Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce H Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
H Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Habit (n) Alışkanlık, adet, huy
 • Habitat (n) Doğal ortam, yetişme ortamı
 • Hall (n) Salon, antre
 • Halt (v) Durdurmak, durmak
 • Hamper (v) Engel olmak, engellemek
 • Hand in (phr.v) Vermek, teslim etmek
 • Hand (n) El
 • Handicap (n) Engel, mahzur, elverişsiz durum
 • Handle (v) Ele almak, idare etmek, kıvırmak
 • Hang onto (phr.v) Sıkıca tutmak
 • Hang over (phr.v) Sıkıntı vermek, rahatsız etmek
 • Hang up (phr.v) Telefonu kapatmak
 • Hang (v) Asmak, takmak, sarkıtmak
 • Happen (v) Olmak, vuku bulmak
 • Harass (v) Rahatsız etmek, sıkmak, bezdirmek, istismar
 • Harbour (n) Liman
 • Hardly (adv) Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
 • Hardship (n) Zorluk, güçlük, sıkıntı
 • Harm (v) Zarar vermek, incitmek
 • Harmful (adj) Zararlı, kötü, muzır
 • Harsh (adj) Sert, kaba, kırıcı, acı
 • Harvest (v) Hasat kaldırmak, biçmek
 • Hatch (n) Kapak, ambar kapağı
 • Hatred (n) Kin, nefret, düşmanlık
 • Haunted (adj) Cinli, perili, hayaletli
 • Have to do with (phr.v) İle alakası olmak, ilgisi olmak
 • Haven (n) Sığınak, barınak, liman
 • Hazard (n) Risk, tehlike
 • Hazardous (adj) Tehlikeli, riskli, şüpheli
 • Headquarters (n) Merkezi büro
 • Heal (v) İyileşmek
 • Health (n) Sağlık
 • Healthy (adj) Sağlıklı
 • Hear (v) Duymak
 • Heat (n) Sıcaklık, hararet, ısı
 • Heaven (n) Gökyüzü, sema, cennet
 • Heavy (adj) Ağır
 • Heed (v) Önemsemek, dikkat etmek
 • Hence (adv) Bundan, bundan dolayı
 • Herbivorous (adj) Ot obur, otçul
 • Herd (n) Sürü, topluluk
 • Heritage (n) Miras, kalıt
 • Hesitant (adj) Tereddütlü, duraksayan, mızmız
 • Hesitate (v) Tereddüt etmek, duraksamak
 • Hibernate (v) Kış uykusuna yatmak
 • Hibernation (n) Kış uykusu, kışı geçirme
 • Hiccup (v) Hıçkırmak, hıçkırık tutmak
 • Hide (v) Saklamak, gizlemek, saklı tutmak
 • Hierarchy (n) Hiyerarşi, aşamalı sistem
 • Highlight (v) Dikkatini üstüne toplamak, belirtmek
 • Highly (adv) Büyük ölçüde, çok, son derece
 • Highway (n) Anayol, ekspres yol, otoban
 • Hijack (v) Uçak kaçırmak, kaçırmak, gasp etmek
 • Hinder (v) Engel olmak, alıkoymak, aksatmak
 • Hint (n) İma, ipucu, tavsiye, fikir
 • Hire (v) Kiralamak
 • Hiss (v) Islıklamak, yuhalamak, tıslamak
 • Hit upon (phr.v) İsabet etmek
 • Hit (v) Vurmak, çarpmak, isabet ettirmek
 • Hitherto (adv) Şimdiye kadar, bugüne kadar
 • Hold in (phr.v) Tutmak, zapt etmek, sınırlamak
 • Hold on (phr.v) Beklemek, tutmak
 • Hold out (phr.v) Ümit vermek, vaat etmek
 • Hold up (phr.v) Geciktirmek, durdurmak
 • Hold (v) Tutmak, elinde tutmak
 • Hole (n) Delik, çukur, oyuk
 • Hometown (n) Memleket
 • Honest (adj) Dürüst, namuslu
 • Honorary (adj) Onursal, fahri
 • Honour (v) Saygı göstermek, onurlandırmak
 • Hop (v) Sekmek, sıçramak, atlamak
 • Horrible (adj) Korkunç
 • Horrific (adj) Korkunç, aşırı, dehşete düşüren
 • Horrify (v) Dehşete düşürmek, korkutmak
 • Horror (n) Dehşet, korku, nefret
 • Host (v) Konuk etmek, ev sahipliği yapmak
 • Hostile (adj) Düşmana ait, düşmanca, muhalif
 • Hostility (n) Düşmanlık, karşıtlık, muhalefet
 • Household (n) Ev halkı
 • Housing (n) Barınma, konut, konumlandırma
 • Hover (v) Üstünde uçmak, sallanmak, süpürmek
 • However (adv) Gene de, halbuki, fakat, lakin
 • Huge (adj) Ayı gibi, kocaman, dev
 • Human (n) İnsan(oğlu)
 • Humble (adj) Alçakgönüllü, mütevazi
 • Humidity (n) Nem, rutubet
 • Humiliate (v) Aşağılamak, küçük düşürmek
 • Humour (n) Mizah, gülünçlük, komik
 • Hunt (v) Avlamak, avlanmak, kovalamak
 • Hurricane (n) Kasırga
 • Hurried (adj) Acele, aceleye gelen, telaşlı
 • Hurry up (phr.v) Acele etmek
 • Hurry (v) Acele etmek, hızlandırmak
 • Hurt (v) İncitmek
 • Hurtle (v) Çarpmak, fırlamak, ses yapmak
 • Hysterical (adj) İsterik, kontrolsüz