Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce I Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
I Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Identical (adj) Aynı, eş, özdeş, tıpkı
 • Identification (n) Tanıma, teşhis, kimlik
 • Identify (v) Tanımak, kimliğini saptamak
 • Identity (n) Kimlik
 • Ignite (v) Tutuşturmak, yakmak, ateşlemek
 • Ignore (v) Önemsememek, görmezlikten gelmek
 • Illegal (adj) Gayri meşru, usulsüz, yasak
 • Illicit (adj) İllegal, haram, yasadışı
 • Illness (n) Hastalık
 • Illuminate (v) Aydınlatmak, ışıtmak
 • Illusion (n) Yanılsama, aldatıcı görünüş
 • Illustrate (v) Resimlemek, örneklemek
 • Imagine (v) Hayal etmek, düşlemek, düşünmek
 • Imitate (v) Taklit etmek, benzetmek
 • Immediacy (n) Dolaysızlık, yakınlık, doğrudanlık
 • Immediately (adv) Derhal, hemen
 • Immense (adj) Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
 • Immigrant (n) Göçmen
 • Immune (adj) Bağışık, etkilenmeyen, duyarsız
 • Immunity (n) Bağışıklık, muafiyet, ayrıcalık
 • Immunization (n) Bağışıklık kazandırma, aşılama
 • Impact (n) Darbe, etki, şok
 • Impair (v) Zarar vermek, zayıflatmak
 • Impartial (adj) Tarafsız, yansız, adil
 • Impassable (adj) Geçilmez, aşılamaz
 • Impel (v) Harekete geçirmek, yöneltmek, zorlamak
 • Imperfection (n) Eksiklik, kusur, hata
 • Imperial (adj) İmparatora ait, imparatorluk
 • Impetus (n) Hız, şiddet, dürtü, güdü
 • Implant (v) Nakletmek, aklına sokmak
 • Implement (v) Uygulamak, yerine getirmek
 • Implication (n) İma etme, bulaştırma, içerme
 • Implode (v) Patlamak, içeriye patlatmak
 • Imply (v) İma etmek, ifade etmek
 • Impose (v) Yüklemek, zorlamak, etkilenmek
 • Impossible (adj) Olanaksız, imkânsız
 • Impoverish (v) Fakirleştirmek, yoksullaştırmak
 • Impregnate (v) Hamile bırakmak, döllemek
 • Impress (v) Etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak
 • Improbable (adj) Olanak dışı, olası olmayan
 • Improve (v) Geliştirmek, iyileştirmek, ilerletmek
 • Improvement (n) İlerleme, gelişme
 • Improvise (v) Doğaçlama yapmak, uydurmak
 • Impulsive (adj) İtici, dürtücü, düşüncesiz
 • Inadequate (adj) Yetersiz, eksik
 • Inasmuch as (conj) Mademki, dolayı, göre, çünkü
 • Inborn (adj) Doğuştan, doğal
 • Incentive (n) Dürtü, güdü, isteklendirme, teşvik
 • Incident (n) Olay, hadise
 • Incidentally (adv) Bu arada, aklıma gelmişken, tesadüfen
 • Incline (v) Eğilimi olmak, eğilmek, meylettirmek
 • Include (v) Dâhil etmek, kapsamak
 • Including (pre) Kapsayan, dahil
 • Incoherent (adj) Tutarsız, anlamsız, bağdaşmaz
 • Income (n) Gelir, kazanç, bütçe
 • Inconsistency (n) Uyuşmama, bağdaşmama, kararsızlık
 • Inconvenient (adj) Rahatsız edici, külfetli, zahmetli, uygunsuz
 • Incorrect (adj) Yanlış, hatalı
 • Increase (v) Artmak, çoğalmak, çoğaltmak
 • Incredible (adj) İnanılmaz
 • Incur (v) Maruz kalmak, uğramak, yakalanmak
