Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce Z Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
Z Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Zigzag (v) Zikzak yapmak, zikzak çizmek
 • Zone (n) Bölge, kuşak, mıntıka
 • Zonk out (phr.v) Hemen uykuya dalmak
 • Zonk out (phr.v) Hemen uykuya dalmak
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce Y Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
Y Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Yawn (v) Esnemek, esneyerek söylemek
 • Yeast (n) Maya, köpük, coşku
 • Yield (v) Vermek, sağlamak, ürün vermek
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce W Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
W Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Wait for (phr.v) Beklemek
 • Wait on (phr.v) Hizmet etmek, servis yapmak
 • Wait up (phr.v) Yatmayıp beklemek
 • Wake up (phr.v) Uyanmak, uyandırmak
 • Walk away (phr.v) Çekip gitmek , ayrılmak
 • Warehouse (n) Depo, ambar, büyük mağaza
 • Warp (v) Yamultmak, saptırmak
 • Wary (adj) Dikkatli, tedbirli, ihtiyatlı
 • Watch out (phr.v) Dikkat etmek, dikkatli olmak
 • Watch out for (phr.v) Dikkat etmek, dikkatli olmak
 • Wealthy (adj) Zengin, servet sahibi
 • Wear off (phr.v) Yavaş yavaş azalmak, aşındırmak
 • Wear out (phr.v) Eskitmek, yormak
 • Weave (v) Dokumak, örmek
 • Weed (n) Yabani ot
 • Welfare (adj) Refah, mutluluk, sağlık
 • Well-known (adj) Tanınmış, meşhur, tanınan
 • Whatsoever (adv) Ne, her ne, herhangi
 • Wheat (n) Buğday
 • Wheel (v) Tekerlek, direksiyon
 • Whence (adv) Nereli, nereden, neden
 • Whip (v) Kamçılamak, kırbaçlamak ,dövmek
 • Whirlwind (n) Hortum, kasırga, hızlı tip
 • Whistle (v) Islık çalmak
 • Widen (v) Genişlemek, bollaşmak, genişletmek
 • Wild (adj) Vahşi, yabani
 • Wilderness (n) Kır, çöl, sahra, el değmemiş yer
 • Willingly (adv) Seve seve, isteyerek
 • Win over (phr.v) İkna etmek, dostluğunu kazanmak
 • Wing (n) Kanat, burun kanadı, ek bina
 • Wipe (v) Silmek, kurulamak
 • Wipe out (phr.v) Yok etmek, silip temizlemek
 • Wire (n) Telden yapılmış, tel
 • Wisdom (n) Akıl, akıllılık, bilgelik
 • Wise (adj) Bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
 • Wit (n) Akıl, zeka, anlayış
 • Withdraw (v) Çekmek, almak, geri almak
 • Withstand (v) Dayanmak, direnmek, karşı koymak
 • Witness (v) Şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
 • Woefully (adv) Acıklı veya dertli bir şekilde, ne yazık ki
 • Wonder (v) Merak etmek, hayret etmek, şaşmak
 • Worship (v) Tapmak, tapınmak
 • Worthwhile (adj) Değer, zahmete değer, zamana değer
 • Wrap up (phr.v) Sarmak, sarıp sarmalamak
 • Wrath (n) Öfke, gazap, hiddet
 • Wreck (n) Enkaz
 • Write off (phr.v) Silmek (borç), iptal etmek
 • Write up (phr.v) Hikâyesini yazmak, kaleme almak
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce V Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Vacant (adj) Boş, açık, terkedilmiş
 • Vaccinate (v) Aşı yapmak, aşılamak
 • Vaccine (n) Aşı
 • Vain (adj) Boş, faydasız, gururlu, nafile, gururlu
 • Valid (adj) Geçerli, geçer, yürürlükte
 • Validity (n) Geçerlik, yasallık, sağlamlık
 • Value (n) Değer, kıymet, önem
 • Vanish (v) Gözden kaybolmak
 • Vaporize (v) Buharlaşmak, buharlaştırmak
 • Variety (n) Çeşitlilik
 • Various (adj) Çeşitli, değişik, türlü
 • Vary (v) Çeşitlilik göstermek
 • Vast (adj) Çok geniş, engin, çok
 • Vehement (adj) Ateşli, coşkulu, hararetli
 • Vein (n) Toplardamar, damar
 • Vent (v) Açığa vurmak, belli etmek
 • Vent (v) Açığa vurmak, belli etmek
 • Ventilate (v) Havalandırmak, oksijen vermek
 • Venture (v) Tehlikeye atmak, cüret etmek
 • Verdict (n) Karar, yargı, hüküm, jüri kararı
 • Verge (n) Sınır, eşik, kenar
 • Verify (v) Doğrulamak
 • Versatile (adj) Çok yönlü
 • Versatility (adj) Çok yönlülük, beceriklilik
 • Version (adj) Hikâye, versiyon, uyarlama
 • Vertebrate (adj) Omurgalı
 • Vertical (adj) Dikey, düşey, dik
 • Vessel (n) Damar, kanal, gemi
 • Via (pre) Üzerinden, yolu ile
 • Viable (adj) Yaşayabilir, yaşar, geçerli
 • Vibrate (v) Titreşmek, titremek
 • Vicinity (n) Civar, çevre, etraf
 • Victory (n) Zafer, utku, galibiyet
 • View (v) Görüş, manzara
 • Vigorous (adj) Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
 • Violate (v) Bozmak, ihlal etmek
 • Violation (n) Bozma, ihlâl etme, riayet etmeme
 • Violence (n) Şiddet, zorbalık
 • Virtually (adv) Neredeyse, hemen hemen
 • Virtue (n) Fazilet, erdem
 • Visibility (n) Görünebilme, görünürlük, görüş mesafesi
 • Visible (adj) Görülebilir, görünür, görünen
 • Vision (n) Görme, vizyon, görme gücü
 • Visual (adj) Görme, görüş, görsel
 • Vital (adj) Hayati, çok önemli
 • Vitality (n) Yaşama gücü, dayanma gücü
 • Vivid (adj) Canlı, hayat dolu, parlak
 • Volatile (adj) Uçucu, buharlaşan, geçici
 • Volunteer (adj) Gönüllü
 • Voracious (adj) Obur, açgözlü, istekli
 • Vote (v) Oy vermek, oy kullanmak
 • Voyage (n) Yolculuk, seyahat, sefer
 • Vulnerable (adj) Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce U Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
U Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Ubiquitous (adj) Her yerde birden bulunan
 • Ultimate (adj) Son, en son, en uzak, esas
 • Unable (adj) Elinden gelmez
 • Unanimously (adv) Oybirliğiyle
 • Unbiased (adj) Tarafsız, objektif
 • Unconscious (adj) Baygın, bilinçsiz
 • Undeniably (adv) İnkâr edilmez bir şekilde
 • Undergo (v) Katlanmak, çekmek, geçirmek
 • Underlie (v) Altında yatmak, temelini oluşturmak
 • Underline (v) Altını çizmek, vurgulamak
 • Undermine (v) Küçümsemek, baltalamak
 • Undertake (v) Üstlenmek, yüklenmek
 • Unfortunately (adv) Maalesef, ne yazık ki
 • Unify (v) Birleştirmek
 • Union (n) Sendika, birlik
 • Unique (adj) Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
 • Unite (v) Birleştirmek, bağlamak
 • Unity (n) Birlik, teklik, bütünlük
 • Unlimited (adj) Sınırsız, kısıtlamasız, şartsız
 • Unlimited (adj) Sınırsız, kısıtlamasız, şartsız
 • Unprepared (adj) Hazırlıksız, hazırlanmamış
 • Unusual (adj) Alışılmadık, nadir, ender
 • Update (v) Güncellemek
 • Upgrade (v) Yükselmek
 • Uphold (v) Desteklemek, onaylamak, uygun bulmak
 • Uproar (n) Şamata, curcuna, gürültü
 • Upset (v) Üzmek, nesesini kaçırmak
 • Upstream (adv) Akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
 • Uptake (n) Yükselme, kaldırma
 • Upwards (adv) Yukarı, yukarıya, itibaren
 • Urbanity (n) Kibarlık, nezaket, medenilik
 • Urbanization (n) Kentleşme, şehirleşme
 • Urge (v) Zorlamak, baskı yapmak, teşvik etmek
 • Urgent (adj) Acil, ivedi
 • Use up (phr.v) Harcamak, bitirmek, tüketmek
 • Useful (adj) Yararlı
 • Useless (adj) Yararsız
 • Usher (v) Getirmek, götürmek, yer göstermek
 • Utilize (v) Kullanmak, yararlanmak, istifade etmek
 • Utter (v) Söylemek, dile getirmek, ifade etmek
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce T Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
T Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Tackle (v) Çaresine bakmak
 • Tactful (adj) Düşünceli, nazik
 • Tailor (n) Terzi
 • Take after (phr.v) Çekmek, benzemek
 • Take away (phr.v) Götürmek, alıp götürmek
 • Take back (phr.v) Sözünü geri almak
 • Take care of (phr.v) İlgilenmek, özen göstermek
 • Take down (phr.v) Not etmek, yazmak
 • Take in (phr.v) Anlamak
 • Take into account (phr.v) Dikkate almak, göz önüne almak
 • Take leave of (phr.v) Tatile gitmek, veda etmek
 • Take off (phr.v) Havalanmak, kalkmak, çıkartmak
 • Take on (phr.v) İş almak, üslenmek
 • Take out (phr.v) Çıkmak, çıkarmak, yormak, çekmek.
