Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce S Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
S Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Sabotage (v) Sabote etmek, sabotaj yapmak
 • Sacred (adj) Kutsal, mübarek, mukaddes
 • Sacrifice (v) Kurban etmek, kıymak, feda etmek
 • Safeguard (v) Korumak, himaye etmek
 • Safety (n) Güven, güvenlik, emniyet
 • Saint (n) Aziz, evliya
 • Sake (n) Hatır
 • Salary (n) Maaş, aylık
 • Sale (n) İndirim, satış
 • Salesman (n) Satış elemanı, satıcı
 • Salinity (n) Tuzluluk, tuzluluk oranı
 • Salty (adj) Tuzlu
 • Salvation (n) Kurtuluş, kurtulma
 • Sample (n) Örnek, eşantiyon, numune
 • Sanction (n) Yaptırım, onay
 • Sanctuary (n) Sığınak, tapınak
 • Sarcastic (adj) Alaylı, iğneli, iğneleyici
 • Satellite (n) Uydu
 • Satirical (n) Yerme, hicivli, mizah
 • Satisfaction (n) Tatmin, memnuniyet, hoşnutluk
 • Satisfactory (adj) Yeterli, tatminkâr, memnun edici
 • Satisfy (v) Memnun etmek, tatmin etmek
 • Saturate (v) Doyurmak, emdirmek, ıslatmak
 • Saucer (n) Çay tabağı
 • Savage (n) Vahşi, yabani, ciddi
 • Save (v) Biriktirmek, tasarruf
 • Scale (n) Ölçek, kefe, terazi gözü
 • Scar (n) Yara izi, iz, çizik
 • Scarce (adj) Kıt, zor bulunur, az bulunur
 • Scarcely (adv) Nadiren, neredeyse hiç
 • Scare (v) Korkutmak, ürkütmek
 • Scatter (v) Saçmak, perişan etmek, saçıp savurmak
 • Scene (n) Olay yeri, sahne
 • Scent (n) Koku, esans, güzel koku
 • Sceptical (adj) Kuşkucu, şüpheci, inançsız
 • Schedule (n) Tarife, şift, program
 • Scheme (v) Tasarlamak, düzenlemek
 • Scholar (n) Alim, bilgin, bilim adamı
 • Scholarship (n) Burs, öğrenim
 • Science (n) Bilim, ilim, fen
 • Scientific (adj) Bilimsel, ilmi, kesin
 • Scientist (n) Bilim adamı
 • Scope (n) Olanak, niyet, amaç
 • Score (v) Sayı yapmak, gol atmak, puan almak
 • Scornful (adj) Aşağılayıcı, küçümseyen
 • Scour (v) Köşe bucak aramak
 • Scrape (v) Kazımak, kazıyarak temizlemek
 • Scratch (v) Tırmalamak
 • Screen (n) Ekran, perde
 • Script (n) El yazısı, senaryo
 • Scrutiny (n) Dikkatli inceleme
 • Sculpture (n) Heykel, heykelcik, heykeltıraşlık
 • Seal (v) Mühürlemek, damgalamak
 • Secession (n) Ayrılma, uzaklaşma, bölünme
 • Secondary (adj) İkincil, orta, orta dereceli
 • Secret (adj) Gizli
 • Section (n) Bölge, bölüm
 • Sector (n) Sektör, işkolu, bölge
 • Secure (v) Korumak
 • Security (n) Güvenlik, emniyet
 • Sediment (n) Tortu, çökelti, telve
 • See through (phr.v) İç yüzünü anlamak
 • Seed (n) Tohum, çekirdek, tane
 • Seek (v) Aramak, aranmak, araştırmak, almak
 • Seemingly (adv) Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
 • Seep (v) Sızmak, süzülmek
 • Segment (n) Parça, kesim
 • Segregation (n) Ayrılma, ayrım, ırkçılık
 • Seize (v) Yakalamak, ele geçirmek
