Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce P Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
P Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Pact (n) Pakt, anlaşma, sözleşme
 • Painful (adj) Acıtan, ağrıtan, eziyetli
 • Painless (adj) Acısız
 • Pair (n) Eş, çift
 • Pale (adj) Sararmış, soluk, solgun
 • Pan out (phr.v) Sonuç vermek, başarmak
 • Paradise (n) Cennet, Aden
 • Paradox (n) Mantıkla çelişen ama doğru olan söz, paradox
 • Paralyse (v) Felç etmek, aksatmak
 • Paralyze (v) Felç etmek, durdurmak, aksatmak
 • Parcel (n) Paket, koli, parsel
 • Partial (adj) Kısmi, tam olmayan, taraflı
 • Partially (adv) Kısmen
 • Participant (n) Katılımcı, iştirakçi
 • Participate (v) Katılmak, ortak olmak, pay almak
 • Particle (n) Tanecik, molekül, parçacık
 • Particular (adj) Belli, belirli, özel, özgü
 • Particularly (adv) Özellikle, bilhassa, ayrıntılı olarak
 • Partition (n) Bölme, ayırma, taksim etme
 • Partly (adv) Kısmen
 • Pass away (phr.v) Vefat etmek, ölmek
 • Pass on (phr.v) İletmek, transfer etmek, aktarmak
 • Pass out (phr.v) Bayılmak
 • Pass over (phr.v) Görmezden gelmek
 • Passion (n) Hırs, ihtiras, tutku
 • Passionate (adj) Tutkulu, ihtiraslı, hırslı
 • Path (n) Yol, patika
 • Patient (adj) Sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
 • Pattern (n) Örnek, eşantiyon, şablon
 • Pay back (phr.v) Acısını çıkarmak, öcünü almak, geri ödemek
 • Pay for (phr.v) Bir şeyin parasını ödemek
 • Peace (n) Barış, sulh, huzur, rahat
 • Peak (n) Zirve, doruk, tepe
 • Pearl (n) İnci, sedef
 • Peasant (n) Köylü
 • Peculiar (adj) Has, özgün, özel, acayip
 • Pedestrian (n) Yaya
 • Peel (v) Kabuğunu soymak, soymak
 • Penalty (n) Ceza, para cezası, penaltı
 • Penetrate (v) İçine girmek, sokulmak
 • Pension (n) Emekli maaşı, emekli
 • Perceive (v) Algılamak, hissetmek, sezmek
 • Percentage (n) Yüzde, yüzdesi, oran
 • Perception (n) Algılama, idrak, algı
 • Perch (v) Tünemek, konmak, oturmak
 • Perfect (adj) Mükemmel, kusursuz
 • Perform (v) Yapmak, yerine getirmek, uygulamak
 • Performance (n) Gösteri, oyun, performans
 • Periodical (n) Dergi, mecmua
 • Perish (v) Ölmek, can vermek, çürümek
 • Permanent (adj) Sürekli, kalıcı, daimi
 • Permanently (adv) Daimi olarak, temelli olarak
 • Permit (v) İzin vermek, olanak vermek
 • Pernicious (adj) Zararlı, muzır, ölümcül
 • Perpetrate (v) Suç işlemek
 • Perpetual (adj) Sürekli, aralıksız, daimi
 • Perplex (v) Kafa karıştırmak, şaşırtmak
 • Persecute (v) Eziyet etmek, acı çektirmek
 • Persist (v) Devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek
 • Persistent (adj) Devamlı, sürekli, kalıcı
 • Personally (adv) Şahsen, kişisel olarak
 • Persuade (v) İkna etmek, razı etmek, kandırmak
 • Pert (adj) Şımarık, arsız
 • Pertain (v) Ait olmak, dair olmak, ilgili olmak
 • Pervade (v) Yayılmak, yaygınlaşmak
 • Pervasive (adj) Nüfuz eden, yaygın
 • Pessimistic (n) Kötümser, karamsar, pesimisttik
 • Pesticide (n) Böcek zehri, zararlı bitki zehri
 • Phase (n) Safha, evre, faz, aşama
 • Phenomenon (n) Olgu, fenomen, algılanabilen şey
 • Phrase (n) Deyiş, ifade, tabir
 • Pick on (phr.v) Sataşmak, uğraşmak
 • Pick out (phr.v) Seçmek
 • Pick up (phr.v) Yerden kaldırmak, almak, kaldırmak
