Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce Z Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
Z Harfi İle Başlayan Kelimeler (2 Kelime)
 • zero (noun) sıfır
  • zeroed (adjective) sıfırlanmış
  • zeroing (noun) sıfırlama
  • zeros (noun) sıfırlar
 • zone (noun) bölge, yer, mahal
  • zonal (adjective) bölgeyle ilgili, bölgesel
  • zoned (adjective) bölgelere ayrılmış, imarlı
  • zones (noun) bölgeler, alanlar
  • zoning (noun) bölgelere ayırma, imar planı
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce Y Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
Y Harfi İle Başlayan Kelimeler (4 Kelime)
 • yard (noun) yarda; 0.9144 metre veya 3 fite eşit genişlik ölçüm birimi; evin önündeki veya arkasındaki bahçe, alan; avlu; avlu, iç bahçe, binaya bitişik çevrili açıklık alan
 • yield (verb) ürün vermek, sağlamak, vermek; yol vermek; tâli yoldan ana yola girerken dikkatli / yavaş ve diğer araçları kollayarak girmek
 • yield (noun) ürün, gelir, kazanç
 • young (adjective) gençler, genç, yavru
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce X Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
X Harfi İle Başlayan Kelimeler (2 Kelime)
 • x-ray (noun) röntgen, x-ışını; röntgen ışını
 • x-ray (verb) röntgen filmi çekmek
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce W Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
W Harfi İle Başlayan Kelimeler (60 Kelime)
 • wage (noun) ücret
 • wage (verb) başarmak için bir dizi faaliyet düzenlemek; mücadele etmek; başlatıp sürdürmek; savaşmak
 • war (noun) harp, savaş; savaş, kavga, mücadele; mücadele, çaba, savaş, teşebbüs
 • warn (verb) uyarmak, ikaz etmek, uyarıp haberdar etmek; uyarmak, ikaz etmek, dikkatini çekmek, önerilerde bulunmak
 • warning (adjective) uyarıcı
 • warning (noun) ikaz, alarm
 • waste (adjective) atık
 • waste (noun) israf, kayıp, ziyan; artık, artık madde, döküntü, çöp
 • waste (verb) israf etmek, boşa yere harcamak, çar çur etmek
 • wave (noun) dalga; (insan) dalga; el sallama; (ses, ışık, enerji) dalga/dalgası
 • wave (verb) el sallamak; sallamak, sallanmak
 • way of life (noun) yaşam tarzı; hayat biçimi
 • wealth (noun) zenginlik, varlık, servet
 • wealthy (adjective) zengin, varlıklı, servet sahibi
 • weigh (verb) tartmak; ölçüp biçmek, tartmak
 • weight (noun) ağırlık; ağırlık; yük, ağır şey
 • welfare (adjective) refah, mutluluk, sağlık
 • welfare (noun) sağlık afiyet; refah mutluluk; esenlik; sosyal yardım parası
 • west (adjective) batı
 • west (adverb) batıya doğru
 • west (noun) batı, batı yönü
 • western (adjective) batıda, batıdan; batıda, batıdan; kuzey amerika ve batı avrupa ülkelerine ilişkin
 • western (noun) abd’nin batısında olan olayları işleyen hikâye ve filmler
 • westernization (noun) batılılaştırma, batılılaşma
 • westernized (adjective) batılılaşmış
 • whereas (conjunction) halbuki, oysa, ama
 • whereby (adverb) ki bununla, ki onun vasıtasıyla
 • whereby (conjunction) (onun) vasıtasıyla, sayesinde
 • while (conjunction) iken, esnasında, sırasında; …oysa; …diği halde; …e karşın; halbuki; iki farklı gerçeği/durumu kıyaslarken
 • while (noun) bir süre, biraz
 • whilst (conjunction) …iken, … sırasında, … esnasında
 • white-collar (adjective) büroda çalışan, beyaz yakalı
 • whole (adjective) tüm, bütün, tümü, bütünü; tümüyle, bütünüyle, bütünce
 • whole (noun) tamamı, tümü, bütünü; tüm olarak, bir bütün olarak; genel olarak, genellikle
