Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce E Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
E Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Eager (adj) Hevesli, gayretli, istekli
 • Earnest (adj) Ciddi, ağırbaşlı, gerçek
 • Earth (n) Yeryüzü, toprak, kara
 • Earthquake (n) Deprem
 • Ease (v) Kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
 • Eat out (phr.v) Dışarıda yemek yemek
 • Eccentric (adj) Acayip davranışlı, antika, alışılmadık
 • Eccentricity (n) Acayiplik, eksantriklik
 • Economic (adj) Ekonomik
 • Edge (n) Kenar, uç, ağız
 • Editor (n) Yayıncı, editör
 • Educate (v) Eğitmek, okutmak, yetiştirmek
 • Education (n) Eğitim
 • Effect (n) Etki, tesir, netice
 • Effective (adj) Etkili, etkileyici, tesirli
 • Efficient (adj) Etkili, verimli, becerikli
 • Effort (n) Çaba, gayret, girişim
 • Effusion (n) Akıtma, içini dökme, akma
 • Egg on (phr.v) Teşvik etmek, tahrik etmek
 • Eject (v) Çıkarmak, kovmak, atmak
 • Elaborate (adj) Ayrıntılı, detaylı
 • Elapse (v) Akıp gitmek, geçmek
 • Elect (v) Seçmek, atamak
 • Election (n) Seçim
 • Electrical (adj) Elektrik, elektro
 • Elegant (adj) Şık, zarif, hoş, kibar
 • Elevate (v) Yükseltmek, kaldırmak
 • Elevated (adj) Yüksek, yüce, keyifli
 • Elevator (n) Asansör, kaldırıcı
 • Eligible (adj) Nitelikli, uygun, geçerli
 • Eliminate (v) Çıkarmak, atmak, elemek
 • Elude (v) Sıyrılmak, kurtulmak
 • Embargo (v) Ambargo koymak, yasaklamak
 • Embark on (phr.v) Girişmek, kalkışmak
 • Embark (v) Girişmek, kalkışmak, atılmak
 • Embarrass (v) Utandırmak, sıkıntı vermek
 • Embarrassment (adj) Utanma, şaşkınlık, sıkıntı
 • Embed (v) Yerleştirmek, gömmek
 • Emblem (n) Amblem, simge, sembol
 • Embody (v) Cisimleştirmek, somutlaştırmak
 • Embrace (v) Kucaklamak, kucaklaşmak
 • Emerge (v) Ortaya çıkmak, doğmak
 • Emergency (n) Acil durum, acil vaka
 • Emigrate (v) Göçmek, göç etmek
 • Eminent (adj) Ünlü, yüksek rütbeli, yüce; seçkin
 • Eminently (adv) Fazlasıyla, pek
 • Emission (n) Emisyon, çıkarma
 • Emit (v) Çıkarmak, yaymak, yayınlamak
 • Emotion (n) Duygu, his, heyecan
 • Emphasize (v) Vurgulamak, üzerinde durmak
 • Empire (n) İmparatorluk
 • Empirical (adj) Deneysel, görgül
 • Employ (v) Çalıştırmak, iş vermek
 • Employment (n) Görev, iş, çalıştırma
 • Empower (v) Yetki vermek; izin vermek
 • Enable (v) Yetki vermek, izin vermek, olanak vermek
 • Encircle (v) Çevrelemek, kuşatmak
 • Enclose (v) Çevrelemek, kapatmak, kuşatmak
 • Encode (v) Şifrelemek, kodlamak
 • Encounter (v) Karşılaşmak, rastlaşmak
 • Encourage (v) Cesaretlendirmek, desteklemek
 • Encrypt (v) Şifrelemek, kodlamak
 • End up (phr.v) Bitmek, sonuçlanmak, kalmak
 • End (v) Sona ermek, bitmek
 • Endanger (v) Tehlikeye atmak
 • Endeavor (v) Uğraşmak, çabalamak, çaba harcamak
 • Endeavour (v) Çabalamak, uğraşmak, çaba harcamak
 • Endorse (v) Onaylamak, desteklemek
 • Endow (v) Bağışlamak, gelir bağlamak
 • Endurance (n) Dayanma, sabır, tahammül
 • Endure (v) Dayanmak, katlanmak
 • Enemy (n) Düşman
