Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce Z Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
Z Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Zigzag (v) Zikzak yapmak, zikzak çizmek
 • Zone (n) Bölge, kuşak, mıntıka
 • Zonk out (phr.v) Hemen uykuya dalmak
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce Y Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
Y Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Yawn (v) Esnemek, esneyerek söylemek
 • Yearn (v) Özlemek, burnunda tütmek
 • Yeast (n) Maya, köpük, coşku
 • Yield (v) Vermek, sağlamak, ürün vermek
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce X Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
X Harfi İle Başlayan Kelimeler
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce W Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
W Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Wage (n) Ücret, haftalık, maaş
 • Wait for (phr.v) Beklemek
 • Wait on (phr.v) Hizmet etmek, servis yapmak
 • Wait up (phr.v) Yatmayıp beklemek
 • Wake up (phr.v) Uyanmak, uyandırmak
 • Walk away (phr.v) Çekip gitmek , ayrılmak
 • Warehouse (n) Depo, ambar, büyük mağaza
 • Warn (v) Uyarmak, ikaz etmek
 • Warp (v) Yamultmak, saptırmak
 • Wary (adj) Dikkatli, tedbirli, ihtiyatlı
 • Waste (v) İsraf etmek, çarçur etmek
 • Watch out for (phr.v) Dikkat etmek, dikkatli olmak
 • Watch out (phr.v) Dikkat etmek, dikkatli olmak
 • Water (n) Su
 • Wave (v) Dalgalanmak, sallanmak
 • Weak (adj) Zayıf, güçsüz
 • Wealth (adj) Zenginlik, servet, varlık
 • Wealthy (adj) Zengin, servet sahibi
 • Weapon (n) Silâh
 • Wear off (phr.v) Yavaş yavaş azalmak, aşındırmak
 • Wear out (phr.v) Eskitmek, yormak
 • Weave (v) Dokumak, örmek
 • Weed (n) Yabani ot
 • Weigh (v) Tartmak, ağırlığında olmak
 • Weird (adj) Tuhaf, acayip, anlaşılmaz
 • Welfare (adj) Refah, mutluluk, sağlık
 • Well (adv) İyi
 • Well-known (adj) Tanınmış, meşhur, tanınan
 • Whatsoever (adv) Ne, her ne, herhangi
 • Wheat (n) Buğday
 • Wheel (n) Tekerlek, direksiyon
 • Whence (adv) Nereli, nereden, neden
 • Whereas (conj) Oysa, halbuki, mademki
 • Whip (v) Kamçılamak, kırbaçlamak ,dövmek
 • Whirlwind (n) Hortum, kasırga, hızlı tip
 • Whistle (v) Islık çalmak
 • Widen (v) Genişlemek, bollaşmak, genişletmek
 • Widespread (adj) Yaygın, genel
 • Wild (adj) Vahşi, yabani
 • Wilderness (n) Kır, çöl, sahra, el değmemiş yer
 • Will (n) Azim, irade, istek, arzu
 • Willingly (adv) Seve seve, isteyerek
 • Win over (phr.v) İkna etmek, dostluğunu kazanmak
 • Wing (n) Kanat, burun kanadı, ek bina
 • Wipe out (phr.v) Yok etmek, silip temizlemek
 • Wipe (v) Silmek, kurulamak
 • Wire (n) Telden yapılmış, tel
 • Wisdom (n) Akıl, akıllılık, bilgelik
 • Wise (adj) Bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
 • Wit (n) Akıl, zeka, anlayış
 • Withdraw (v) Çekmek, almak, geri almak
 • Withstand (v) Dayanmak, direnmek, karşı koymak
 • Witness (v) Şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
 • Woefully (adv) Acıklı veya dertli bir şekilde, ne yazık ki
 • Wonder (v) Merak etmek, hayret etmek, şaşmak
 • Work out (phr.v) Çözmek (problem), çalışma yapmak
 • Worry (v) Kaygılanmak, merak etmek
 • Worship (v) Tapmak, tapınmak
 • Worth (adj) Değer
 • Worthwhile (adj) Değer, zahmete değer, zamana değer
 • Wound (n) Yara, bere
 • Wrap up (phr.v) Sarmak, sarıp sarmalamak
 • Wrath (n) Öfke, gazap, hiddet
 • Wreck (n) Enkaz
 • Wrist (n) Kol bileği
 • Write down (phr.v) Not almak
 • Write off (phr.v) Silmek (borç), iptal etmek
 • Write up (phr.v) Hikâyesini yazmak, kaleme almak
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce V Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Vacant (adj) Boş, açık, terkedilmiş
 • Vaccinate (v) Aşı yapmak, aşılamak
 • Vaccine (n) Aşı
 • Vague (adj) Belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
 • Vain (adj) Boş, faydasız, gururlu, nafile, gururlu
 • Valid (adj) Geçerli, geçer, yürürlükte
 • Validity (n) Geçerlik, yasallık, sağlamlık
 • Valuable (adj) Değerli, kıymetli, faydalı
 • Value (n) Değer, kıymet, önem
 • Vanish (v) Gözden kaybolmak
 • Vaporize (v) Buharlaşmak, buharlaştırmak
 • Vapour (n) Buharlaşma
 • Variety (n) Çeşitlilik
 • Various (adj) Çeşitli, değişik, türlü
 • Vary (v) Çeşitlilik göstermek
 • Vast (adj) Çok geniş, engin, çok
 • Vehement (adj) Ateşli, coşkulu, hararetli
 • Vehicle (n) Araç
 • Vein (n) Toplardamar, damar
 • Velocity (n) Hız, sürat
 • Vent (v) Açığa vurmak, belli etmek
 • Ventilate (v) Havalandırmak, oksijen vermek
 • Venture (v) Tehlikeye atmak, cüret etmek
 • Verdict (n) Karar, yargı, hüküm, jüri kararı
 • Verge (n) Sınır, eşik, kenar
 • Verify (v) Doğrulamak
 • Versatile (adj) Çok yönlü
 • Versatility (adj) Çok yönlülük, beceriklilik
 • Verse (n) Dize, mısra
 • Version (adj) Hikâye, versiyon, uyarlama
 • Vertebrate (adj) Omurgalı
 • Vertical (adj) Dikey, düşey, dik
 • Vessel (n) Damar, kanal, gemi
 • Via (pre) Üzerinden, yolu ile
 • Viable (adj) Yaşayabilir, yaşar, geçerli
 • Vibrate (v) Titreşmek, titremek
 • Vicinity (n) Civar, çevre, etraf
 • Victim (n) Kurban
 • Victory (n) Zafer, utku, galibiyet
 • View (n) Görüş, manzara
 • Vigorous (adj) Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
 • Vigour (adj) Güç, yaşama gücü, kuvvet
 • Violate (v) Bozmak, ihlal etmek
 • Violation (n) Bozma, ihlâl etme, riayet etmeme
