Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce E Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
E Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Eager (adj ) Hevesli, gayretli, istekli
 • Earnest (adj ) Ciddi, ağırbaşlı, gerçek
 • Earth (n ) Yeryüzü, toprak, kara
 • Earthquake (n ) Deprem
 • Ease (v ) Kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
 • Eat out (phr.v ) Dışarıda yemek yemek
 • Eccentric (adj ) Acayip davranışlı, antika, alışılmadık
 • Eccentricity (n ) Acayiplik, eksantriklik
 • Edge (n ) Kenar, uç, ağız
 • Educate (v ) Eğitmek, okutmak, yetiştirmek
 • Education (n ) Eğitim
 • Effect (n ) Etki, tesir, netice
 • Efficient (adj ) Etkili, verimli, becerikli
 • Effort (n ) Çaba, gayret, girişim
 • Effusion (n ) Akıtma, içini dökme, akma
 • Egg on (phr.v ) Teşvik etmek, tahrik etmek
 • Eject (v ) Çıkarmak, kovmak, atmak
 • Elaborate (adj ) Ayrıntılı, detaylı
 • Elapse (v ) Akıp gitmek, geçmek
 • Elegant (adj ) Şık, zarif, hoş, kibar
 • Elevate (v ) Yükseltmek, kaldırmak
 • Elevated (adj ) Yüksek, yüce, keyifli
 • Elevator (n ) Asansör, kaldırıcı
 • Eligible (adj ) Nitelikli, uygun, geçerli
 • Elude (v ) Sıyrılmak, kurtulmak
 • Embargo (v ) Ambargo koymak, yasaklamak
 • Embark (v ) Girişmek, kalkışmak, atılmak
 • Embark (v ) Girişmek, kalkışmak, atılmak
 • Embark on (phr.v ) Girişmek, kalkışmak, atılmak
 • Embarrass (v ) Utandırmak, sıkıntı vermek
 • Embed (v ) Yerleştirmek, gömmek
 • Emblem (n ) Amblem, simge, sembol
 • Embody (v ) Cisimleştirmek, somutlaştırmak
 • Emerge (v ) Ortaya çıkmak, doğmak
 • Emergency (n ) Acil durum, acil vaka
 • Emigrate (v ) Göçmek, göç etmek
 • Eminent (adj ) Ünlü, yüksek rütbeli, yüce; seçkin
 • Eminently (adv ) Fazlasıyla, pek
 • Emission (n ) Emisyon, çıkarma
 • Emit (v ) Çıkarmak, yaymak, yayınlamak
 • Emotion (n ) Duygu, his, heyecan
 • Emphasize (v ) Vurgulamak, üzerinde durmak
 • Empire (n ) İmparatorluk
 • Empirical (adj ) Deneysel, görgül
 • Employ (v ) Çalıştırmak, iş vermek
 • Enable (v ) Yetki vermek, izin vermek, olanak vermek
 • Encircle (v ) Çevrelemek, kuşatmak
 • Enclose (v ) Çevrelemek, kapatmak, kuşatmak
 • Encode (v ) Şifrelemek, kodlamak
 • Encounter (v ) Karşılaşmak, rastlaşmak
 • Encourage (v ) Cesaretlendirmek, desteklemek
 • Encrypt (v ) Şifrelemek, kodlamak
 • End (v ) Bitirmek, sonuca ulaşmak
 • End up (phr.v ) Bitmek, sonuçlanmak, kalmak
 • Endanger (v ) Tehlikeye atmak
 • Endeavor (v ) Uğraşmak, çabalamak, çaba harcamak
 • Endeavour (v ) Çabalamak, uğraşmak, çaba harcamak
 • Endorse (v ) Onaylamak, desteklemek
 • Endow (v ) Bağışlamak, gelir bağlamak
 • Endurance (n ) Dayanma, sabır, tahammül
 • Endure (v ) Dayanmak, katlanmak
 • Enemy (n ) Düşman
 • Enforce (v ) Zorlamak, güçlendirmek