 • Take over (phr.v) Devralmak, üstlenmek
 • Take to (phr.v) Götürmek, gitmek, çıkmak
 • Take up with (phr.v) Arkadaslık kurmak
 • Tale (n) Hikaye, masal
 • Talent (n) Marifet, yetenek, kabiliyet
 • Talk over (phr.v) Tartışmak, görüşmek
 • Talkative (adj) Konuşkan, geveze, çenebaz
 • Tamper (v) Karışmak, kurcalamak
 • Tariff (n) Gümrük vergisi
 • Task (n) Görev, iş, külfet
 • Tear (v) Yırtmak, koparmak, yarmak
 • Tear up (phr.v) Yırtmak, parça pençik etmek
 • Technique (n) Teknik, yöntem, usul
 • Tedious (adj) Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
 • Teem (v) Dolu olmak, bol olmak, kaynamak
 • Telepathic (adj) Telepatik, telepati ile ilgili
 • Tell off (phr.v) Azarlamak
 • Telltale (adj) Dedikoducu, ispiyoncu
 • Temper (n) Huy, ruh hali, keyif
 • Temple (n) Tapınak, şakak
 • Tenacious (adj) İnatçı, vazgeçmeyen, yapışkan
 • Tend (v) Yönelmek, eğilimi olmak
 • Tendency (n) Eğilim, meyil
 • Tentative (adj) Deneme niteliğinde, deneysel
 • Tentatively (adv) Deneme olarak, geçici
 • Term (n) Dönem, terim
 • Terrain (n) Yer, arazi
 • Terrestrial (adj) Karasal, yeryüzüne ait
 • Terrible (adj) Korkunç
 • Territory (n) Arazi, bölge, toprak
 • Testify (v) Şahitlik etmek, doğrulamak, tanıklık etmek
 • Testimony (n) Şahitlik, tanıklık, ifade verme
 • Textile (n) Tekstil, dokuma
 • Thereafter (adv) Ondan sonra, sonra
 • Thereby (adv) Suretiyle, o suretle
 • Thereupon (adv) Bunun üzerine, bunun sonucu olarak
 • Thesis (n) Tez, sav, önerme
 • Think over (phr.v) Derin derin düşünmek
 • Thorough (adj) Tam, eksiksiz, kusursuz,
 • Thoroughly (adv) Tamamen, adamakıllı, iyice
 • Thoroughness (n) Tamlık, mükemmellik, kusursuzluk
 • Threat (n) Korkutma, tehdit, gözdağı
 • Threshold (v) Eşik, eğik
 • Thrifty (adj) Tutumlu, idareli, kanaatkâr
 • Thrill (v) Heyecanlandırmak, etkilemek
 • Throughout (pre) Baştan başa, boyunca, süresince
 • Throw out (phr.v) Dışarı atmak, çıkarmak
 • Throw up (phr.v) Kusmak, istifra etmek
 • Thunderstorm (n) Sağanak, gök gürültülü fırtına
 • Tick off (phr.v) Azarlamak, paylamak
 • Tide (n) Cereyan, gelgit, met cezir
 • Tie in with (phr.v) İle alakası olmak, ilgisi olmak
 • Tight (adj) Sıkı, dar, gergin
 • Tightness (adj) Sıkılık, gerginlik, darlık
 • Tile (n) Kiremit, fayans, çini
 • Tilt (v) Eğmek, devirmek, yana yatırmak
 • Tissue (n) Doku, ince kumaş, ince kâğıt
 • Tomb (n) Kabir, mezar, lahit
 • Torch (n) Meşale, cep feneri, el feneri
 • Toss (v) Atmak, fırlatmak
 • Totally (adv) Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
 • Toxic (adj) Zehirli, toksik
 • Toxin (n) Toksin
 • Track (n) İzlemek, izinden gitmek
 • Track down (phr.v) Araştırmak, aramak
 • Traditional (adj) Geleneksel
 • Tragedy (n) Trajedi, facia, felaket
 • Train (v) Eğitmek, yetiştirmek, alıştırmak
 • Trait (n) Özellik, kişisel özellik
 • Trample (v) Çiğnemek, ezmek, ayaklar altına almak
 • Transaction (n) İşlem, muamele, alakadar olmak
 • Transform (v) Dönüştürmek, haline gelmek
 • Transparent (adj) Şeffaf, saydam, transparan
 • Transplant (v) Nakletmek, başka yere dikmek
 • Transport (v) Tasımak, nakletmek, sürmek
 • Transverse (adj) Aykırı, çapraz, enine
 • Trap (v) Tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak
 • Travel (v) Seyahat etmek
 • Treacherous (adj) Hain, güvenilmez, aldatıcı
 • Treasure (n) Hazine, define, servet
 • Treatment (n) Tedavi, davranış
 • Treatment (n) Tedavi, davranış
 • Treaty (n) Antlaşma, mukavele
 • Tremendous (adj) Kocaman, koskocaman, çok büyük
 • Trench (n) Hendek, çukur, siper
 • Trend (n) Eğilim, yön, gidiş
 • Tribe (n) Kabile, aşiret
 • Trick (v) Aldatmak, kandırmak
 • Trigger (v) Başlatmak, neden olmak
 • Triumph (n) Zafer, başarı, utku
 • Trivial (adj) Küçük, değersiz, önemsiz
 • Trouble (v) Rahatsız etmek, zahmet vermek
 • Trouble (v) Rahatsız etmek, zahmet vermek
 • Trust (v) Güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
 • Truth (n) Gerçek, hakikat, doğruluk
 • Try on (phr.v) Denemek (elbise, prova etmek)
 • Try out (phr.v) Denemek
 • Turgid (adj) Şişmiş, abartılı, mübalağalı
 • Turn away (phr.v) Kovmak, defetmek, geri çevirmek
 • Turn back (phr.v) Geri dönmek, gerilemek
 • Turn into (phr.v) Dönüştürmek, dönüşmek
 • Turn off (phr.v) Kapatmak
 • Turn off (phr.v) Kapatmak
 • Turn on (phr.v) Açmak (radyo vs., çevirmek)
 • Turn out (phr.v) Olmak, sonuçlanmak
 • Turn up (phr.v) Çıka gelmek, ortaya çıkmak
 • Turn up (phr.v) Çıka gelmek, ortaya çıkmak
 • Turn upon (phr.v) Saldırmak, bağlı olmak
 • Tutor (v) Özel öğretmen, özel ders vermek
 • Tyranny (n) Zulüm, zorbalık, zorba yönetim
 • Tyrant (n) Zalim hükümdar, tiran
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce S Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
S Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Sabotage (v) Sabote etmek, sabotaj yapmak
 • Sacred (adj) Kutsal, mübarek, mukaddes
 • Sacrifice (v) Kurban etmek, kıymak, feda etmek
 • Safeguard (v) Korumak, himaye etmek
 • Safety (n) Güven, güvenlik, emniyet
 • Saint (n) Aziz, evliya
 • Sake (n) Hatır
 • Sale (n) İndirim, satış
 • Salesman (n) Satış elemanı, satıcı
 • Salinity (n) Tuzluluk, tuzluluk oranı
 • Salvation (n) Kurtuluş, kurtulma
 • Sample (n) Örnek, eşantiyon, numune
 • Sanction (n) Yaptırım, onay
 • Sarcastic (adj) Alaylı, iğneli, iğneleyici
 • Satellite (n) Uydu
 • Satirical (n) Yerme, hicivli, mizah
 • Satisfaction (n) Tatmin, memnuniyet, hoşnutluk
 • Satisfactory (adj) Yeterli, tatminkâr, memnun edici
 • Satisfy (v) Memnun etmek, tatmin etmek
 • Saturate (v) Doyurmak, emdirmek, ıslatmak
 • Saucer (n) Çay tabağı, fincan tabağı
 • Saucer (n) Çay tabağı, fincan tabağı
 • Savage (n) Vahşi, yabani, ciddi
 • Save (v) Kurtarmak, kayda geçirmek
 • Scale (n) Ölçek, kefe, terazi gözü
 • Scarcely (adv) Nadiren, neredeyse hiç
 • Scare (v) Korkutmak, ürkütmek
 • Scatter (v) Saçmak, perişan etmek, saçıp savurmak
