Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce I Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
I Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Identical (adj ) Aynı, eş, özdeş, tıpkı
 • Identification (n ) Tanıma, teşhis, kimlik
 • Identify (v ) Tanımak, kimliğini saptamak
 • Identity (n ) Kimlik
 • Ignite (v ) Tutuşturmak, yakmak, ateşlemek
 • Ignore (v ) Önemsememek, görmezlikten gelmek
 • Illicit (adj ) İllegal, haram, yasadışı
 • Illness (n ) Hastalık
 • Illuminate (v ) Aydınlatmak, ışıtmak
 • Illusion (n ) Yanılsama, aldatıcı görünüş
 • Illustrate (v ) Resimlemek, örneklemek
 • Immediacy (n ) Dolaysızlık, yakınlık, doğrudanlık
 • Immediately (adv ) Derhal, hemen
 • Immense (adj ) Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
 • Immigrant (n ) Göçmen
 • Immune (adj ) Bağışık, etkilenmeyen, duyarsız
 • Immunity (n ) Bağışıklık, muafiyet, ayrıcalık
 • Immunization (n ) Bağışıklık kazandırma, aşılama
 • Impact (n ) Darbe, etki, şok
 • Impair (v ) Zarar vermek, zayıflatmak
 • Impartial (adj ) Tarafsız, yansız, adil
 • Impassable (adj ) Geçilmez, aşılamaz
 • Impel (v ) Harekete geçirmek, yöneltmek, zorlamak
 • Imperfection (n ) Eksiklik, kusur, hata
 • Imperial (adj ) İmparatora ait, imparatorluk
 • Impetus (n ) Hız, şiddet, dürtü, güdü
 • Implant (v ) Nakletmek, aklına sokmak
 • Implement (v ) Uygulamak, yerine getirmek
 • Implication (n ) İma etme, bulaştırma, içerme
 • Implode (v ) Patlamak, içeriye patlatmak
 • Imply (v ) İma etmek, ifade etmek
 • Import (v ) İma etmek, ifade etmek
 • Impose (v ) Yüklemek, zorlamak, etkilenmek
 • Impossible (adj ) Olanaksız, imkânsız
 • Impoverish (v ) Fakirleştirmek, yoksullaştırmak
 • Impregnate (v ) Hamile bırakmak, döllemek
 • Impress (v ) Etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak
 • Improbable (adj ) Olanak dışı, olası olmayan
 • Improve (v ) Geliştirmek, iyileştirmek, ilerletmek
 • Improvise (v ) Doğaçlama yapmak, uydurmak
 • Impulsive (adj ) İtici, dürtücü, düşüncesiz
 • Inadequate (adj ) Yetersiz, eksik
 • Inasmuch as (conj ) Mademki, dolayı, göre, çünkü
 • Inborn (adj ) Doğuştan, doğal
 • Incentive (n ) Dürtü, güdü, isteklendirme, teşvik
 • Incidence (n ) Dürtü, güdü, isteklendirme, teşvik
 • Incident (n ) Olay, hadise
 • Incidentally (adv ) Bu arada, aklıma gelmişken, tesadüfen
 • Incline (v ) Eğilimi olmak, eğilmek, meylettirmek
 • Include (v ) Dâhil etmek, kapsamak
 • Including (pre ) Kapsayan, dahil
 • Incoherent (adj ) Tutarsız, anlamsız, bağdaşmaz
 • Inconsistency (n ) Uyuşmama, bağdaşmama, kararsızlık
 • Inconvenient (adj ) Rahatsız edici, külfetli, zahmetli, uygunsuz
 • Increase (v ) Artmak, çoğalmak, çoğaltmak
 • Incur (v ) Maruz kalmak, uğramak, yakalanmak
 • Incurable (adj ) Tedavi edilemez, çaresiz
 • Indeed (adv ) Gerçekten, cidden, doğrusu
 • Indefinite (adj ) Belirsiz, kesin olmayan, süresiz
 • Independent (adj ) Bağımsız, özgür, hür
 • Indicate (v ) Göstermek, belirtmek, işaret etmek
 • Indict (v ) Suçlamak, dava açmak
 • Indifferent (adj ) Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
 • Indigenous (adj ) Yerli, özgü, yöreye özgü, doğal
 • Indispensable (adj ) Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
 • Indisputable (adj ) Tartışmasız, şüphe edilmez
 • Individual (n ) Kişi, birey
 • Indoor (adj ) İçeri, kapalı, dahili, ev içi
 • Induce (v ) İkna etmek, kandırmak, teşvik etmek
 • Indulge (v ) Hoş görmek, şımartmak, yüz vermek
 • Inefficient (adj ) Etkisiz, tesirsiz, yetersiz
 • Inequality (n ) Eşitsizlik, farklılık, değişkenlik
 • Inert (adj ) Hareketsiz, durağan, dingin
 • Inescapably (adv ) Kaçınılmaz bir şekilde
