Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce D Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
D Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Dairy (n ) Süthane, mandıra
 • Dam (n ) Baraj, hazne, engel
 • Damp (adj ) Nemli, rutubetli, ıslak
 • Dangerous (adj ) Tehlikeli
 • Dare (v ) Cüret etmek, cesaret etmek, kalkışmak
 • Date (v ) Flört etmek, buluşmak, çıkmak
 • Daunt (v ) Yıldırmak, cesaretini kırmak
 • Dawn (n ) Şafak, şafak vakti
 • Deadline (n ) Son teslim tarihi, zaman sınırı
 • Deaf (adj ) Sağır, ağır işiten, duyarsız
 • Deal (n ) Anlaşma, davranış, pazarlık
 • Dean (n ) Dekan
 • Debatable (adj ) Tartışılabilir, soruşturulabilir, kuşkulu
 • Debate (v ) Çekişmek, tartışmak
 • Debit (n ) Borç, zimmet
 • Debris (n ) Enkaz, döküntü, yıkıntı
 • Debt (n ) Borç, borçlu olma
 • Decay (v ) Çürütmek, çürümek, bozmak
 • Decay (v ) Çürütmek, çürümek, bozmak
 • Deceit (n ) Yalan, hilekârlık, düzenbazlık
 • Deceive (v ) Aldatmak, kandırmak
 • Decelerate (v ) Yavaşlatmak, yavaşlamak
 • Decently (adv ) Terbiyeli bir biçimde, hoşgörüyle
 • Deception (n ) Kandırma, aldatma, dalavere
 • Deceptively (adv ) Aldatarak
 • Deceptively (adv ) Aldatarak
 • Decidedly (adv ) Kesinlikle, şüphesiz, karalı bir şekilde
 • Deciduous (n ) Dökülen, yaprak döken
 • Decipher (v ) Deşifre etmek, çözmek
 • Decipher (v ) Deşifre etmek, çözmek
 • Decision (n ) Karar, hüküm
 • Decisive (adj ) Kesin, belirleyici, kararlı
 • Declare (v ) Açıklamak, beyan etmek, ifade vermek
 • Decline (v ) Azalmak, düşmek, geri çevirmek
 • Decorate (v ) Süslemek, bezemek, dekore etmek
 • Decrease (v ) Küçülmek, azaltmak, eksiltmek
 • Dedicate (v ) Adamak, vermek, tahsis etmek
 • Dedicated (adj ) Adamış, bağlı
 • Deduce (v ) Anlamak, sonuç çıkarmak
 • Deed (n ) İş, eylem, fiil
 • Defect (n ) Eksiklik, kusur, noksan, özür
 • Defend (v ) Savunmak, korumak, müdafaa etmek
 • Defer (v ) Ertelemek, tecil etmek
 • Deficiency (n ) Eksiklik
 • Deficit (n ) Hesap açığı, açık, eksiklik
 • Definite (adj ) Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
 • Definitely (adv ) Kesinlikle
 • Deforestation (n ) Ağaçları yok etme, ormansızlaştırma
 • Deformation (n ) Biçimsizleştirme; bozulma, sakatlık
 • Deformity (n ) Şekil bozukluğu, biçimsizlik
 • Defy (v ) Meydan okumak, karşı gelmek
 • Degenerate (v ) Yozlaşmak
 • Degree (n ) Derece, lisans, diploma, ünvan
 • Deity (n ) Tanrı, ilah
 • Delay (v ) Geciktirmek, ertelemek
 • Delegate (n ) Delege, vekil, temsilci
 • Delete (v ) Silmek, çıkarmak, kazımak
 • Deliberate (adj ) Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
 • Deliberately (adv ) Kasten, kasıtlı olarak