 • Seldom (adv) Nadiren, seyrek, arada bir
 • Select (v) Seçmek, ayırmak, ayıklamak
 • Self-confidence (n) Kendine güven, özgüven
 • Selfish (adj) Bencil
 • Send for (phr.v) Çağırtmak, getirtmek
 • Send out (phr.v) Yaymak, göndermek, yollamak
 • Send up (phr.v) Dalga geçmek, kafa bulmak
 • Senior (adj) Kıdemli, daha yaşlı
 • Sensation (n) Duyu, duygu, his, algı, hissetme
 • Sensational (adj) Heyecan yaratan
 • Sense (v) Hissetmek, algılamak, sez
 • Sensible (adj) Duyarlı, halden anlayan, hassas
 • Sensitive (adj) Duyarlı, hassas, alıngan
 • Sensuous (adj) Hissi, duygusal
 • Sentiment (n) Hassaslık, duyarlılık, duygusallık
 • Separate (v) Ayırmak, bölmek, dağılmak
 • Sequence (n) Dizi, seri, sıra, art arda sıralama
 • Serve (v) Hizmet etmek
 • Service (n) Servis, hizmet, görev
 • Session (n) Dönem, oturum, akademik yıl
 • Set about (phr.v) Girişmek, koyulmak, başlamak
 • Set back (phr.v) Geciktirmek, engellemek
 • Set in (phr.v) Başlamak, girişmek, koyulmak
 • Set off (phr.v) Ateşlemek, başlatmak
 • Set on (phr.v) Saldırtmak
 • Set out (phr.v) Yola çıkmak, başlamak, koyulmak
 • Set up (phr.v) Kurmak, oluşturmak
 • Set (v) Koymak, yerleştirmek, takmak
 • Setback (n) Gerileme, kötüleşme, başarısızlık
 • Settle (v) Oturmak, yerleşmek
 • Settlement (n) Yerleşme, anlaşma
 • Several (adj) Birkaç
 • Severe (adj) Ağır, acı, şiddetli, keskin
 • Severely (adv) Sertçe, şiddetli bir şekilde
 • Sew (v) Dikmek, dikiş dikmek
 • Sewage (n) Lağım suyu, lağım pisliği, kanalizasyon
 • Shade (n) Gölge, gölgelik
 • Shake (v) Sallamak
 • Shallow (adj) Sığ, derin olmayan, yüzeysel
 • Shame (v) Utandırmak, mahcup etmek
 • Shape (v) Biçim vermek, biçimlendirmek
 • Share (v) Paylaşmak, bölüşmek, katılmak
 • Sharp (adj) Keskin, açıkgöz, kesici
 • Shatter (v) Parçalamak, kırmak, harap etmek
 • Shear (v) Kırpmak, kırkmak, makasla kesmek
 • Shed (v) Dökmek, akıtmak, yaymak
 • Sheet (n) Çarşaf
 • Shell (n) Kabuk, deniz kabuğu
 • Shelter (v) Korumak, barındırmak
 • Shield (n) Kalkan, siper, zırh, koruma
 • Shift (v) Değiştirmek, değişmek
 • Shine (v) Parlamak
 • Ship (n) Gemi
 • Shipwreck (n) Deniz kazası, gemi enkazı
 • Shock (v) Kalbini kırmak, şok etmek
 • Shoot (v) Ateş etmek
 • Shore (n) Sahil, deniz kıyısı, deniz kenarı
 • Shortage (n) Yokluk, eksiklik, açık, kıtlık
 • Shortcoming (n) Noksan, eksiklik, kusur
 • Shout (v) Bağırmak
 • Show off (phr.v) Gösteriş yapmak, hava atmak
 • Show up (phr.v) Ortaya çıkmak, ortaya koymak, yüz göstermek
 • Show (v) Göstermek
 • Shrink (v) Çekmek, büzülmek, küçülmek
 • Shuttle (v) Mekik dokumak, gidip gelmek
 • Shy (adj) Utangaç
 • Sickness (n) Hastalık, bulantı
 • Siege (n) Kuşatma, çevresini sarma
 • Sight (n) Görme, görme yeteneği, görüş
 • Sightseeing (n) Gezi, gezip görme
 • Sign (n) İmza, işaret