 • Pick (v) Toplamak, koparmak, yolmak
 • Pile (v) Yığmak, istif etmek
 • Pilgrimage (n) Hac, hacılık, hac yolculuğu
 • Pin down (phr.v) Mecbur etmek, zorunlu kılmak
 • Pioneer (v) Çığır açmak, öncü olmak
 • Pistol (n) Tabanca
 • Pity (n) Merhamet, acıma, acınacak şey, üzücü
 • Plague (n) Veba, belâ, felâket, dert
 • Plaintiff (n) Davacı, şikâyetçi
 • Plant (n) Bitki
 • Plausible (adj) Akla yakın, makul, mantıklı
 • Play back (phr.v) Banttan çalmak, kayıttan dinlemek
 • Play down (phr.v) Önemsememek
 • Play out (phr.v) Tükenmek, bitirmek
 • Play up (phr.v) Vurgulamak, üzerinde durmak
 • Playwright (n) Oyun yazarı
 • Pleasant (adj) Hoş, güzel
 • Plentiful (adj) Bol, çok, bereketli
 • Plenty (adj) Çokluk, bolluk, bereket
 • Pliable (adj) Bükülebilir, katlanır, esnek
 • Plot (n) Komplo, entrika, fesat
 • Pluck (v) Çekmek, sürüklemek
 • Plug (n) Priz, tıpa, tıkaç, fiş
 • Plunder (v) Yağmalamak, talan etmek
 • Plunge (v) Daldırmak, batırmak, saplamak
 • Poignant (adj) Acı, dokunaklı, keskin
 • Point out (phr.v) Belirtmek, işaret etmek, göstermek
 • Point (v) Göstermek, işaret etmek
 • Pointless (adj) Anlamsız, manasız, saçma
 • Poison (n) Zehir
 • Poisonous (adj) Zehirli, fesat, kötü niyetli
 • Polar (adj) Kutup, kutupsal
 • Pole (n) Kutup
 • Policy (n) Politika, siyaset
 • Polish (n) Polonyalı, polonyaca
 • Polite (adj) Kibar, nazik, terbiyeli, ince
 • Politician (n) Politikacı
 • Poll (v) Oy vermek, kamuoyu yoklaması yapmak
 • Pollutant (n) Çevre kirliliğine yol açan madde
 • Pollute (v) Kirletmek, bozmak
 • Pollution (n) Kirlenme, kirletme
 • Pond (n) Gölet, gölcük, havuz
 • Pool (n) Havuz, gölcük, gölet
 • Populate (v) İnsan yerleştirmek(doldurmak)
 • Population (n) Nüfus
 • Populous (n) Yoğun nüfuslu, kalabalık
 • Pore (n) Gözenek
 • Port (n) Liman
 • Portable (adj) Portatif, seyyar, taşınabilir
 • Portion (n) Porsiyon, pay, hisse, parça
 • Portrait (n) Portre, vesikalık fotoğraf
 • Portray (v) Portresini yapmak, tasvir etmek
 • Pose (v) Poz vermek, tavır takınmak
 • Posit (v) Yerleştirmek, yerine koymak, öne sürmek
 • Possess (v) Sahip olmak, elinde bulundurmak
 • Possibility (n) Olasılık, ihtimal, olanak
 • Possible (adj) Olası, mümkün
 • Posterity (n) Gelecek kuşaklar, soy, nesil
 • Postpone (v) Ertelemek, tecil etmek
 • Postulate (v) Varsaymak, farz etmek
 • Postwar (adv) Savaş sonrası, savaştan sonraki
 • Potential (adj) Potansiyel, olası
 • Potentially (adv) Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
 • Pouch (n) Kese, torba, torbacık
 • Pour (v) Dökmek, akıtmak, boşaltmak
 • Poverty (n) Yoksulluk, fakirlik
 • Practically (adv) Hemen hemen, neredeyse
 • Practice (n) Pratik, idman
 • Practitioner (n) Pratisyen, doktor
 • Prairie (n) Çayır, kır
 • Praise (v) Övmek, methetmek, şükretmek
 • Precarious (adj) Güvenilmez, belirsiz, tutarsız
 • Precaution (n) Önlem, tedbir
 • Precede (v) Önce gelmek, önce olmak
 • Precious (adj) Kıymetli, değerli
 • Precipitous (adj) Dik, sarp, aceleci, çabuk
 • Precise (adj) Tam, kesin, belirli, belli
 • Preconceive (v) Peşin hüküm vermek, önyargılı olmak
 • Predict (v) Önceden haber vermek, tahmin etmek
 • Predominant (adj) Üstün, baskın, ağır basan, hakim
 • Preface (n) Önsöz
