Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce T Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
T Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Tackle (v) Çaresine bakmak
 • Tactful (adj) Düşünceli, nazik
 • Tailor (n) Terzi
 • Take after (phr.v) Çekmek, benzemek
 • Take away (phr.v) Götürmek, alıp götürmek
 • Take back (phr.v) Sözünü geri almak
 • Take care of (phr.v) İlgilenmek, özen göstermek
 • Take down (phr.v) Not etmek, yazmak
 • Take in (phr.v) Anlamak
 • Take into account (phr.v) Dikkate almak, göz önüne almak
 • Take leave of (phr.v) Tatile gitmek, veda etmek
 • Take off (phr.v) Havalanmak, kalkmak, çıkartmak
 • Take on (phr.v) İş almak, üslenmek
 • Take out (phr.v) Çıkmak, çıkarmak, yormak, çekmek.
 • Take over (phr.v) Devralmak, üstlenmek
 • Take to (phr.v) Götürmek, gitmek, çıkmak
 • Take up with (phr.v) Arkadaslık kurmak
 • Tale (n) Hikaye, masal
 • Talent (n) Marifet, yetenek, kabiliyet
 • Talk over (phr.v) Tartışmak, görüşmek
 • Talkative (adj) Konuşkan, geveze, çenebaz
 • Tamper (v) Karışmak, kurcalamak
 • Tariff (n) Gümrük vergisi
 • Task (n) Görev, iş, külfet
 • Tear (v) Yırtmak, koparmak, yarmak
 • Tear up (phr.v) Yırtmak, parça pençik etmek
 • Technique (n) Teknik, yöntem, usul
 • Tedious (adj) Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
 • Teem (v) Dolu olmak, bol olmak, kaynamak
 • Telepathic (adj) Telepatik, telepati ile ilgili
 • Tell off (phr.v) Azarlamak
 • Telltale (adj) Dedikoducu, ispiyoncu
 • Temper (n) Huy, ruh hali, keyif
 • Temple (n) Tapınak, şakak
 • Tenacious (adj) İnatçı, vazgeçmeyen, yapışkan
 • Tend (v) Yönelmek, eğilimi olmak
 • Tendency (n) Eğilim, meyil
 • Tentative (adj) Deneme niteliğinde, deneysel
 • Tentatively (adv) Deneme olarak, geçici
 • Term (n) Dönem, terim
 • Terrain (n) Yer, arazi
 • Terrestrial (adj) Karasal, yeryüzüne ait
 • Terrible (adj) Korkunç
 • Territory (n) Arazi, bölge, toprak
 • Testify (v) Şahitlik etmek, doğrulamak, tanıklık etmek
 • Testimony (n) Şahitlik, tanıklık, ifade verme
 • Textile (n) Tekstil, dokuma
 • Thereafter (adv) Ondan sonra, sonra
 • Thereby (adv) Suretiyle, o suretle
 • Thereupon (adv) Bunun üzerine, bunun sonucu olarak
 • Thesis (n) Tez, sav, önerme
 • Think over (phr.v) Derin derin düşünmek
 • Thorough (adj) Tam, eksiksiz, kusursuz,
 • Thoroughly (adv) Tamamen, adamakıllı, iyice
 • Thoroughness (n) Tamlık, mükemmellik, kusursuzluk
 • Threat (n) Korkutma, tehdit, gözdağı
 • Threshold (v) Eşik, eğik
 • Thrifty (adj) Tutumlu, idareli, kanaatkâr
 • Thrill (v) Heyecanlandırmak, etkilemek
 • Throughout (pre) Baştan başa, boyunca, süresince
 • Throw out (phr.v) Dışarı atmak, çıkarmak
 • Throw up (phr.v) Kusmak, istifra etmek
 • Thunderstorm (n) Sağanak, gök gürültülü fırtına
 • Tick off (phr.v) Azarlamak, paylamak
 • Tide (n) Cereyan, gelgit, met cezir
 • Tie in with (phr.v) İle alakası olmak, ilgisi olmak
 • Tight (adj) Sıkı, dar, gergin
 • Tightness (adj) Sıkılık, gerginlik, darlık
 • Tile (n) Kiremit, fayans, çini
 • Tilt (v) Eğmek, devirmek, yana yatırmak
 • Tissue (n) Doku, ince kumaş, ince kâğıt
 • Tomb (n) Kabir, mezar, lahit
 • Torch (n) Meşale, cep feneri, el feneri
 • Toss (v) Atmak, fırlatmak
 • Totally (adv) Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
 • Toxic (adj) Zehirli, toksik
 • Toxin (n) Toksin
 • Track (n) İzlemek, izinden gitmek
 • Track down (phr.v) Araştırmak, aramak
 • Traditional (adj) Geleneksel
 • Tragedy (n) Trajedi, facia, felaket
 • Train (v) Eğitmek, yetiştirmek, alıştırmak
 • Trait (n) Özellik, kişisel özellik
 • Trample (v) Çiğnemek, ezmek, ayaklar altına almak
 • Transaction (n) İşlem, muamele, alakadar olmak
 • Transform (v) Dönüştürmek, haline gelmek
 • Transparent (adj) Şeffaf, saydam, transparan
 • Transplant (v) Nakletmek, başka yere dikmek
 • Transport (v) Tasımak, nakletmek, sürmek
 • Transverse (adj) Aykırı, çapraz, enine
 • Trap (v) Tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak
 • Travel (v) Seyahat etmek
 • Treacherous (adj) Hain, güvenilmez, aldatıcı
 • Treasure (n) Hazine, define, servet
 • Treatment (n) Tedavi, davranış
 • Treatment (n) Tedavi, davranış
 • Treaty (n) Antlaşma, mukavele
 • Tremendous (adj) Kocaman, koskocaman, çok büyük
 • Trench (n) Hendek, çukur, siper
 • Trend (n) Eğilim, yön, gidiş
 • Tribe (n) Kabile, aşiret
 • Trick (v) Aldatmak, kandırmak
 • Trigger (v) Başlatmak, neden olmak
 • Triumph (n) Zafer, başarı, utku
 • Trivial (adj) Küçük, değersiz, önemsiz
 • Trouble (v) Rahatsız etmek, zahmet vermek
 • Trouble (v) Rahatsız etmek, zahmet vermek
 • Trust (v) Güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
 • Truth (n) Gerçek, hakikat, doğruluk
 • Try on (phr.v) Denemek (elbise, prova etmek)
 • Try out (phr.v) Denemek
 • Turgid (adj) Şişmiş, abartılı, mübalağalı
 • Turn away (phr.v) Kovmak, defetmek, geri çevirmek
 • Turn back (phr.v) Geri dönmek, gerilemek
 • Turn into (phr.v) Dönüştürmek, dönüşmek
 • Turn off (phr.v) Kapatmak
 • Turn off (phr.v) Kapatmak
 • Turn on (phr.v) Açmak (radyo vs., çevirmek)
 • Turn out (phr.v) Olmak, sonuçlanmak
 • Turn up (phr.v) Çıka gelmek, ortaya çıkmak
 • Turn up (phr.v) Çıka gelmek, ortaya çıkmak
 • Turn upon (phr.v) Saldırmak, bağlı olmak
 • Tutor (v) Özel öğretmen, özel ders vermek
 • Tyranny (n) Zulüm, zorbalık, zorba yönetim
 • Tyrant (n) Zalim hükümdar, tiran