 • Significance (n) Anlam, önem
 • Significant (adj) Önemli, anlamlı, manalı
 • Signify (v) Belirtmek, işareti olmak
 • Silent (adj) Sessiz, suskun
 • Similar (adj) Benzer, benzeyen
 • Similarity (n) Benzerlik
 • Similarly (adv) Benzer bir şekilde, bunun gibi
 • Simulate (v) Yalandan yapmak, numarası yapmak, taklit etmek
 • Simultaneous (adj) Eşzamanlı, aynı zamanda olan
 • Sincere (adj) İçten, samimi, candan
 • Sincerity (n) İçtenlik, samimiyet
 • Sinister (adj) Uğursuz, kötü, fena, kötü niyetli
 • Sink in (phr.v) Kafasına girmek, anlaşılmak
 • Sink (v) Batmak, gömülmek
 • Situate (v) Yerleştirmek, yerini belirlemek
 • Sizeable (adj) Büyükçe, oldukça büyük
 • Skilful (adj) Yetenekli, becerikli, usta
 • Skill (n) Beceri, ustalık, hüner
 • Skilled (adj) Becerikli, yetenekli
 • Skin (n) Cilt, deri
 • Skirmish (n) Çarpışmak, çatışmak
 • Skull (n) Kafatası, kurukafa
 • Skyscraper (n) Gökdelen
 • Slaughter (v) Katliam yapmak, kesmek
 • Slave (n) Köle
 • Sleep (v) Uyumak
 • Slender (adj) İnce, ince belli, narin
 • Slide (v) Kötü yola düşmek, kaymak
 • Slight (adj) Hafif, belli belirsiz, azıcık
 • Slightly (adv) Hafifçe, belli belirsiz, biraz
 • Slip up (phr.v) Hata yapmak, yanılmak, sürçmek
 • Slope (n) Yokuş, bayır, eğimli yer
 • Slow down (phr.v) Yavaşlamak, yavaşlatmak
 • Smallpox (n) Çiçek, çiçek hastalığı
 • Smart (adj) Zeki, akıllı, şık, kafası çalışan
 • Smash (v) Parçalamak, mahvetmek
 • Smelt (v) Eritmek, döküm yapmak
 • Smooth (adj) Düz
 • Smoothly (adv) Düzgünce, kolayca, pürüzsüzce
 • Smuggle (v) Kaçakçılık yapmak, gümrükten mal kaçırmak
 • Snack (n) Aperatif, meze
 • Snapshot (n) Şipşak, şipşak fotoğraf
 • Sneeze (v) Hapşırmak
 • Soak up (phr.v) Sünger gibi emmek
 • Soar (v) Uçmak, yüksekten uçmak
 • Soccer (n) Futbol
 • Soil (n) Toprak
 • Solar (adj) Güneş, solar
 • Solely (adj) Sırf, yalnızca, sadece, tek
 • Solid (n) Katı, sert, sağlam
 • Solitary (adj) Kimsesiz, ıssız, yalnız
 • Solution (n) Çıkar yol, eriyik, çözüm
 • Solve (v) Çözmek, çözüm bul
 • Somehow (adv) Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
 • Somewhat (adv) Birazcık, oldukça, bir miktar
 • Somewhere (adv) Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
 • Soothe (v) Yatıştırmak, sakinleştirmek
 • Sophisticated (adj) Bilgili, içerikli, bilge
 • Sorrow (n) Acı, dert, keder, üzüntü
 • Sort out (phr.v) Ayırmak, seçip ayırmak, sınıflandırmak
 • Sort (n) Tür, çeşit, sınıf
 • Soul (n) Ruh, can, gönül
 • Sound (adj) Sağlam, sapasağlam
 • Soundly (adv) Adamakıllı, selâmetle, sağ salim
 • Source (n) Kaynak, kaynakça, memba
 • Southerly (adv) Güneye doğru, güneye, güneyden
 • Southward (adv) Güneye doğru
 • Sovereign (n) Hükümdar, padişah, kral
 • Sovereignty (n) Egemenlik, bağımsızlık
 • Space (n) Mekân, aralık, mesafe, yer
