Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce R Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
R Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Rabies (n) Kuduz
 • Race (n) Yarış, ırk
 • Radiant (adj) Parlak, ışık saçan, ışıl ışıl
 • Radiate (v) Yaymak, saçmak, ışın yaymak
 • Radiation (n) Işın, yayılma, radyasyon
 • Radical (adj) Radikal, kökten, köklü, Köksel
 • Raft (adj) Yığın, büyük miktar, sal
 • Rag (v) Paçavra, çaput
 • Rage (n) Öfke, gazap
 • Raid (v) Hücum etmek, baskın yapmak
 • Raise (v) Yükseltmek, büyütmek
 • Random (adj) Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
 • Range (n) Sıra, dizi, mesafe
 • Ransom (n) Fidye, fidye ile kurtulma, kefaret
 • Rapid (adj) Çabuk, hızlı, seri
 • Rare (adj) Ender, nadir
 • Rarely (adv) Nadiren, seyrek olarak
 • Rash (adj) Düşüncesiz, aceleci, sabırsız
 • Rate (n) Oran, kur, rayiç
 • Rather (adv) Oldukça, bayağı
 • Ratify (v) Onaylamak, tasdik etmek
 • Ration (n) İstihkak, yiyecek payı
 • Rational (adj) Mantıklı, oranlı, akla yatkın
 • Ravage (v) Mahvetmek, yıkmak
 • Raw (adj) Ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
 • Ray (n) Işın, ışık huzmesi, iz
 • Reach (v) Ulaşmak, erişmek
 • React (v) Tepki vermek, tepkimek
 • Reaction (n) Tepki, reaksiyon
 • Reality (n) Gerçeklik, realite, gerçek
 • Realize (v) Fark etmek, farkına varmak
 • Rear (v) Büyütmek, kaldırmak, yetiştirmek
 • Reason (v) Düşünmek, muhakeme etmek
 • Reasonable (adj) Akla yatkın, mantıklı, makul
 • Reasonably (adv) Oldukça, makul bir şekilde
 • Rebel (v) İsyan etmek, başkaldırmak
 • Rebellious (adj) Asi, isyankâr, isyancı
 • Rebuke (v) Azarlamak, paylamak
 • Rebut (v) Çürütmek, aksini ispat etmek
 • Recall (v) Anımsamak, hatırlatmak
 • Recede (v) Geri çekilmek, geri gitmek
 • Receipt (n) Alındı, makbuz
 • Receive (v) Almak, teslim almak, kabul etmek
 • Recent (adj) Yeni, son, son günlerdeki
 • Recently (adv) Son zamanlarda, geçenlerde
 • Recession (n) Gerileme, durgunluk
 • Recharge (v) Yeniden şarj etmek, tekrar yüklemek
 • Recipient (n) Alıcı, alan kimse
 • Reciprocate (v) Karşılık vermek, karşılıklı olmak
 • Recital (n) Resital, solist konseri
 • Recite (v) Ezberden okumak, ezbere anlatmak
 • Reckless (adj) Kayıtsız, pervasız, düşüncesiz
 • Reckon (v) Hesap etmek, hesaplamak
 • Reclaim (v) İadesini istemek, geri istemek, geri çağırmak
 • Recognize (v) Tanımak, farkına varmak
 • Recommend (v) Tavsiye etmek, önermek
 • Reconcile (v) Barıştırmak, arabuluculuk etmek
 • Reconciliation (n) Barış, barışma, uzlaşma
 • Reconnaissance (n) Keşif, arama
 • Record (n) Kayıt, kaset
 • Recover (v) İyileşmek, düzelmek, toplamak
 • Recovery (n) İyileşme, düzelme
 • Recreate (v) Canlandırmak
 • Recruit (v) İşe almak, askere almak, toplamak
 • Rectify (v) Düzeltmek, doğrultmak
 • Recurrent (adj) Tekrarlayan, yinelenen
 • Reduce (v) Azaltmak, indirmek, küçültmek
 • Reduction (n) İndirim, düşürme, azalma
 • Redundant (adj) İhtiyaç fazlası, gereğinden fazla, gereksiz
 • Refer (v) Atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
 • Refine (v) Rafine etmek, arıtmak
 • Reflect (v) Yansıtmak, aksettirmek
 • Reform (v) Reform yapmak, düzeltmek
 • Refrain (v) Kendini tutmak, kaçınmak, sakınmak
 • Refugee (n) Mülteci
 • Refuse (v) Reddetmek, kabul etmemek
 • Refute (v) Çürütmek, aksini ispatlamak
 • Regard (v) Dikkate almak, hesaba katmak, düşünülmek
 • Regime (n) Rejim, yönetim şekli, düzen
 • Region (n) Bölge, yöre
 • Register (v) Kayda geçirmek, kaydetmek