 • Scene (n) Olay yeri, sahne
 • Scent (n) Koku, esans, güzel koku
 • Sceptical (adj) Kuşkucu, şüpheci, inançsız
 • Schedule (n) Tarife, şift, program
 • Scheme (v) Tasarlamak, düzenlemek
 • Scholarship (n) Burs, öğrenim
 • Scientific (adj) Bilimsel, ilmi, kesin
 • Scientist (n) Bilim adamı
 • Scope (n) Olanak, niyet, amaç
 • Scornful (adj) Aşağılayıcı, küçümseyen
 • Scour (v) Köşe bucak aramak
 • Scour (v) Köşe bucak aramak
 • Scrape (v) Kazımak, kazıyarak temizlemek
 • Scratch (v) Tırmalamak
 • Screen (v) Kontrol etmek, test etmek, taramak
 • Script (n) El yazısı, senaryo
 • Scrutiny (n) Dikkatli inceleme
 • Sculpture (n) Heykel, heykelcik, heykeltıraşlık
 • Seal (v) Mühürlemek, damgalamak
 • Secession (n) Ayrılma, uzaklaşma, bölünme
 • Secret (adj) Gizli
 • Section (n) Bölge, bölüm
 • Sector (n) Sektör, işkolu, bölge
 • Secure (v) Korumak
 • Security (n) Güvenlik, emniyet
 • Sediment (n) Tortu, çökelti, telve
 • See through (phr.v) İç yüzünü anlamak
 • See to (phr.v) İlgilenmek, icabına bakmak
 • Seed (n) Tohum, çekirdek, tane
 • Seek (v) Aramak, aranmak, araştırmak, almak
 • Seemingly (adv) Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
 • Seep (v) Sızmak, süzülmek
 • Segment (n) Parça, kesim
 • Segregation (n) Ayrılma, ayrım, ırkçılık
 • Seize (v) Yakalamak, ele geçirmek
 • Self-confidence (n) Kendine güven, özgüven
 • Selfish (adj) Bencil
 • Send for (phr.v) Çağırtmak, getirtmek
 • Send out (phr.v) Yaymak, göndermek, yollamak
 • Senior (adj) Kıdemli, daha yaşlı
 • Sensation (n) Duyu, duygu, his, algı, hissetme
 • Sensational (adj) Heyecan yaratan
 • Sensible (adj) Duyarlı, halden anlayan, hassas
 • Sensitive (adj) Duyarlı, hassas, alıngan
 • Sensuous (adj) Hissi, duygusal
 • Sentiment (n) Hassaslık, duyarlılık, duygusallık
 • Separate (v) Ayırmak, bölmek, dağılmak
 • Sequence (n) Dizi, seri, sıra, art arda sıralama
 • Serve (v) Hizmet etmek
 • Service (n) Servis, hizmet, görev
 • Set about (phr.v) Girişmek, koyulmak, başlamak
 • Set back (phr.v) Geciktirmek, engellemek
 • Set in (phr.v) Başlamak, girişmek, koyulmak
 • Set off (phr.v) Ateşlemek, başlatmak
 • Set on (phr.v) Saldırtmak
 • Set out (phr.v) Yola çıkmak, başlamak, koyulmak
 • Set up (phr.v) Kurmak, oluşturmak
 • Set up (phr.v) Kurmak, oluşturmak
 • Setback (n) Gerileme, kötüleşme, başarısızlık
 • Settle (v) Oturmak, yerleşmek
 • Settlement (n) Yerleşme, anlaşma
 • Several (adj) Birkaç
 • Severe (adj) Ağır, acı, şiddetli, keskin
 • Severely (adv) Sertçe, şiddetli bir şekilde
 • Sew (v) Dikmek, dikiş dikmek
 • Sewage (n) Lağım suyu, lağım pisliği, kanalizasyon
 • Shade (n) Gölge, gölgelik
 • Shake (v) Sallamak
 • Shame (v) Utandırmak, mahcup etmek
 • Shatter (v) Parçalamak, kırmak, harap etmek
 • Shear (v) Kırpmak, kırkmak, makasla kesmek
 • Shed (v) Dökmek, akıtmak, yaymak
 • Shell (n) Kabuk, deniz kabuğu
 • Shelter (v) Korumak, barındırmak
 • Shield (n) Kalkan, siper, zırh, koruma
 • Shift (v) Değiştirmek, değişmek
 • Shine (v) Parlamak
 • Shipwreck (n) Deniz kazası, gemi enkazı
 • Shock (v) Kalbini kırmak, şok etmek
 • Shoot (v) Ateş etmek
 • Shortcoming (n) Noksan, eksiklik, kusur
 • Shout (v) Bağırmak
 • Show off (phr.v) Gösteriş yapmak, hava atmak
 • Show up (phr.v) Ortaya çıkmak, ortaya koymak, yüz göstermek
 • Shrink (v) Çekmek, büzülmek, küçülmek
 • Shuttle (v) Mekik dokumak, gidip gelmek
 • Shy (adj) Utangaç
 • Siege (n) Kuşatma, çevresini sarma
 • Sight (n) Görme, görme yeteneği, görüş
 • Sightseeing (n) Gezi, gezip görme
 • Sign (v) İşaretlemek, imzalamak
 • Significant (adj) Önemli, anlamlı, manalı
 • Signify (v) Belirtmek, işareti olmak
 • Similar (adj) Benzer, benzeyen
 • Similarity (n) Benzerlik
 • Similarly (adv) Benzer bir şekilde, bunun gibi
 • Simulate (v) Yalandan yapmak, numarası yapmak, taklit etmek
 • Simultaneous (adj) Eşzamanlı, aynı zamanda olan
 • Sincerity (n) İçtenlik, samimiyet
 • Sinister (adj) Uğursuz, kötü, fena, kötü niyetli
 • Sink in (phr.v) Batmak, gömülmek, kafasına girmek, anlaşılmak
 • Sizeable (adj) Büyükçe, oldukça büyük
 • Skilful (adj) Yetenekli, becerikli, usta
 • Skill (n) Beceri, ustalık, hüner
 • Skill (n) Beceri, ustalık, hüner
 • Skin (n) Cilt, deri
 • Skirmish (n) Çarpışmak, çatışmak
 • Skull (n) Kafatası, kurukafa
 • Skyscraper (n) Gökdelen
 • Slaughter (v) Katliam yapmak, kesmek
 • Slave (n) Köle
 • Slender (adj) İnce, ince belli, narin
 • Slide (v) Kötü yola düşmek, kaymak
 • Slide (v) Kötü yola düşmek, kaymak
 • Slight (adj) Hafif, belli belirsiz, azıcık
 • Slightly (adv) Hafifçe, belli belirsiz, biraz
 • Slip up (phr.v) Hata yapmak, yanılmak, sürçmek
 • Slope (n) Yokuş, bayır, eğimli yer
 • Slow down (phr.v) Yavaşlamak, yavaşlatmak
 • Smallpox (n) Çiçek, çiçek hastalığı
 • Smart (adj) Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
 • Smelt (v) Eritmek, döküm yapmak
 • Smooth (adj) Düz
 • Smuggle (v) Kaçakçılık yapmak, gümrükten mal kaçırmak
 • Snack (n) Aperatif, meze
 • Snapshot (n) Şipşak, şipşak fotoğraf
 • Sneeze (v) Hapşırmak
 • Soak up (phr.v) Sünger gibi emmek
 • Soar (v) Uçmak, yüksekten uçmak
 • Soccer (n) Futbol
 • Soil (n) Toprak
 • Solar (adj) Güneş, solar
 • Solely (adj) Sırf, yalnızca, sadece, tek
 • Solid (n) Katı, sert, sağlam
 • Solidarity (n) Dayanışma, birlik, beraberlik
 • Solitary (adj) Kimsesiz, ıssız, yalnız
 • Solution (n) Çıkar yol, eriyik, çözüm
 • Solve (v) Çözmek, çözüm bul
 • Somehow (adv) Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
 • Somewhat (adv) Birazcık, oldukça, bir miktar
 • Somewhat (adv) Birazcık, oldukça, bir miktar
 • Somewhere (adv) Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
 • Soothe (v) Yatıştırmak, sakinleştirmek
 • Sophisticated (adj) Bilgili, içerikli, bilge
 • Sorrow (n) Acı, dert, keder, üzüntü
 • Sort (n) Tür, çeşit, sınıf
 • Soul (n) Ruh, can, gönül
 • Sound (adj) Sağlam, sapasağlam