 • Violence (n) Şiddet, zorbalık
 • Violent (adj) Şiddetli, sert, zorlu
 • Virtually (adv) Neredeyse, hemen hemen
 • Virtue (n) Fazilet, erdem
 • Visibility (n) Görünebilme, görünürlük, görüş mesafesi
 • Visible (adj) Görülebilir, görünür, görünen
 • Vision (n) Görme, vizyon, görme gücü
 • Visual (adj) Görme, görüş, görsel
 • Vital (adj) Hayati, çok önemli
 • Vitality (n) Yaşama gücü, dayanma gücü
 • Vivid (adj) Canlı, hayat dolu, parlak
 • Volatile (adj) Uçucu, buharlaşan, geçici
 • Volunteer (adj) Gönüllü
 • Vomit (v) Kusmak, çıkarmak
 • Voracious (adj) Obur, açgözlü, istekli
 • Vote (v) Oy vermek, oy kullanmak
 • Voyage (n) Yolculuk, seyahat, sefer
 • Vulnerable (adj) Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce U Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
U Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Ubiquitous (adj) Her yerde birden bulunan
 • Ultimate (adj) Son, en son, en uzak, esas
 • Unable (adj) Elinden gelmez
 • Unanimously (adv) Oybirliğiyle
 • Unbiased (adj) Tarafsız, objektif
 • Unconscious (adj) Baygın, bilinçsiz
 • Undeniably (adv) İnkâr edilmez bir şekilde
 • Undergo (v) Katlanmak, çekmek, geçirmek
 • Underlie (v) Altında yatmak, temelini oluşturmak
 • Underline (v) Altını çizmek, vurgulamak
 • Undermine (v) Küçümsemek, baltalamak
 • Undertake (v) Üstlenmek, yüklenmek
 • Unemployment (n) İşsizlik
 • Unfortunately (adv) Maalesef, ne yazık ki
 • Unify (v) Birleştirmek
 • Union (n) Sendika, birlik
 • Unique (adj) Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
 • Unite (v) Birleştirmek, bağlamak
 • Unity (n) Birlik, teklik, bütünlük
 • Unless (conj) Olmadıkça, olmazsa, mezse
 • Unlike (pre) Farklı, farklı olarak, aksine
 • Unlimited (adj) Sınırsız, kısıtlamasız, şartsız
 • Unprepared (adj) Hazırlıksız, hazırlanmamış
 • Unsuitable (adj) Uygun olmayan, elverişsiz
 • Unusual (adj) Alışılmadık, nadir, ender
 • Update (v) Güncellemek
 • Upgrade (v) Yükselmek
 • Uphold (v) Desteklemek, onaylamak, uygun bulmak
 • Upright (adj) Dik, kalkık, dikey
 • Uproar (n) Şamata, curcuna, gürültü
 • Upset (adj) Üzgün
 • Upstream (adv) Akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
 • Uptake (n) Yükselme, kaldırma
 • Upwards (adv) Yukarı, yukarıya, itibaren
 • Urban (adj) Kentsel, şehirsel
 • Urbanity (n) Kibarlık, nezaket, medenilik
 • Urbanization (n) Kentleşme, şehirleşme
 • Urge (v) Zorlamak, baskı yapmak, teşvik etmek
 • Urgent (adj) Acil, ivedi
 • Use up (phr.v) Harcamak, bitirmek, tüketmek
 • Useful (adj) Yararlı
 • Useless (adj) Yararsız
 • Usher (v) Getirmek, götürmek, yer göstermek
 • Utilize (v) Kullanmak, yararlanmak, istifade etmek
 • Utter (v) Söylemek, dile getirmek, ifade etmek
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce T Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
T Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Tackle (v) Çaresine bakmak
 • Tactful (adj) Düşünceli, nazik
 • Tailor (n) Terzi
 • Take after (phr.v) Çekmek, benzemek
 • Take away (phr.v) Götürmek, alıp götürmek
 • Take back (phr.v) Sözünü geri almak
 • Take care of (phr.v) İlgilenmek, özen göstermek
 • Take down (phr.v) Not etmek, yazmak
 • Take in (phr.v) Anlamak
 • Take into account (phr.v) Dikkate almak, göz önüne almak
 • Take leave of (phr.v) Tatile gitmek, veda etmek
 • Take off (phr.v) Havalanmak, kalkmak, çıkartmak
 • Take on (phr.v) İş almak, üslenmek
 • Take out (phr.v) Çıkmak, çıkarmak, yormak, çekmek.
 • Take over (phr.v) Devralmak, üstlenmek
 • Take place (phr.v) Vuku bulmak, olmak
 • Take to (phr.v) Götürmek, gitmek, çıkmak
 • Take up with (phr.v) Arkadaşlık kurmak
 • Take up (phr.v) Meşgul olmak
 • Talent (n) Marifet, yetenek, kabiliyet
 • Talk over (phr.v) Tartışmak, görüşmek
 • Talkative (adj) Konuşkan, geveze, çenebaz
 • Tamper (v) Karışmak, kurcalamak
 • Target (n) Hedef, nişan, amaç
 • Tariff (n) Gümrük vergisi
 • Task (n) Görev, iş, külfet
 • Taste (v) Tatmak, tadına bakmak
 • Taut (adj) Gergin, gerili
 • Tax (v) Vergilendirmek, vergi koymak
 • Team (n) Grup, ekim, takım
 • Tear up (phr.v) Yırtmak, parça pençik etmek
 • Tear (n) Göz yaşı
 • Technique (n) Teknik, yöntem, usul
 • Tedious (adj) Sıkıcı, can sıkıcı, bıktırıcı
 • Teem (v) Dolu olmak, bol olmak, kaynamak
 • Telepathic (adj) Telepatik, telepati ile ilgili
 • Tell off (phr.v) Azarlamak
 • Telltale (adj) Dedikoducu, ispiyoncu
 • Temper (n) Huy, ruh hali, keyif
 • Temple (n) Tapınak, şakak
 • Tempt (v) Baştan çıkarmak, ayartmak, özendirmek
 • Tenacious (adj) İnatçı, vazgeçmeyen, yapışkan
 • Tend (v) Yönelmek, eğilimi olmak
 • Tendency (n) Eğilim, meyil
 • Tension (n) Gerilim, gerginlik
 • Tentative (adj) Deneme niteliğinde, deneysel
 • Tentatively (adv) Deneme olarak, geçici
 • Term (n) Dönem, terim
 • Terminal (adj) Son, uç, dönem sonuna ait, terminal
 • Terrain (n) Yer, arazi
 • Terrestrial (adj) Karasal, yeryüzüne ait
 • Terrible (adj) Korkunç
 • Terribly (adv) Son derece, berbat bir şekilde, aşırı
 • Terrific (adj) Müthiş, olağanüstü, korkunç
 • Territory (n) Arazi, bölge, toprak
 • Testify (v) Şahitlik etmek, doğrulamak, tanıklık etmek
 • Testimony (n) Şahitlik, tanıklık, ifade verme
 • Textile (n) Tekstil, dokuma
 • Thaw (v) Erimek, buzu çözülmek
 • Theft (n) Hırsızlık
 • Thereafter (adv) Ondan sonra, sonra
 • Thereby (adv) Suretiyle, o suretle
