Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce D Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
D Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Dairy (n) Süthane, mandıra
 • Dam (n) Baraj, hazne, engel
 • Damage (v) Hasar yapmak, zarar vermek
 • Damp (adj) Nemli, rutubetli, ıslak
 • Dangerous (adj) Tehlikeli
 • Dare (v) Cüret etmek, cesaret etmek, kalkışmak
 • Dark (n) Karanlık
 • Date (n) Tarih
 • Daunt (v) Yıldırmak, cesaretini kırmak
 • Dawn (n) Şafak
 • Deadline (n) Son teslim tarihi, zaman sınırı
 • Deaf (adj) Sağır, ağır işiten, duyarsız
 • Deal with (phr.v) İle ilgilenmek, icabına bakmak
 • Deal (n) Anlaşma, davranış, pazarlık
 • Dean (n) Dekan
 • Death (n) Ölüm
 • Debatable (adj) Tartışılabilir, soruşturulabilir, kuşkulu
 • Debate (v) Çekişmek, tartışmak
 • Debit (n) Borç, zimmet
 • Debris (n) Enkaz, döküntü, yıkıntı
 • Debt (n) Borç, borçlu olma
 • Decade (n) On yıl
 • Decay (v) Çürütmek, çürümek, bozmak
 • Deceit (n) Yalan, hilekârlık, düzenbazlık
 • Deceive (v) Aldatmak, kandırmak
 • Decelerate (v) Yavaşlatmak, yavaşlamak
 • Decently (adv) Terbiyeli bir biçimde, hoşgörüyle
 • Deception (n) Kandırma, aldatma, dalavere
 • Deceptively (adv) Aldatarak
 • Decide (v) Karar vermek, kararlaştırmak
 • Decidedly (adv) Kesinlikle, şüphesiz, karalı bir şekilde
 • Deciduous (n) Dökülen, yaprak döken
 • Decipher (v) Deşifre etmek, çözmek
 • Decision (n) Karar, hüküm
 • Decisive (adj) Kesin, belirleyici, kararlı
 • Declare (v) Açıklamak, beyan etmek, ifade vermek
 • Decline (v) Azalmak, düşmek, geri çevirmek
 • Decorate (v) Süslemek, bezemek, dekore etmek
 • Decrease (v) Küçülmek, azaltmak, eksiltmek
 • Dedicate (v) Adamak, vermek, tahsis etmek
 • Dedicated (adj) Adamış, bağlı
 • Deduce (v) Anlamak, sonuç çıkarmak
 • Deed (n) İş, eylem, fiil
 • Defeat (v) Yenmek, aşmak, devirmek
 • Defect (n) Eksiklik, kusur, noksan, özür
 • Defence (n) Savunma, davalı
 • Defend (v) Savunmak, korumak, müdafaa etmek
 • Defendant (n) Davalı, sanık
 • Defer (v) Ertelemek, tecil etmek
 • Deficiency (n) Eksiklik
 • Deficit (n) Hesap açığı, açık, eksiklik
 • Define (v) Tanımlamak, belirtmek, tarif etmek
 • Definite (adj) Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
 • Definitely (adv) Kesinlikle
 • Deforestation (n) Ağaçları yok etme, ormansızlaştırma
 • Deformation (n) Biçimsizleştirme; bozulma, sakatlık
 • Deformity (n) Şekil bozukluğu, biçimsizlik
 • Defy (v) Meydan okumak, karşı gelmek
 • Degenerate (v) Yozlaşmak
 • Degree (n) Derece
 • Deity (n) Tanrı, ilah
 • Delay (v) Geciktirmek, ertelemek
 • Delegate (n) Delege, vekil, temsilci
 • Delete (v) Silmek, çıkarmak, kazımak
 • Deliberate (adj) Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
 • Deliberately (adv) Kasten, kasıtlı olarak
 • Delicate (adj) Nazik, narin, ince, düşünceli
 • Delicious (adj) Lezzetli
 • Delight (v) Memnun etmek, sevindirmek
 • Delightful (adj) Hoş, zevkli, tatlı
 • Deliver (v) Dağıtmak, teslim etmek