 • Soundly (adv) Adamakıllı, selâmetle, sağ salim
 • Source (n) Kaynak, kaynakça, memba
 • Southerly (adv) Güneye doğru, güneye, güneyden
 • Southward (adv) Güneye doğru
 • Sovereign (n) Hükümdar, padişah, kral
 • Sovereignty (n) Egemenlik, bağımsızlık
 • Space (n) Mekân, aralık, mesafe, yer
 • Spacecraft (n) Uzay gemisi, uzay aracı
 • Spacious (adj) Geniş, ferah, havadar
 • Span (n) Mesafe, an, kısa süre
 • Spark (v) Harekete geçirmek
 • Sparse (adj) Seyrek, aralıklı
 • Specialist (n) Uzman doktor, uzman
 • Specialize (v) Uzmanlaşmak, ihtisas yapmak
 • Specially (adv) Özellikle, özel olarak, bilhassa
 • Species (n) Çeşit, tür, cins
 • Specific (adj) Spesifik, özel, belli, belirli
 • Specify (v) Belirtmek, belirlemek
 • Spectacle (n) Görünüş, gösteri, gözlük
 • Spectacular (adj) Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
 • Spectrum (n) Spektrum, tayf
 • Speculate (v) Tahminde bulunmak
 • Speculative (adj) Spekülatif, şüpheli
 • Sphere (n) Küre, yuvarlak, yerküre
 • Spirit (n) Ruh, can, maneviyat
 • Spiteful (adj) Nispetçi, cadaloz, kinci, kindar
 • Splendid (adj) Görkemli, muhteşem
 • Splendid (adj) Görkemli, muhteşem
 • Splendour (adj) Parlaklık, görkem, ihtişam
 • Split (v) Ayrılmak, kopmak
 • Split (v) Ayrılmak, kopmak
 • Spoil (v) Şımartmak, bozmak
 • Spontaneous (adj) İçten gelen, kendiliğinden olan, doğal
 • Spore (n) Spor, kaynak, köken
 • Spot (n) Nokta, benek, leke
 • Spout (v) Fışkırtmak, püskürtmek
 • Spread (v) Yaymak, sürmek, sermek
 • Spring (v) Sıçramak, fırlamak, yay gibi fırlamak
 • Sprinter (n) Yarışçı, sürat koşucusu
 • Spy (v) Gözlemek, casusluk etmek
 • Square (n) Kare
 • Stabilize (v) Dengelemek, dengede tutmak
 • Stable (adj) Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
 • Staff (n) Personel, kadro, kurmay
 • Stagger (v) Bocalamak, sendelemek, tökezlemek
 • Stagnant (adj) Durgun, hareketsiz, tembel
 • Stagnation (n) Durgunluk, hareketsizlik, kesatlık
 • Stake (n) Ortaya konan para, bahis
 • Stalemate (n) Pata (satranç), çıkmaz
 • Stammer (v) Kekelemek, kekeleyerek söylemek
 • Stand by (phr.v) Destek olmak, yardım etmek, askıya almak
 • Stand in for (phr.v) Yerine çalışmak, vekâlet etmek
 • Stand out (phr.v) Göze çarpmak, öne çıkmak
 • Staple (adj) Temel, başlıca, ana, esas
 • Starchy (adj) Nişastalı, karbonhidratlı
 • Stare (v) Gözlerini dikmek, gözünü dikmek
 • Startle (v) Ürkütmek, korkutmak
 • Starvation (n) Açlık, açlıktan kıvranma
 • Starve (v) Açlıktan kıvranmak, açlıktan ölmek
 • State (v) Belirtmek, ifade etmek, söylemek
 • Stature (n) Endam, önem, kişilik
 • Statute (n) Kanun, statü, yasa
 • Statutory (adj) Kanuni, yasal, meşru, resmi
 • Steadily (adv) Düzenli bir şekilde
 • Steady (adj) Sağlam, daimi, devamlı
 • Steep(adj) Sarp, dik, yalçın
 • Stem (n) Sap, gövde
 • Step down (phr.v) İstifa etmek
 • Step up (phr.v) Artmak, çıkmak, yükselmek
 • Stereotype (n) Klişe, basmakalıp söz
 • Sterilize (v) Sterilize etmek, mikroplardan arındırmak
 • Sternly (adv) Sert bir biçimde, sert sert
 • Stewardess (n) Hostes
 • Stick (v) Katlanmak, sokmak
 • Stick up for (phr.v) Desteklemek, savunmak
 • Stiff (adj) Sert, katı, koyu, yoğun
 • Stimulate (v) Teşvik etmek, özendirmek
 • Stipulate (v) Şartları belirlemek, şart koşmak
 • Stir (v) Kımıldatmak, hareket ettirmek
 • Stomach (n) Mide, karın
 • Storage (n) Depo, ambar, depolama, saklama
 • Storey (n) Kat
 • Storm (n) Fırtına
 • Story (n) Makale, öykü, hikâye
 • Stout (adj) Tıknaz, yiğit, kahraman
 • Straight (adv) Düz, doğru, dümdüz
 • Straightaway (adv) Derhal, hemen
 • Strain (n) Özellik, soy, ırk, yük
 • Strangle (v) Boğmak, boğarak öldürmek
 • Strap (n) Kayış, kemer, tasma, şerit
 • Strategy (n) Strateji, taktik, savaş bilimi
 • Streak (n) Işın, şimşek, düzensiz çizgi, damar
 • Stream (n) Akarsu, çay, dere, akın
 • Strength (n) Güç, kuvvet, derman
 • Strengthen (v) Güçlendirmek, kuvvetlendirmek
 • Stress (v) Vurgulamak, önemle belirtmek
 • Strew (v) Yaymak, serpmek, saçmak
 • Strict (adj) Sert, katı, sıkı, müsamahasız
 • Strike (n) Vurmak
 • String (n) Bağ, ip, kordon, sicim
 • Stringent (adj) Sıkı, dar, zorlayıcı
 • Strive (v) Uğraşmak, çabalamak
 • Structure (n) Yapı, bünye, bina
 • Struggle (v) Mücadele etmek, çabalamak
 • Stuff (n) Şey, eşya, madde, hammadde
 • Stun (v) Sersemletmek, afallatmak
 • Sub (pre) Alt, ast, aşağı
 • Subconscious (n) Bilinçaltı
 • Subdivide (v) Bölmek, bir kez daha bölmek
 • Subject (v) Mecbur etmek, boyun eğdirmek, maruz bırakmak
 • Submarine (n) Denizaltı
 • Submissive (adj) Uysal, itaatkâr, boyun eğen
 • Submit (v) Teslim etmek, sunmak
 • Subscription (n) Abone ücreti, aidat
 • Subsequent (adj) Sonraki, daha sonraki, müteakip
 • Subsequently (adv) Sonradan, daha sonra, sonra
 • Subsequently (adv) Sonradan, daha sonra, sonra
 • Subside (v) Alçalmak, çökmek, çökelmek, yatışmak
 • Subsidy (n) Devlet desteği, para yardımı
 • Substance (n) Madde, cisim
 • Substantial (adj) Önemli, gerçek, mevcut
 • Substitute (n) Yerine geçirmek, yerini almak
 • Substitution (n) Yerine geçme, yer değiştirme, değişiklik
 • Substratum (n) Temel, alt tabaka, taban
 • Subtle (adj) Hoş, tatlı, ince, incelikli
 • Suburb (n) Banliyö, varoş, kenar mahalle
 • Suburb (n) Banliyö, varoş, kenar mahalle
 • Subversive (adj) Yıkıcı, huzur bozucu, tahrip edici
 • Succeed (v) Başarmak
 • Success (n) Başarı
 • Successful (adj) Başarılı
 • Successive (n) Üst üste olan, peş peşe, ardışık
 • Succinct (adj) Kısa, özlü, az ve öz
 • Suck (v) Emmek, soğurmak, içine çekmek
 • Suddenly (adv) Aniden, Ansızın, birdenbire
 • Suffer (v) Acı çekmek, zarar görmek
 • Sufficient (adj) Yeterli, kâfi, yeter
 • Suffocate (v) Boğmak, boğulmak
 • Suggest (v) Önermek, teklif etmek
 • Suicide (n) İntihar, intihar eden kimse
 • Suit (n) Takım elbise
 • Suit (n) Takım elbise
 • Sullen (adj) Somurtkan, suratsız, aksi