 • Delicate (adj ) Nazik, narin, ince, düşünceli
 • Delicious (adj ) Lezzetli
 • Delight (v ) Memnun etmek, sevindirmek
 • Delightful (adj ) Hoş, zevkli, tatlı
 • Deliver (v ) Dağıtmak, teslim etmek, götürmek
 • Delude (v ) Aldatmak, kandırmak, ayartmak
 • Delusion (n ) Hayal, kuruntu, vesvese, yanılgı
 • Demand (v ) İstemek, talep etmek
 • Demise (v ) Vasiyetle devretmek; bırakmak
 • Democracy (n ) Demokrasi
 • Demolish (v ) Yıkmak, tahrip etmek, imha etmek
 • Denote (v ) Göstermek, belirtmek, ifade etmek
 • Denounce (v ) İhbar etmek, kınamak
 • Dense (adj ) Sıkışık, yoğun
 • Density (n ) Yoğunluk, sıkışıklık; kalınlık
 • Depend (v ) E bağlı olmak, güvenmek
 • Dependable (adj ) Güvenilir, güvenilebilir
 • Dependent (adj ) Bağlı, tabi, bağımlı
 • Depict (n ) Resmetmek, betimlemek
 • Deplete (v ) Tüketmek, bitirmek
 • Depletion (n ) Azaltma, boşaltma, tüketme
 • Deplore (v ) Acımak, üzülmek, teessüf etmek
 • Deposit (n ) Depozito, teminat, emanet
 • Depressing (adj ) İç karartıcı, moral bozucu
 • Deprive (v ) Mahrum etmek, yoksun bırakmak
 • Deputy (n ) Temsilci, vekil, delege
 • Derelict (adj ) Terkedilmiş, sahipsiz; harabe
 • Derive (v ) Türetmek, kaynaklanmak
 • Desalination (n ) Tuzdan arındırma
 • Descend (v ) İnmek, alçalmak, saldırmak
 • Descendant (n ) Torun, oğul
 • Describe (v ) Tanımlamak, tarif etmek
 • Deserve (v ) Hak etmek, lâyık olmak
 • Design (v ) Tasarlamak, dizayn etmek
 • Designate (v ) Göstermek, işaret etmek
 • Desirable (adj ) Çekici, beğenilen, hoş
 • Desire (v ) İstemek, şiddetle arzu etmek
 • Desolate (adj ) Boş, ıssız, terk edilmiş
 • Despair (n ) Çaresizlik, umutsuzluk
 • Desperate (adj ) Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
 • Despise (v ) Hor görmek, küçümsemek
 • Despite (pre ) Karşın, rağmen
 • Despot (n ) Zorba, acımasız
 • Destination (n ) İstikamet, varış yeri
 • Destiny (n ) Kader, alın yazısı, kısmet
 • Detach (v ) Çözmek, ayırmak, sökmek, yırtmak
 • Detail (n ) Ayrıntı, detay, detaylar
 • Detain (v ) Alıkoymak, mahrum etmek
 • Detector (n ) Detektör, bulucu
 • Detention (n ) Alıkoyma; gözaltına alma, tutuklama
 • Deter (v ) Yıldırmak, caydırmak
 • Deteriorate (v ) Kötüleşmek, bozulmak, bozmak
 • Determine (v ) Kararlaştırmak, belirlemek
 • Detonator (n ) Ateşleyici parça, patlatıcı, fitil
 • Detrimental (adj ) Zararlı
 • Devastate (v ) Mahvetmek, tahrip etmek
 • Devastating (adj ) Ezici, tahrip edici, yıkıcı
 • Develop (v ) Gelişmek, ilerlemek
 • Deviate (v ) Sapmak, ayrılmak, yoldan çıkmak
 • Device (n ) Alet, hile, oyun; arma
 • Devise (v ) Tasarlamak, planlamak
 • Devote (v ) Adamak, ayırmak
 • Diagnose (v ) Teşhis etmek, tanımlamak