 • Regression (n) Geri çekilme, dönüş, gerileme
 • Regret (v) Üzülmek, pişman olmak
 • Regretful (adj) Pişman, üzgün, müteessir
 • Regular (adj) Düzenli
 • Regularly (adv) Devamlı, düzenli olarak
 • Regulate (v) Düzenlemek, düzenleme yapmak
 • Regulatory (adj) Düzenleyici
 • Rehearse (v) Prova yapmak, tekrarlamak
 • Reign (v) Hüküm sürmek, egemen olmak
 • Reinforce (v) Güçlendirmek, takviye etmek
 • Reinforcement (n) Takviye, destek, güçlendirme
 • Reiterate (v) Tekrarlamak, yeniden yapmak
 • Reject (v) Reddetmek, geri çevirmek
 • Rejuvenate (v) Gençleştirmek, yenilemek
 • Relate (v) Bağlı olmak, ilgili olmak
 • Related to (phr.v) Ait , ile ilgili
 • Relation (n) İlişki, bağlantı, akraba
 • Relationship (n) İlişki, ilgi, bağ
 • Relative (n) Akraba
 • Relatively (adv) Nispeten
 • Relax (v) Rahatlamak
 • Relay (v) Naklen yayın yapmak
 • Release (v) Serbest bırakmak, salıvermek
 • Relentless (adj) İnsafsız, acımasız, merhametsiz
 • Relevance (adj) İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
 • Relevant (adj) Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
 • Reliable (adj) Güvenilir, emin, inanılır
 • Reliance (n) Güven, inanç, itimat
 • Relic (n) Kalıntı, eski eser, yadigâr
 • Relief (n) Rahatlama, sıkıntıdan kurtulma
 • Relieve (v) Rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek
 • Religion (n) Din, inanç
 • Religious (adj) Dindar, inançlı, sofu
 • Relish (v) Tadına varmak, beğenmek
 • Reluctant (adj) İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
 • Rely on (phr.v) Güvenmek, dayanmak
 • Rely (v) İnanmak, güvenmek, itimat etmek
 • Remain (v) Kalmak, durmak, geriye kalmak
 • Remark (v) Belirtmek, söylemek
 • Remarkable (adj) Dikkat çekici, göze çarpan
 • Remarkably (adv) Dikkate değer biçimde
 • Remedy (n) İlaç, tedavi, deva, çare
 • Remember (v) Hatırlamak
 • Remind (v) Hatırlatmak
 • Reminiscent (adj) Hatırlayan, anan, hatırlatan
 • Remnant (n) Artık, kalıntı, bakiye
 • Remote (adj) Uzak, çok eski, çok uzak
 • Remove (v) Kaldırmak, çıkarmak
 • Render (v) Vermek, çevirmek, yorumlamak
 • Renew (v) Yenilemek, bakım yapmak
 • Renovate (v) Yenilemek, tamir etmek, onarmak
 • Renown (n) Ün, şöhret, şan
 • Rent (v) Kiralamak, kiraya vermek
 • Repair (v) Tamir etmek
 • Repeat (v) Tekrarlamak, tekrar etmek
 • Repetitive (adj) Tekrarlayan, tekrarlı
 • Replace (v) Değiştirmek, yerine koymak
 • Replica (n) Kopya, tıpatıp aynı, eşi
 • Replicate (v) Kopya etmek, aynını yapmak, tekrarlamak
 • Reply (v) Cevap vermek
 • Report (v) Rapor etmek, anlatmak, söylemek
 • Reportedly (adv) Söylendiğine göre
 • Represent (v) Temsil etmek
 • Reproduce (v) Çoğaltmak, kopyasını çıkarmak
 • Reptile (n) Sürüngen
 • Repulsive (adj) İtici, antipatik, iğrenç
 • Reputation (n) Ün, ad, şöhret, itibar
 • Repute (n) Ün, şöhret, ad, isim
 • Request (v) Rica etmek, istemek, talep etmek
 • Require (v) Gerektirmek, istemek
 • Rescue (v) Kurtarmak, muaf tutmak
 • Research (v) Araştırmak, incelemek
 • Resemble (v) Benzemek
 • Resent (v) Alınmak, içerlemek, gücenmek
 • Reservation (n) Rezervasyon
 • Reserve (v) Ayırmak, tutmak
 • Resident (n) Oturan, ikamet eden kimse
 • Residue (n) Artık, kalan, kalıntı
 • Resign (v) İstifa etmek
 • Resist (v) Direnmek, göğüs germek
 • Resistant (adj) Dirençli, dayanıklı
 • Resolutely (adv) Azimle, tereddütsüz
 • Resolution (n) Niyet, karar, önerge
 • Resolve (v) Karar vermek, karara bağlamak
 • Resort (n) Dinlenme yeri, mesire, tatil yeri
 • Resource (n) Kaynak, çare
 • Respect (v) Saygı göstermek, saymak