 • Sum (n) Toplam, tutar, adet, yekun
 • Summarize (v) Özetlemek, kısaltmak
 • Summary (n) Özet, kısaltma
 • Summon (v) Çağırmak, çağırtmak, celp etmek
 • Sunlight (n) Güneş ışığı
 • Sunset (n) Gün batımı, güneşin batışı
 • Superficial (adj) Yüzeysel, iki boyutlu
 • Superficial (adj) Yüzeysel, iki boyutlu
 • Superficially (adv) Yüzeysel olarak
 • Superior (adj) Üst, üstün, yüksek
 • Superpower (n) Süper devlet, süper güç
 • Supersede (v) Yerini almak, yerine geçmek
 • Superstition (n) Batıl inanç, hurafe
 • Supervise (v) Gözetmek, nezaret etmek
 • Supplement (n) Ek, ilave, tamamlayıcı
 • Support (v) Tutmak, desteklemek
 • Supporter (n) Destek, destekçi
 • Suppose (v) Farz etmek, varsaymak
 • Suppress (v) Bastırmak, zapt etmek, durdurmak
 • Supremacy (n) Üstünlük, büyüklük, egemenlik
 • Supreme (adj) En yüksek, en üstün, yüce
 • Surely (adv) Elbette, muhakkak
 • Surface (n) Yüzey, dış görünüş
 • Surge (n) Taşma, kabarma, dalgalanma
 • Surgeon (n) Cerrah, operatör
 • Surgery (n) Cerrahlık, ameliyathane
 • Surgical (adj) Tıbbi, cerrahi
 • Surpass (v) Geçmek, aşmak, üstün olmak
 • Surplus (adj) Fazla, fazla olan, artan
 • Surprise (v) Sürpriz yapmak, şaşırtmak
 • Surrender (v) Teslim olmak, teslim etmek
 • Surround (v) Etrafını çevirmek, sarmak
 • Surrounding (adj) Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
 • Surveillance (n) Gözetim, gözetleme, gözaltı
 • Survey (v) Bakmak, incelemek, araştırmak
 • Survive (v) Yaşamayı sürdürmek, hayatta kalmak
 • Susceptible (adj) Hassas, duyarlı, alıngan
 • Suspect (v) Şüphe etmek, kuşkulanmak
 • Suspend (v) Asmak, askıya almak, ertelemek
 • Suspicious (adj) Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
 • Sustain (v) Desteklemek, taşımak, çekmek
 • Swallow (v) Yutmak
 • Swamp (n) Bataklık
 • Swell (v) Şişmek, kabarmak, büyümek
 • Swift (adj) Çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen
 • Sympathy (n) Sempati, sevgi, ilgi, acıma
 • Synthesis (n) Sentez, bireşim
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce R Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
R Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Rabies (n) Kuduz
 • Race (n) Yarış, ırk
 • Radiant (adj) Parlak, ışık saçan, ışıl ışıl
 • Radiate (v) Yaymak, saçmak, ışın yaymak
 • Radiation (n) Işın, yayılma, radyasyon
 • Radical (adj) Radikal, kökten, köklü, Köksel
 • Raft (adj) Yığın, büyük miktar, sal
 • Rag (v) Paçavra, çaput
 • Rage (n) Öfke, gazap
 • Raid (v) Hücum etmek, baskın yapmak
 • Raise (v) Yükseltmek, büyütmek
 • Random (adj) Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
 • Range (n) Sıra, dizi, mesafe
 • Ransom (n) Fidye, fidye ile kurtulma, kefaret
 • Rapid (adj) Çabuk, hızlı, seri
 • Rare (adj) Bulunmaz, nadir, ender
 • Rash (adj) Düşüncesiz, aceleci, sabırsız
 • Rate (n) Oran, kur, rayiç
 • Ratify (v) Onaylamak, tasdik etmek
 • Ration (n) İstihkak, yiyecek payı
 • Rational (adj) Mantıklı, oranlı, akla yatkın
 • Ravage (v) Mahvetmek, yıkmak
 • Ray (n) Işın, ışık huzmesi, iz
 • Reach (v) Ulaşmak, erişmek
 • React (v) Tepki vermek, tepkimek
 • Reaction (n) Tepki, reaksiyon
 • Reality (n) Gerçeklik, realite, gerçek
 • Rear (v) Büyütmek, kaldırmak, yetiştirmek
 • Reason (v) Düşünmek, muhakeme etmek
 • Reasonable (adj) Akla yatkın, mantıklı, makul
 • Reasonably (adv) Oldukça, makul bir şekilde
 • Rebel (v) İsyan etmek, başkaldırmak
 • Rebellious (adj) Asi, isyankâr, isyancı
 • Rebuke (v) Azarlamak, paylamak
 • Rebut (v) Çürütmek, aksini ispat etmek
 • Recall (v) Anımsamak, hatırlatmak
 • Receipt (n) Alındı, makbuz
 • Receive (v) Almak, teslim almak, kabul etmek
 • Recent (adj) Yeni, son, son günlerdeki
 • Recently (adv) Son zamanlarda, geçenlerde
 • Recession (n) Gerileme, durgunluk
 • Recipient (n) Alıcı, alan kimse
 • Reciprocate (v) Karşılık vermek, karşılıklı olmak
 • Recital (n) Resital, solist konseri
 • Recite (v) Ezberden okumak, ezbere anlatmak
 • Reckless (adj) Kayıtsız, pervasız, düşüncesiz
 • Reclaim (v) İadesini istemek, geri istemek, geri çağırmak
 • Recognize (v) Tanımak, farkına varmak
 • Recommend (v) Tavsiye etmek, önermek
 • Reconcile (v) Barıştırmak, arabuluculuk etmek
 • Reconnaissance (n) Keşif, arama
 • Record (n) Kayıt, kaset, rekor
 • Recover (v) İyileşmek, düzelmek, toplamak
 • Recovery (n) İyileşme, düzelme
 • Recreate (v) Canlandırmak
 • Recruit (v) İşe almak, askere almak, toplamak
 • Rectify (v) Düzeltmek, doğrultmak
 • Recurrent (adj) Tekrarlayan, yinelenen
 • Recycle (v) Geri dönüşümünü sağlamak
 • Redundant (adj) İhtiyaç fazlası, gereğinden fazla, gereksiz
 • Refer (v) Atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
 • Refine (v) Rafine etmek, arıtmak
 • Reflect (v) Yansıtmak, aksettirmek
 • Reform (v) Reform yapmak, düzeltmek
 • Refrain (v) Kendini tutmak, kaçınmak, sakınmak
 • Refugee (n) Mülteci
 • Refute (v) Çürütmek, aksini ispatlamak
 • Regard (v) Dikkate almak, hesaba katmak, düşünülmek
 • Regime (n) Rejim, yönetim şekli, düzen
 • Region (n) Bölge, yöre
 • Register (v) Kayda geçirmek, kaydetmek
 • Regression (n) Geri çekilme, dönüş, gerileme
 • Regret (v) Üzülmek, pişman olmak
 • Regretful (adj) Pişman, üzgün, müteessir
 • Regular (adj) Düzenli
 • Regulate (v) Düzenlemek, düzenleme yapmak
 • Regulation (n) Düzenleme, düzene sokma, ayarlama
 • Regulatory (adj) Düzenleyici
 • Rehearse (v) Prova yapmak, tekrarlamak
 • Reign (v) Hüküm sürmek, egemen olmak
 • Reinforce (v) Güçlendirmek, takviye etmek
 • Reinforcement (n) Takviye, destek, güçlendirme
 • Reiterate (v) Tekrarlamak, yeniden yapmak
 • Reject (v) Reddetmek, geri çevirmek
 • Rejuvenate (v) Gençleştirmek, yenilemek
 • Relate (v) Bağlı olmak, ilgili olmak
 • Related to (phr.v) Ait , ile ilgili
 • Relation (n) İlişki, bağlantı, akraba
 • Relationship (n) İlişki, ilgi, bağ
 • Relative (n) Akraba, yakın, hısım
 • Relatively (adv) Nispeten