 • Diagnostic (adj ) Teşhisle ilgili
 • Dialect (n ) Lehçe, ağız, diyalekt
 • Dictate (v ) Dikte etmek, söyleyerek yazdırmak
 • Die out (phr.v ) Nesli tükenmek, tükenmek
 • Diffuse (v ) Yaymak, dağıtmak, dağılmak
 • Dig (v ) Anlamak, hoşlanmak, kazmak
 • Digest (v ) Sindirmek, hazmetmek
 • Dilute (v ) Seyreltmek, sulandırmak
 • Dim (adj ) Loş, bulanık, anlayışsız, sönük
 • Diminish (v ) Azaltmak, eksiltmek, azalmak
 • Dire (adj ) Korkunç, dehşetli; müthiş
 • Direct (v ) Yönetmek, yönlendirmek
 • Dirty (adj ) Kirli, pis
 • Disagree (v ) Aynı fikirde olmamak, uyuşmamak
 • Disappear (v ) Gözden kaybolmak, yok olmak
 • Disaster (n ) Felâket, facia, yıkım
 • Discard (v ) Ayırmak, bir köşeye atmak
 • Discharge (v ) Boşaltmak, tahliye etmek, ifa etmek
 • Disclose (v ) Açığa vurmak, açmak, ifşa etmek
 • Discomfort (n ) Sıkıntı, rahatsızlık, huzursuzluk
 • Discount (n ) İndirim, ıskonto, azaltma
 • Discover (v ) Keşfetmek, ortaya çıkarmak
 • Discovery (n ) Keşif, buluş
 • Discredit (v ) İtibarını sarsmak, gözden düşürmek
 • Discreet (adj ) Tedbirli, ihtiyatlı, ağzı sıkı
 • Discretion (n ) İhtiyat, tedbir ,takdir
 • Discrimination (n ) Ayrıcalık yapma, fark gözetme,
 • Disdain (v ) Hafife almak, küçümsemek
 • Disease (n ) Hastalık, rahatsızlık
 • Disfavor (n ) Beğenilmeme, hoşlanılmama
 • Disgrace (v ) Utandırmak, rezil etmek
 • Disgust (v ) İğrendirmek, nefret ettirmek
 • Disgusting (adj ) Mide bulandırıcı, iğrençi bıktırıcı, nefret uyandıran
 • Disintegrate (v ) Parçalara ayırmak, parçalamak
 • Dismal (adj ) Kasvetli, loş ve sıkıntı verici, kederli
 • Dismantle (v ) Sökmek, parçalamak
 • Dismiss (v ) Bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak
 • Disorder (n ) Keşmekeş, kargaşa, karışıklık
 • Disparate (adj ) Bambaşka, tamamen farklı
 • Dispatch (v ) Göndermek, sevk etmek
 • Dispel (v ) Gidermek, defetmek
 • Disperse (v ) Dağıtmak, gidermek, yaymak
 • Displace (v ) Yerinden çıkarmak, yerinden etmek
 • Display (v ) Sergilemek, göstermek
 • Dispose (v ) Atmak, kurtulmak
 • Dispose of (phr.v ) Elden çıkarmak, den kurtulmak
 • Dispute (v ) Tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
 • Disregard (v ) Aldırmamak, önemsememek
 • Disrepute (n ) Kötü şöhret, adı çıkmışlık, itibarsızlık
 • Disrupt (v ) Dağıtmak, parçalamak, ayırmak
 • Disruption (n ) Kesilme, bozulma, parçalanma
 • Dissipate (v ) Dağıtmak, yaymak; boşa harcamak
 • Dissolve (v ) Sona erdirmek, feshetmek
 • Dissuade (v ) Vazgeçirmek, caydırmak
 • Distant (adj ) Uzak, ırak, uzakta
 • Distaste (n ) Sevmeme, hoşlanmama, tiksinme
 • Distill (v ) Ayrıştırmak, damıtmak, saflaştırmak
 • Distinct (adj ) Ayrı, farklı, başka, belirgin
