Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce E Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
E Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • e.g. (adverb) meselâ, örneğin
 • earn (verb) para kazanmak; kazanmak, hak etmek, elde etmek; kâr yapmak
 • earnings (noun) kazanç, gelir, ücret, maaş
 • earth (noun) dünya; toprak, yer; topraklama / toprak hattı
 • earth (verb) topraklamak; toprakla örtmek
 • earthquake (noun) deprem
 • ease (noun) kolaylık, rahatlık
 • ease (verb) hafifletmek, azaltmak
 • east (adjective) doğu
 • east (adverb) doğuya / doğu yönüne doğru
 • east (noun) doğu
 • eastern (adjective) doğusunda, doğusundan; asya ülkelerinde / ülkelerinden
 • eco-friendly (adjective) çevre dostu; çevreye zarar vermeyen
 • ecological (adjective) çevreye ait, ekolojik
 • ecologically (adverb) ekolojik bir biçimde
 • ecologist (noun) çevrebilimci, ekolojist
 • ecology (noun) çevrebilim, ekoloji
 • economic (adjective) ticaret / endüstri / paraya ilişkin / dair; kârlı, kâr getiren
 • economical (adjective) iktisatlı, hesaplı, ekonomik
 • economically (adverb) ekonomik olarak
 • economics (noun) ekonomi / iktisat bilimi
 • economist (noun) iktisatçı, ekonomist
 • economy (noun) ekonomi; iktisat, tutumluluk
 • ecosystem (noun) canlılar ve çevrenin birbirine olan ilişkilerini içeren sistem; ekosistem
 • edit (verb) (dergi, gazete, film vb.) basıma, yayına hazırlamak
 • edition (noun) baskı, basım; (radyo, tv programı) bölüm
 • editor (noun) yayına hazırlayan, editör; yayıncı, yayın müdürü, editör
 • educate (verb) öğretmek/eğitmek, eğitim vermek; eğitmek;
 • education (noun) eğitim öğretim, tahsil
 • educational (noun) eğitim öğretim, tahsil
 • effect (noun) etki, sonuç, değişim, tepki
 • effect (verb) sağlamak, elde etmek, meydana getirmek
 • effective (adjective) etkili, tesirli, başarılı, sonuç veren; gerçek, fiili
 • effectively (adverb) etkin / etkili bir şekilde; aslında, gerçeğe bakılırsa, doğrusu
 • efficiency (noun) verimlilik, işinin ehli olma; enerji ve zamanı iyi/verimli kullanma
 • efficient (adjective) verimli, ehil, işbilen
 • efficiently (adverb) üretken, verimli bir şekilde
 • effort (noun) gayret, çaba
 • egg (noun) yumurta; (kuş, böcek vb.yavrusu taşıyan) yumurta; (kadınlarda ve dişi hayvanlardaki) yumurta
 • elderly (adjective) (kibar anlamda) yaşlı, geçkin, tecrübeli
 • elect (verb) oylamayla seçmek
 • election (noun) seçim
 • electorate (noun) seçmenler
 • electric (adjective) elektrikli; elektrik / enerji veren; heyecan ve duygu yüklü / dolu
 • electrical (adjective) elektrikle çalışan, elektrikli;
 • electricity (noun) elektrik
 • electrode (noun) elektrot
 • electron (noun) elektron
 • electronic (adjective) elektronik; (müzik, oyun vb.) elektronik
 • electronics (noun) elektronik bilimi
 • element (noun) unsur, element; belli tipte bir grup insan; (kimya) element; direnç / rezistans teli
 • eliminate (verb) ortadan kaldırmak, gidermek; elemek, saf dışı bırakmak
 • elimination (noun) eleme, kurtulma, saf dışı etme
 • elite (noun) seçkinler topluluğu, elit, seçkin kişiler
 • elitism (noun) seçkin kişi topluluğunun önderliği