 • Engage (v ) İşe almak, tutmak, meşgul etmek, bağlamak
 • Engender (v ) Neden olmak, doğurmak
 • Engulf (v ) İçine çekmek, yutmak
 • Enhance (v ) Artırmak, yükseltmek, büyütmek
 • Enlarge (v ) Büyütmek, genişletmek
 • Enlighten (v ) Aydınlatmak, öğretmek, bilgi vermek
 • Enmity (n ) Düşmanlık, nefret, kin
 • Enormous (adj ) Büyük, muazzam, kocaman
 • Enquiry (n ) Soruşturma, sorgu, soru
 • Enrich (v ) Zenginleştirmek, zengin etmek
 • Enrich (v ) Zenginleştirmek, zengin etmek
 • Enshroud (v ) Kefene sarmak; örtmek
 • Enshroud (v ) Kefene sarmak; örtmek
 • Ensue (v ) Sonucu olmak, doğmak
 • Ensure (v ) Sağlama almak, garantiye almak
 • Entail (v ) Şarta bağlamak, gerektirmek
 • Enterprise (n ) Girişim, teşebbüs
 • Entertain (v ) Eğlendirmek, oyalamak, ağırlamak
 • Entertainment (n ) Eğlence, gösteri
 • Enthusiasm (n ) Gayret, heyecan, şevk
 • Entice (v ) Kandırmak, ayartmak, baştan çıkarmak
 • Entire (adj ) Tam, bütün
 • Entitle (v ) Hak etmek, yetki vermek, hak tanımak
 • Entity (n ) Varlık, varoluş, öz
 • Entrance (n ) Antre, giriş
 • Entrap (v ) Tuzağa düşürmek, yakalamak
 • Entry (n ) Giriş, kayıt
 • Environment (n ) Etraf, ortam, çevre
 • Envisage (v ) Gözünde canlandırmak, öngörmek
 • Envy (v ) Gıpta etmek, imrenmek, kıskanmak
 • Epidemic (adj ) Salgın, yaygın
 • Epoch (n ) Devir, çağ, dönem
 • Equal (adj ) Eşit, denk, eş
 • Equally (adv ) Eşit olarak
 • Equilibrium (n ) Denklik, denge; tarafsızlık
 • Equip (v ) Donatmak
 • Equivalent (adj ) Eşit, denk, eşdeğer
 • Era (n ) Devir, çağ, zaman
 • Eradicate (v ) Kökünden halletmek, kökünü kurutmak
 • Erect (v ) Dikmek, kurmak, inşa etmek
 • Erode (v ) Kemirmek, aşındırmak, tüketmek
 • Error (n ) Yanlış, hata, yanlışlık
 • Erupt (v ) Püskürmek, fışkırmak, patlamak
 • Escalation (n ) Yükselme, pahalanma
 • Especially (adv ) Özellikle, bilhassa
 • Essay (n ) Deneme
 • Essential (adj ) Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
 • Essentially (adv ) Aslen, aslında, esasen
 • Estate (n ) Mülk, emlâk, malikâne
 • Esteem (v ) Değer vermek, saygı duymak
 • Estimate (v ) Tahmin etmek, değer biçmek
 • Eternal (adj ) Ölümsüz, ölmez, sonsuz
 • Ethic (adj ) Ahlaki, ahlâka uygun
 • Ethic (adj ) Ahlaki, ahlâka uygun
 • Evacuate (v ) Boşaltmak, tahliye etmek
 • Evade (v ) Kaçınmak, sakınmak
 • Evaluate (v ) Değerlendirmek, değer biçmek
 • Evaporate (v ) Buharlaşmak, buharlaştırmak
 • Even (adv ) Bile, dahi, hatta
 • Evenly (adv ) Eşit olarak, başa baş olarak
 • Eventually (adv ) Sonunda, en sonunda
 • Evidence (n ) Tanık, delil, kanıt
 • Evil (adj ) Fena, zararlı, kötü
 • Evocative (adj ) Hatırlatan, andıran, çağıran
 • Evolution (n ) Evrim, gelişim, açılma
 • Evolve (v ) Geliştirmek, gelişmek, evrim geçirmek