 • Prefer (v) Tercih etmek, yeğlemek
 • Preferable (adj) Daha iyi, tercih edilir
 • Preference (n) Tercih, yeğ tutma
 • Pregnant (adj) Gebe, hamile, yaratıcı
 • Prehensile (adj) Kavrayabilen, tutma yeteneği olan
 • Prehistoric (adj) Tarih öncesi, tarih öncesine ait
 • Prejudice (n) Önyargı, peşin hüküm
 • Preliminary (adj) Ön, ilk, başlangıç
 • Premium (n) Prim, ödül, ikramiye, kâr payı
 • Prepare (v) Hazırlamak, hazırlık yapmak
 • Preposterous (adj) Akıl almaz, mantıksız, akılsız
 • Prescribe (v) İlaç yazmak (doktor), reçete yazmak
 • Prescription (n) Reçete, ilaç yazma, emir
 • Presence (n) Varlık, varoluş, tavır
 • Present (n) Hediye
 • Preserve (v) Korumak, muhafaza etmek
 • Preside (v) Başkanlık etmek, yönetmek
 • President (n) Başkan, cumhurbaşkanı
 • Press (v) Baskı yapmak, sıkıştırmak, bastırmak
 • Pressure (n) Baskı, zorlama, sıkıntı
 • Prestige (n) Prestij, saygınlık, itibar
 • Prestigious (adj) Prestijli, saygın, tanınmış
 • Presumably (adv) Herhalde, galiba, muhtemelen
 • Presume (v) Varsaymak, farz etmek, tahmin etmek
 • Pretend (v) Yalandan yapmak, numara yapmak
 • Pretty (adj) Hoş, güzel
 • Prevail (v) Galip gelmek, yenmek, hüküm sürmek
 • Prevent (v) Önlemek, engel olmak
 • Previous (adj) Önceki, eski, evvelki
 • Prey (n) Hayvanın avı
 • Price (n) Fiyat
 • Pride (n) Gurur, kibirlilik
 • Primarily (adv) İlk olarak, öncelikle, başlıca
 • Primary (adj) İlk, biri, başlıca, ana, temel
 • Prime (adj) En önemli, başlıca, asal
 • Primeval (adj) İlkel, ilk çağa ait
 • Primitive (adj) İlk, ilkel, ilk çağa ait
 • Prince (n) Prens, şehzade, hükümdar
 • Principal (adj) Baş, ana, asıl, esas
 • Principle (n) Prensip, ana, esas
 • Print (v) Basmak, yayınlamak
 • Prior (adj) Önceki, eski, önce
 • Priority (n) Kıdem, öncelik
 • Prison (n) Hapishane, cezaevi, kodes
 • Privacy (n) Mahremiyet, kişiye özellik
 • Private (adj) Özel, kişisel, şahsi
 • Privately (adv) Özel olarak
 • Privilege (n) Ayrıcalık, imtiyaz, dokunulmazlık
 • Prize (n) Ödül, mükâfat, ikramiye
 • Probability (n) Olasılık, ihtimal
 • Probable (adj) Olası, mümkün, muhtemel
 • Probably (adv) Muhtemelen, olasılıkla, galiba
 • Probe (v) Deşmek, soruşturmak, araştırmak
 • Procedure (n) Prosedür, işlem, usul, muamele
 • Proceed (v) İlerlemek, devam etmek
 • Process (n) Yöntem, işlem, süreç
 • Proclaim (v) İlan etmek, duyurmak, bildirmek
 • Prodigious (adj) Müthiş, şaşılacak, olağanüstü
 • Produce (v) Üretmek
 • Product (n) Ürün, mahsul, sonuç
 • Production (n) Üretme, üretim, yapım
 • Productive (adj) Üretken, yaratıcı, verimli
 • Profession (n) İş, uzmanlık alanı, meslek
 • Profit (n) Kâr, kazanç, getiri
 • Profound (adj) Derin, çok derin, bilge
 • Progress (v) İlerlemek, ileri gitmek
 • Prohibit (v) Yasaklamak, menetmek, yasak etmek
 • Prohibition (n) Yasaklama, yasak
 • Project (n) Proje, tasarı, plan
 • Proliferation (n) Çoğalma, üreme, tomurcuktan üreme
 • Prolific (adj) Doğurgan, çabuk üreyen
 • Prolong (v) Uzatmak, sürdürmek
 • Prominent (adj) Belirgin, belli, göze çarpan
 • Promise (v) Söz vermek, vaat etmek
 • Promote (v) Yükseltmek, terfi ettirmek
 • Promotion (n) Reklâm, tanıtım, terfi, artırma
 • Prompt (v) Harekete geçirmek, teşvik etmek
 • Prone (adj) Eğimli, meyilli, yatkın
