Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce U Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
U Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • ultimate (adjective) en büyük / yüksek / önemli / güçlü; asıl; en son, nihaî
 • ultimate (noun) en iyi, en uç
 • ultimately (adverb) sonunda, nihayetinde, eninde sonunda; temelde, aslında, esasında
 • unambiguous (adjective) anlamı açık; açık, belirsizliğe yer/mahal vermeyen
 • unambiguously (adverb) açık bir şekilde; tartışmasız bir şekilde, kesin bir şekilde, belirsizliğe yer vermeden
 • unanimous (adjective) oy birliği ile üzerinde uzlaşılan; herkesçe kabul edilen; genel kabul gören
 • unanimously (adverb) oy birliği ile kabul edilmiş
 • underestimate (verb) gerçek değerinin altında değer biçmek; eksik tahmin etmek; küçümsemek, hafife almak; değersizmiş gibi davranmak
 • undergo (verb) maruz kalmak, geçirmek, başından geçmek, uğramak, katlanmak
 • undergraduate (noun) üniversite öğrencisi
 • underline (verb) altını çizmek; vurgulamak, önemini belirtmek
 • undermine (verb) ürkütmek, zayıflatmak, baltalamak, sabote etmek, sarsmak
 • underprivileged (adjective) ikinci sınıf, ortadirek; ayrıcalıksız; imkânları kıt olan
 • understand (verb) anlamak, kavramak; anlamak, anlam vermek; anlamak, anlayış göstermek
 • understanding (adjective) anlayışlı, hoşgörülü
 • understanding (noun) anlayış, anlama, kavrama; anlaşma, uzlaşma; anlayış, hoşgörü; öğrenme, anlama, kavrama
 • undertake (verb) üstlenmek, yüklenmek, yapmayı kabul etmek
 • undertaking (noun) zor/önemli iş / görev / girişim / teşebbüs; yasal / resmî vaad / taahhüt / söz / antlaşma
 • undoubted (adjective ) şüphe götürmez, su götürmez, kesin, mutlak, şüphesiz
 • undoubtedly (adverb) hiç süphesiz, şüphesiz ki; kesinlikle
 • unemployed (adjective ) işsiz, boşta gezen, boşta
 • unemployment (noun) işsizlik sayısı; işsizlik
 • unethical (adjective ) ahlaksızca, gayri ahlâkî
 • unforeseen (adjective ) beklenmedik, umulmadık
 • unfortunate (adjective ) talihsiz, esef verici, üzücü; şanssız, bahtsız, kadersiz
 • unfortunately (adverb) maalesef, ne yazık ki, korkarım ki
 • unification (noun) birleşme, birleştirme
 • uniform (adjective ) bir örnek, aynı tipte, değişmeyen, aynı
 • uniform (noun) üniforma, forma
 • uniformity (adjective) bir örnek, aynı tipte, değişmeyen, aynı
 • uniformity n benzerlik (noun) benzerlik
 • uniformly (adverb) benzer bir şekilde
 • unify (verb) birleştirmek
 • union (noun) sendika; birlik
 • unit (noun) birim, tim, ekip, grup; birim, ölçü birimi; birim; ünite; ünite, blok, tertibat; bölüm, blok, ünite
 • universal (adjective) evrensel, genel, üniversal
 • universally (adverb) evrensel bir şekilde
 • universe (noun) kâinat, evren
 • university (noun) üniversite
 • unlikely (adjective) olası olmayan, muhtemel olmayan, ihtimal dışı; muhtemelen doğru olmayan, inanması zor
 • unnecessarily (adverb) gereksizce
 • unprecedented (adjective) eşsiz, emsalsiz, hiç rastlanmamış,
 • unpredictable (adjective) tahmin edilemeyen, kestirilemeyen, sağı solu belli olmayan
 • unrest (noun) huzursuzluk, rahatsızlık, karışıklık, karmaşa
 • unspecified (adjective) açıkça belirtilmemiş
 • unspoiled (adjective) bozulmamış, henüz dokunulmamış, zarar/hasar görmemiş
 • unstable (adjective) dengesiz, istikrarsız, kararsız; dengesiz, ne yapacağı belli olmayan; dengesiz, sabit olmayan
 • upbringing (noun) yetişme, yetiştirme, terbiye, aile terbiyesi
 • update (noun) yeni/güncel bilgi; günümüze uyarlama, çağdaş / güncel forma sokma
 • update (verb) güncelleştirmek, yeni bilgiler ilave etmek; güncel hâle getirmek; modernleştirmek, çağdaş hâle getirmek
 • uphold (verb) uygun bulmak, onaylamak, kabul etmek; arka çıkmak, desteklemek
 • upper (adjective) üst, üstteki; üst tabakadan, yüksek tabakadan, zenginler sınıfından
 • urban (adjective) kentsel, şehre / kente / modern yaşama dair / ait
 • urbanized (adjective) şehirleştirilmiş, kentleşmiş
 • usage (noun) kullanım, kullanış; kullanılan miktar, kullanım şekli/biçimi
 • use (noun) kullanma, kullanım; fayda, yarar; (sözcük) kullanım; kullanım şekli
 • use (verb) kullanmak; almak, kullanmak; kullanmak, istismar etmek, sömürmek; kullanmak, yazmak, söylemek
 • useful (adjective) faydalı, yararlı
 • user (noun) kullanıcı, kullanan kişi
 • user-friendly (adjective) kullanıcı dostu; kullanana yarar sağlayan; kolay kullanıma yatkın
 • usual (adjective) alışılmış, her zamanki, olağan, mutat
 • usually (adverb) genellikle, çoğu kez, çoğunlukla, ekseriyetle
 • utility (noun) kamu hizmeti, hizmet programı, kamu hizmet kuruluşu; yararlılık, fayda, olanak
 • utilization (noun) kullanım, yararlanma
 • utilize (verb) yararlanmak, faydalanmak