 • Therefore (adv) Bu nedenle, bundan dolayı
 • Thereupon (adv) Bunun üzerine, bunun sonucu olarak
 • Thesis (n) Tez, sav, önerme
 • Thin (adj) İnce, zayıf
 • Think over (phr.v) Derin derin düşünmek
 • Thorough (adj) Tam, eksiksiz, kusursuz,
 • Thoroughly (adv) Tamamen, adamakıllı, iyice
 • Thoroughness (n) Tamlık, mükemmellik, kusursuzluk
 • Thread (n) İplik, tel, lif
 • Threat (n) Korkutma, tehdit, gözdağı
 • Threaten (v) Tehdit etmek, gözünü korkutmak
 • Threshold (v) Eşik, eğik
 • Thrifty (adj) Tutumlu, idareli, kanaatkâr
 • Thrill (v) Heyecanlandırmak, etkilemek
 • Thrive (v) Gelişmek, serpilmek
 • Throughout (pre) Baştan başa, boyunca, süresince
 • Throw out (phr.v) Dışarı atmak, çıkarmak
 • Throw up (phr.v) Kusmak, istifra etmek
 • Thrust (v) İtmek, dürtmek, sokmak
 • Thunderstorm (n) Sağanak, gök gürültülü fırtına
 • Thus (adv) Böylece, bu sonuçla
 • Tick off (phr.v) Azarlamak, paylamak
 • Tide (n) Cereyan, gelgit, met cezir
 • Tie in with (phr.v) İle alakası olmak, ilgisi olmak
 • Tight (adj) Sıkı, dar, gergin
 • Tightness (adj) Sıkılık, gerginlik, darlık
 • Tile (n) Kiremit, fayans, çini
 • Tilt (v) Eğmek, devirmek, yana yatırmak
 • Timber (n) Kereste, kerestelik ağaç
 • Tiny (adj) Mini, minik, minicik, minnacık
 • Tissue (n) Doku, ince kumaş, ince kâğıt
 • Tolerate (v) Hoş görmek, tahammül etmek
 • Tomb (n) Kabir, mezar, lahit
 • Topic (n) Konu, mesele, mevzu
 • Torch (n) Meşale, cep feneri, el feneri
 • Tornado (n) Kasırga, hortum
 • Toss (v) Atmak, fırlatmak
 • Totally (adv) Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
 • Touch (v) Dokunmak, ellemek, değmek
 • Tough (adj) Sert, sağlam, zorlu, çetin
 • Toxic (adj) Zehirli, toksik
 • Toxin (n) Toksin
 • Trace (v) İzlemek, izinden gitmek
 • Track down (phr.v) Araştırmak, aramak
 • Tract (n) Sistem
 • Trade (n) Ticaret, iş, alım satım
 • Tradition (n) Gelenek, adet, sünnet
 • Traditional (adj) Geleneksel
 • Tragedy (n) Trajedi, facia, felaket
 • Train (n) Tren
 • Trait (n) Özellik, kişisel özellik
 • Trample (v) Çiğnemek, ezmek, ayaklar altına almak
 • Transaction (n) İşlem, muamele, alakadar olmak
 • Transfer (v) İletmek, transfer etmek, aktarmak
 • Transform (v) Dönüştürmek, haline gelmek
 • Transmit (v) İletmek, nakletmek, geçmek.
 • Transparent (adj) Şeffaf, saydam, transparan
 • Transplant (v) Nakletmek, başka yere dikmek
 • Transport (v) Taşıma, nakliye
 • Transverse (adj) Aykırı, çapraz, enine
 • Trap (v) Tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak
 • Travel (v) Seyahat etmek
 • Treacherous (adj) Hain, güvenilmez, aldatıcı
 • Treasure (n) Hazine, define, servet
 • Treat (v) Davranmak, tedavi etmek
 • Treatment (n) Tedavi, davranış
 • Treaty (n) Antlaşma, mukavele
 • Tremendous (adj) Kocaman, koskocaman, çok büyük
 • Tremor (n) Çarpıntı, sarsıntı, titreme
 • Trench (n) Hendek, çukur, siper
 • Trend (n) Eğilim, yön, gidiş
 • Trial (n) Mahkeme, duruşma
 • Tribe (n) Kabile, aşiret
 • Trick (v) Aldatmak, kandırmak
 • Trigger (v) Başlatmak, neden olmak
 • Trip (n) Gezi, gezinti, seyahat
 • Triumph (n) Zafer, başarı, utku
 • Trivial (adj) Küçük, değersiz, önemsiz
 • Trouble (adj) Sıkıntı
 • Trunk (n) Gövde, beden, bagaj
 • Trust (v) Güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
 • Truth (n) Gerçek, hakikat, doğruluk
 • Try on (phr.v) Denemek
 • Try out (phr.v) Denemek
 • Turgid (adj) Şişmiş, abartılı, mübalağalı
 • Turn away (phr.v) Kovmak, defetmek, geri çevirmek
 • Turn back (phr.v) Geri dönmek, gerilemek
 • Turn down (phr.v) Reddetmek, kabul etmemek
 • Turn in (phr.v) Geri teslim etmek
 • Turn into (phr.v) Dönüştürmek, dönüşmek
 • Turn off (phr.v) Kapatmak
 • Turn on (phr.v) Açmak
 • Turn out (phr.v) Olmak, sonuçlanmak
 • Turn over (phr.v) Düşünüp taşınmak
 • Turn up (phr.v) Çıka gelmek, ortaya çıkmak
 • Turn upon (phr.v) Saldırmak, bağlı olmak
 • Tutor (v) Özel öğretmen, özel ders vermek
 • Typhoon (n) Tayfun, kasırga
 • Tyranny (n) Zulüm, zorbalık, zorba yönetim
 • Tyrant (n) Zalim hükümdar, tiran
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce S Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
S Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Sabotage (v) Sabote etmek, sabotaj yapmak
 • Sacred (adj) Kutsal, mübarek, mukaddes
 • Sacrifice (v) Kurban etmek, kıymak, feda etmek
 • Safeguard (v) Korumak, himaye etmek
 • Safety (n) Güven, güvenlik, emniyet
 • Saint (n) Aziz, evliya
 • Sake (n) Hatır
 • Salary (n) Maaş, aylık
 • Sale (n) İndirim, satış
 • Salesman (n) Satış elemanı, satıcı
 • Salinity (n) Tuzluluk, tuzluluk oranı
 • Salty (adj) Tuzlu
 • Salvation (n) Kurtuluş, kurtulma
 • Sample (n) Örnek, eşantiyon, numune
 • Sanction (n) Yaptırım, onay
 • Sanctuary (n) Sığınak, tapınak
 • Sarcastic (adj) Alaylı, iğneli, iğneleyici
 • Satellite (n) Uydu
 • Satirical (n) Yerme, hicivli, mizah
 • Satisfaction (n) Tatmin, memnuniyet, hoşnutluk
 • Satisfactory (adj) Yeterli, tatminkâr, memnun edici
 • Satisfy (v) Memnun etmek, tatmin etmek
 • Saturate (v) Doyurmak, emdirmek, ıslatmak
 • Saucer (n) Çay tabağı
 • Savage (n) Vahşi, yabani, ciddi
 • Save (v) Biriktirmek, tasarruf
 • Scale (n) Ölçek, kefe, terazi gözü
 • Scar (n) Yara izi, iz, çizik
 • Scarce (adj) Kıt, zor bulunur, az bulunur
 • Scarcely (adv) Nadiren, neredeyse hiç
 • Scare (v) Korkutmak, ürkütmek
 • Scatter (v) Saçmak, perişan etmek, saçıp savurmak