 • Proof (n) Kanıt, delil, ispat
 • Propel (v) İleriye itmek, itmek, sevk etmek
 • Proper (adj) Tam, doğru dürüst, uygun
 • Properly (adv) Düzgün bir şekilde
 • Property (n) Eşya, emlâk, mal, mülk
 • Proportion (n) Oran, nispet, pay, kesim
 • Proposal (n) Öneri, teklif, evlenme teklifi
 • Propose (v) Önermek, teklif etmek
 • Proprietor (n) Sahip, mal sahibi, mülk sahibi
 • Prosecute (v) Dava açmak, yürütmek, takip etmek
 • Prosecutor (n) Savcı
 • Prospect (n) Beklenti, olasılık, umut
 • Prosper (v) Başarılı olmak, başarmak
 • Prosperity (n) Zenginlik, refah, bolluk
 • Prosperous (adj) Başarılı, zengin, refah
 • Protagonist (n) Kahraman (hikâye), elebaşı
 • Protect (v) Korumak, gözetmek
 • Protection (n) Koruma, muhafaza, himaye
 • Protest (v) İtiraz etmek, protesto etmek
 • Protract (v) Uzatmak, süresini uzatmak
 • Proud (adj) Gurur verici, gururlu
 • Prove (v) Kanıtlamak, ispat etmek
 • Provide (v) Sağlamak, karşılamak, temin etmek
 • Province (n) İl, vilâyet, uzmanlık alanı
 • Provocative (adj) Kışkırtan, tahrik eden
 • Provoke (v) Kışkırtmak, tahrik etmek, kızıştırmak
 • Prowl (v) Sinsice dolaşmak, fırsat kollamak
 • Proximity (n) Yakınlık, yakın olma
 • Psyche (n) Ruh, akıl
 • Psychology (n) Psikoloji, ruhbilim
 • Public (n) Kamu, kamusal, halk
 • Publication (n) Yayınlama, yayın, neşriyat
 • Publicity (n) Tanıtım, tanıtma, reklâm
 • Publicly (adv) Alenen, herkesin içinde
 • Publish (v) Yayınlamak, basmak
 • Pull down (phr.v) Sağlığını bozmak, yok etmek
 • Pull off (phr.v) Başarmak, elde etmek
 • Pull out of (phr.v) Bırakmak, terk etmek
 • Pull out (phr.v) Çekip çıkarmak, dışarı çekmek
 • Pull over (phr.v) Arabayı kenara çekmek
 • Pull through (phr.v) Şifa bulmak, iyileşmek
 • Pull up (phr.v) Durmak, sağa çekmek
 • Pull (v) Çekmek, asılmak
 • Pulley (n) Makara, palanga, kasnak
 • Pulse (n) Nabız, nabız atışı
 • Punch (v) Yumruklamak, zımbalamak
 • Punctual (adj) Dakik
 • Puncture (v) Patlatmak, delmek
 • Punish (v) Cezalandırmak, ceza vermek
 • Punishment (n) Ceza, cezalandırma, sert davranma
 • Pupil (n) Öğrenci
 • Purchase (v) Satın almak, elde etmek, kazanmak
 • Pure (adj) Saf, arı, katıksız
 • Purify (v) Arıtmak, temizlemek, saf hale getirmek
 • Purity (n) Saflık, temizlik, namus
 • Purpose (n) Amaç, maksat, niyet
 • Pursue (v) İzlemek, peşinde koşmak
 • Pursuit (n) Kovalama, takip, araştırma
 • Push on (phr.v) İlerlemek
 • Push (v) İtmek
 • Put across (phr.v) Taşımak, iletmek, götürmek
 • Put away (phr.v) Kenara koymak, biriktirmek, kaldırmak
 • Put back (phr.v) Engel olmak, geciktirmek
 • Put down (phr.v) Rezil etmek, fırçalamak
 • Put forward (phr.v) Öne sürmek, iddia etmek
 • Put in for (phr.v) Ricada bulunmak
 • Put in (phr.v) Katmak, ilave etmek, eklemek
 • Put off (phr.v) Ertelemek
 • Put on (phr.v) Giymek, takmak
 • Put out of (phr.v) Dışında bırakmak, hariç bırakmak
 • Put out (phr.v) Söndürmek
 • Put over (phr.v) Ertelemek, tecil etmek
 • Put pressure on (phr.v) Baskı yapmak, sıkıştırmak
 • Put through (phr.v) Telefonu bağlamak, bağlamak
 • Put up with (phr.v) Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
 • Put up (phr.v) Misafir etmek, ağırlamak
 • Puzzle (v) Şaşırtmak, kafasını karıştırmak