 • Delude (v) Aldatmak, kandırmak, ayartmak
 • Delusion (n) Hayal, kuruntu, vesvese, yanılgı
 • Demand (v) İstemek, talep etmek
 • Demise (v) Vasiyetle devretmek; bırakmak
 • Democracy (n) Demokrasi
 • Demolish (v) Yıkmak, tahrip etmek, imha etmek
 • Demonstrate (v) Göstermek, gösteri yapmak
 • Denote (v) Göstermek, belirtmek, ifade etmek
 • Denounce (v) İhbar etmek, kınamak
 • Dense (adj) Sıkışık, yoğun
 • Density (n) Yoğunluk, sıkışıklık; kalınlık
 • Deny (v) Reddetmek, inkâr etmek
 • Depend (v) E bağlı olmak,
 • Dependable (adj) Güvenilir, güvenilebilir
 • Dependent (adj) Bağlı, tabi, bağımlı
 • Depict (n) Resmetmek, betimlemek
 • Deplete (v) Tüketmek, bitirmek
 • Depletion (n) Azaltma, boşaltma, tüketme
 • Deplore (v) Acımak, üzülmek, teessüf etmek
 • Deposit (n) Depozito, teminat, emanet
 • Depress (v) Moralini bozmak, neşesini kaçırmak
 • Depressed (adj) Kederli, karamsar, bastırılmış
 • Depressing (adj) İç karartıcı, moral bozucu
 • Deprive (v) Mahrum etmek, yoksun bırakmak
 • Deputy (n) Temsilci, vekil, delege
 • Derelict (adj) Terkedilmiş, sahipsiz; harabe
 • Derive (v) Türetmek, kaynaklanmak
 • Desalination (n) Tuzdan arındırma
 • Descend (v) İnmek, alçalmak, saldırmak
 • Descendant (n) Torun, oğul
 • Describe (v) Tanımlamak, tarif etmek
 • Desert (n) Çöl, bozkır, ıssız yer
 • Deserve (v) Hak etmek, lâyık olmak
 • Design (v) Tasarlamak, dizayn etmek
 • Designate (v) Göstermek, işaret etmek
 • Desirable (adj) Çekici, beğenilen, hoş
 • Desire (v) İstemek, şiddetle arzu etmek
 • Desolate (adj) Boş, ıssız, terk edilmiş
 • Despair (n) Çaresizlik, umutsuzluk
 • Desperate (adj) Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
 • Despise (v) Hor görmek, küçümsemek
 • Despite (pre) Karşın, rağmen
 • Despot (n) Zorba, acımasız
 • Destination (n) İstikamet, varış yeri
 • Destiny (n) Kader, alın yazısı, kısmet
 • Destroy (v) Tahrip etmek, yıkmak
 • Detach (v) Çözmek, ayırmak, sökmek, yırtmak
 • Detail (n) Ayrıntı, detay, detaylar
 • Detain (v) Alıkoymak, mahrum etmek
 • Detect (v) Keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak
 • Detector (n) Detektör, bulucu
 • Detention (n) Alıkoyma; gözaltına alma, tutuklama
 • Deter (v) Yıldırmak, caydırmak
 • Deteriorate (v) Kötüleşmek, bozulmak, bozmak
 • Determine (v) Kararlaştırmak, belirlemek
 • Detonator (n) Ateşleyici parça, patlatıcı, fitil
 • Detrimental (adj) Zararlı
 • Devastate (v) Mahvetmek, tahrip etmek
 • Devastating (adj) Ezici, tahrip edici, yıkıcı
 • Develop (v) Gelişmek, ilerlemek
 • Deviate (v) Sapmak, ayrılmak, yoldan çıkmak
 • Device (n) Alet, hile, oyun; arma
 • Devise (v) Tasarlamak, planlamak
 • Devote (v) Adamak, ayırmak
 • Diagnose (v) Teşhis etmek, tanımlamak
 • Diagnosis (n) Teşhis, tanı, belirtme
 • Diagnostic (adj) Teşhisle ilgili
 • Dialect (n) Lehçe, ağız, diyalekt
 • Dialogue (n) Diyalog, karşılıklı konuşma
 • Dictate (v) Dikte etmek, söyleyerek yazdırmak
 • Die out (phr.v) Nesli tükenmek, tükenmek
 • Diet (n) Beslenme