 • Scene (n) Olay yeri, sahne
 • Scent (n) Koku, esans, güzel koku
 • Sceptical (adj) Kuşkucu, şüpheci, inançsız
 • Schedule (n) Tarife, şift, program
 • Scheme (v) Tasarlamak, düzenlemek
 • Scholar (n) Alim, bilgin, bilim adamı
 • Scholarship (n) Burs, öğrenim
 • Science (n) Bilim, ilim, fen
 • Scientific (adj) Bilimsel, ilmi, kesin
 • Scientist (n) Bilim adamı
 • Scope (n) Olanak, niyet, amaç
 • Score (v) Sayı yapmak, gol atmak, puan almak
 • Scornful (adj) Aşağılayıcı, küçümseyen
 • Scour (v) Köşe bucak aramak
 • Scrape (v) Kazımak, kazıyarak temizlemek
 • Scratch (v) Tırmalamak
 • Screen (n) Ekran, perde
 • Script (n) El yazısı, senaryo
 • Scrutiny (n) Dikkatli inceleme
 • Sculpture (n) Heykel, heykelcik, heykeltıraşlık
 • Seal (v) Mühürlemek, damgalamak
 • Secession (n) Ayrılma, uzaklaşma, bölünme
 • Secondary (adj) İkincil, orta, orta dereceli
 • Secret (adj) Gizli
 • Section (n) Bölge, bölüm
 • Sector (n) Sektör, işkolu, bölge
 • Secure (v) Korumak
 • Security (n) Güvenlik, emniyet
 • Sediment (n) Tortu, çökelti, telve
 • See through (phr.v) İç yüzünü anlamak
 • Seed (n) Tohum, çekirdek, tane
 • Seek (v) Aramak, aranmak, araştırmak, almak
 • Seemingly (adv) Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
 • Seep (v) Sızmak, süzülmek
 • Segment (n) Parça, kesim
 • Segregation (n) Ayrılma, ayrım, ırkçılık
 • Seize (v) Yakalamak, ele geçirmek
 • Seldom (adv) Nadiren, seyrek, arada bir
 • Select (v) Seçmek, ayırmak, ayıklamak
 • Self-confidence (n) Kendine güven, özgüven
 • Selfish (adj) Bencil
 • Send for (phr.v) Çağırtmak, getirtmek
 • Send out (phr.v) Yaymak, göndermek, yollamak
 • Send up (phr.v) Dalga geçmek, kafa bulmak
 • Senior (adj) Kıdemli, daha yaşlı
 • Sensation (n) Duyu, duygu, his, algı, hissetme
 • Sensational (adj) Heyecan yaratan
 • Sense (v) Hissetmek, algılamak, sez
 • Sensible (adj) Duyarlı, halden anlayan, hassas
 • Sensitive (adj) Duyarlı, hassas, alıngan
 • Sensuous (adj) Hissi, duygusal
 • Sentiment (n) Hassaslık, duyarlılık, duygusallık
 • Separate (v) Ayırmak, bölmek, dağılmak
 • Sequence (n) Dizi, seri, sıra, art arda sıralama
 • Serve (v) Hizmet etmek
 • Service (n) Servis, hizmet, görev
 • Session (n) Dönem, oturum, akademik yıl
 • Set about (phr.v) Girişmek, koyulmak, başlamak
 • Set back (phr.v) Geciktirmek, engellemek
 • Set in (phr.v) Başlamak, girişmek, koyulmak
 • Set off (phr.v) Ateşlemek, başlatmak
 • Set on (phr.v) Saldırtmak
 • Set out (phr.v) Yola çıkmak, başlamak, koyulmak
 • Set up (phr.v) Kurmak, oluşturmak
 • Set (v) Koymak, yerleştirmek, takmak
 • Setback (n) Gerileme, kötüleşme, başarısızlık
 • Settle (v) Oturmak, yerleşmek
 • Settlement (n) Yerleşme, anlaşma
 • Several (adj) Birkaç
 • Severe (adj) Ağır, acı, şiddetli, keskin
 • Severely (adv) Sertçe, şiddetli bir şekilde
 • Sew (v) Dikmek, dikiş dikmek
 • Sewage (n) Lağım suyu, lağım pisliği, kanalizasyon
 • Shade (n) Gölge, gölgelik
 • Shake (v) Sallamak
 • Shallow (adj) Sığ, derin olmayan, yüzeysel
 • Shame (v) Utandırmak, mahcup etmek
 • Shape (v) Biçim vermek, biçimlendirmek
 • Share (v) Paylaşmak, bölüşmek, katılmak
 • Sharp (adj) Keskin, açıkgöz, kesici
 • Shatter (v) Parçalamak, kırmak, harap etmek
 • Shear (v) Kırpmak, kırkmak, makasla kesmek
 • Shed (v) Dökmek, akıtmak, yaymak
 • Sheet (n) Çarşaf
 • Shell (n) Kabuk, deniz kabuğu
 • Shelter (v) Korumak, barındırmak
 • Shield (n) Kalkan, siper, zırh, koruma
 • Shift (v) Değiştirmek, değişmek
 • Shine (v) Parlamak
 • Ship (n) Gemi
 • Shipwreck (n) Deniz kazası, gemi enkazı
 • Shock (v) Kalbini kırmak, şok etmek
 • Shoot (v) Ateş etmek
 • Shore (n) Sahil, deniz kıyısı, deniz kenarı
 • Shortage (n) Yokluk, eksiklik, açık, kıtlık
 • Shortcoming (n) Noksan, eksiklik, kusur
 • Shout (v) Bağırmak
 • Show off (phr.v) Gösteriş yapmak, hava atmak
 • Show up (phr.v) Ortaya çıkmak, ortaya koymak, yüz göstermek
 • Show (v) Göstermek
 • Shrink (v) Çekmek, büzülmek, küçülmek
 • Shuttle (v) Mekik dokumak, gidip gelmek
 • Shy (adj) Utangaç
 • Sickness (n) Hastalık, bulantı
 • Siege (n) Kuşatma, çevresini sarma
 • Sight (n) Görme, görme yeteneği, görüş
 • Sightseeing (n) Gezi, gezip görme
 • Sign (n) İmza, işaret
 • Significance (n) Anlam, önem
 • Significant (adj) Önemli, anlamlı, manalı
 • Signify (v) Belirtmek, işareti olmak
 • Silent (adj) Sessiz, suskun
 • Similar (adj) Benzer, benzeyen
 • Similarity (n) Benzerlik
 • Similarly (adv) Benzer bir şekilde, bunun gibi
 • Simulate (v) Yalandan yapmak, numarası yapmak, taklit etmek
 • Simultaneous (adj) Eşzamanlı, aynı zamanda olan
 • Sincere (adj) İçten, samimi, candan
 • Sincerity (n) İçtenlik, samimiyet
 • Sinister (adj) Uğursuz, kötü, fena, kötü niyetli
 • Sink in (phr.v) Kafasına girmek, anlaşılmak
 • Sink (v) Batmak, gömülmek
 • Situate (v) Yerleştirmek, yerini belirlemek
 • Sizeable (adj) Büyükçe, oldukça büyük
 • Skilful (adj) Yetenekli, becerikli, usta
 • Skill (n) Beceri, ustalık, hüner
 • Skilled (adj) Becerikli, yetenekli
 • Skin (n) Cilt, deri
 • Skirmish (n) Çarpışmak, çatışmak
 • Skull (n) Kafatası, kurukafa
 • Skyscraper (n) Gökdelen
 • Slaughter (v) Katliam yapmak, kesmek
 • Slave (n) Köle
 • Sleep (v) Uyumak
 • Slender (adj) İnce, ince belli, narin
 • Slide (v) Kötü yola düşmek, kaymak
 • Slight (adj) Hafif, belli belirsiz, azıcık
 • Slightly (adv) Hafifçe, belli belirsiz, biraz