 • Relax (v) Rahatlamak, gevşemek, dinlenmek
 • Relay (v) Naklen yayın yapmak
 • Release (v) Serbest bırakmak, salıvermek
 • Relentless (adj) İnsafsız, acımasız, merhametsiz
 • Relevance (adj) İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
 • Relevant (adj) Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
 • Reliance (n) Güven, inanç, itimat
 • Relic (n) Kalıntı, eski eser, yadigâr
 • Relic (n) Kalıntı, eski eser, yadigâr
 • Relief (n) Rahatlama, sıkıntıdan kurtulma
 • Relieve (v) Rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek
 • Religion (n) Din, inanç
 • Religious (adj) Dindar, inançlı, sofu
 • Relish (v) Tadına varmak, beğenmek
 • Reluctant (adj) İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
 • Rely (v) İnanmak, güvenmek, itimat etmek
 • Rely on (phr.v) İnanmak, güvenmek, itimat etmek
 • Remain (v) Kalmak, durmak, geriye kalmak
 • Remark (v) Belirtmek, söylemek
 • Remarkable (adj) Dikkat çekici, göze çarpan
 • Remarkably (adv) Dikkate değer biçimde
 • Remedy (n) İlaç, tedavi, deva, çare
 • Remember (v) Hatırlamak, anımsamak
 • Remind (v) Hatırlatmak, andırmak
 • Reminiscent (adj) Hatırlayan, anan, hatırlatan
 • Remnant (n) Artık, kalıntı, bakiye
 • Remote (adj) Uzak, çok eski, çok uzak
 • Remove (v) Kaldırmak, çıkarmak
 • Render (v) Vermek, çevirmek, yorumlamak
 • Renovate (v) Yenilemek, tamir etmek, onarmak
 • Renown (n) Ün, şöhret, şan
 • Repeat (v) Tekrarlamak, tekrar etmek
 • Repetitive (adj) Tekrarlayan, tekrarlı
 • Replace (v) Değiştirmek, yerine koymak
 • Replica (n) Kopya, tıpatıp aynı, eşi
 • Replicate (v) Kopya etmek, aynını yapmak, tekrarlamak
 • Reply (v) Cevap vermek
 • Reportedly (adv) Söylendiğine göre
 • Represent (v) Temsil etmek
 • Reproduce (v) Çoğaltmak, kopyasını çıkarmak
 • Reptile (n) Sürüngen
 • Repulsive (adj) İtici, antipatik, iğrenç
 • Reputation (n) Ün, ad, şöhret, itibar
 • Repute (n) Ün, şöhret, ad, isim
 • Request (v) Rica etmek, istemek, talep etmek
 • Require (v) Gerektirmek, istemek
 • Rescue (v) Kurtarmak, muaf tutmak
 • Resemble (v) Benzemek
 • Resent (v) Alınmak, içerlemek, gücenmek
 • Reservation (n) Rezervasyon, yer ayırtma
 • Reserve (v) Tutmak, ayırtmak, rezerve ettirmek
 • Resident (n) Oturan, ikamet eden kimse
 • Residue (n) Artık, kalan, kalıntı
 • Resign (v) İstifa etmek
 • Resist (v) Direnmek, göğüs germek
 • Resistant (adj) Dirençli, dayanıklı
 • Resolutely (adv) Azimle, tereddütsüz
 • Resolve (v) Karar vermek, karara bağlamak
 • Resort (n) Dinlenme yeri, mesire, tatil yeri
 • Resource (n) Kaynak, çare
 • Respect (v) Saygı göstermek, saymak
 • Respond (v) Cevap vermek, yanıtlamak
 • Responsibility (n) Sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük
 • Rest (v) Dinlenmek, mola vermek
 • Restless (adj) Huzursuz, kıpır kıpır
 • Restore (v) Yenileştirmek, eski haline getirmek
 • Restraint (n) Baskı, kısıtlama, engel
 • Restrict (v) Sınırlamak, kısıtlamak
 • Retail (n) Perakende satış, perakendecilik
 • Retain (v) Alıkoymak, tutmak, sürdürmek
 • Retard (v) Gelişmemek, geciktirmek
 • Retire (v) Emekli olmak
 • Retrieve (v) Geri almak, kavuşmak, telâfi etmek
 • Return (v) Dönmek, geri dönmek
 • Reuse (v) Tekrar kullanmak
 • Revelation (n) Açığa çıkarma, vahiy
 • Revenge (v) Öcünü almak, hıncını almak
 • Revenue (n) Gelir, devlet geliri
 • Reverberate (v) Yansımak, yankılanmak
 • Revert (v) Eski haline dönüştürmek
 • Revive (v) Canlandırmak, hayata döndürmek
 • Revoke (v) Yürürlükten kaldırmak, iptal etmek
 • Revolt (v) Başkaldırmak, isyan etmek
 • Revolution (n) Devir, devrim, ihtilal
 • Revolve (v) Dönmek, düşünüp taşınmak
 • Reward (n) Ödül, mükâfat
 • Rich (adj) Paralı, zengin, varlıklı
 • Rid (v) Kurtarmak, temizlemek
 • Ridicule (v) Alay etmek, gülmek
 • Ridiculous (adj) Gülünç, komik
 • Rife (adj) Yaygın, çok bulunan, salgın
 • Rigid (adj) Sert, katı, eğilmez
 • Rigorous (adj) Sert, sıkı, şiddetli
 • Rip off (phr.v) Kazıklamak, soymak
 • Ripe (adj) Olgun, olmuş, dinlendirilmiş
 • Rise (v) Kalkmak, yükselmek
 • Risk (v) Tehlikeye atmak, göze almak
 • Ritual (n) Dinsel tören, dini tören
 • Rival (n) Rakip, hasım
 • Rivalry (n) Rekabet, yarışma, çekişme
 • Rob (v) Soymak
 • Robbery (n) Hırsızlık, soygun
 • Robust (adj) Dinç, dirençli, kuvvetli
 • Role (n) Rol
 • Roof (n) Çatı, dam, motor kapağı
 • Roof (n) Çatı, dam, motor kapağı
 • Rotate (v) Dönmek, döndürmek
 • Rotten (adj) Çürümüş, çürük, bozuk
 • Round (adj) Yuvarlak, daire seklinde, küresel
 • Round off (phr.v) Tamamlamak, sonunu iyi bitirmek
 • Route (n) Rota, yol, hat, güzergâh
 • Row (n) Sıra, dizi ,tartışma
 • Rubbish (adj) Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
 • Ruin (v) Mahvetmek, bozmak
 • Rule (v) Yönetmek, hükmetmek
 • Rule out (phr.v) Kabul etmemek, çıkarmak, almamak
 • Run down (phr.v) Kötülemek, küçük düşürmek
 • Run in (phr.v) Uğramak
 • Run off (phr.v) Kaçmak, firar etmek
 • Run on (phr.v) Devam etmek, ilerlemek
 • Run out (phr.v) Bitirmek, tüketmek
 • Run out of (phr.v) Kalmamak , tükenmek
 • Run through (phr.v) Ayrıntılar üzerinde durmak
 • Run up (phr.v) Birden artmak, borcu artmak
 • Run up against (phr.v) Karşılaşmak, yüz yüze gelmek; tecrübe etmek
 • Rural (adj) Kırsal, köy yaşamına ait
 • Rush (v) Acele etmek, koşturmak
 • Rust (v) Paslanmak, pas lekesi olmak
 • Rustle (v) Gıcırdamak, hışırdamak
 • Ruthless (adj) Acımasız, merhametsiz, insafsız
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce Q Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
Q Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Quake (v) Sarsılmak, sallanmak
 • Qualified (adj) Nitelikli, kısıtlı, vasıflı
 • Quality (n) Nitelik, kalite, vasıf
 • Quantity (n) Nicelik, miktar, sayı
 • Quarantine (n) Karantina
 • Quarrel (v) Kavga etmek, atışmak, çekişmek
 • Quarter (n) Çeyrek, dörtte birlik bölüm
 • Queen (n) Kraliçe, sultan, sevgili,
