Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce U Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
U Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Ubiquitous (adj) Her yerde birden bulunan
 • Ultimate (adj) Son, en son, en uzak, esas
 • Unable (adj) Elinden gelmez
 • Unanimously (adv) Oybirliğiyle
 • Unbiased (adj) Tarafsız, objektif
 • Unconscious (adj) Baygın, bilinçsiz
 • Undeniably (adv) İnkâr edilmez bir şekilde
 • Undergo (v) Katlanmak, çekmek, geçirmek
 • Underlie (v) Altında yatmak, temelini oluşturmak
 • Underline (v) Altını çizmek, vurgulamak
 • Undermine (v) Küçümsemek, baltalamak
 • Undertake (v) Üstlenmek, yüklenmek
 • Unemployment (n) İşsizlik
 • Unfortunately (adv) Maalesef, ne yazık ki
 • Unify (v) Birleştirmek
 • Union (n) Sendika, birlik
 • Unique (adj) Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
 • Unite (v) Birleştirmek, bağlamak
 • Unity (n) Birlik, teklik, bütünlük
 • Unless (conj) Olmadıkça, olmazsa, mezse
 • Unlike (pre) Farklı, farklı olarak, aksine
 • Unlimited (adj) Sınırsız, kısıtlamasız, şartsız
 • Unprepared (adj) Hazırlıksız, hazırlanmamış
 • Unsuitable (adj) Uygun olmayan, elverişsiz
 • Unusual (adj) Alışılmadık, nadir, ender
 • Update (v) Güncellemek
 • Upgrade (v) Yükselmek
 • Uphold (v) Desteklemek, onaylamak, uygun bulmak
 • Upright (adj) Dik, kalkık, dikey
 • Uproar (n) Şamata, curcuna, gürültü
 • Upset (adj) Üzgün
 • Upstream (adv) Akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
 • Uptake (n) Yükselme, kaldırma
 • Upwards (adv) Yukarı, yukarıya, itibaren
 • Urban (adj) Kentsel, şehirsel
 • Urbanity (n) Kibarlık, nezaket, medenilik
 • Urbanization (n) Kentleşme, şehirleşme
 • Urge (v) Zorlamak, baskı yapmak, teşvik etmek
 • Urgent (adj) Acil, ivedi
 • Use up (phr.v) Harcamak, bitirmek, tüketmek
 • Useful (adj) Yararlı
 • Useless (adj) Yararsız
 • Usher (v) Getirmek, götürmek, yer göstermek
 • Utilize (v) Kullanmak, yararlanmak, istifade etmek
 • Utter (v) Söylemek, dile getirmek, ifade etmek