 • Incurable (adj) Tedavi edilemez, çaresiz
 • Indeed (adv) Gerçekten, cidden, doğrusu
 • Indefinite (adj) Belirsiz, kesin olmayan, süresiz
 • Independent (adj) Bağımsız, özgür, hür
 • Indicate (v) Göstermek, belirtmek, işaret etmek
 • Indict (v) Suçlamak, dava açmak
 • Indifferent (adj) Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
 • Indigenous (adj) Yerli, özgü, yöreye özgü, doğal
 • Indispensable (adj) Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
 • Indisputable (adj) Tartışmasız, şüphe edilmez
 • Individual (n) Kişi, birey
 • Indoor (adj) İçeri, kapalı, dahili, ev içi
 • Induce (v) İkna etmek, kandırmak, teşvik etmek
 • Indulge (v) Hoş görmek, şımartmak, yüz vermek
 • Industrial (adj) Endüstriyel, sanayi
 • Inefficient (adj) Etkisiz, tesirsiz, yetersiz
 • Inequality (n) Eşitsizlik, farklılık, değişkenlik
 • Inert (adj) Hareketsiz, durağan, dingin
 • Inescapably (adv) Kaçınılmaz bir şekilde
 • Inevitable (adj) Kaçınılmaz, çaresiz
 • Inevitably (adv) Kaçınılmaz biçimde
 • Infancy (n) Bebeklik, çocukluk
 • Infant (n) Bebek, çocuk
 • Infect (v) Bulaştırmak, enfekte etmek
 • Infectious (adj) Bulaşıcı
 • Infer (v) Bir sonuca varmak
 • Inferior (adj) Aşağı derecede, aşağı, alt, ast
 • Infinite (adj) Sınırsız, sonsuz, sayısız
 • Infinity (n) Sonsuzluk, sınırsızlık, sonsuz
 • Inflation (n) Enflasyon, şişkinlik, şişirme
 • Inflexible (adj) Eğilmez, boyun eğmez, inatçı
 • Inflict (v) Zorlamak, çarptırmak, yüklemek
 • Influence (v) Etkilemek, tesir etmek
 • Inform (v) Bildirmek, bilgi vermek, haber vermek
 • Infrastructure (n) Altyapı
 • Infuse (v) Doldurmak, kafasına sokmak
 • Ingenious (adj) Marifetli, hünerli, becerikli
 • Inhabit (v) Oturmak, ikamet etmek
 • Inhabitant (n) Oturan, sakin, yerli
 • Inhale (v) İçine çekmek, nefes almak
 • Inherit (v) Miras olarak almak, miras almak
 • Inhuman (adj) İnsanlık dışı, merhametsiz, zalim
 • Initial (adj) Başlangıç, ilk
 • Initiate (v) Başlatmak, ön ayak olmak
 • Initiative (n) Girişim, girişkenlik
 • Injection (n) Enjeksiyon, iğne
 • Injure (v) İncitmek, yaralamak, sakatlamak
 • Injury (n) Yara, zarar, hasar
 • Injustice (adj) Haksızlık, adaletsizlik, insafsızlık
 • Innate (adj) Doğuştan
 • Inner (adj) İç, dahili, içteki, ruhsal
 • Innocent (adj) Masum
 • Innovation (n) Yenilik, değişiklik, icat, buluş
 • Inquiry (n) Sorgu, soruşturma, anket
 • Inscribe (v) Yazmak, kaydetmek, kazımak
 • Insect (n) Böcek
 • Insensitive (adj) Duyarsız, taş kalpli, duygusuz
 • Inseparable (adj) Ayrılamaz, yakın, çok samimi
 • Insert (v) Sokmak, yerleştirmek, girmek
 • Insignificant (adj) Önemsiz, değersiz, anlamsız
 • Insist (v) Israr etmek, tutturmak
 • Inspire (v) İlham vermek, esinlenmek
 • Install (v) Kurmak, yerleştirmek
 • Instance (n) Örnek, misal, durum
 • Instant (adj) Çabuk hazırlanan, anlık, hemen olan
 • Instantly (adv) Hemen, derhal, hemencecik