 • Enforce (v) Zorlamak, güçlendirmek
 • Enforcement (n) Zorlama, uygulama, yürürlüğe koyma
 • Engage (v) İşe almak, tutmak, meşgul etmek, bağlamak
 • Engender (v) Neden olmak, doğurmak
 • Engine (n) Motor, makine, lokomotif
 • Engulf (v) İçine çekmek, yutmak
 • Enhance (v) Artırmak, yükseltmek, büyütmek
 • Enlarge (v) Büyütmek, genişletmek
 • Enlighten (v) Aydınlatmak, öğretmek, bilgi vermek
 • Enmity (n) Düşmanlık, nefret, kin
 • Enormous (adj) Büyük, muazzam, kocaman
 • Enough (adj) Yeterli, kâfi, yeter
 • Enquiry (n) Soruşturma, sorgu, soru
 • Enrich (v) Zenginleştirmek, zengin etmek
 • Enshroud (v) Kefene sarmak; örtmek
 • Ensue (v) Sonucu olmak, doğmak
 • Ensure (v) Sağlama almak, garantiye almak
 • Entail (v) Şarta bağlamak, gerektirmek
 • Enterprise (n) Girişim, teşebbüs
 • Entertain (v) Eğlendirmek, oyalamak, ağırlamak
 • Entertainment (n) Eğlence, gösteri
 • Enthusiasm (n) Gayret, heyecan, şevk
 • Entice (v) Kandırmak, ayartmak, baştan çıkarmak
 • Entire (adj) Tam, bütün
 • Entitle (v) Hak etmek, yetki vermek, hak tanımak
 • Entity (n) Varlık, varoluş, öz
 • Entrance (n) Antre, giriş
 • Entrap (v) Tuzağa düşürmek, yakalamak
 • Entry (n) Giriş, kayıt
 • Environment (n) Çevre
 • Envisage (v) Gözünde canlandırmak, öngörmek
 • Envy (v) Gıpta etmek, imrenmek, kıskanmak
 • Epidemic (adj) Salgın, yaygın
 • Epoch (n) Devir, çağ, dönem
 • Equal (adj) Eşit, denk, eş
 • Equally (adv) Eşit olarak
 • Equidistant (adj) Eşit uzaklıkta, paralel
 • Equilibrium (n) Denklik, denge; tarafsızlık
 • Equip (v) Donatmak
 • Equipment (n) Donanım, teçhizat
 • Equivalent (adj) Eşit, denk, eşdeğer
 • Era (n) Devir, çağ, zaman
 • Eradicate (v) Kökünden halletmek, kökünü kurutmak
 • Erect (v) Dikmek, kurmak, inşa etmek
 • Erode (v) Kemirmek, aşındırmak, tüketmek
 • Error (n) Yanlış, hata, yanlışlık
 • Erupt (v) Püskürmek, fışkırmak, patlamak
 • Escalation (n) Yükselme, pahalanma
 • Especially (adv) Özellikle
 • Essay (n) Deneme
 • Essence (n) Öz, esas, esans
 • Essential (adj) Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
 • Essentially (adv) Aslen, aslında, esasen
 • Establish (v) Kurmak, yapmak, yerleştirmek
 • Estate (n) Mülk, emlâk, malikâne
 • Esteem (v) Değer vermek, saygı duymak
 • Estimate (v) Tahmin etmek, değer biçmek
 • Eternal (adj) Ölümsüz, ölmez, sonsuz
 • Ethic (adj) Ahlaki, ahlâka uygun
 • Evacuate (v) Boşaltmak, tahliye etmek
 • Evade (v) Kaçınmak, sakınmak
 • Evaluate (v) Değerlendirmek, değer biçmek
 • Evaporate (v) Buharlaşmak, buharlaştırmak
 • Even (adv) Bile, dahi, hatta
 • Evenly (adv) Eşit olarak, başa baş olarak
 • Event (n) Olay
 • Eventually (adv) Sonunda, en sonunda
 • Evergreen (adj) Yaprak dökmeyen ağaç
 • Evidence (n) Tanık, delil, kanıt
 • Evil (adj) Fena, zararlı, kötü
 • Evocative (adj) Hatırlatan, andıran, çağıran
 • Evoke (v) Çağrışım yapmak, anımsatmak, hatırlatmak
 • Evolution (n) Evrim, gelişim, açılma
 • Evolve (v) Geliştirmek, gelişmek, evrim geçirmek
 • Exact (adj) Tam, tamı tamına, dakik
 • Exaggerate (v) Abartmak, aşırıya kaçmak