 • wide (adjective) geniş; geniş, açık; iyice açılmış; hedefin / kalenin uzağına / açığına
 • wide (adverb) geniş bir şekilde, kocaman, sonuna kadar, tamamen
 • width (noun) genişlik, en; havuz genişliği
 • wild (adjective) vahşî, yabanî; vahşî doğa, doğal çevre; azgın, sert, enerjik, kontrolden çıkmış, deli gibi çılgın, vahşî, delice, çılgınca; fırtınalı, yağmurlu
 • wild (noun) vahşi doğa; yaban, insan yaşamayan ıssız yer
 • wildlife (noun) vahşî yaşam
 • willing (adjective) hazır, razı, istekli
 • wing (noun) kanat; uçak kanadı; çamurluk; kanat, yan taraf; aynı fikri / düşünceyi taşıyan kanat
 • wire (noun) tel; kablo, tel
 • wire (verb) kablo çekmek,telleri bağlamak, kabloları bağlamak; telle / kabloyla bağlamak; telgraf çekmek, telgraf göndermek
 • wireless (adjective) telsiz, kablosuz
 • withdraw (verb) hesaptan para çekmek; çekmek, çekip almak; geri çekmek / çekilmek; (yarışma, yarış, müsabaka vb.) çekilmek, çekilmeye karar vermek; sözünü geri almak
 • withdrawal (noun) para çekme; yapmama, geri çekilme, vazgeçme; (askerî birlik) çekilme, çekme; bağımlılık yapan maddeleri kullanmayı bırakma; içine kapanma
 • withstand (verb) dayanmak, karşı koymak, direnmek
 • witness (noun) tanık, şahit; tanık, şahit; şahitlik, tanıklık
 • witness (verb) görmek, şahit olmak; tanıklık etmek
 • work (noun) iş, çaba, çalışma; iş, işyeri, çalışma yeri; iş, uğraş, meslek; faaliyetler, uğraşılar, işler, görevler; eser, ürün, çalışma
 • work (verb) çalışmak; çalışmak, işlemek; işe yaramak, başarılı olmak, yürümek; çalışmak, çabalamak, çalıştırmak
 • worker (noun) işçi, çalışan kişi / kimse
 • workforce (noun) iş gücü, çalışanlar; iş gücü, çalışanlar
 • workplace (noun) işyeri
 • workshop (noun) seminer, çalıştay; atelye, atölye, işyeri
 • worldwide (adjective) dünya çapında, bütün dünyada
 • worldwide (adverb) dünya çapında, bütün dünyada
 • worsen (verb) kötüleşmek, kötüleştirmek
 • worthwhile (adjective) değer, değen
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce V Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • vaccinate (verb) aşı yapmak
 • vaccination (noun) aşılama, aşı
 • vaccine (noun) aşı
 • vacuum (noun) vakum; boşluk, eksiklik, yokluk
 • vacuum (verb) elektrik süpürgesiyle temizlemek
 • vague (adjective) belirsiz, bulanık, flu; kafası dağınık, dalgın
 • valid (adjective) mantıklı, akla uygun, makul; geçerli, muteber, hâlâ kullanılabilir
 • validity (noun) geçerlilik
 • valuable (adjective) (eşya) değerli, kıymetli; (bilgi, yardım, tavsiye vb.) faydalı, kıymetli, değerli
 • value (noun) değer, kıymet, eder; önem, yarar
 • value (verb) değer vermek, önemsemek; kıymetlisi olmak; değer biçmek, fiyat/değer belirlemek
 • vaporize (verb) buharlaş(tır)mak, buğulaşmak
 • vapour (noun) buhar, buğu
 • variable (adjective) sıkça değişen, değişken
 • variable (noun) değişken
 • variation (noun) değişiklik, fark; değişim, değişme, değişiklik
 • varied (adjective) değişik, çeşitli, türlü türlü
 • variety (noun) çeşitlilik, değişiklik; çeşit çeşit bir yığın, farklı farklı bir sürü
 • various (adjective) muhtelif, bir çok farklı biçim ve türlerde
 • vary (verb) değişik olmak, farklı olmak; değişmek, değişim göstermek; değiştirmek
 • vegetation (noun) bitkiler, bitki örtüsü
 • vehicle (noun) araç, vasıta, taşıt, taşıt aracı, vesait
 • vein (noun) damar, kan damarı; damar