 • elitist (adjective) toplulukta ayrıcalık sahibi olan
 • ellipse (noun) elips
 • elliptical (adjective) elips şeklinde
 • embryo (noun) embriyon
 • embryonic (adjective) gelişmeye başlamış, henüz ilkel
 • emerge (verb) …den,dan çıkmak, görünmek, belirmek; belli olmak, ortaya çıkmak; zor bir durumun sonuna gelmek, üstesinden gelmek
 • emergence (noun) belirme
 • emergency services (adjective) acil durum hizmetleri
 • emigrant (noun) göçmen
 • emigrate (verb) göç etmek
 • emigration (noun) göç
 • emission (noun) yayma, çıkarma, emisyon
 • emit (verb) (gaz, ısı, ışık vb.) yaymak, çıkarmak
 • emotion (noun) his, duygu, coşku
 • emotional (adjective) hisli, duygulu, coşkulu; hissi, duygusal, içli; duygusal olan; hissi davranan; hislerini / duygularını sık ve çok kolay belli eden
 • emotionally (adverb) hisli bir şekilde
 • emperor (noun) imparator, padişah
 • emphasis (noun) önem, ehemmiyet; vurgu, vurgulama
 • emphasize (verb) belirtmek, vurgulamak
 • empire (noun) imparatorluk; (iş) imparatorluk
 • empirical (adjective) uygulama ve bilimsel deneye dayalı; deneysel
 • empirically (adverb) deneylere dayanır bir şekilde
 • employ (noun) biri için çalışma, çalışma, görev, hizmet
 • employ (verb) iş vermek, çalıştırmak, işe almak; kullanmak
 • employee (noun) işçi, çalışan
 • employer (noun) işveren
 • employment (noun) iş, istihdam; kullanma
 • enable (verb) mümkün kılmak, imkân vermek, olanak sağlamak
 • encounter (noun) karşılaşma, şans eseri rastgelme
 • encounter (verb) sevimsiz bir şeyi tecrübe etmek; ansızın karşılaşmak, rastgelmek
 • encourage (verb) cesaret vermek, teşvik etmek; özendirmek, körüklemek, yüreklendirmek
 • endanger (verb) tehlikeye atmak
 • endorse (verb) onaylamak, desteklemek, arka çıkmak
 • endure (verb) tahammül etmek, dayanmak
 • enduring (adjective) dayanan, tahammül edebilen, süren
 • energy (noun) güç, enerji; (elektrik, gaz vb.) enerji
 • enforce (verb) (yasa, kural) yürürlüğe koymak, etkinleştirmek; sağlamak, uygulamak, yürütmek, durumu kabul ettirtmek
 • enforcement (noun) yürürlüğe koyma
 • engine (noun) motor; lokomotif
 • engineer (noun) mühendis; makinist
 • engineer (verb) ayarlamak, düzenlemek, tertip etmek
 • engineering (noun) mühendislik
 • enhance (verb) geliştirmek, katkıda bulunmak, zenginlik katmak, (güç, güzellik, değer vb.) arttırmak
 • enhancement (noun) gelişme, güçlenme, değer kazanma
 • enlarge (verb) büyü(t)mek, genişle(t)mek
 • enlargement (noun) büyütme, genişletmek, büyütülmüş, genişletilmiş
 • enormously (adverb) son derece, fevkalade
 • ensure (verb) temin etmek, garantiye almak, sağlamak
 • enter (verb) (yer) girmek; (biligsayar) bilgiyi girmek; (yarışma, sınav vb.) girmek, birini sokmak; (kuruluş) girmek; (zaman dilimi) girmek, başlamak
 • enterprise (noun) girişim, iş, işletme; önemli bir plan / eylem / işbirliği; girişkenlik, girişimcilik, cesaret
 • entertainment (noun) eğlence, şov, cümbüş
 • entire (adjective) bütün, tam, tamamı
 • entirely (adverb) bütünüyle, tamamıyla
 • entitle (verb) görevlendirmek, yetkili kılmak, bir şeyi yapmaya hakkı / yetkisi olmak, layık bulmak; başlık koymak, isimlendirmek
