Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce T Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
T Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Tackle (v) Çaresine bakmak
 • Tactful (adj) Düşünceli, nazik
 • Tailor (n) Terzi
 • Take after (phr.v) Çekmek, benzemek
 • Take away (phr.v) Götürmek, alıp götürmek
 • Take back (phr.v) Sözünü geri almak
 • Take care of (phr.v) İlgilenmek, özen göstermek
 • Take down (phr.v) Not etmek, yazmak
 • Take in (phr.v) Anlamak
 • Take into account (phr.v) Dikkate almak, göz önüne almak
 • Take leave of (phr.v) Tatile gitmek, veda etmek
 • Take off (phr.v) Havalanmak, kalkmak, çıkartmak
 • Take on (phr.v) İş almak, üslenmek
 • Take out (phr.v) Çıkmak, çıkarmak, yormak, çekmek.
 • Take over (phr.v) Devralmak, üstlenmek
 • Take place (phr.v) Vuku bulmak, olmak
 • Take to (phr.v) Götürmek, gitmek, çıkmak
 • Take up with (phr.v) Arkadaşlık kurmak
 • Take up (phr.v) Meşgul olmak
 • Talent (n) Marifet, yetenek, kabiliyet
 • Talk over (phr.v) Tartışmak, görüşmek
 • Talkative (adj) Konuşkan, geveze, çenebaz
 • Tamper (v) Karışmak, kurcalamak
 • Target (n) Hedef, nişan, amaç
 • Tariff (n) Gümrük vergisi
 • Task (n) Görev, iş, külfet
 • Taste (v) Tatmak, tadına bakmak
 • Taut (adj) Gergin, gerili
 • Tax (v) Vergilendirmek, vergi koymak
 • Team (n) Grup, ekim, takım
 • Tear up (phr.v) Yırtmak, parça pençik etmek
 • Tear (n) Göz yaşı
 • Technique (n) Teknik, yöntem, usul
 • Tedious (adj) Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
 • Teem (v) Dolu olmak, bol olmak, kaynamak
 • Telepathic (adj) Telepatik, telepati ile ilgili
 • Tell off (phr.v) Azarlamak
 • Telltale (adj) Dedikoducu, ispiyoncu
 • Temper (n) Huy, ruh hali, keyif
 • Temple (n) Tapınak, şakak
 • Tempt (v) Baştan çıkarmak, ayartmak, özendirmek
 • Tenacious (adj) İnatçı, vazgeçmeyen, yapışkan
 • Tend (v) Yönelmek, eğilimi olmak
 • Tendency (n) Eğilim, meyil
 • Tension (n) Gerilim, gerginlik
 • Tentative (adj) Deneme niteliğinde, deneysel
 • Tentatively (adv) Deneme olarak, geçici
 • Term (n) Dönem, terim
 • Terminal (adj) Son, uç, dönem sonuna ait, terminal
 • Terrain (n) Yer, arazi
 • Terrestrial (adj) Karasal, yeryüzüne ait
 • Terrible (adj) Korkunç
 • Terribly (adv) Son derece, berbat bir şekilde, aşırı
 • Terrific (adj) Müthiş, olağanüstü, korkunç
 • Territory (n) Arazi, bölge, toprak
 • Testify (v) Şahitlik etmek, doğrulamak, tanıklık etmek
 • Testimony (n) Şahitlik, tanıklık, ifade verme
 • Textile (n) Tekstil, dokuma
 • Thaw (v) Erimek, buzu çözülmek
 • Theft (n) Hırsızlık
 • Thereafter (adv) Ondan sonra, sonra
 • Thereby (adv) Suretiyle, o suretle
 • Therefore (adv) Bu nedenle, bundan dolayı
 • Thereupon (adv) Bunun üzerine, bunun sonucu olarak
 • Thesis (n) Tez, sav, önerme
 • Thin (adj) İnce, zayıf
 • Think over (phr.v) Derin derin düşünmek
 • Thorough (adj) Tam, eksiksiz, kusursuz,
 • Thoroughly (adv) Tamamen, adamakıllı, iyice
 • Thoroughness (n) Tamlık, mükemmellik, kusursuzluk
 • Thread (n) İplik, tel, lif
 • Threat (n) Korkutma, tehdit, gözdağı
 • Threaten (v) Tehdit etmek, gözünü korkutmak
 • Threshold (v) Eşik, eğik
 • Thrifty (adj) Tutumlu, idareli, kanaatkâr
 • Thrill (v) Heyecanlandırmak, etkilemek
 • Thrive (v) Gelişmek, serpilmek
 • Throughout (pre) Baştan başa, boyunca, süresince