 • verbal (adjective) sözlü; sözlü, sözcüklerle ve kullanımıyla ilgili
 • verdict (noun) jüri kararı; kanı, düşünce, hüküm, karar, yargı
 • verification (noun) doğrulama
 • verify (verb) doğrulamak, teyit etmek
 • versatile (adjective) elinden her iş gelen, becerikli; on parmağında on marifet olan; çok amaçlı, çok yönlü; birden çok faydası/kullanımı olan
 • versatility (noun) beceriklilik
 • verse (noun) kıta, beyit, mısra, dize, ayet, bölüm; şiir, nazım
 • versus (preposition) …a / e karşı; …a / e karşı
 • vertical (adjective) dikey
 • vertically (adverb) dikine bir şekilde
 • veto (noun) veto, reddetme yetkisi / hakkı
 • veto (verb) reddetmek, veto etmek
 • viability (noun) tutarlılık, verimlilik
 • viable (adjective) uygulanabilir, pratik
 • victim (noun) kurban
 • view (noun) görüş, düşünce, fikir; manzara, görünüm, görünüş; görüş, görme; görünüm, görüntü, görüş
 • view (verb) kafasında olmak, tasarlamış olma; bakmak
 • viewpoint (noun) görüş / bakış açısı
 • violate (verb) ihlal etmek, bozmak, çiğnemek; saygısızlık etmek, kutsallığını bozmak, kutsalına söz etmek
 • violation (noun) ihlal
 • violence (noun) şiddet, sertlik kaba kuvvet kullanma; şiddet, zor, zorbalık
 • violent (adjective) şiddetli, zorlu, sert; tecavüzkâr, sert, saldırgan, zora başvuran; anî ve hasar veren, güçlü, şiddetli; can yakan, acı veren, şiddet uygulayan; kızgınlık gösteren
 • violently (adverb) vahşi bir şekilde
 • viral (adjective) virüsle ilgili / virüs tarafından neden olunan
 • virtual (adjective) âdeta, gerçekte; sanal
 • virtually (adverb) hemen hemen, neredeyse, âdeta
 • virus (noun) virüs; bilgisayar virüsü
 • vision (noun) hayal gücü, hülya, sanı, düş, tasavvur, kuruntu; görme yeteneği, görüş; ileri görüş, geleceği tasarlama, seziş; sanrı, vecit
 • vital (adjective) hayatî, çok önemli; enerji dolu, canlı, capcanlı
 • vitally (adverb) hayatî derecede
 • vivid (adjective) canlı ve ayrıntılı, sanki canlı gibi; canlı, parlak, pırıl pırıl
 • vividly (adverb) net, berrak şekilde olan
 • vocabulary (noun) kelime hazinesi, sözcük dağarcığı; bir dildeki sözcüklerin tümü; belli bir konuyu tartışmada kullanılan sözcüklerin tamamı; sözcükler ve anlamlar listesi
 • vocational (adjective) meslekî
 • volatile (adjective) dengesiz, havaî, kaypak, gelgeç; dengesiz, kararsız, değişken
 • volatility (noun) sinirlenme, ani değişiklik gösterme
 • volcanic (adjective) volkanik
 • volcano (noun) yanardağ, volkan
 • volt (noun) volt
 • voltage (noun) voltaj
 • volume (noun) ses ayarı / seviyesi; yüklü sayı / miktar; hacim; cilt
 • voluntarily (adverb) istekli bir şekilde
 • voluntary (adjective) gönüllü; isteğe bağlı, ihtiyarî
 • volunteer (adjective) gönül rızası ile yapılan; gönüllülerden oluşan
 • volunteer (noun) gönüllülük; gönüllü, gönüllü kişi
 • volunteer (verb) gönüllü yapmak / olmak; orduya gönüllü kaydolmak / katılmak; istenilmeden bilgi vermek
 • vote (noun) oy; oylama
 • vote (verb) oy kullanmak / vermek
 • voter (noun) seçmen, oy kullanan kimse
 • vulnerability (noun) kırılganlık, kırılabilirlik
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce U Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
U Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • ultimate (adjective) en büyük / yüksek / önemli / güçlü; asıl; en son, nihaî
 • ultimate (noun) en iyi, en uç
 • ultimately (adverb) sonunda, nihayetinde, eninde sonunda; temelde, aslında, esasında