 • entitlement (noun) yetkilendirme, görevlendirme, hak verme, layık bulma
 • entity (noun) varlık, mevcudiyet, birim
 • entrance (noun) giriş, ana giriş; birinin giriş çıkışı; (üniversite, kuruluş vb. yerlere) giriş/katılma hakkı/yetkisi
 • entrepreneur (noun) müteşebbis, girişimci
 • entrepreneurial (adjective) girişimci
 • entrepreneurship (noun) girişimcilik
 • environment (noun) yaşanan / çalışılan çevre; çevre
 • environmental (adjective) çevreye ilişkin
 • environmentalist (noun) çevreci
 • environmentally (adverb) çevresel
 • envisage (verb) öngörmek, tahmin etmek, önceden kestirmek
 • epidemic (adjective) salgın, yaygın
 • epidemic (noun) salgın, hastalık salgını
 • equal (adjective) eşit, denk
 • equal (noun) aynı haklara/fırsatlara/yeteneğe sahip kişi
 • equal (verb) eşitlemek, denklemek; eşit / denk / aynı olmak
 • equality (noun) eşitlik, denklik
 • equally (adverb) eşit / denk / aynı şekilde; eşit / aynı dereced/boyutta; eşit şekilde muamele ederek / davranarak
 • equation (noun) eşitlik, denklik
 • equator (noun) ekvator
 • equipment (noun) donatı, techizat, gereçler, aygıt
 • equivalence (noun) eşitlik, denklik, eş değerlik, muadelet
 • equivalent (adjective) eşit, denk, eş değer, aynı
 • era (noun) çağ devir
 • eradicate (verb) yok etmek, kökünü kazımak / kurutmak
 • eradication (noun) yok etme, imha
 • erase (verb) (söz, müzik, resim vb.) silmek, yok etmek, gidermek
 • erode (verb) (toprak, kaya) deniz / yağmur / rüzgâr ile aşınmak / yok olmak / kaybolmak; yavaş yavaş yok etmek / aşındırmak / kaybolmak
 • erosion (noun) erozyon
 • error (noun) yanlış, hata, kusur
 • especially (adverb) hele hele, özellikle; bilhassa, özellikle
 • essay (noun) deneme, kompozisyon, fikre dayalı yazı
 • essential (adjective) önemli, gerekli, zaruri, elzem, hayatî; temel, asıl, önemli, esas, belli başlı
 • establish (verb) (şirket, kurum) kurmak, tesis etmek, oluşturmak; karar vermek, belirlemek; saptamak, bulmak, belirlemek
 • establishment (noun) ticarî kuruluş, işyeri, kurum, tesis; kur(ul)ma, tesis etme / edilme; kurup başlatılma
 • estimate (noun) tahmin; tahmini hesap / ücret / maliyet / fiyat; fiyat teklifi
 • estimate (verb) tahmin etmek, tahminde bulunmak
 • et al. (adverb) ve diğerleri
 • et alia (adverb) ve diğerleri
 • et cetera (adverb) vb. (ve benzerleri); vs. (vesaire)
 • etc (adverb) vb. (ve benzerleri); vs. (vesaire)
 • ethic (noun) ilke, prensip, usül, ahlak, etik
 • ethical (adjective) ahlâki, ahlâkla ilgili; ahlâken iyi ve doğru; dürüst, ilkeli
 • ethics (noun) ahlak / töre bilimi, etik
 • ethnic (adjective) ırksal, ulusal kavimle ilgili, etnik
 • ethnicity (noun) etnik köken; etnik yapı, etnisite
 • evaluate (verb) değerlendirmek, değer/paha biçmek, derecesini belirlemek
 • evaluation (noun) değerlendirme
 • evaluative (adjective) değerlendiren
 • evaporate (verb) buharlaş(tır)mak; (duygular) uçup gitmek, yok olmak, buharlaşmak
 • evaporation (noun) buharlaşma
 • even (adjective) düz, bir hizada, bir düzeyde / seviyede, engebesiz; sabit, değişmez; (rakam) çift; eşit, alacak vereceği olmayan; eşit şansı olan
 • even (adverb) hatta, bile, …de / da, …dahi