 • Throw out (phr.v) Dışarı atmak, çıkarmak
 • Throw up (phr.v) Kusmak, istifra etmek
 • Thrust (v) İtmek, dürtmek, sokmak
 • Thunderstorm (n) Sağanak, gök gürültülü fırtına
 • Thus (adv) Böylece, bu sonuçla
 • Tick off (phr.v) Azarlamak, paylamak
 • Tide (n) Cereyan, gelgit, met cezir
 • Tie in with (phr.v) İle alakası olmak, ilgisi olmak
 • Tight (adj) Sıkı, dar, gergin
 • Tightness (adj) Sıkılık, gerginlik, darlık
 • Tile (n) Kiremit, fayans, çini
 • Tilt (v) Eğmek, devirmek, yana yatırmak
 • Timber (n) Kereste, kerestelik ağaç
 • Tiny (adj) Mini, minik, minicik, minnacık
 • Tissue (n) Doku, ince kumaş, ince kâğıt
 • Tolerate (v) Hoş görmek, tahammül etmek
 • Tomb (n) Kabir, mezar, lahit
 • Topic (n) Konu, mesele, mevzu
 • Torch (n) Meşale, cep feneri, el feneri
 • Tornado (n) Kasırga, hortum
 • Toss (v) Atmak, fırlatmak
 • Totally (adv) Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
 • Touch (v) Dokunmak, ellemek, değmek
 • Tough (adj) Sert, sağlam, zorlu, çetin
 • Toxic (adj) Zehirli, toksik
 • Toxin (n) Toksin
 • Trace (v) İzlemek, izinden gitmek
 • Track down (phr.v) Araştırmak, aramak
 • Tract (n) Sistem
 • Trade (n) Ticaret, iş, alım satım
 • Tradition (n) Gelenek, adet, sünnet
 • Traditional (adj) Geleneksel
 • Tragedy (n) Trajedi, facia, felaket
 • Train (n) Tren
 • Trait (n) Özellik, kişisel özellik
 • Trample (v) Çiğnemek, ezmek, ayaklar altına almak
 • Transaction (n) İşlem, muamele, alakadar olmak
 • Transfer (v) İletmek, transfer etmek, aktarmak
 • Transform (v) Dönüştürmek, haline gelmek
 • Transmit (v) İletmek, nakletmek, geçmek.
 • Transparent (adj) Şeffaf, saydam, transparan
 • Transplant (v) Nakletmek, başka yere dikmek
 • Transport (v) Taşıma, nakliye
 • Transverse (adj) Aykırı, çapraz, enine
 • Trap (v) Tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak
 • Travel (v) Seyahat etmek
 • Treacherous (adj) Hain, güvenilmez, aldatıcı
 • Treasure (n) Hazine, define, servet
 • Treat (v) Davranmak, tedavi etmek
 • Treatment (n) Tedavi, davranış
 • Treaty (n) Antlaşma, mukavele
 • Tremendous (adj) Kocaman, koskocaman, çok büyük
 • Tremor (n) Çarpıntı, sarsıntı, titreme
 • Trench (n) Hendek, çukur, siper
 • Trend (n) Eğilim, yön, gidiş
 • Trial (n) Mahkeme, duruşma
 • Tribe (n) Kabile, aşiret
 • Trick (v) Aldatmak, kandırmak
 • Trigger (v) Başlatmak, neden olmak
 • Trip (n) Gezi, gezinti, seyahat
 • Triumph (n) Zafer, başarı, utku
 • Trivial (adj) Küçük, değersiz, önemsiz
 • Trouble (adj) Sıkıntı
 • Trunk (n) Gövde, beden, bagaj
 • Trust (v) Güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
 • Truth (n) Gerçek, hakikat, doğruluk
 • Try on (phr.v) Denemek
 • Try out (phr.v) Denemek
 • Turgid (adj) Şişmiş, abartılı, mübalağalı
 • Turn away (phr.v) Kovmak, defetmek, geri çevirmek
 • Turn back (phr.v) Geri dönmek, gerilemek
 • Turn down (phr.v) Reddetmek, kabul etmemek
 • Turn in (phr.v) Geri teslim etmek
 • Turn into (phr.v) Dönüştürmek, dönüşmek
 • Turn off (phr.v) Kapatmak
 • Turn on (phr.v) Açmak
 • Turn out (phr.v) Olmak, sonuçlanmak
 • Turn over (phr.v) Düşünüp taşınmak
 • Turn up (phr.v) Çıka gelmek, ortaya çıkmak
 • Turn upon (phr.v) Saldırmak, bağlı olmak
 • Tutor (v) Özel öğretmen, özel ders vermek
 • Typhoon (n) Tayfun, kasırga
 • Tyranny (n) Zulüm, zorbalık, zorba yönetim
 • Tyrant (n) Zalim hükümdar, tiran