 • unambiguous (adjective) anlamı açık; açık, belirsizliğe yer/mahal vermeyen
 • unambiguously (adverb) açık bir şekilde; tartışmasız bir şekilde, kesin bir şekilde, belirsizliğe yer vermeden
 • unanimous (adjective) oy birliği ile üzerinde uzlaşılan; herkesçe kabul edilen; genel kabul gören
 • unanimously (adverb) oy birliği ile kabul edilmiş
 • underestimate (verb) gerçek değerinin altında değer biçmek; eksik tahmin etmek; küçümsemek, hafife almak; değersizmiş gibi davranmak
 • undergo (verb) maruz kalmak, geçirmek, başından geçmek, uğramak, katlanmak
 • undergraduate (noun) üniversite öğrencisi
 • underline (verb) altını çizmek; vurgulamak, önemini belirtmek
 • undermine (verb) ürkütmek, zayıflatmak, baltalamak, sabote etmek, sarsmak
 • underprivileged (adjective) ikinci sınıf, ortadirek; ayrıcalıksız; imkânları kıt olan
 • understand (verb) anlamak, kavramak; anlamak, anlam vermek; anlamak, anlayış göstermek
 • understanding (adjective) anlayışlı, hoşgörülü
 • understanding (noun) anlayış, anlama, kavrama; anlaşma, uzlaşma; anlayış, hoşgörü; öğrenme, anlama, kavrama
 • undertake (verb) üstlenmek, yüklenmek, yapmayı kabul etmek
 • undertaking (noun) zor/önemli iş / görev / girişim / teşebbüs; yasal / resmî vaad / taahhüt / söz / antlaşma
 • undoubted (adjective ) şüphe götürmez, su götürmez, kesin, mutlak, şüphesiz
 • undoubtedly (adverb) hiç süphesiz, şüphesiz ki; kesinlikle
 • unemployed (adjective ) işsiz, boşta gezen, boşta
 • unemployment (noun) işsizlik sayısı; işsizlik
 • unethical (adjective ) ahlaksızca, gayri ahlâkî
 • unforeseen (adjective ) beklenmedik, umulmadık
 • unfortunate (adjective ) talihsiz, esef verici, üzücü; şanssız, bahtsız, kadersiz
 • unfortunately (adverb) maalesef, ne yazık ki, korkarım ki
 • unification (noun) birleşme, birleştirme
 • uniform (adjective ) bir örnek, aynı tipte, değişmeyen, aynı
 • uniform (noun) üniforma, forma
 • uniformity (adjective) bir örnek, aynı tipte, değişmeyen, aynı
 • uniformity n benzerlik (noun) benzerlik
 • uniformly (adverb) benzer bir şekilde
 • unify (verb) birleştirmek
 • union (noun) sendika; birlik
 • unit (noun) birim, tim, ekip, grup; birim, ölçü birimi; birim; ünite; ünite, blok, tertibat; bölüm, blok, ünite
 • universal (adjective) evrensel, genel, üniversal
 • universally (adverb) evrensel bir şekilde
 • universe (noun) kâinat, evren
 • university (noun) üniversite
 • unlikely (adjective) olası olmayan, muhtemel olmayan, ihtimal dışı; muhtemelen doğru olmayan, inanması zor
 • unnecessarily (adverb) gereksizce
 • unprecedented (adjective) eşsiz, emsalsiz, hiç rastlanmamış,
 • unpredictable (adjective) tahmin edilemeyen, kestirilemeyen, sağı solu belli olmayan
 • unrest (noun) huzursuzluk, rahatsızlık, karışıklık, karmaşa
 • unspecified (adjective) açıkça belirtilmemiş
 • unspoiled (adjective) bozulmamış, henüz dokunulmamış, zarar/hasar görmemiş
 • unstable (adjective) dengesiz, istikrarsız, kararsız; dengesiz, ne yapacağı belli olmayan; dengesiz, sabit olmayan
 • upbringing (noun) yetişme, yetiştirme, terbiye, aile terbiyesi
 • update (noun) yeni/güncel bilgi; günümüze uyarlama, çağdaş / güncel forma sokma
 • update (verb) güncelleştirmek, yeni bilgiler ilave etmek; güncel hâle getirmek; modernleştirmek, çağdaş hâle getirmek
 • uphold (verb) uygun bulmak, onaylamak, kabul etmek; arka çıkmak, desteklemek