 • Respond (v) Cevap vermek, yanıtlamak
 • Response (n) Cevap, yanıt, tepki
 • Responsibility (n) Sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük
 • Responsible (adj) Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
 • Rest (v) Dinlenmek, mola vermek
 • Restful (adj) Dinlendirici, huzur veren, rahat
 • Restless (adj) Huzursuz, kıpır kıpır
 • Restore (v) Yenileştirmek, eski haline getirmek
 • Restrain (v) Alıkoymak, engellemek, tutmak
 • Restraint (n) Baskı, kısıtlama, engel
 • Restrict (v) Sınırlamak, kısıtlamak
 • Result (n) Sonuç, netice, son
 • Resume (v) Kaldığı yerden devam etmek
 • Retail (n) Perakende satış, perakendecilik
 • Retain (v) Alıkoymak, tutmak, sürdürmek
 • Retard (v) Gelişmemek, geciktirmek
 • Retire (v) Emekli olmak
 • Retired (adj) Emekli, inzivaya çekilmiş
 • Retirement (n) Emeklilik, emekliye ayrılma
 • Retrieve (v) Geri almak, kavuşmak, telâfi etmek
 • Return (v) Dönmek, geri dönmek
 • Reuse (v) Tekrar kullanmak
 • Reveal (v) Açığa çıkarmak
 • Revelation (n) Açığa çıkarma, vahiy
 • Revenge (v) Öcünü almak, hıncını almak
 • Revenue (n) Gelir, devlet geliri
 • Reverberate (v) Yansımak, yankılanmak
 • Reverse (adj) Ters, zıt, karşıt, aksi
 • Revert (v) Eski haline dönüştürmek
 • Review (v) İncelemek, gözden geçirmek
 • Revise (v) Gözden geçirmek, tekrar etmek
 • Revive (v) Canlandırmak, hayata döndürmek
 • Revoke (v) Yürürlükten kaldırmak, iptal etmek
 • Revolt (v) Başkaldırmak, isyan etmek
 • Revolution (n) Devir, devrim, ihtilal
 • Revolve (v) Dönmek, düşünüp taşınmak
 • Reward (n) Ödül, mükâfat
 • Rich (adj) Zengin
 • Rid (v) Kurtarmak, temizlemek
 • Ridicule (v) Alay etmek, gülmek
 • Ridiculous (adj) Gülünç, komik
 • Rife (adj) Yaygın, çok bulunan, salgın
 • Rigid (adj) Sert, katı, eğilmez
 • Rigorous (adj) Sert, sıkı, şiddetli
 • Rip off (phr.v) Kazıklamak, soymak
 • Ripe (adj) Olgun, olmuş, dinlendirilmiş
 • Rise (v) Kalkmak, yükselmek
 • Risk (v) Tehlikeye atmak, göze almak
 • Ritual (n) Dinsel tören, dini tören
 • Rival (n) Rakip, hasım
 • Rivalry (n) Rekabet, yarışma, çekişme
 • Rob (v) Soymak
 • Robbery (n) Hırsızlık, soygun
 • Robust (adj) Dinç, dirençli, kuvvetli
 • Role (n) Rol
 • Roof (n) Çatı, dam, motor kapağı
 • Root (n) Kök, köken, kaynak
 • Rotate (v) Dönmek, döndürmek
 • Rotten (adj) Çürümüş, çürük, bozuk
 • Rough (adj) Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
 • Roughly (adv) Kabaca, aşağı yukarı
 • Round off (phr.v) Tamamlamak, sonunu iyi bitirmek
 • Round up (phr.v) Toplamak, kuşatmak
 • Round (adj) Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
 • Route (n) Rota, yol, hat, güzergâh
 • Row (n) Sıra, dizi ,tartışma
 • Rub (v) Ovmak, ovuşturmak
 • Rubbish (adj) Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
 • Rude (adj) Kaba
 • Ruin (v) Mahvetmek, bozmak
 • Rule out (phr.v) Kabul etmemek, çıkarmak, almamak
 • Rule (v) Yönetmek, hükmetmek
 • Run down (phr.v) Kötülemek, küçük düşürmek
 • Run in (phr.v) Uğramak
 • Run off (phr.v) Kaçmak, firar etmek
 • Run on (phr.v) Devam etmek, ilerlemek
 • Run out of (phr.v) Kalmamak , tükenmek
 • Run out (phr.v) Bitirmek, tüketmek
 • Run over (phr.v) Ezmek, üstünden geçmek
 • Run through (phr.v) Ayrıntılar üzerinde durmak
 • Run up against (phr.v) Karşılaşmak
 • Run up (phr.v) Birden artmak, borcu artmak
 • Rural (adj) Kırsal, köy yaşamına ait
 • Rush (v) Acele etmek, koşturmak
 • Rust (v) Paslanmak, pas lekesi olmak
 • Rustle (v) Gıcırdamak, hışırdamak
 • Ruthless (adj) Acımasız, merhametsiz, insafsız