 • Slip up (phr.v) Hata yapmak, yanılmak, sürçmek
 • Slope (n) Yokuş, bayır, eğimli yer
 • Slow down (phr.v) Yavaşlamak, yavaşlatmak
 • Smallpox (n) Çiçek, çiçek hastalığı
 • Smart (adj) Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
 • Smash (v) Parçalamak, mahvetmek
 • Smelt (v) Eritmek, döküm yapmak
 • Smooth (adj) Düz
 • Smoothly (adv) Düzgünce, kolayca, pürüzsüzce
 • Smuggle (v) Kaçakçılık yapmak, gümrükten mal kaçırmak
 • Snack (n) Aperatif, meze
 • Snapshot (n) Şipşak, şipşak fotoğraf
 • Sneeze (v) Hapşırmak
 • Soak up (phr.v) Sünger gibi emmek
 • Soar (v) Uçmak, yüksekten uçmak
 • Soccer (n) Futbol
 • Soil (n) Toprak
 • Solar (adj) Güneş, solar
 • Solely (adj) Sırf, yalnızca, sadece, tek
 • Solid (n) Katı, sert, sağlam
 • Solitary (adj) Kimsesiz, ıssız, yalnız
 • Solution (n) Çıkar yol, eriyik, çözüm
 • Solve (v) Çözmek, çözüm bul
 • Somehow (adv) Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
 • Somewhat (adv) Birazcık, oldukça, bir miktar
 • Somewhere (adv) Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
 • Soothe (v) Yatıştırmak, sakinleştirmek
 • Sophisticated (adj) Bilgili, içerikli, bilge
 • Sorrow (n) Acı, dert, keder, üzüntü
 • Sort out (phr.v) Ayırmak, seçip ayırmak, sınıflandırmak
 • Sort (n) Tür, çeşit, sınıf
 • Soul (n) Ruh, can, gönül
 • Sound (adj) Sağlam, sapasağlam
 • Soundly (adv) Adamakıllı, selâmetle, sağ salim
 • Source (n) Kaynak, kaynakça, memba
 • Southerly (adv) Güneye doğru, güneye, güneyden
 • Southward (adv) Güneye doğru
 • Sovereign (n) Hükümdar, padişah, kral
 • Sovereignty (n) Egemenlik, bağımsızlık
 • Space (n) Mekân, aralık, mesafe, yer
 • Spacecraft (n) Uzay gemisi, uzay aracı
 • Spacious (adj) Geniş, ferah, havadar
 • Span (n) Mesafe, an, kısa süre
 • Spare (adj) Yedek, fazla, boş, az
 • Spark (v) Harekete geçirmek
 • Sparse (adj) Seyrek, aralıklı
 • Sparsely (adv) Seyrek olarak
 • Speak up (phr.v) Sesini yükseltmek
 • Specialist (n) Uzman doktor, uzman
 • Specialization (n) Uzmanlaşma, ihtisas
 • Specialize (v) Uzmanlaşmak, ihtisas yapmak
 • Specially (adv) Özellikle, özel olarak, bilhassa
 • Species (n) Çeşit, tür, cins
 • Specific (adj) Spesifik, özel, belli, belirli
 • Specify (v) Belirtmek, belirlemek
 • Spectacle (n) Görünüş, gösteri, gözlük
 • Spectacular (adj) Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
 • Spectator (n) Seyirci, izleyici
 • Spectrum (n) Spektrum, tayf
 • Speculate (v) Tahminde bulunmak
 • Speculative (adj) Spekülatif, şüpheli
 • Sphere (n) Küre, yuvarlak, yerküre
 • Spicy (adj) Baharatlı, baharlı, acılı
 • Spill (v) Dökmek, saçmak, serpmek
 • Spirit (n) Ruh, can, maneviyat
 • Spite (n) Nispet, kin, garez
 • Spiteful (adj) Nispetçi, cadaloz, kinci, kindar
 • Splendid (adj) Görkemli, muhteşem
 • Splendour (adj) Parlaklık, görkem, ihtişam
 • Split (v) Ayrılmak, kopmak
 • Spoil (v) Şımartmak, bozmak
 • Spontaneous (adj) İçten gelen, kendiliğinden olan, doğal
 • Spore (n) Spor, kaynak, köken
 • Spot (n) Nokta, benek, leke
 • Spread (v) Yaymak, sürmek, sermek
 • Spring (n) İlkbahar, bahar
 • Sprinter (n) Yarışçı, sürat koşucusu
 • Spy (v) Gözlemek, casusluk etmek
 • Square (n) Kare
 • Squeeze (v) Sıkıştırmak, ezmek
 • Stabilize (v) Dengelemek, dengede tutmak
 • Stable (adj) Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
 • Staff (n) Personel, kadro, kurmay
 • Stage (v) Sahnelemek, düzenlemek
 • Stagger (v) Bocalamak, sendelemek, tökezlemek
 • Stagnant (adj) Durgun, hareketsiz, tembel
 • Stagnation (n) Durgunluk, hareketsizlik, kesatlık
 • Stain (v) Lekelemek, leke yapmak, kirletmek
 • Stake (n) Ortaya konan para, bahis
 • Stalemate (n) Pata (satranç), çıkmaz
 • Stammer (v) Kekelemek, kekeleyerek söylemek
 • Stand by (phr.v) Destek olmak, yardım etmek, askıya almak
 • Stand in for (phr.v) Yerine çalışmak, vekâlet etmek
 • Stand out (phr.v) Göze çarpmak, öne çıkmak
 • Stand up to (phr.v) Göğüs germek, karşı koymak
 • Staple (adj) Temel, başlıca, ana, esas
 • Starchy (adj) Nişastalı, karbonhidratlı
 • Stare (v) Gözlerini dikmek, gözünü dikmek
 • Startle (v) Ürkütmek, korkutmak
 • Starvation (n) Açlık, açlıktan kıvranma
 • Starve (v) Açlıktan kıvranmak, açlıktan ölmek
 • State (v) Belirtmek, ifade etmek, söylemek
 • Statue (n) Heykel, statü, yontu
 • Stature (n) Endam, önem, kişilik
 • Statute (n) Kanun, statü, yasa
 • Statutory (adj) Kanuni, yasal, meşru, resmi
 • Steadily (adv) Düzenli bir şekilde
 • Steady (adj) Sağlam, daimi, devamlı
 • Steel (adj) Çelik, çelik gibi, katı
 • Steep (adj) Sarp, dik, yalçın
 • Stem (n) Sap, gövde
 • Step down (phr.v) İstifa etmek
 • Stereotype (n) Klişe, basmakalıp söz
 • Sterilize (v) Sterilize etmek, mikroplardan arındırmak
 • Sternly (adv) Sert bir biçimde, sert sert
 • Stewardess (n) Hostes
 • Stick up for (phr.v) Desteklemek, savunmak
 • Stick (v) Katlanmak, sokmak
 • Stiff (adj) Sert, katı, koyu, yoğun
 • Stimulate (v) Teşvik etmek, özendirmek
 • Stimulus (n) Dürtü, uyarıcı
 • Stipulate (v) Şartları belirlemek, şart koşmak
 • Stir (v) Kımıldatmak, hareket ettirmek
 • Stock (n) Stok, malzeme, sermaye, varlık
 • Stomach (n) Mide, karın
 • Storage (n) Depo, ambar, depolama, saklama
 • Store (n) Dükkan
 • Storey (n) Kat
 • Storm (n) Fırtına
 • Story (n) Makale, öykü, hikâye
 • Stout (adj) Tıknaz, yiğit, kahraman
 • Straight (adv) Düz, doğru, dümdüz
 • Straightaway (adv) Derhal, hemen