 • Differ (v) Benzememek, farklı olmak
 • Dig (v) Anlamak, hoşlanmak, kazmak
 • Digest (v) Sindirmek, hazmetmek
 • Dilemma (n) Çıkmaz, ikilem
 • Dilute (v) Seyreltmek, sulandırmak
 • Dim (adj) Loş, bulanık, anlayışsız, sönük
 • Dimension (n) Boyut, ebat, ölçü
 • Diminish (v) Azaltmak, eksiltmek, azalmak
 • Dire (adj) Korkunç, dehşetli; müthiş
 • Direct (v) Yönetmek, yönlendirmek
 • Dirty (adj) Kirli
 • Disagree (v) Aynı fikirde olmamak, uyuşmamak
 • Disappear (v) Gözden kaybolmak, yok olmak
 • Disappoint (v) Hayal kırıklığına uğratmak, ümidini boşa çıkarmak
 • Disapprove (v) Beğenmemek, uygun görmemek
 • Disaster (n) Felaket
 • Discard (v) Ayırmak, bir köşeye atmak
 • Discharge (v) Boşaltmak, tahliye etmek, ifa etmek
 • Disclose (v) Açığa vurmak, açmak, ifşa etmek
 • Discomfort (n) Sıkıntı, rahatsızlık, huzursuzluk
 • Discount (n) İndirim, ıskonto, azaltma
 • Discourage (v) Yıldırmak, cesaretini kırmak
 • Discover (v) Keşfetmek, ortaya çıkarmak
 • Discovery (n) Keşif, buluş
 • Discredit (v) İtibarını sarsmak, gözden düşürmek
 • Discreet (adj) Tedbirli, ihtiyatlı, ağzı sıkı
 • Discrepancy (n) Çelişki, uyuşmazlık, farklılık
 • Discrimination (n) Ayrıcalık yapma, fark gözetme,
 • Discuss (v) Tartışmak, görüşmek
 • Disdain (v) Hafife almak, küçümsemek
 • Disease (n) Hastalık, rahatsızlık
 • Disfavor (n) Beğenilmeme, hoşlanılmama
 • Disgrace (v) Utandırmak, rezil etmek
 • Disgust (v) İğrendirmek, nefret ettirmek
 • Disgusting (adj) Mide bulandırıcı, iğrenç
 • Disintegrate (v) Parçalara ayırmak, parçalamak
 • Dislike (v) Hoşlanmamak, sevmemek
 • Dismal (adj) Kasvetli, loş ve sıkıntı verici, kederli
 • Dismantle (v) Sökmek, parçalamak
 • Dismiss (v) Bırakmak, işten atmak, işten çıkarmak
 • Disorder (n) Keşmekeş, kargaşa, karışıklık
 • Disparate (adj) Bambaşka, tamamen farklı
 • Dispatch (v) Göndermek, sevk etmek
 • Dispel (v) Gidermek, defetmek
 • Disperse (v) Dağıtmak, gidermek, yaymak
 • Displace (v) Yerinden çıkarmak, yerinden etmek
 • Display (v) Sergilemek, göstermek
 • Dispose of (phr.v) Elden çıkarmak, den kurtulmak
 • Dispose (v) Atmak, kurtulmak
 • Disprove (v) Aksini kanıtlamak, çürütmek
 • Dispute (v) Tartışmak, çekişmek, münakaşa etmek
 • Disregard (v) Aldırmamak, önemsememek
 • Disrepute (n) Kötü şöhret, adı çıkmışlık, itibarsızlık
 • Disrupt (v) Dağıtmak, parçalamak, ayırmak
 • Disruption (n) Kesilme, bozulma, parçalanma
 • Dissipate (v) Dağıtmak, yaymak; boşa harcamak
 • Dissolve (v) Sona erdirmek, feshetmek
 • Dissuade (v) Vazgeçirmek, caydırmak
 • Distance (n) Mesafe, uzaklık
 • Distant (adj) Uzak, ırak, uzakta
 • Distaste (n) Sevmeme, hoşlanmama, tiksinme
 • Distill (v) Ayrıştırmak, damıtmak, saflaştırmak
 • Distinct (adj) Ayrı, farklı, başka, belirgin
 • Distinctive (adj) Ayırıcı, belirgin, özel
 • Distinguish (v) Ayırt etmek, ayırmak
 • Distort (v) Saptırmak, çarpıtmak
 • Distract (v) Dikkatini dağıtmak
 • Distress (v) Üzmek, acı vermek, sıkmak
 • Distribute (v) Dağıtmak, vermek
 • Distribution (n) Dağıtım, dağılım, yayılma,