 • Spacecraft (n) Uzay gemisi, uzay aracı
 • Spacious (adj) Geniş, ferah, havadar
 • Span (n) Mesafe, an, kısa süre
 • Spare (adj) Yedek, fazla, boş, az
 • Spark (v) Harekete geçirmek
 • Sparse (adj) Seyrek, aralıklı
 • Sparsely (adv) Seyrek olarak
 • Speak up (phr.v) Sesini yükseltmek
 • Specialist (n) Uzman doktor, uzman
 • Specialization (n) Uzmanlaşma, ihtisas
 • Specialize (v) Uzmanlaşmak, ihtisas yapmak
 • Specially (adv) Özellikle, özel olarak, bilhassa
 • Species (n) Çeşit, tür, cins
 • Specific (adj) Spesifik, özel, belli, belirli
 • Specify (v) Belirtmek, belirlemek
 • Spectacle (n) Görünüş, gösteri, gözlük
 • Spectacular (adj) Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
 • Spectator (n) Seyirci, izleyici
 • Spectrum (n) Spektrum, tayf
 • Speculate (v) Tahminde bulunmak
 • Speculative (adj) Spekülatif, şüpheli
 • Sphere (n) Küre, yuvarlak, yerküre
 • Spicy (adj) Baharatlı, baharlı, acılı
 • Spill (v) Dökmek, saçmak, serpmek
 • Spirit (n) Ruh, can, maneviyat
 • Spite (n) Nispet, kin, garez
 • Spiteful (adj) Nispetçi, cadaloz, kinci, kindar
 • Splendid (adj) Görkemli, muhteşem
 • Splendour (adj) Parlaklık, görkem, ihtişam
 • Split (v) Ayrılmak, kopmak
 • Spoil (v) Şımartmak, bozmak
 • Spontaneous (adj) İçten gelen, kendiliğinden olan, doğal
 • Spore (n) Spor, kaynak, köken
 • Spot (n) Nokta, benek, leke
 • Spread (v) Yaymak, sürmek, sermek
 • Spring (n) İlkbahar, bahar
 • Sprinter (n) Yarışçı, sürat koşucusu
 • Spy (v) Gözlemek, casusluk etmek
 • Square (n) Kare
 • Squeeze (v) Sıkıştırmak, ezmek
 • Stabilize (v) Dengelemek, dengede tutmak
 • Stable (adj) Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
 • Staff (n) Personel, kadro, kurmay
 • Stage (v) Sahnelemek, düzenlemek
 • Stagger (v) Bocalamak, sendelemek, tökezlemek
 • Stagnant (adj) Durgun, hareketsiz, tembel
 • Stagnation (n) Durgunluk, hareketsizlik, kesatlık
 • Stain (v) Lekelemek, leke yapmak, kirletmek
 • Stake (n) Ortaya konan para, bahis
 • Stalemate (n) Pata (satranç), çıkmaz
 • Stammer (v) Kekelemek, kekeleyerek söylemek
 • Stand by (phr.v) Destek olmak, yardım etmek, askıya almak
 • Stand in for (phr.v) Yerine çalışmak, vekâlet etmek
 • Stand out (phr.v) Göze çarpmak, öne çıkmak
 • Stand up to (phr.v) Göğüs germek, karşı koymak
 • Staple (adj) Temel, başlıca, ana, esas
 • Starchy (adj) Nişastalı, karbonhidratlı
 • Stare (v) Gözlerini dikmek, gözünü dikmek
 • Startle (v) Ürkütmek, korkutmak
 • Starvation (n) Açlık, açlıktan kıvranma
 • Starve (v) Açlıktan kıvranmak, açlıktan ölmek
 • State (v) Belirtmek, ifade etmek, söylemek
 • Statue (n) Heykel, statü, yontu
 • Stature (n) Endam, önem, kişilik
 • Statute (n) Kanun, statü, yasa
 • Statutory (adj) Kanuni, yasal, meşru, resmi
 • Steadily (adv) Düzenli bir şekilde