 • even (verb) eşit olarak bölüştürmek; düzleşmek, düzleştirmek, düzletmek
 • event (noun) olay; karşılaşma; parti; yarışma
 • eventual (adjective) sonuç olarak gerçekleşen, nihaî
 • eventually (adverb) er geç, sonunda, nihayet
 • everyday (adjective) hergün
 • evidence (noun) kanıt; delil
 • evoke (verb) anımsatmak, aklına getirmek, hissettirmek
 • evolution (noun) evrim; gelişim, değişim, evrim, tekâmül
 • evolve (verb) yıllar içinde diğer canlı türlerinden türeyerek gelişmek; zamanla / yavaş yavaş / tedricen gelişmek, geliştirmek
 • exacerbate (verb) kötüleştirmek; olumsuz etkisini artırmak, daha kötü hale getirmek
 • exact (adjective) tam doğru, kesin
 • exact (verb) talep etmek, istemek, almak
 • exactly (adverb) çok doğru, tamam; tam, tamamen, tam anlamıyla, tam olarak; tamam, pekâla, doğru; katılıyorum
 • examination (noun) inceleme, tetkik; sınav, imtihan
 • examine (verb) incelemek, tetkik etmek; sınav / imtihan yapmak; araştırmak, soruşturmak, incelemek
 • example (noun) örnek, misal, numune; örnek, model; örnek / model alınacak kişi / şey
 • excavate (verb) kazı / hafriyat yapmak
 • excavation (noun) kazı
 • exceed (verb) geçmek, aşmak, ihlal etmek;
 • exception (noun) istisna, hariç tutma
 • excerpt (noun) (kitap, film, müzik) alıntı, aktarma, iktibas
 • excess (adjective) fazla, fazladan, ek
 • excess (noun) aşırılık, bolluk
 • excessive (adjective) aşırı, ölçüsüz, istenmediği kadar
 • excessively (adverb) fazla miktarda
 • exchange (noun) değiş tokuş, alışveriş; öğrenci değişimi; karşılıklı kısa bir konuşma
 • exchange (verb) değiş tokuş etmek, değiştirmek, alıp vermek; (ürün) başka bir ürünle değiştirmek
 • exclude (verb) hesaba katmamak, hariç tutmak; sokmamak, men etmek, dahil etmemek; doğru olmadığına / ihtimal dışı olmadığına karar vermek; hariç tutamamak
 • excluding (preposition) …den / dan başka; dışında, hariç; içermeyen
 • exclusion (noun) men etme, sokmama, hariç tutma, katmama
 • excutive (adjective) pahalı, zengin ve yüksek sosyal sınıf için olan, özel ve pahalı, seçkin, kibar; kişiye özel
 • excutive (noun) bir tv kanalına / gazeteye özel
 • execute (verb) idam etmek; (ölüm hükmünü) infaz etmek; yapmak, icra etmek, yerine getirmek
 • execution (noun) idam, infaz; yapma, icra etme, yerine getirme
 • executive (adjective) yönetim, icra, karar vermeye ilişkin/dair; pahalı ve şık; üst düzey iş adamları için uygun
 • executive (noun) yönetici, idareci
 • exempli gratia (adverb) meselâ, örneğin
 • exemplify (verb) örnek vermek, örnekle açıklamak, örnek olmak
 • exempt (adjective) muaf, hariç tutulmak, ayrıcalık tanınmış
 • exempt (verb) muaf / bağışık tutmak, ayrıcalık tanımak
 • exemption (noun) muhafiyet
 • exert (verb) (yetki, güç, nüfuz vb.) uygulamak, kullanmak, tatbik etmek
 • exhalation (noun) nefes verme, soluk verme
 • exhale (verb) nefes vermek
 • exhaust (noun) egzoz gazı; egzoz borusu
 • exhaust (verb) tüketmek, kullanmak, bitirmek; yormak, tüketmek, bitkin / bitap düşürmek; tümüyle ele almak, enine boyuna görüşmek
 • exhibit (noun) (tablo vb.) sergilenen eşya / parça, eser
 • exhibit (verb) sergilemek, sergilenmek; belli etmek, göstermek