 • Inevitable (adj ) Kaçınılmaz, çaresiz
 • Infancy (n ) Bebeklik, çocukluk
 • Infant (n ) Bebek, çocuk
 • Infect (v ) Bulaştırmak, enfekte etmek
 • Infectious (adj ) Bulaşıcı
 • Infer (v ) Bir sonuca varmak
 • Inferior (adj ) Aşağı derecede, aşağı, alt, ast
 • Infinite (adj ) Sınırsız, sonsuz, sayısız
 • Infinity (n ) Sonsuzluk, sınırsızlık, sonsuz
 • Inflation (n ) Enflasyon, şişkinlik, şişirme
 • Inflict (v ) Zorlamak, çarptırmak, yüklemek
 • Influence (v ) Etkilemek, tesir etmek
 • Infrastructure (n ) Altyapı
 • Ingenious (adj ) Marifetli, hünerli, becerikli
 • Inhabitant (n ) Oturan, sakin, yerli
 • Inhuman (adj ) İnsanlık dışı, merhametsiz, zalim
 • Initiate (v ) Başlatmak, ön ayak olmak
 • Injustice (adj ) Haksızlık, adaletsizlik, insafsızlık
 • Innate (adj ) Doğuştan
 • Inner (adj ) İç, dahili, içteki, ruhsal
 • Innocent (adj ) Masum
 • Innovation (n ) Yenilik, değişiklik, icat, buluş
 • Inquiry (n ) Sorgu, soruşturma, anket
 • Inscribe (v ) Yazmak, kaydetmek, kazımak
 • Insect (n ) Böcek
 • Inseparable (adj ) Ayrılamaz, yakın, çok samimi
 • Insignificant (adj ) Önemsiz, değersiz, anlamsız
 • Inspire (v ) İlham vermek, esinlenmek
 • Install (v ) Kurmak, yerleştirmek
 • Instance (n ) Örnek, misal, durum
 • Instant (adj ) Çabuk hazırlanan, anlık, hemen olan
 • Instantly (adv ) Hemen, derhal, hemencecik
 • Institute (v ) Kurmak, açmak, başlatmak,
 • Instruct (v ) Öğretmek, bilgilendirmek
 • Insulin (n ) Ensülin
 • Insure (v ) Sigorta etmek, sigorta ettirmek
 • Intact (adj ) Dokunulmamış, el değmemiş, bozulmamış
 • Integrity (n ) Tamlık, bütünlük, sağlamlık
 • Intellect (n ) Akıl, zihin gücü, idrak kabiliyeti
 • Intend (v ) Niyet etmek, kastetmek
 • Intense (adj ) Şiddetli, aşırı, son derece
 • Intensely (adv ) Aşırı derecede, son derece
 • Intensify (v ) Şiddetlendirmek, yoğunlaştırmak
 • Intensity (n ) Şiddet, gerilim, güç, yoğunluk
 • Intention (n ) Niyet, maksat, plan
 • Interact (v ) Birbirini etkilemek, karşılıklı etkileşim kurmak
 • Interaction (n ) Etkileşim, birbirini etkileme
 • Interfere (v ) Araya girmek, burnunu sokmak
 • Interior (adj ) İç, dahili, içteki, içten
 • Intermediate (adj ) Orta, ara
 • International (adj ) Uluslararası
 • Interpret (v ) Yorumlamak, çevirmek
 • Interrupt (v ) Sözünü kesmek, kesmek, ara vermek
 • Interval (n ) Ara, aralık, süre, mesafe
 • Intervene (v ) Arada olmak, araya girmek
 • Interview (v ) Görüşmek, röportaj yapmak
 • Intimacy (n ) Samimiyet, yakınlık, sıkı dostluk
 • Intimate (adj ) Samimi, yakın, içli dışlı
 • Intractable (adj ) İnatçı, dik kafalı, zorlu
 • Intricate (adj ) Karışık, karmakarışık, dallı budaklı
 • Intrigue (n ) Entrika, dolap, fesat
 • Intrinsic (adj ) Esas, asıl, gerçek
 • Introduce (v ) Tanıştırmak, tanıtmak
 • Intuition (n ) Sezgi, sezi, önsezi
 • Inundate (v ) Su basmak, sel basmak ,boğmak
 • Invalid (adj ) Geçersiz, hükümsüz, boş,
 • Invariably (adv ) Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
 • Invasion (adj ) İstila, saldırı, akın
 • Invertebrate (n ) Omurgasız, zayıf, iradesiz
 • Invest (v ) Yatırmak, yatırım yapmak
 • Invoke (v ) Yalvarmak, yardım istemek, dua etmek
 • Involve (v ) İçermek, kapsamak
 • Iron out (phr.v ) Uzlaşmak, sorunu halletmek
 • Ironically (adv ) Alaylı biçimde
 • Irreducible (adj ) İndirgenemez, azaltılamaz
 • Irrelevant (adj ) Yersiz, konu dışı, alâkasız
 • Irresponsible (adj ) Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
 • Irreversible (adj ) Ters çevrilemez, dönülemez
 • Isolate (v ) İzole etmek, dışlamak
 • Isolation (n ) Ayırma, izolasyon, ayrı durma
 • Itch (v ) Kaşınmak, kaşındırmak