 • Instinct (n) İçgüdü, sezgi, yetenek
 • Institute (v) Kurmak, açmak, başlatmak,
 • Instruct (v) Öğretmek, bilgilendirmek
 • Insulin (n) Ensülin
 • Insure (v) Sigorta etmek, sigorta ettirmek
 • Intact (adj) Dokunulmamış, el değmemiş, bozulmamış
 • Integrate (v) Bütünlemek, tamamlamak
 • Integrity (n) Tamlık, bütünlük, sağlamlık
 • Intellect (n) Akıl, zihin gücü, idrak kabiliyeti
 • Intelligent (adj) Zeki
 • Intend (v) Niyet etmek, kastetmek
 • Intense (adj) Şiddetli, aşırı, son derece
 • Intensely (adv) Aşırı derecede, son derece
 • Intensify (v) Şiddetlendirmek, yoğunlaştırmak
 • Intensity (n) Şiddet, gerilim, güç, yoğunluk
 • Intent (n) Niyet, maksat, amaç
 • Intention (n) Niyet, maksat, plan
 • Interact (v) Birbirini etkilemek, karşılıklı etkileşim kurmak
 • Interaction (n) Etkileşim, birbirini etkileme
 • Interest (n) İlgi, çıkar, faiz
 • Interested (adj) İlgili, meraklı
 • Interesting (adj) İlginç
 • Interfere (v) Araya girmek, burnunu sokmak
 • Interior (adj) İç, dahili, içteki, içten
 • Intermediate (adj) Orta, ara
 • International (adj) Uluslararası
 • Interpret (v) Yorumlamak, çevirmek
 • Interrupt (v) Sözünü kesmek, kesmek, ara vermek
 • Interval (n) Ara, aralık, süre, mesafe
 • Intervene (v) Arada olmak, araya girmek
 • Interview (v) Görüşmek, röportaj yapmak
 • Intestine (n) Bağırsak
 • Intimacy (n) Samimiyet, yakınlık, sıkı dostluk
 • Intimate (adj) Samimi, yakın, içli dışlı
 • Intractable (adj) İnatçı, dik kafalı, zorlu
 • Intricate (adj) Karışık, karmakarışık, dallı budaklı
 • Intrigue (n) Entrika, dolap, fesat
 • Intrinsic (adj) Esas, asıl, gerçek
 • Intrinsically (adv) Aslen, doğal olarak
 • Introduce (v) Tanıştırmak, tanıtmak
 • Intuition (n) Sezgi, sezi, önsezi
 • Inundate (v) Su basmak, sel basmak ,boğmak
 • Invade (v) Saldırmak, hücum etmek
 • Invalid (adj) Geçersiz, hükümsüz, boş,
 • Invariably (adv) Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
 • Invasion (adj) İstila, saldırı, akın
 • Invent (v) İcat etmek, bulmak, atmak
 • Invertebrate (n) Omurgasız, zayıf, iradesiz
 • Invest (v) Yatırmak, yatırım yapmak
 • Investigate (v) İncelemek, araştırmak
 • Investment (n) Yatırım
 • Invisible (adj) Görünmez
 • Invite (v) Davet etmek, çağırmak
 • Invoke (v) Yalvarmak, yardım istemek, dua etmek
 • Involve (v) İçermek, kapsamak
 • Iron out (phr.v) Uzlaşmak, sorunu halletmek
 • Ironically (adv) Alaylı biçimde
 • Irreducible (adj) İndirgenemez, azaltılamaz
 • Irregular (adj) Bozuk, kuralsız, düzensiz
 • Irrelevant (adj) Yersiz, konu dışı, alâkasız
 • Irresponsible (adj) Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
 • Irreversible (adj) Ters çevrilemez, dönülemez
 • Irrigate (v) Sulamak
 • Isolate (v) İzole etmek, dışlamak
 • Isolation (n) Ayırma, izolasyon, ayrı durma
 • Issue (v) Yayınlamak, bildirmek
 • Itch (v) Kaşınmak, kaşındırmak