 • Distinctive (adj ) Ayırıcı, belirgin, özel
 • Distinguish (v ) Ayırt etmek, ayırmak
 • Distort (v ) Saptırmak, çarpıtmak
 • Distract (v ) Dikkatini dağıtmak
 • Distribute (v ) Dağıtmak, vermek
 • District (n ) Bölge, havali, ilçe, semt
 • Distrust (v ) Güvenmemek, inanmamak
 • Disturb (v ) Rahatsız etmek, huzursuz etmek
 • Dive (v ) Dalmak, atlamak, dalış yapmak
 • Diverse (adj ) Çeşitli farklı, değişik
 • Diversify (v ) Farklılaştırmak, çeşitlendirmek
 • Diversity (n ) Farklılık, başkalık, çeşitlilik
 • Divine (adj ) Tanrısal, ilahi, Tanrı’ya adanmış
 • Divorce (v ) Boşanmak, boşamak, ayrılmak
 • Do in (phr.v ) Yormak, yok etmek, mahvetmek
 • Do over (phr.v ) Sil baştan yapmak
 • Do up (phr.v ) Güzelleştirmek, tamir etmek
 • Do without (phr.v ) Vazgeçmek, olmadan yapmak
 • Domestic (adj ) Evcil, aile ile ilgili, evcimen
 • Dominate (v ) Egemen olmak, hakim olmak
 • Donate (v ) Bağışta bulunmak, bağışlamak
 • Donor (n ) Bağışta bulunan kimse, verici
 • Doom (n ) Kör talih, kader, alın yazısı
 • Dormancy (n ) Uyku hali, uyuşukluk
 • Dormitory (n ) Yatakhane, koğuş, yurt
 • Doubt (n ) Şüphe, kuşku, tereddüt
 • Doubtfully (adv ) Kuşkuyla, şüpheyle
 • Downfall (n ) Çökme, düşme, yıkılma
 • Dozen (n ) Düzine, çok sayı
 • Draft (n ) Müsvedde, taslak
 • Drag on (phr.v ) Bitmek bilmemek, uzadıkça uzamak
 • Drain (v ) Akıtmak, kurutmak
 • Drastic (adj ) Şiddetli, sert, zorlayıcı
 • Draught (n ) Cereyan, hava akımı
 • Draw out (phr.v ) Para çekmek
 • Draw up (phr.v ) Düzenlemek, yazmak
 • Draw up (phr.v ) Düzenlemek, yazmak
 • Dreadful (adj ) Berbat, iğrenç, kötü, korkunç
 • Dried (adj ) Kurumuş, kurutulmuş, kuru
 • Drift (v ) Sürüklenmek, sürüklemek
 • Drill (v ) Çalıştırmak, talim yapmak,
 • Droop (v ) Sarkmak, eğilmek, sarkıtmak
 • Drop by (phr.v ) Şöyle bir uğramak
 • Drop in (phr.v ) Habersiz ziyaret etmek
 • Drown (v ) Boğmak, suda boğulmak
 • Drug (n ) İlaç
 • Dub (v ) İsim vermek, ad tatmak
 • Dubious (adj ) Belirsiz, şüpheli, kararsız
 • Duct (n ) Tüp, boru, kanal
 • Due to (pre ) Dolayı, yüzünden
 • Dull (adj ) Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
 • Dump (v ) Dökmek, boşaltmak
 • Duplicate (v ) Kopyasını yapmak, eşini yapmak
 • Durability (n ) Devamlılık, dayanıklılık, sağlamlık
 • Durable (adj ) Uzun ömürlü, dayanıklı
 • Duration (n ) Süreç, süre, süreklilik, devam
 • Dusk (n ) Alaca karanlık, akşam karanlığı
 • Dust (n ) Toz, toz toprak
 • Duty (n ) Vazife, görev, nöbet
 • Dwarf (adj ) Cüce, bodur, bücür
 • Dwell (v ) İkamet etmek, oturmak
 • Dwindle (v ) Azalmak, küçülmek
 • Dwindle (v ) Azalmak, küçülmek
 • Dye (n ) Boya
 • Dynasty (n ) Hanedan, sülale