Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce V Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • vaccinate (verb) aşı yapmak
 • vaccination (noun) aşılama, aşı
 • vaccine (noun) aşı
 • vacuum (noun) vakum; boşluk, eksiklik, yokluk
 • vacuum (verb) elektrik süpürgesiyle temizlemek
 • vague (adjective) belirsiz, bulanık, flu; kafası dağınık, dalgın
 • valid (adjective) mantıklı, akla uygun, makul; geçerli, muteber, hâlâ kullanılabilir
 • validity (noun) geçerlilik
 • valuable (adjective) (eşya) değerli, kıymetli; (bilgi, yardım, tavsiye vb.) faydalı, kıymetli, değerli
 • value (noun) değer, kıymet, eder; önem, yarar
 • value (verb) değer vermek, önemsemek; kıymetlisi olmak; değer biçmek, fiyat/değer belirlemek
 • vaporize (verb) buharlaş(tır)mak, buğulaşmak
 • vapour (noun) buhar, buğu
 • variable (adjective) sıkça değişen, değişken
 • variable (noun) değişken
 • variation (noun) değişiklik, fark; değişim, değişme, değişiklik
 • varied (adjective) değişik, çeşitli, türlü türlü
 • variety (noun) çeşitlilik, değişiklik; çeşit çeşit bir yığın, farklı farklı bir sürü
 • various (adjective) muhtelif, bir çok farklı biçim ve türlerde
 • vary (verb) değişik olmak, farklı olmak; değişmek, değişim göstermek; değiştirmek
 • vegetation (noun) bitkiler, bitki örtüsü
 • vehicle (noun) araç, vasıta, taşıt, taşıt aracı, vesait
 • vein (noun) damar, kan damarı; damar
 • verbal (adjective) sözlü; sözlü, sözcüklerle ve kullanımıyla ilgili
 • verdict (noun) jüri kararı; kanı, düşünce, hüküm, karar, yargı
 • verification (noun) doğrulama
 • verify (verb) doğrulamak, teyit etmek
 • versatile (adjective) elinden her iş gelen, becerikli; on parmağında on marifet olan; çok amaçlı, çok yönlü; birden çok faydası/kullanımı olan
 • versatility (noun) beceriklilik
 • verse (noun) kıta, beyit, mısra, dize, ayet, bölüm; şiir, nazım
 • versus (preposition) …a / e karşı; …a / e karşı
 • vertical (adjective) dikey
 • vertically (adverb) dikine bir şekilde
 • veto (noun) veto, reddetme yetkisi / hakkı
 • veto (verb) reddetmek, veto etmek
 • viability (noun) tutarlılık, verimlilik
 • viable (adjective) uygulanabilir, pratik
 • victim (noun) kurban
 • view (noun) görüş, düşünce, fikir; manzara, görünüm, görünüş; görüş, görme; görünüm, görüntü, görüş
 • view (verb) kafasında olmak, tasarlamış olma; bakmak
 • viewpoint (noun) görüş / bakış açısı
 • violate (verb) ihlal etmek, bozmak, çiğnemek; saygısızlık etmek, kutsallığını bozmak, kutsalına söz etmek
 • violation (noun) ihlal
 • violence (noun) şiddet, sertlik kaba kuvvet kullanma; şiddet, zor, zorbalık
 • violent (adjective) şiddetli, zorlu, sert; tecavüzkâr, sert, saldırgan, zora başvuran; anî ve hasar veren, güçlü, şiddetli; can yakan, acı veren, şiddet uygulayan; kızgınlık gösteren
 • violently (adverb) vahşi bir şekilde
 • viral (adjective) virüsle ilgili / virüs tarafından neden olunan
 • virtual (adjective) âdeta, gerçekte; sanal
 • virtually (adverb) hemen hemen, neredeyse, âdeta
 • virus (noun) virüs; bilgisayar virüsü
 • vision (noun) hayal gücü, hülya, sanı, düş, tasavvur, kuruntu; görme yeteneği, görüş; ileri görüş, geleceği tasarlama, seziş; sanrı, vecit
 • vital (adjective) hayatî, çok önemli; enerji dolu, canlı, capcanlı
 • vitally (adverb) hayatî derecede
 • vivid (adjective) canlı ve ayrıntılı, sanki canlı gibi; canlı, parlak, pırıl pırıl
 • vividly (adverb) net, berrak şekilde olan
 • vocabulary (noun) kelime hazinesi, sözcük dağarcığı; bir dildeki sözcüklerin tümü; belli bir konuyu tartışmada kullanılan sözcüklerin tamamı; sözcükler ve anlamlar listesi
 • vocational (adjective) meslekî
 • volatile (adjective) dengesiz, havaî, kaypak, gelgeç; dengesiz, kararsız, değişken
 • volatility (noun) sinirlenme, ani değişiklik gösterme
 • volcanic (adjective) volkanik
 • volcano (noun) yanardağ, volkan
 • volt (noun) volt
 • voltage (noun) voltaj
 • volume (noun) ses ayarı / seviyesi; yüklü sayı / miktar; hacim; cilt
 • voluntarily (adverb) istekli bir şekilde
 • voluntary (adjective) gönüllü; isteğe bağlı, ihtiyarî
 • volunteer (adjective) gönül rızası ile yapılan; gönüllülerden oluşan
 • volunteer (noun) gönüllülük; gönüllü, gönüllü kişi
 • volunteer (verb) gönüllü yapmak / olmak; orduya gönüllü kaydolmak / katılmak; istenilmeden bilgi vermek
 • vote (noun) oy; oylama
 • vote (verb) oy kullanmak / vermek
 • voter (noun) seçmen, oy kullanan kimse
 • vulnerability (noun) kırılganlık, kırılabilirlik