expand (v) büyütmek, yayılmak, genişlemek, genişletmek
 • expected (adj) beklenen
 • expedition (n) sefer, sevk, acele, çabukluk, keşif gezisi
 • experience (v) yaşamak, geçirmek
 • experienced (adj) deneyimli
 • experiment (v) denemek, deney yapmak
 • explode (v) patlatmak, havaya uçurmak, patlamak
 • explore (v) keşfetmek, araştırmak
 • explosion (n) patlama, infilak, ateş alma
 • export (n) ihracat
 • export (v) ihraç etmek, dışarıya satmak
 • extra (adv) fazladan, ilaveten
 • extra (n) ekstra
B2 Seviyesi Kelimeler
 • economics (n) ekonomi
 • economist (n) ekonomist, iktisatçı
 • edit (v) basıma hazırlamak, düzeltmek
 • edition (n) basım, baskı
 • editorial (adj) yazı işleri ile ilgili
 • efficient (adj) etkili, verimli, becerikli
 • efficiently (adv) verimli bir şekilde
 • elbow (n) dirsek
 • elderly (adj) yaşlı
 • elect (v) seçmek, atamak
 • electronics (n) elektronik bilimi
 • elegant (adj) şık, zarif, hoş, kibar
 • elementary (adj) basit, temel
 • eliminate (v) çıkarmak, atmak, elemek, ortadan kaldırmak
 • elsewhere (adv) başka yerde
 • embrace (v) kucaklamak, kucaklaşmak; içermek; benimsemek
 • emerge (v) ortaya çıkmak, doğmak
 • emission (n) emisyon, çıkarma, yayılma, salınım
 • emotional (adj) duygusal, hissi
 • emotionally (adv) duygusal yönden
 • emphasis (n) vurgu, önem
 • emphasize (v) vurgulamak, üzerinde durmak
 • empire (n) imparatorluk
 • enable (v) yetki vermek, izin vermek, olanak vermek, olanak tanımak
 • encounter (n) karşılaşma
 • encounter (v) karşılaşmak, rastlaşmak
 • engage (v) işe almak, tutmak, meşgul etmek, bağlamak, meşgul olmak; nişanlanmak
 • enhance (v) artırmak, yükseltmek, büyütmek, geliştirmek, arttırmak
 • enjoyable (adj) hoş, tatlı, eğlenceli, zevkli
 • enquiry (n) soruşturma, sorgu, soru
 • ensure (v) sağlama almak, garantiye almak
 • entertaining (adj) eğlenceli
 • enthusiasm (n) gayret, heyecan, şevk, heves, coşku
 • enthusiastic (adj) hevesli, coşkulu
 • entire (adj) tam, bütün, tüm
 • entirely (adv) tümüyle
 • entrepreneur (n) girişimci
 • envelope (n) zarf
 • equal (n) aynı haklara / fırsatlara / yeteneğe sahip kişi
 • equip (v) donatmak
 • equivalent (adj) eşit, denk, eşdeğer
 • equivalent (n) karşılık, eşdeğer, eşitlik, aynılık
 • era (n) devir, çağ, zaman
 • erupt (v) püskürmek, fışkırmak, patlamak
 • essentially (adv) aslen, aslında, esasen, gerçekten
 • establish (v) kurmak, yapmak, yerleştirmek, belirlemek
 • estate (n) mülk, emlâk, malikâne, arazi, mal
 • estimate (n) tahmin
 • estimate (v) tahmin etmek, değer biçmek
 • ethic (n) ilke, prensip, usül, ahlak, etik
 • ethical (adj) ahlaki
 • ethnic (adj) ırksal, etnik
 • evaluate (v) değerlendirmek, değer biçmek
 • evaluation (n) değerlendirme
 • even (adj) düz, bir hizada, bir düzeyde / seviyede, engebesiz
 • evident (adj) belli, açık
 • evil (adj) fena, zararlı, kötü
 • evil (n) kötülük
 • evolution (n) evrim, gelişim, açılma
 • evolve (v) geliştirmek, gelişmek, evrim geçirmek, ortaya çıkmak
 • examination (n) inceleme, muayene; sınav
 • exceed (v) aşmak, geçmek
 • exception (n) istisna
 • excessive (adj) aşırı, fazla
 • exclude (v) dışında tutmak, dışlamak, içeri almamak, hariç tutmak
 • excuse (n) bahane, sebep, özür
 • excuse (v) affetmek, bağışlamak, mazur görmek
 • executive (adj) yetkili, yönetici, idareci
 • executive (n) yönetici, idareci
 • exhibit (n) sergileme
 • exhibit (v) göstermek, ortaya koymak, sergilemek
 • existence (n) varoluş
 • exit (n) çıkış
 • exotic (adj) egzotik, yabancı, acayip
 • expansion (n) genişleme, gelişme, büyüme, yayılma
 • expectation (n) umma, beklenti, umut
 • expense (n) harcama, masraf, gider
 • expertise (n) uzmanlık, ihtisas, beceri, ustalık
 • exploit (v) kullanmak, faydalanmak, sömürmek