 • Exact (adj ) Tam, tamı tamına, dakik
 • Exaggerate (v ) Abartmak, aşırıya kaçmak
 • Exalt (v ) Yükseltmek, artırmak, yüceltmek
 • Excavate (v ) Kazmak, oymak, kazı yapmak
 • Excavation (n ) Kazma, hafriyat, kazı
 • Exceed (v ) Aşmak, geçmek
 • Excel (v ) Üstün olmak, sivrilmek
 • Excellent (adj ) Mükemmel, kusursuz
 • Exceptional (adj ) İstisna, olağanüstü, fevkalade
 • Exceptionally (adv ) Olağan üstü bir şekilde
 • Excessive (adj ) Aşırı, fazla
 • Exchange (v ) Değiştirmek, değiş tokuş etmek
 • Excite (v ) Heyecanlandırmak, heyecan uyandırmak
 • Excited (adj ) Heyecanlı, heyecanlanmış
 • Exclude (v ) Dışında tutmak, dışlamak, içeri almamak
 • Exclusion (n ) Hariç tutma, dışında bırakma
 • Exclusive (adj ) Tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin
 • Exclusively (adv ) Özellikle, sadece, yalnız
 • Excursion (n ) Gezi, gezinti
 • Exemplify (v ) Örnek oluşturmak, örneklemek
 • Exercise (v ) Uygulamak, egzersiz yapmak, çalıştırmak
 • Exert (v ) Kullanmak, harcamak, uygulamak
 • Exhaust (v ) Tüketmek, bitirmek
 • Exhausting (adj ) Yorucu, zahmetli
 • Exhibit (v ) Göstermek, ortaya koymak
 • Exist (v ) Var olmak, olmak, bulunmak
 • Exorbitant (adj ) Aşırı, çok fazla, fahiş
 • Exotic (adj ) Egzotik, yabancı, acayip
 • Expansion (n ) Genişleme, gelişme, büyüme
 • Expect (v ) Ummak, beklemek
 • Expectation (n ) Umma, beklenti, umut
 • Expedition (n ) Sefer, sevk, acele, çabukluk
 • Expenditure (n ) Masraf, harcama
 • Expense (n ) Harcama, masraf, gider
 • Experience (n ) Tecrübe, deneyim, pratik
 • Expertise (n ) Uzmanlık, ihtisas
 • Expertise (n ) Uzmanlık, ihtisas
 • Explain (v ) Açıklamak, izah etmek
 • Explicit (adj ) Açık, belirgin, aşikâr
 • Explode (v ) Patlatmak, havaya uçurmak
 • Exploit (v ) Kullanmak, faydalanmak, sömürmek
 • Explore (v ) Keşfetmek, araştırmak
 • Explosion (n ) Patlama, infilak, ateş alma
 • Explosive (adj ) Patlayıcı
 • Export (v ) İhraç etmek, dışarıya satmak
 • Expose (v ) Ortaya çıkarmak, maruz bırakmak
 • Exposure (n ) Poz, kare
 • Express (v ) İfade etmek, anlatmak, açıklamak
 • Exquisite (adj ) Nazik, kibar, nefis
 • Extend (v ) Genişletmek, yaymak, uzatmak
 • Extension (n ) Dahili hat, uzatma, genişletme, artırma
 • Extensive (adj ) Kapsamlı, detaylı, yaygın
 • Extensively (adv ) Yaygın olarak, geniş olarak
 • Extent (n ) Alan, boyut, kapsam
 • External (adj ) Dış, harici, dışarıdan gelen
 • External (adj ) Dış, harici, dışarıdan gelen
 • Extinct (adj ) Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
 • Extinction (n ) Soyunun tükenmesi
 • Extinguish (v ) Söndürmek, bastırmak
 • Extravagant (adj ) Aşırı, ölçüsüz, savurgan, müsrif
 • Extreme (adj ) Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
 • Eyesight (n ) Görme yeteneği, görüş uzaklığı