 • Steady (adj) Sağlam, daimi, devamlı
 • Steel (adj) Çelik, çelik gibi, katı
 • Steep (adj) Sarp, dik, yalçın
 • Stem (n) Sap, gövde
 • Step down (phr.v) İstifa etmek
 • Stereotype (n) Klişe, basmakalıp söz
 • Sterilize (v) Sterilize etmek, mikroplardan arındırmak
 • Sternly (adv) Sert bir biçimde, sert sert
 • Stewardess (n) Hostes
 • Stick up for (phr.v) Desteklemek, savunmak
 • Stick (v) Katlanmak, sokmak
 • Stiff (adj) Sert, katı, koyu, yoğun
 • Stimulate (v) Teşvik etmek, özendirmek
 • Stimulus (n) Dürtü, uyarıcı
 • Stipulate (v) Şartları belirlemek, şart koşmak
 • Stir (v) Kımıldatmak, hareket ettirmek
 • Stock (n) Stok, malzeme, sermaye, varlık
 • Stomach (n) Mide, karın
 • Storage (n) Depo, ambar, depolama, saklama
 • Store (n) Dükkan
 • Storey (n) Kat
 • Storm (n) Fırtına
 • Story (n) Makale, öykü, hikâye
 • Stout (adj) Tıknaz, yiğit, kahraman
 • Straight (adv) Düz, doğru, dümdüz
 • Straightaway (adv) Derhal, hemen
 • Strain (n) Özellik, soy, ırk, yük
 • Strangle (v) Boğmak, boğarak öldürmek
 • Strap (n) Kayış, kemer, tasma, şerit
 • Strategy (n) Strateji, taktik, savaş bilimi
 • Streak (n) Işın, şimşek, düzensiz çizgi, damar
 • Stream (n) Akarsu, çay, dere, akın
 • Strength (n) Güç, kuvvet, derman
 • Strengthen (v) Güçlendirmek, kuvvetlendirmek
 • Stress (v) Stres, bunalım
 • Stressful (adj) Stresli, gergin
 • Stretch (n) Uzatmak, germek, yaymak
 • Strew (v) Yaymak, serpmek, saçmak
 • Strict (adj) Sert, katı, sıkı, müsamahasız
 • Strike (v) Vurmak
 • String (n) Bağ, ip, kordon, sicim
 • Stringent (adj) Sıkı, dar, zorlayıcı
 • Strive (v) Uğraşmak, çabalamak
 • Strong (adj) Güçlü
 • Structure (n) Yapı, bünye, bina
 • Struggle (v) Mücadele etmek, çabalamak
 • Stuff (n) Şey, eşya, madde, hammadde
 • Stun (v) Sersemletmek, afallatmak
 • Sub (pre) Alt, ast, aşağı
 • Subconscious (n) Bilinçaltı
 • Subdivide (v) Bölmek, bir kez daha bölmek
 • Subject (n) Konu, ders
 • Submarine (n) Denizaltı
 • Submissive (adj) Uysal, itaatkâr, boyun eğen
 • Submit (v) Teslim etmek, sunmak
 • Subordinate (adj) Ast, alt, ikincil, bağlı
 • Subscription (n) Abone ücreti, aidat
 • Subsequent (adj) Sonraki, daha sonraki, müteakip
 • Subsequently (adv) Sonradan, daha sonra, sonra
 • Subsidize (v) Para yardımı yapmak, mali destek sağlamak
 • Subsidy (n) Devlet desteği, para yardımı
 • Substance (n) Madde, cisim
 • Substantial (adj) Önemli, gerçek, mevcut
 • Substitute (n) Yerine geçirmek, yerini almak
 • Substratum (n) Temel, alt tabaka, taban
 • Subtle (adj) Hoş, tatlı, ince, incelikli
 • Suburb (n) Banliyö, varoş, kenar mahalle
 • Subversive (adj) Yıkıcı, huzur bozucu, tahrip edici
 • Succeed (v) Başarmak
 • Success (n) Başarı
 • Successful (adj) Başarılı
 • Successive (n) Üst üste olan, peş peşe, ardışık