 • Strain (n) Özellik, soy, ırk, yük
 • Strangle (v) Boğmak, boğarak öldürmek
 • Strap (n) Kayış, kemer, tasma, şerit
 • Strategy (n) Strateji, taktik, savaş bilimi
 • Streak (n) Işın, şimşek, düzensiz çizgi, damar
 • Stream (n) Akarsu, çay, dere, akın
 • Strength (n) Güç, kuvvet, derman
 • Strengthen (v) Güçlendirmek, kuvvetlendirmek
 • Stress (v) Stres, bunalım
 • Stressful (adj) Stresli, gergin
 • Stretch (n) Uzatmak, germek, yaymak
 • Strew (v) Yaymak, serpmek, saçmak
 • Strict (adj) Sert, katı, sıkı, müsamahasız
 • Strike (v) Vurmak
 • String (n) Bağ, ip, kordon, sicim
 • Stringent (adj) Sıkı, dar, zorlayıcı
 • Strive (v) Uğraşmak, çabalamak
 • Strong (adj) Güçlü
 • Structure (n) Yapı, bünye, bina
 • Struggle (v) Mücadele etmek, çabalamak
 • Stuff (n) Şey, eşya, madde, hammadde
 • Stun (v) Sersemletmek, afallatmak
 • Sub (pre) Alt, ast, aşağı
 • Subconscious (n) Bilinçaltı
 • Subdivide (v) Bölmek, bir kez daha bölmek
 • Subject (n) Konu, ders
 • Submarine (n) Denizaltı
 • Submissive (adj) Uysal, itaatkâr, boyun eğen
 • Submit (v) Teslim etmek, sunmak
 • Subordinate (adj) Ast, alt, ikincil, bağlı
 • Subscription (n) Abone ücreti, aidat
 • Subsequent (adj) Sonraki, daha sonraki, müteakip
 • Subsequently (adv) Sonradan, daha sonra, sonra
 • Subsidize (v) Para yardımı yapmak, mali destek sağlamak
 • Subsidy (n) Devlet desteği, para yardımı
 • Substance (n) Madde, cisim
 • Substantial (adj) Önemli, gerçek, mevcut
 • Substitute (n) Yerine geçirmek, yerini almak
 • Substratum (n) Temel, alt tabaka, taban
 • Subtle (adj) Hoş, tatlı, ince, incelikli
 • Suburb (n) Banliyö, varoş, kenar mahalle
 • Subversive (adj) Yıkıcı, huzur bozucu, tahrip edici
 • Succeed (v) Başarmak
 • Success (n) Başarı
 • Successful (adj) Başarılı
 • Successive (n) Üst üste olan, peş peşe, ardışık
 • Succinct (adj) Kısa, özlü, az ve öz
 • Suck (v) Emmek, soğurmak, içine çekmek
 • Suddenly (adv) Aniden
 • Suffer (v) Acı çekmek, zarar görmek
 • Sufficient (adj) Yeterli, kâfi, yeter
 • Suffocate (v) Boğmak, boğulmak
 • Suggest (v) Önermek, teklif etmek
 • Suicide (n) İntihar, intihar eden kimse
 • Suit (n) Takım elbise
 • Suitable (adj) Uygun, münasip
 • Sullen (adj) Somurtkan, suratsız, aksi
 • Sum (n) Toplam, tutar, adet, yekun
 • Summarize (v) Özetlemek, kısaltmak
 • Summary (n) Özet, kısaltma
 • Summit (n) Zirve, doruk, tepe nokta
 • Summon (v) Çağırmak, çağırtmak, celp etmek
 • Sunlight (n) Güneş ışığı
 • Sunset (n) Gün batımı, güneşin batışı
 • Superficial (adj) Yüzeysel, iki boyutlu
 • Superficially (adv) Yüzeysel olarak
 • Superior (adj) Üst, üstün, yüksek
 • Superpower (n) Süper devlet, süper güç
 • Supersede (v) Yerini almak, yerine geçmek
 • Superstition (n) Batıl inanç, hurafe
 • Supervise (v) Gözetmek, nezaret etmek
 • Supervisor (n) Şef, müdür, yönetici
 • Supplant (v) Yerini almak, yerine geçmek
 • Supplement (n) Ek, ilave, tamamlayıcı
 • Supply (v) Karşılamak, sağlamak, gidermek
 • Support (v) Tutmak, desteklemek
 • Suppose (v) Farz etmek, varsaymak
 • Suppress (v) Bastırmak, zapt etmek, durdurmak
 • Supremacy (n) Üstünlük, büyüklük, egemenlik
 • Supreme (adj) En yüksek, en üstün, yüce
 • Surely (adv) Elbette, muhakkak
 • Surface (n) Yüzey, dış görünüş
 • Surge (n) Taşma, kabarma, dalgalanma
 • Surgeon (n) Cerrah, operatör
 • Surgery (n) Cerrahlık, ameliyathane
 • Surgical (adj) Tıbbi, cerrahi
 • Surpass (v) Geçmek, aşmak, üstün olmak
 • Surplus (adj) Fazla, fazla olan, artan
 • Surprise (v) Sürpriz yapmak, şaşırtmak
 • Surprising (adj) Şaşırtıcı, hayret verici
 • Surrender (v) Teslim olmak, teslim etmek
 • Surround (v) Etrafını çevirmek, sarmak
 • Surrounding (adj) Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
 • Surveillance (n) Gözetim, gözetleme, gözaltı
 • Survey (v) Bakmak, incelemek, araştırmak
 • Survive (v) Yaşamayı sürdürmek
 • Susceptible (adj) Hassas, duyarlı, alıngan
 • Suspect (v) Şüphe etmek, kuşkulanmak
 • Suspend (v) Asmak, askıya almak, ertelemek
 • Suspicious (adj) Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
 • Sustain (v) Desteklemek, taşımak, çekmek
 • Sustainable (adj) Devam ettirebilir
 • Swallow (v) Yutmak
 • Swamp (n) Bataklık
 • Sway (v) Sallanmak, sarsılmak, eğmek
 • Sweep (v) Süpürmek
 • Swell (v) Şişmek, kabarmak, büyümek
 • Swelter (v) Bunalmak, sıcak basmak, terlemek
 • Swift (adj) Çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen
 • Swollen (adj) Şişmiş, şişkin, kabarık
 • Swoop (v) Saldırmak (kuş), üstüne çullanmak
 • Sympathy (n) Sempati, sevgi, ilgi, acıma
 • Symptom (n) Semptom, bulgu, belirti
 • Synthesis (n) Sentez, bireşim
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce R Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
R Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Rabies (n) Kuduz
 • Race (n) Yarış, ırk
 • Radiant (adj) Parlak, ışık saçan, ışıl ışıl
 • Radiate (v) Yaymak, saçmak, ışın yaymak
 • Radiation (n) Işın, yayılma, radyasyon
 • Radical (adj) Radikal, kökten, köklü, Köksel
 • Raft (adj) Yığın, büyük miktar, sal
 • Rag (v) Paçavra, çaput
 • Rage (n) Öfke, gazap
 • Raid (v) Hücum etmek, baskın yapmak
 • Raise (v) Yükseltmek, büyütmek
 • Random (adj) Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
 • Range (n) Sıra, dizi, mesafe
 • Ransom (n) Fidye, fidye ile kurtulma, kefaret
 • Rapid (adj) Çabuk, hızlı, seri