 • exhibition (noun) sergi, gösterime sunma, gösterilme; sergileme, ortaya koyma, gösterme
 • exist (verb) var olmak, mevcut/gerçek olmak, bulunmak; zor şartlarda yaşamını sürdürmek
 • existence (noun) varlık, var oluş, mevcudiyet; hayat, yaşam, varlık
 • expand (verb) genişle(t)mek, büyü(t)mek
 • expand on (phrasal verb) açmak, ayrıntıya yer vermek
 • expand upon (phrasal verb) açmak, ayrıntıya yer vermek
 • expansion (noun) genişleme, büyüme, gelişme
 • expect (verb) ummak, beklemek; talep etmek, beklemek, ummak
 • expectation (noun) umut; bir şeyin olmasını bekleme / umma
 • expend (verb) harcamak
 • expenditure (noun) harcama, masraf; harcama, tüketim, kullanım
 • experience (noun) tecrübe / deneyim; yaşanan / hissedilen şey
 • experience (verb) yaşamak, tecrübe etmek, hissetmek
 • experiment (noun) deney
 • experiment (verb) denemek; deney yapmak
 • experimental (adjective) deneysel; deneye dayalı
 • expert (adjective) bilgili, usta, uzman, iyi bilen
 • expert (noun) uzman, usta, bilir kişi
 • expertise (noun) beceri, ustalık, maharet, uzmanlık
 • explain (verb) izah etmek, açıklamak, anlatmak
 • explanation (noun) açıklamalar, izahlar, detay veya nedenler
 • explicit (adjective) açık seçik, tam ve belirgin; (cinsel konular) açık saçık, ulu orta
 • explicitly (adverb) açıkça
 • exploit (verb) sömürmek, hakkını vermemek; kullanmak, yararlanmak
 • exploitation (noun) istismar
 • exploration (noun) keşif
 • explore (verb) keşfetmek; inceleme / araştırma yapmak; karar vermeden önce derinlemesine araştırmak / incelemek
 • export (noun) ihracat; dış satım; ihraç malı; dış satım ürünü
 • export (verb) ihrac etmek; ihracat yapmak; bilgisayarda bilgiyi başka bir yere taşıyıp kopyalamak
 • exportation (noun) ihracat, dış satım
 • expose (verb) açığa / meydana çıkarmak; foyasını ortaya dökmek, açığa vurmak, ortaya çıkarmak; ışığa tutmak
 • exposure (noun) karşı karşıya kalma, maruz kalma; ortaya çıkarma, ifşaat, teşhir; soğuktan kaynaklanan ciddi tıbbi durum, soğuktan donma; poz, kare
 • express (adjective) hızlı; açık seçik
 • express (noun) hızlı / ekspres tren
 • express (verb) ifade etmek
 • expression (noun) yüz ifadesi; özel anlamı olan ifade, deyim; ifade, anlatım
 • extend (verb) uzatmak, genişletmek; uzatmak, uzamak, sarkmak, daha uzun süre sürmesini sağlamak; (elini, kolunu, bacağını vs.) uzatmak
 • extension (noun) ek oda / bina / uzantı; ilave zaman, uzatma süresi; (telefon) dahili hat
 • extent (noun) ölçü, derece, mertebe, önem, miktar
 • exterior (adjective) dış
 • exterior (noun) dış, dış cephe / yüzey
 • external (adjective) harici, dış; dışarıdan / hariçten gelen, dışarıya ait
 • externally (adverb) dış bölüm ile ilgili
 • extinct (adjective) nesli yok olmuş, soyu tükenmiş
 • extinction (noun) yok olma, soyu / nesli tükenme
 • extract (noun) bölüm, parça; (bitki, çiçek) …den çıkarılan / elde edilen öz, yağ
 • extract (verb) çekmek, çekip çıkarmak, sökmek; elde etmek, zorla almak / koparmak
 • extraction (noun) çıkarma, çıkarılma, çekme, çıkarma
 • extrapolate (verb) sonuç çıkarmak, kanıya varmak, çıkarımda bulunmak, tahmin etmek
 • extremely (adverb) son derece, çok, aşırı