 • Query (v) Sorgulamak, sorguya çekmek
 • Quest (n) Arama, araştırma, soruşturma
 • Questionnaire (n) Anket, soru kâğıdı, soruşturma
 • Quick (adj) Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
 • Quiet (adj) Sessiz, gürültüsüz, sakin
 • Quintessence (n) Öz, en özlü kısım, özünün özü
 • Quite (adv) Oldukça, epey
 • Quota (n) Kota, kontenjan, pay
 • Quote (v) Alıntı yapmak, aktarmak
Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce P Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
P Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Pact (n) Pakt, anlaşma, sözleşme
 • Pan out (phr.v) Sonuç vermek, başarmak
 • Paradise (n) Cennet, Aden
 • Paradox (n) Mantıkla çelişen ama doğru olan söz, paradox
 • Paralyse (v) Felç etmek, aksatmak
 • Paralyze (v) Felç etmek, durdurmak, aksatmak
 • Parcel (n) Paket, koli, parsel
 • Partially (adv) Kısmen
 • Participant (n) Katılımcı, iştirakçi
 • Participate (v) Katılmak, ortak olmak, pay almak
 • Particle (n) Tanecik, molekül, parçacık
 • Particular (adj) Belli, belirli, özel, özgü
 • Particular (adj) Belli, belirli, özel, özgü
 • Particularly (adv) Özellikle, bilhassa, ayrıntılı olarak
 • Partition (n) Bölme, ayırma, taksim etme
 • Partly (adv) Kısmen
 • Pass away (phr.v) Vefat etmek, ölmek
 • Pass on (phr.v) İletmek, transfer etmek, aktarmak
 • Pass out (phr.v) Bayılmak
 • Pass over (phr.v) Görmezden gelmek
 • Passion (n) Hırs, ihtiras, tutku
 • Passionate (adj) Tutkulu, ihtiraslı, hırslı
 • Path (n) Yol, patika
 • Patient (adj) Sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
 • Pattern (n) Örnek, eşantiyon, şablon
 • Pay for (phr.v) Bir şeyin parasını ödemek
 • Peace (n) Barış, sulh, huzur, rahat
 • Peak (n) Zirve, doruk, tepe
 • Pearl (n) İnci, sedef
 • Peasant (n) Köylü
 • Peculiar (adj) Has, özgün, özel, acayip
 • Pedestrian (n) Yaya
 • Peel (v) Kabuğunu soymak, soymak
 • Penalty (n) Ceza, para cezası, penaltı
 • Penetrate (v) İçine girmek, sokulmak
 • Perceive (v) Algılamak, hissetmek, sezmek
 • Perception (n) Algılama, idrak, algı
 • Perch (v) Tünemek, konmak, oturmak
 • Perfect (adj) Mükemmel, kusursuz
 • Periodical (n) Dergi, mecmua
 • Perish (v) Ölmek, can vermek, çürümek
 • Permanent (adj) Sürekli, kalıcı, daimi
 • Permanently (adv) Daimi olarak, temelli olarak
 • Permit (v) İzin vermek, olanak vermek
 • Pernicious (adj) Zararlı, muzır, ölümcül
 • Perpetrate (v) Suç işlemek
 • Perpetual (adj) Sürekli, aralıksız, daimi
 • Perplex (v) Kafa karıştırmak, şaşırtmak
 • Persecute (v) Eziyet etmek, acı çektirmek
 • Persist (v) Devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek
 • Persistent (adj) Devamlı, sürekli, kalıcı
 • Pert (adj) Şımarık, arsız
 • Pertain (v) Ait olmak, dair olmak, ilgili olmak
 • Pervade (v) Yayılmak, yaygınlaşmak
 • Pervasive (adj) Nüfuz eden, yaygın
 • Pesticide (n) Böcek zehri, zararlı bitki zehri
 • Phase (n) Safha, evre, faz, aşama
 • Phenomenon (n) Olgu, fenomen, algılanabilen şey
 • Phrase (n) Deyiş, ifade, tabir
 • Pick (v) Toplamak, koparmak, yolmak
 • Pick on (phr.v) Sataşmak, uğraşmak
 • Pick out (phr.v) Seçmek
 • Pick up (phr.v) Toplamak, koparmak, yolmak
 • Pile (v) Yığmak, istif etmek
 • Pilgrimage (n) Hac, hacılık, hac yolculuğu
 • Pin down (phr.v) Mecbur etmek, zorunlu kılmak
 • Pioneer (v) Çığır açmak, öncü olmak
 • Pistol (n) Tabanca
 • Pity (n) Merhamet, acıma, acınacak şey, üzücü
 • Plaintiff (n) Davacı, şikâyetçi
 • Plant (v) Dikmek, ekmek, koymak
 • Plausible (adj) Akla yakın, makul, mantıklı
 • Play back (phr.v) Banttan çalmak, kayıttan dinlemek
 • Play down (phr.v) Önemsememek
 • Play out (phr.v) Tükenmek, bitirmek
 • Play up (phr.v) Vurgulamak, üzerinde durmak
 • Pliable (adj) Bükülebilir, katlanır, esnek
 • Plot (n) Komplo, entrika, fesat
 • Pluck (v) Çekmek, sürüklemek
 • Plunder (v) Yağmalamak, talan etmek
 • Plunge (v) Daldırmak, batırmak, saplamak
 • Poignant (adj) Acı, dokunaklı, keskin
 • Point (v) Göstermek, işaret etmek
 • Point out (phr.v) Göstermek, işaret etmek
 • Pointless (adj) Anlamsız, manasız, saçma
 • Poison (v) Zehirlemek, zehir katmak
 • Poisonous (adj) Zehirli, fesat, kötü niyetli
 • Polar (adj) Kutup, kutupsal
 • Polish (v) Cilalamak, parlatmak, boyamak
 • Politician (n) Politikacı, devlet adamı
 • Poll (v) Oy vermek, kamuoyu yoklaması yapmak
 • Pollutant (n) Çevre kirliliğine yol açan madde
 • Pollute (v) Kirletmek, bozmak
 • Populate (v) İnsan yerleştirmek (doldurmak)
 • Population (n) Nüfus
 • Populous (n) Yoğun nüfuslu, kalabalık
 • Pore (n) Gözenek
 • Port (n) Liman
 • Portable (adj) Portatif, seyyar, taşınabilir
 • Portion (n) Porsiyon, pay, hisse, parça
 • Portray (v) Portresini yapmak, tasvir etmek
 • Pose (v) Poz vermek, tavır takınmak
 • Posit (v) Yerleştirmek, yerine koymak, öne sürmek
 • Possess (v) Sahip olmak, elinde bulundurmak
 • Possibility (n) Olasılık, ihtimal, olanak
 • Possible (adj) Olası, mümkün
 • Posterity (n) Gelecek kuşaklar, soy, nesil
 • Postpone (v) Ertelemek, tecil etmek
 • Postulate (v) Varsaymak, farz etmek
 • Postwar (adv) Savaş sonrası, savaştan sonraki
 • Potential (adj) Potansiyel, olası
 • Potentially (adv) Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
 • Pouch (n) Kese, torba, torbacık
 • Poverty (n) Yoksulluk, fakirlik
 • Poverty (n) Yoksulluk, fakirlik
 • Practically (adv) Hemen hemen, neredeyse
 • Practice (v) Uygulamak, pratik yapmak
 • Practitioner (n) Pratisyen, doktor
 • Prairie (n) Çayır, kır
 • Praise (v) Övmek, methetmek, şükretmek
 • Precarious (adj) Güvenilmez, belirsiz, tutarsız
 • Precaution (n) Önlem, tedbir
 • Precede (v) Önce gelmek, önce olmak
 • Precipitous (adj) Dik, sarp, aceleci, çabuk
 • Precise (adj) Tam, kesin, belirli, belli
 • Preconceive (v) Peşin hüküm vermek, önyargılı olmak
 • Predict (v) Önceden haber vermek, tahmin etmek
 • Predict (v) Önceden haber vermek, tahmin etmek