 • District (n) Bölge, havali, ilçe, semt
 • Distrust (v) Güvenmemek, inanmamak
 • Disturb (v) Rahatsız etmek, huzursuz etmek
 • Dive (v) Dalmak, atlamak, dalış yapmak
 • Diverge (v) Farklılaşmak, ayrılmak
 • Diverse (adj) Çeşitli farklı, değişik
 • Diversify (v) Farklılaştırmak, çeşitlendirmek
 • Diversity (n) Farklılık, başkalık, çeşitlilik
 • Divide (v) Bölmek, ayırmak
 • Divine (adj) Tanrısal, ilahi, Tanrı’ya adanmış
 • Division (n) Bölme, ayırma
 • Divorce (v) Boşanmak, boşamak, ayrılmak
 • Do away with (phr.v) Kaldırmak, ortadan kaldırmak
 • Do in (phr.v) Yormak, yok etmek, mahvetmek
 • Do over (phr.v) Sil baştan yapmak
 • Do up (phr.v) Güzelleştirmek, tamir etmek
 • Do with (phr.v) İstemek, ihtiyaç duymak
 • Do without (phr.v) Vazgeçmek, olmadan yapmak
 • Document (n) Doküman, belge
 • Domestic (adj) Evcil, aile ile ilgili, evcimen
 • Dominate (v) Egemen olmak, hakim olmak
 • Donate (v) Bağışta bulunmak, bağışlamak
 • Donor (n) Bağışta bulunan kimse, verici
 • Doom (n) Kör talih, kader, alın yazısı
 • Dormancy (n) Uyku hali, uyuşukluk
 • Dormitory (n) Yatakhane, koğuş, yurt
 • Doubt (n) Şüphe, kuşku, tereddüt
 • Doubtfully (adv) Kuşkuyla, şüpheyle
 • Downfall (n) Çökme, düşme, yıkılma
 • Dozen (n) Düzine, çok sayı
 • Draft (n) Müsvedde, taslak
 • Drag on (phr.v) Bitmek bilmemek, uzadıkça uzamak
 • Drag (v) Çekmek, sürüklemek, sürümek
 • Drain (v) Akıtmak, kurutmak
 • Dramatic (adj) Dramatik, tiyatroya ait
 • Drastic (adj) Şiddetli, sert, zorlayıcı
 • Draught (n) Cereyan, hava akımı
 • Draw out (phr.v) Para çekmek
 • Draw up (phr.v) Düzenlemek, yazmak
 • Draw (v) Çizmek
 • Drawback (n) Engel, sakınca; vergi iadesi
 • Dreadful (adj) Berbat, iğrenç, kötü, korkunç
 • Dried (adj) Kurumuş, kurutulmuş, kuru
 • Drift (v) Sürüklenmek, sürüklemek
 • Drill (v) Çalıştırmak, talim yapmak,
 • Droop (v) Sarkmak, eğilmek, sarkıtmak
 • Drop by (phr.v) Şöyle bir uğramak
 • Drop in (phr.v) Habersiz ziyaret etmek
 • Drop out of (phr.v) Okuldan ayrılmak
 • Drop out (phr.v) Ayrılmak, çıkmak
 • Drop (v) Düşmek, düşürmek, alçalmak
 • Droplet (n) Damlacık
 • Drought (n) Kıtlık, darlık, kuraklık
 • Drown (v) Boğmak, suda boğulmak
 • Drug (n) İlaç
 • Dry (adj) Kuru
 • Dub (v) İsim vermek, ad tatmak
 • Dubious (adj) Belirsiz, şüpheli, kararsız
 • Duct (n) Tüp, boru, kanal
 • Ductile (adj) Eğilebilir, biçimlendirilebilir
 • Due to (pre) Dolayı, yüzünden
 • Dull (adj) Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
 • Dump (v) Dökmek, boşaltmak
 • Dumping (n) Çöp yığını
 • Duplicate (v) Kopyasını yapmak, eşini yapmak
 • Durability (n) Devamlılık, dayanıklılık, sağlamlık
 • Durable (adj) Uzun ömürlü, dayanıklı
 • Duration (n) Süreç, süre, süreklilik, devam
 • Dusk (n) Alaca karanlık, akşam karanlığı
 • Dust (n) Toz, toz toprak
 • Duty (n) Vazife, görev, nöbet
 • Dwarf (adj) Cüce, bodur, bücür
 • Dwell (v) İkamet etmek, oturmak
 • Dwindle (v) Azalmak, küçülmek
 • Dye (n) Boya
 • Dynasty (n) Hanedan, sülale