 • Rare (adj) Ender, nadir
 • Rarely (adv) Nadiren, seyrek olarak
 • Rash (adj) Düşüncesiz, aceleci, sabırsız
 • Rate (n) Oran, kur, rayiç
 • Rather (adv) Oldukça, bayağı
 • Ratify (v) Onaylamak, tasdik etmek
 • Ration (n) İstihkak, yiyecek payı
 • Rational (adj) Mantıklı, oranlı, akla yatkın
 • Ravage (v) Mahvetmek, yıkmak
 • Raw (adj) Ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
 • Ray (n) Işın, ışık huzmesi, iz
 • Reach (v) Ulaşmak, erişmek
 • React (v) Tepki vermek, tepkimek
 • Reaction (n) Tepki, reaksiyon
 • Reality (n) Gerçeklik, realite, gerçek
 • Realize (v) Fark etmek, farkına varmak
 • Rear (v) Büyütmek, kaldırmak, yetiştirmek
 • Reason (v) Düşünmek, muhakeme etmek
 • Reasonable (adj) Akla yatkın, mantıklı, makul
 • Reasonably (adv) Oldukça, makul bir şekilde
 • Rebel (v) İsyan etmek, başkaldırmak
 • Rebellious (adj) Asi, isyankâr, isyancı
 • Rebuke (v) Azarlamak, paylamak
 • Rebut (v) Çürütmek, aksini ispat etmek
 • Recall (v) Anımsamak, hatırlatmak
 • Recede (v) Geri çekilmek, geri gitmek
 • Receipt (n) Alındı, makbuz
 • Receive (v) Almak, teslim almak, kabul etmek
 • Recent (adj) Yeni, son, son günlerdeki
 • Recently (adv) Son zamanlarda, geçenlerde
 • Recession (n) Gerileme, durgunluk
 • Recharge (v) Yeniden şarj etmek, tekrar yüklemek
 • Recipient (n) Alıcı, alan kimse
 • Reciprocate (v) Karşılık vermek, karşılıklı olmak
 • Recital (n) Resital, solist konseri
 • Recite (v) Ezberden okumak, ezbere anlatmak
 • Reckless (adj) Kayıtsız, pervasız, düşüncesiz
 • Reckon (v) Hesap etmek, hesaplamak
 • Reclaim (v) İadesini istemek, geri istemek, geri çağırmak
 • Recognize (v) Tanımak, farkına varmak
 • Recommend (v) Tavsiye etmek, önermek
 • Reconcile (v) Barıştırmak, arabuluculuk etmek
 • Reconciliation (n) Barış, barışma, uzlaşma
 • Reconnaissance (n) Keşif, arama
 • Record (n) Kayıt, kaset
 • Recover (v) İyileşmek, düzelmek, toplamak
 • Recovery (n) İyileşme, düzelme
 • Recreate (v) Canlandırmak
 • Recruit (v) İşe almak, askere almak, toplamak
 • Rectify (v) Düzeltmek, doğrultmak
 • Recurrent (adj) Tekrarlayan, yinelenen
 • Reduce (v) Azaltmak, indirmek, küçültmek
 • Reduction (n) İndirim, düşürme, azalma
 • Redundant (adj) İhtiyaç fazlası, gereğinden fazla, gereksiz
 • Refer (v) Atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
 • Refine (v) Rafine etmek, arıtmak
 • Reflect (v) Yansıtmak, aksettirmek
 • Reform (v) Reform yapmak, düzeltmek
 • Refrain (v) Kendini tutmak, kaçınmak, sakınmak
 • Refugee (n) Mülteci
 • Refuse (v) Reddetmek, kabul etmemek
 • Refute (v) Çürütmek, aksini ispatlamak
 • Regard (v) Dikkate almak, hesaba katmak, düşünülmek
 • Regime (n) Rejim, yönetim şekli, düzen
 • Region (n) Bölge, yöre
 • Register (v) Kayda geçirmek, kaydetmek
 • Regression (n) Geri çekilme, dönüş, gerileme
 • Regret (v) Üzülmek, pişman olmak
 • Regretful (adj) Pişman, üzgün, müteessir
 • Regular (adj) Düzenli
 • Regularly (adv) Devamlı, düzenli olarak
 • Regulate (v) Düzenlemek, düzenleme yapmak
 • Regulatory (adj) Düzenleyici
 • Rehearse (v) Prova yapmak, tekrarlamak
 • Reign (v) Hüküm sürmek, egemen olmak
 • Reinforce (v) Güçlendirmek, takviye etmek
 • Reinforcement (n) Takviye, destek, güçlendirme
 • Reiterate (v) Tekrarlamak, yeniden yapmak
 • Reject (v) Reddetmek, geri çevirmek
 • Rejuvenate (v) Gençleştirmek, yenilemek
 • Relate (v) Bağlı olmak, ilgili olmak
 • Related to (phr.v) Ait , ile ilgili
 • Relation (n) İlişki, bağlantı, akraba
 • Relationship (n) İlişki, ilgi, bağ
 • Relative (n) Akraba
 • Relatively (adv) Nispeten
 • Relax (v) Rahatlamak
 • Relay (v) Naklen yayın yapmak
 • Release (v) Serbest bırakmak, salıvermek
 • Relentless (adj) İnsafsız, acımasız, merhametsiz
 • Relevance (adj) İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
 • Relevant (adj) Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
 • Reliable (adj) Güvenilir, emin, inanılır
 • Reliance (n) Güven, inanç, itimat
 • Relic (n) Kalıntı, eski eser, yadigâr
 • Relief (n) Rahatlama, sıkıntıdan kurtulma
 • Relieve (v) Rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek
 • Religion (n) Din, inanç
 • Religious (adj) Dindar, inançlı, sofu
 • Relish (v) Tadına varmak, beğenmek
 • Reluctant (adj) İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
 • Rely on (phr.v) Güvenmek, dayanmak
 • Rely (v) İnanmak, güvenmek, itimat etmek
 • Remain (v) Kalmak, durmak, geriye kalmak
 • Remark (v) Belirtmek, söylemek
 • Remarkable (adj) Dikkat çekici, göze çarpan
 • Remarkably (adv) Dikkate değer biçimde
 • Remedy (n) İlaç, tedavi, deva, çare
 • Remember (v) Hatırlamak
 • Remind (v) Hatırlatmak
 • Reminiscent (adj) Hatırlayan, anan, hatırlatan
 • Remnant (n) Artık, kalıntı, bakiye
 • Remote (adj) Uzak, çok eski, çok uzak
 • Remove (v) Kaldırmak, çıkarmak
 • Render (v) Vermek, çevirmek, yorumlamak
 • Renew (v) Yenilemek, bakım yapmak
 • Renovate (v) Yenilemek, tamir etmek, onarmak
 • Renown (n) Ün, şöhret, şan
 • Rent (v) Kiralamak, kiraya vermek
 • Repair (v) Tamir etmek
 • Repeat (v) Tekrarlamak, tekrar etmek
 • Repetitive (adj) Tekrarlayan, tekrarlı
 • Replace (v) Değiştirmek, yerine koymak
 • Replica (n) Kopya, tıpatıp aynı, eşi
 • Replicate (v) Kopya etmek, aynını yapmak, tekrarlamak
 • Reply (v) Cevap vermek
 • Report (v) Rapor etmek, anlatmak, söylemek
 • Reportedly (adv) Söylendiğine göre
 • Represent (v) Temsil etmek