 • Predominant (adj) Üstün, baskın, ağır basan, hakim
 • Preface (n) Önsöz
 • Prefer (v) Tercih etmek, yeğlemek
 • Preferable (adj) Daha iyi, tercih edilir
 • Preference (n) Tercih, yeğ tutma
 • Pregnant (adj) Gebe, hamile, yaratıcı
 • Prehensile (adj) Kavrayabilen, tutma yeteneği olan
 • Prehistoric (adj) Tarih öncesi, tarih öncesine ait
 • Prehistoric (adj) Tarih öncesi, tarih öncesine ait
 • Prejudice (n) Önyargı, peşin hüküm
 • Preliminary (adj) Ön, ilk, başlangıç
 • Premium (n) Prim, ödül, ikramiye, kâr payı
 • Prepare (v) Hazırlamak, hazırlık yapmak
 • Preposterous (adj) Akıl almaz, mantıksız, akılsız
 • Prescribe (v) İlaç yazmak (doktor), reçete yazmak
 • Presence (n) Varlık, varoluş, tavır
 • Present (v) Sunmak, takdim etmek
 • Preserve (v) Korumak, muhafaza etmek
 • Preside (v) Başkanlık etmek, yönetmek
 • President (n) Başkan, cumhurbaşkanı
 • Press (v) Baskı yapmak, sıkıştırmak, bastırmak
 • Pressure (n) Baskı, zorlama, sıkıntı
 • Prestige (n) Prestij, saygınlık, itibar
 • Prestigious (adj) Prestijli, saygın, tanınmış
 • Presumably (adv) Herhalde, galiba, muhtemelen
 • Presume (v) Varsaymak, farz etmek, tahmin etmek
 • Pretend (v) Yalandan yapmak, numara yapmak
 • Pretty (adv) Epeyce, bayağı, çok
 • Prevail (v) Galip gelmek, yenmek, hüküm sürmek
 • Prevent (v) Önlemek, engel olmak
 • Previous (adj) Önceki, eski, evvelki
 • Prey (n) Hayvanın avı
 • Price (n) Fiyat, bedel, paha, eder
 • Pride (n) Gurur, kibirlilik
 • Primarily (adv) İlk olarak, öncelikle, başlıca
 • Prime (adj) En önemli, başlıca, asal
 • Primeval (adj) İlkel, ilk çağa ait
 • Primeval (adj) İlkel, ilk çağa ait
 • Primitive (adj) İlk, ilkel, ilk çağa ait
 • Prince (n) Prens, şehzade, hükümdar
 • Principal (adj) Baş, ana, asıl, esas
 • Principle (n) Prensip, ana, esas
 • Prior (adj) Önceki, eski, önce
 • Priority (n) Kıdem, öncelik
 • Privacy (n) Mahremiyet, kişiye özellik
 • Private (adj) Özel, kişisel, şahsi
 • Privately (adv) Özel olarak
 • Privately (adv) Özel olarak
 • Privilege (n) Ayrıcalık, imtiyaz, dokunulmazlık
 • Prize (n) Ödül, mükâfat, ikramiye
 • Probability (n) Olasılık, ihtimal
 • Probable (adj) Olası, mümkün, muhtemel
 • Probably (adv) Muhtemelen, olasılıkla, galiba
 • Probe (v) Deşmek, soruşturmak, araştırmak
 • Procedure (n) Prosedür, işlem, usul, muamele
 • Proceed (v) İlerlemek, devam etmek
 • Process (n) Yöntem, işlem, süreç
 • Proclaim (v) İlan etmek, duyurmak, bildirmek
 • Prodigious (adj) Müthiş, şaşılacak, olağanüstü
 • Produce (v) Üretmek
 • Production (n) Üretme, üretim, yapım
 • Productive (adj) Üretken, yaratıcı, verimli
 • Profession (n) İş, uzmanlık alanı, meslek
 • Profile (n) Profil, yüzün yandan görünüsü, kesit
 • Profit (n) Kâr, kazanç, getiri
 • Profound (adj) Derin, çok derin, bilge
 • Progress (v) İlerlemek, ileri gitmek
 • Prohibit (v) Yasaklamak, menetmek, yasak etmek
 • Prohibition (n) Yasaklama, yasak
 • Project (n) Proje, tasarı, plan
 • Proliferation (n) Çoğalma, üreme, tomurcuktan üreme
 • Prolific (adj) Doğurgan, çabuk üreyen
 • Prolong (v) Uzatmak, sürdürmek
 • Prominent (adj) Belirgin, belli, göze çarpan
 • Promote (v) Yükseltmek, terfi ettirmek
 • Prompt (v) Harekete geçirmek, teşvik etmek
 • Prone (adj) Eğimli, meyilli, yatkın
 • Proof (n) Kanıt, delil, ispat
 • Proper (adj) Tam, doğru dürüst, uygun
 • Property (n) Eşya, emlâk, mal, mülk
 • Proposal (n) Öneri, teklif, evlenme teklifi
 • Propose (v) Önermek, teklif etmek
 • Proprietor (n) Sahip, mal sahibi, mülk sahibi
 • Prosecute (v) Dava açmak, yürütmek, takip etmek
 • Prosecutor (n) Savcı
 • Prospect (n) Beklenti, olasılık, umut
 • Prosper (v) Başarılı olmak, başarmak
 • Prosperity (n) Zenginlik, refah, bolluk
 • Prosperous (adj) Başarılı, zengin, refah
 • Protagonist (n) Kahraman (hikâye), elebaşı
 • Protest (v) İtiraz etmek, protesto etmek
 • Provide (v) Sağlamak, karşılamak, temin etmek
 • Province (n) İl, vilâyet, uzmanlık alanı
 • Provocative (adj) Kışkırtan, tahrik eden
 • Provoke (v) Kışkırtmak, tahrik etmek, kızıştırmak
 • Prowl (v) Sinsice dolaşmak, fırsat kollamak
 • Proximity (n) Yakınlık, yakın olma
 • Psyche (n) Ruh, akıl
 • Psychology (n) Psikoloji, ruhbilim
 • Publication (n) Yayınlama, yayın, neşriyat
 • Publicity (n) Tanıtım, tanıtma, reklâm
 • Publicly (adv) Alenen, herkesin içinde
 • Publish (v) Yayınlamak, basmak
 • Pull (v) Çekmek, asılmak, yolmak
 • Pull down (phr.v) Sağlığını bozmak, yok etmek
 • Pull off (phr.v) Başarmak, elde etmek
 • Pull off (phr.v) Başarmak, elde etmek
 • Pull out (phr.v) Çekip çıkarmak, dışarı çekmek
 • Pull out of (phr.v) Çekip çıkarmak, dışarı çekmek
 • Pull over (phr.v) Arabayı kenara çekmek
 • Pull through (phr.v) Şifa bulmak, iyileşmek
 • Pull up (phr.v) Kısa bir süre durmak
 • Pulley (n) Makara, palanga, kasnak
 • Pulse (n) Nabız, nabız atışı
 • Pump (v) Pompalamak, şişirmek
 • Puncture (v) Patlatmak, delmek
 • Punish (v) Cezalandırmak, ceza vermek
 • Pure (adj) Saf, arı, katıksız
 • Purify (v) Arıtmak, temizlemek, saf hale getirmek
 • Purity (n) Saflık, temizlik, namus
 • Pursue (v) İzlemek, peşinde koşmak
 • Push (v) İtmek, itelemek, kakmak, zorlamak
 • Put across (phr.v) Taşımak, iletmek, götürmek
 • Put away (phr.v) Kenara koymak, biriktirmek, kaldırmak
 • Put down (phr.v) Rezil etmek, fırçalamak
 • Put forward (phr.v) Öne sürmek, iddia etmek
 • Put in (phr.v) Katmak, ilave etmek, eklemek
 • Put in for (phr.v) Başvurmak
 • Put off (phr.v) Ertelemek
 • Put on (phr.v) Giymek, takmak
 • Put out (phr.v) Söndürmek
 • Put out of (phr.v) Dışında bırakmak, hariç bırakmak
 • Put over (phr.v) Ertelemek, tecil etmek
 • Put pressure on (phr.v) Baskı yapmak, sıkıştırmak
 • Put through (phr.v) Telefonu bağlamak, bağlamak
 • Put up (phr.v) Misafir etmek, ağırlamak
 • Put up with (phr.v) Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
 • Puzzle (v) Şaşırtmak, kafasını karıştırmak