 • Exalt (v) Yükseltmek, artırmak, yüceltmek
 • Examine (v) Denetlemek, İncelemek
 • Excavate (v) Kazmak, oymak, kazı yapmak
 • Excavation (n) Kazma, hafriyat, kazı
 • Exceed (v) Aşmak, geçmek
 • Excel (v) Üstün olmak, sivrilmek
 • Excellent (adj) Mükemmel
 • Except (pre) Dışında, haricinde
 • Exceptional (adj) İstisna, olağanüstü, fevkalade
 • Exceptionally (adv) Olağan üstü bir şekilde
 • Excess (n) Aşırılık, aşırıya kaçma, fazlalık
 • Excessive (adj) Aşırı, fazla
 • Exchange (v) Değiştirmek, değiş tokuş etmek
 • Excite (v) Heyecanlandırmak, heyecan uyandırmak
 • Excited (adj) Heyecanlı
 • Exclude (v) Dışında tutmak, dışlamak, içeri almamak
 • Exclusion (n) Hariç tutma, dışında bırakma
 • Exclusive (adj) Tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin
 • Exclusively (adv) Özellikle, sadece, yalnız
 • Excursion (n) Gezi, gezinti
 • Excuse (v) Affetmek, bağışlamak
 • Exemplify (v) Örnek oluşturmak, örneklemek
 • Exercise (v) Uygulamak, egzersiz yapmak
 • Exert (v) Kullanmak, harcamak, uygulamak
 • Exhaust (v) Tüketmek, bitirmek
 • Exhausted (adj) Tükenmiş, bitmiş, bitkin
 • Exhausting (adj) Yorucu, zahmetli
 • Exhibit (v) Göstermek, ortaya koymak
 • Exhibition (n) Gösteri, teşhir, sergi
 • Exist (v) Var olmak, olmak, bulunmak
 • Exorbitant (adj) Aşırı, çok fazla, fahiş
 • Exotic (adj) Egzotik, yabancı, acayip
 • Expand (v) Büyütmek, yayılmak, genişlemek
 • Expansion (n) Genişleme, gelişme, büyüme
 • Expect (v) Ummak, beklemek
 • Expectation (n) Umma, beklenti, umut
 • Expedition (n) Sefer, sevk, acele, çabukluk
 • Expenditure (n) Masraf, harcama
 • Expense (n) Harcama, masraf, gider
 • Experience (n) Tecrübe, deneyim, pratik
 • Expert (n) Uzman, bilirkişi
 • Expertise (n) Uzmanlık, ihtisas
 • Expire (v) Sona ermek, bitmek, geçerliliğini yitirmek
 • Explain (v) Açıklamak
 • Explicit (adj) Açık, belirgin, aşikâr
 • Explode (v) Patlatmak, havaya uçurmak
 • Exploit (v) Kullanmak, faydalanmak, sömürmek
 • Explore (v) Keşfetmek, araştırmak
 • Explosion (n) Patlama, infilak, ateş alma
 • Explosive (adj) Patlayıcı
 • Export (v) İhraç etmek, dışarıya satmak
 • Expose (v) Ortaya çıkarmak, maruz bırakmak
 • Exposure (n) Poz, kare
 • Express (v) İfade etmek, anlatmak, açıklamak
 • Exquisite (adj) Nazik, kibar, nefis
 • Extend (v) Genişletmek, yaymak, uzatmak
 • Extension (n) Dahili hat
 • Extensive (adj) Kapsamlı, detaylı, yaygın
 • Extensively (adv) Yaygın olarak, geniş olarak
 • Extent (n) Alan, boyut, kapsam
 • External (adj) Dış, harici, dışarıdan gelen
 • Extinct (adj) Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
 • Extinction (n) Soyunun tükenmesi
 • Extinguish (v) Söndürmek, bastırmak
 • Extract (v) Çıkarmak, çekmek
 • Extraordinary (adj) Olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
 • Extravagant (adj) Aşırı, ölçüsüz, savurgan, müsrif
 • Extreme (adj) Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
 • Extremely (adv) Aşırı, aşırı boyutta, son derece
 • Eyesight (n) Görme yeteneği, görüş uzaklığı