 • exploration (n) araştırma
 • expose (v) ortaya çıkarmak, maruz bırakmak, açığa çıkarmak
 • exposure (n) poz, kare, maruz kalma
 • extend (v) genişletmek, yaymak, uzatmak
 • extension (n) dahili hat, genişletme, uzatma
 • extensive (adj) kapsamlı, detaylı, yaygın, geniş
 • extensively (adv) yaygın olarak, geniş olarak, yoğun şekilde
 • extent (n) alan, boyut, kapsam, derece
 • external (adj) dış, harici, dışarıdan gelen
 • extract (n) öz, parça
 • extraordinary (adj) olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
 • extreme (n) aşırılık
C1 Seviyesi Kelimeler
 • eager (adj) hevesli, gayretli, istekli
 • earnings (n) kazanç, gelir, ücret, maaş
 • ease (n) rahatlık, kolaylık
 • ease (v) kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek, yatıştırmak, azaltmak
 • echo (n) yankı
 • echo (v) yankılamak
 • ecological (adj) çevrebilimsel, ekolojik
 • educator (n) eğitimci
 • effectiveness (n) verimlilik
 • efficiency (n) verimlilik
 • ego (n) benlik, ego
 • elaborate (adj) ayrıntılı, detaylı, karmaşık
 • electoral (adj) seçimlere ilişkin
 • elevate (v) yükseltmek, kaldırmak
 • eligible (adj) nitelikli, uygun, geçerli
 • elite (n) seçkin kişiler
 • embark (v) girişmek, kalkışmak, atılmak, (gemiye) binmek
 • embarrassment (n) utanç, sıkılma
 • embassy (n) elçilik
 • embed (v) yerleştirmek, gömmek
 • embody (v) cisimleştirmek, somutlaştırmak
 • emergence (n) belirme, çıkma, oluşma
 • empirical (adj) deneysel, görgül
 • empower (v) yetki vermek; izin vermek, güçlendirmek
 • enact (v) yasa çıkarmak
 • encompass (v) kapsamak, kaplamak
 • encouragement (n) cesaretlendirme
 • encouraging (adj) teşvik edici, cesaret verici
 • endeavour (n) çaba, gayret
 • endless (adj) sonsuz, bitmek bilmeyen
 • endorse (v) onaylamak, desteklemek
 • endorsement (n) kabul
 • endure (v) dayanmak, katlanmak
 • enforce (v) zorlamak, güçlendirmek, yürütmek, yürürlüğe koymak
 • enforcement (n) zorlama, uygulama, yürürlüğe koyma
 • engagement (n) nişanlılık, sözleşme
 • engaging (adj) çekici, hoş, ilginç
 • enquire (v) sormak, soruşturmak, soru sormak
 • enrich (v) zenginleştirmek, zengin etmek
 • enrol (v) yazılmak, kaydolmak
 • ensue (v) sonucu olmak, doğmak
 • enterprise (n) girişim, teşebbüs, işletme
 • enthusiast (n) hevesli, meraklı
 • entitle (v) hak etmek, yetki vermek, hak tanımak
 • entity (n) varlık, varoluş, öz, oluş
 • epidemic (n) salgın
 • equality (n) eşitlik
 • equation (n) denge, eşitlik
 • erect (v) dikmek, kurmak, inşa etmek
 • escalate (v) tırmanmak; yükselmek
 • essence (n) öz, esas, esans, nitelik
 • establishment (n) kuruluş, tesis
 • eternal (adj) ölümsüz, ölmez, sonsuz
 • evacuate (v) boşaltmak, tahliye etmek, kaçmak, kurtulmak
 • evoke (v) çağrışım yapmak, anımsatmak, hatırlatmak
 • evolutionary (adj) evrimsel
 • exaggerate (v) abartmak, aşırıya kaçmak
 • excellence (n) mükemmeliyet
 • exceptional (adj) istisna, olağanüstü, fevkalade, nadir
 • excess (adj) aşırı
 • excess (n) asırılık, asırıya kaçma, fazlalık
 • exclusion (n) hariç tutma, dışında bırakma, ayırma, dışlama
 • exclusive (adj) tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin, özgü
 • exclusively (adv) özellikle, sadece, yalnız
 • execute (v) idam etmek; yürütmek
 • execution (n) idam
 • exert (v) kullanmak, harcamak, uygulamak, çabalamak
 • exile (n) sürgün
 • exit (v) çıkmak, ayrılmak
 • expenditure (n) masraf, harcama, gider
 • experimental (adj) deneysel
 • expire (v) sona ermek, bitmek, geçerliliğini yitirmek
 • explicit (adj) açık, belirgin, aşikâr, açık açık
 • explicitly (adv) açıkça
 • exploitation (n) sömürü, faydalanma
 • explosive (adj) patlayıcı
 • explosive (n) patlayıcı madde / düzenek
 • extract (v) çıkarmak, çekmek, özünü çıkarmak
 • extremist (n) uç kısım