 • Reproduce (v) Çoğaltmak, kopyasını çıkarmak
 • Reptile (n) Sürüngen
 • Repulsive (adj) İtici, antipatik, iğrenç
 • Reputation (n) Ün, ad, şöhret, itibar
 • Repute (n) Ün, şöhret, ad, isim
 • Request (v) Rica etmek, istemek, talep etmek
 • Require (v) Gerektirmek, istemek
 • Rescue (v) Kurtarmak, muaf tutmak
 • Research (v) Araştırmak, incelemek
 • Resemble (v) Benzemek
 • Resent (v) Alınmak, içerlemek, gücenmek
 • Reservation (n) Rezervasyon
 • Reserve (v) Ayırmak, tutmak
 • Resident (n) Oturan, ikamet eden kimse
 • Residue (n) Artık, kalan, kalıntı
 • Resign (v) İstifa etmek
 • Resist (v) Direnmek, göğüs germek
 • Resistant (adj) Dirençli, dayanıklı
 • Resolutely (adv) Azimle, tereddütsüz
 • Resolution (n) Niyet, karar, önerge
 • Resolve (v) Karar vermek, karara bağlamak
 • Resort (n) Dinlenme yeri, mesire, tatil yeri
 • Resource (n) Kaynak, çare
 • Respect (v) Saygı göstermek, saymak
 • Respond (v) Cevap vermek, yanıtlamak
 • Response (n) Cevap, yanıt, tepki
 • Responsibility (n) Sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük
 • Responsible (adj) Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
 • Rest (v) Dinlenmek, mola vermek
 • Restful (adj) Dinlendirici, huzur veren, rahat
 • Restless (adj) Huzursuz, kıpır kıpır
 • Restore (v) Yenileştirmek, eski haline getirmek
 • Restrain (v) Alıkoymak, engellemek, tutmak
 • Restraint (n) Baskı, kısıtlama, engel
 • Restrict (v) Sınırlamak, kısıtlamak
 • Result (n) Sonuç, netice, son
 • Resume (v) Kaldığı yerden devam etmek
 • Retail (n) Perakende satış, perakendecilik
 • Retain (v) Alıkoymak, tutmak, sürdürmek
 • Retard (v) Gelişmemek, geciktirmek
 • Retire (v) Emekli olmak
 • Retired (adj) Emekli, inzivaya çekilmiş
 • Retirement (n) Emeklilik, emekliye ayrılma
 • Retrieve (v) Geri almak, kavuşmak, telâfi etmek
 • Return (v) Dönmek, geri dönmek
 • Reuse (v) Tekrar kullanmak
 • Reveal (v) Açığa çıkarmak
 • Revelation (n) Açığa çıkarma, vahiy
 • Revenge (v) Öcünü almak, hıncını almak
 • Revenue (n) Gelir, devlet geliri
 • Reverberate (v) Yansımak, yankılanmak
 • Reverse (adj) Ters, zıt, karşıt, aksi
 • Revert (v) Eski haline dönüştürmek
 • Review (v) İncelemek, gözden geçirmek
 • Revise (v) Gözden geçirmek, tekrar etmek
 • Revive (v) Canlandırmak, hayata döndürmek
 • Revoke (v) Yürürlükten kaldırmak, iptal etmek
 • Revolt (v) Başkaldırmak, isyan etmek
 • Revolution (n) Devir, devrim, ihtilal
 • Revolve (v) Dönmek, düşünüp taşınmak
 • Reward (n) Ödül, mükâfat
 • Rich (adj) Zengin
 • Rid (v) Kurtarmak, temizlemek
 • Ridicule (v) Alay etmek, gülmek
 • Ridiculous (adj) Gülünç, komik
 • Rife (adj) Yaygın, çok bulunan, salgın
 • Rigid (adj) Sert, katı, eğilmez
 • Rigorous (adj) Sert, sıkı, şiddetli
 • Rip off (phr.v) Kazıklamak, soymak
 • Ripe (adj) Olgun, olmuş, dinlendirilmiş
 • Rise (v) Kalkmak, yükselmek
 • Risk (v) Tehlikeye atmak, göze almak
 • Ritual (n) Dinsel tören, dini tören
 • Rival (n) Rakip, hasım
 • Rivalry (n) Rekabet, yarışma, çekişme
 • Rob (v) Soymak
 • Robbery (n) Hırsızlık, soygun
 • Robust (adj) Dinç, dirençli, kuvvetli
 • Role (n) Rol
 • Roof (n) Çatı, dam, motor kapağı
 • Root (n) Kök, köken, kaynak
 • Rotate (v) Dönmek, döndürmek
 • Rotten (adj) Çürümüş, çürük, bozuk
 • Rough (adj) Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
 • Roughly (adv) Kabaca, aşağı yukarı
 • Round off (phr.v) Tamamlamak, sonunu iyi bitirmek
 • Round up (phr.v) Toplamak, kuşatmak
 • Round (adj) Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
 • Route (n) Rota, yol, hat, güzergâh
 • Row (n) Sıra, dizi ,tartışma
 • Rub (v) Ovmak, ovuşturmak
 • Rubbish (adj) Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
 • Rude (adj) Kaba
 • Ruin (v) Mahvetmek, bozmak
 • Rule out (phr.v) Kabul etmemek, çıkarmak, almamak
 • Rule (v) Yönetmek, hükmetmek
 • Run down (phr.v) Kötülemek, küçük düşürmek
 • Run in (phr.v) Uğramak
 • Run off (phr.v) Kaçmak, firar etmek
 • Run on (phr.v) Devam etmek, ilerlemek
 • Run out of (phr.v) Kalmamak , tükenmek
 • Run out (phr.v) Bitirmek, tüketmek
 • Run over (phr.v) Ezmek, üstünden geçmek
 • Run through (phr.v) Ayrıntılar üzerinde durmak
 • Run up against (phr.v) Karşılaşmak
 • Run up (phr.v) Birden artmak, borcu artmak
 • Rural (adj) Kırsal, köy yaşamına ait
 • Rush (v) Acele etmek, koşturmak
 • Rust (v) Paslanmak, pas lekesi olmak
 • Rustle (v) Gıcırdamak, hışırdamak
 • Ruthless (adj) Acımasız, merhametsiz, insafsız
Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce Q Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
Q Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Quake (v) Sarsılmak, sallanmak
 • Qualified (adj) Nitelikli, kısıtlı, vasıflı
 • Quality (n) Nitelik, kalite, vasıf
 • Quantity (n) Nicelik, miktar, sayı
 • Quarantine (n) Karantina
 • Quarrel (v) Kavga etmek, atışmak, çekişmek
 • Quarter (n) Çeyrek, dörtte birlik bölüm
 • Queen (n) Kraliçe, sultan, sevgili,
 • Query (v) Sorgulamak, sorguya çekmek
 • Quest (n) Arama, araştırma, soruşturma
 • Questionnaire (n) Anket, soru kâğıdı, soruşturma
 • Quick (adj) Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
 • Quiet (adj) Sessiz
 • Quintessence (n) Öz, en özlü kısım, özünün özü
 • Quit (v) Vazgeçmek, istifa etmek, çekilmek, bırakmak
 • Quite (adj) Oldukça, epey
 • Quota (n) Kota, kontenjan, pay
 • Quote (v) Alıntı yapmak, aktarmak