 • Succinct (adj) Kısa, özlü, az ve öz
 • Suck (v) Emmek, soğurmak, içine çekmek
 • Suddenly (adv) Aniden
 • Suffer (v) Acı çekmek, zarar görmek
 • Sufficient (adj) Yeterli, kâfi, yeter
 • Suffocate (v) Boğmak, boğulmak
 • Suggest (v) Önermek, teklif etmek
 • Suicide (n) İntihar, intihar eden kimse
 • Suit (n) Takım elbise
 • Suitable (adj) Uygun, münasip
 • Sullen (adj) Somurtkan, suratsız, aksi
 • Sum (n) Toplam, tutar, adet, yekun
 • Summarize (v) Özetlemek, kısaltmak
 • Summary (n) Özet, kısaltma
 • Summit (n) Zirve, doruk, tepe nokta
 • Summon (v) Çağırmak, çağırtmak, celp etmek
 • Sunlight (n) Güneş ışığı
 • Sunset (n) Gün batımı, güneşin batışı
 • Superficial (adj) Yüzeysel, iki boyutlu
 • Superficially (adv) Yüzeysel olarak
 • Superior (adj) Üst, üstün, yüksek
 • Superpower (n) Süper devlet, süper güç
 • Supersede (v) Yerini almak, yerine geçmek
 • Superstition (n) Batıl inanç, hurafe
 • Supervise (v) Gözetmek, nezaret etmek
 • Supervisor (n) Şef, müdür, yönetici
 • Supplant (v) Yerini almak, yerine geçmek
 • Supplement (n) Ek, ilave, tamamlayıcı
 • Supply (v) Karşılamak, sağlamak, gidermek
 • Support (v) Tutmak, desteklemek
 • Suppose (v) Farz etmek, varsaymak
 • Suppress (v) Bastırmak, zapt etmek, durdurmak
 • Supremacy (n) Üstünlük, büyüklük, egemenlik
 • Supreme (adj) En yüksek, en üstün, yüce
 • Surely (adv) Elbette, muhakkak
 • Surface (n) Yüzey, dış görünüş
 • Surge (n) Taşma, kabarma, dalgalanma
 • Surgeon (n) Cerrah, operatör
 • Surgery (n) Cerrahlık, ameliyathane
 • Surgical (adj) Tıbbi, cerrahi
 • Surpass (v) Geçmek, aşmak, üstün olmak
 • Surplus (adj) Fazla, fazla olan, artan
 • Surprise (v) Sürpriz yapmak, şaşırtmak
 • Surprising (adj) Şaşırtıcı, hayret verici
 • Surrender (v) Teslim olmak, teslim etmek
 • Surround (v) Etrafını çevirmek, sarmak
 • Surrounding (adj) Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
 • Surveillance (n) Gözetim, gözetleme, gözaltı
 • Survey (v) Bakmak, incelemek, araştırmak
 • Survive (v) Yaşamayı sürdürmek
 • Susceptible (adj) Hassas, duyarlı, alıngan
 • Suspect (v) Şüphe etmek, kuşkulanmak
 • Suspend (v) Asmak, askıya almak, ertelemek
 • Suspicious (adj) Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
 • Sustain (v) Desteklemek, taşımak, çekmek
 • Sustainable (adj) Devam ettirebilir
 • Swallow (v) Yutmak
 • Swamp (n) Bataklık
 • Sway (v) Sallanmak, sarsılmak, eğmek
 • Sweep (v) Süpürmek
 • Swell (v) Şişmek, kabarmak, büyümek
 • Swelter (v) Bunalmak, sıcak basmak, terlemek
 • Swift (adj) Çevik, hızlı, süratli, çabuk geçen
 • Swollen (adj) Şişmiş, şişkin, kabarık
 • Swoop (v) Saldırmak (kuş), üstüne çullanmak
 • Sympathy (n) Sempati, sevgi, ilgi, acıma
 • Symptom (n) Semptom, bulgu, belirti
 • Synthesis (n) Sentez, bireşim