 • upper (adjective) üst, üstteki; üst tabakadan, yüksek tabakadan, zenginler sınıfından
 • urban (adjective) kentsel, şehre / kente / modern yaşama dair / ait
 • urbanized (adjective) şehirleştirilmiş, kentleşmiş
 • usage (noun) kullanım, kullanış; kullanılan miktar, kullanım şekli/biçimi
 • use (noun) kullanma, kullanım; fayda, yarar; (sözcük) kullanım; kullanım şekli
 • use (verb) kullanmak; almak, kullanmak; kullanmak, istismar etmek, sömürmek; kullanmak, yazmak, söylemek
 • useful (adjective) faydalı, yararlı
 • user (noun) kullanıcı, kullanan kişi
 • user-friendly (adjective) kullanıcı dostu; kullanana yarar sağlayan; kolay kullanıma yatkın
 • usual (adjective) alışılmış, her zamanki, olağan, mutat
 • usually (adverb) genellikle, çoğu kez, çoğunlukla, ekseriyetle
 • utility (noun) kamu hizmeti, hizmet programı, kamu hizmet kuruluşu; yararlılık, fayda, olanak
 • utilization (noun) kullanım, yararlanma
 • utilize (verb) yararlanmak, faydalanmak
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce T Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
T Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce S Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
S Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce R Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
R Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce Q Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
Q Harfi İle Başlayan Kelimeler (24 Kelime)
 • qualification (noun) yeterlik, yeterlik belgesi; nitelik, özellik, vasıf; yeterli olmak; vasıfları / nitelikleri koşulları karşılama; sınırlama, yeni şeyler ilave etme; kesinliğini azaltma
 • qualified (adjective) yeterli, vasıflı, yetkin olan, sınavı / dersleri başarmış olan; sınırlandırılmış
 • qualify (verb) yeterli hâle gelmek / getirilmek; yeterli bulmak / bulunmak; başarılı olmak; başarmak; kendini kanıtlamak; yetkilendir(il)mek; hak kazanmak; katılmayı başarmak; hak kazanmak; sınırlandırmak, kapsamını daraltmak
 • qualitative (adjective) nitelik, niteliğe ait
 • qualitatively (adverb) nitelikle ilgili
 • quality (adjective) çok üstün, çok iyi
 • quality (noun) kalite, nitelik, vasıf; kalite; vasıf, özellik, kişilik, nitelik, huy
 • quantifiable (adjective) ölçülebilir
 • quantify (verb) miktarını / niceliğini belirlemek / ölçmek / ifade etmek
 • quantitative (adjective) nicel, miktar ile ilgili; kantitatif
 • quantitatively (adverb) nicelik olarak, miktar olarak
 • quantity (noun) nicelik, miktar, sayı, çokluk
 • quarter (noun) çeyrek, dörtte bir; çeyrek kala / geçe; yılın dörtte biri, üç aylık dönem; üniversite ve yüksekokulda yıllık dört dönemden her biri; çeyrek dönem; spor oyunlarında çeyrek periyod; oyunun dörtte biri; mahalle, semt, muhit; 25 sent; doların dörtte biri
 • quarterly (adjective) üç ayda bir, üç aylık
 • quarterly (adverb) yılda dört kez olan; üç ayda bir olan
 • query (noun) soru, sual
 • query (verb) soru sormak
 • question (noun) soru, sual; sorun, mesele, problem; şüphe, kuşku
 • question (verb) soru sormak / yöneltmek; şüphe etmek, kuşku duymak; dan/den pek emin olamamak
 • questionnaire (noun) anket, sormaca
 • quota (noun) kota, kontenjan
 • quotation (noun) alıntı, aktarma, iktibas; muhtemel maliyet/fiyat; olası fiyat
 • quote (noun) alıntı, aktarma, iktibas
 • quote (verb) alıntı yapmak, aktarmak; kaynak veya örnek olarak alıntılarla söylediklerini desteklemek; fiyat vermek; maliyet çıkarmak