Kategoriler
Toefl Sınav Kelimeleri

İngilizce A Harfi İle Başlayan Toefl Sınav Kelimeleri

TOEFL SINAV KELİMELERİ
A Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Abandon (v ) Terk etmek, bırakmak
 • Aberration (n ) Sapıtma, sapıklık, sapınç
 • Abide (v ) Tahammül etmek, katlanmak, çekmek
 • Ability (n ) Yetenek, kabiliyet, beceri
 • Abnormal (adj ) Anormal, olağandışı
 • Aboard (pre ) Gemide, uçakta
 • Abort (v ) Uzaklaşmak, çocuk düşürmek
 • Abound (v ) Bol olmak, çok olmak, dolu olmak
 • Abroad (adv ) Yurtdışında
 • Abruptly (adv ) Birdenbire, aniden, ansızın
 • Absence (n ) Yokluk, bulunmama
 • Absent (adj ) Yok, bulunmayan, devamsız
 • Absolute (adj ) Mutlak, kesin, tam
 • Absolutely (adv ) Tamamıyla, elbette, kesinlikle
 • Absorb (v ) Kavramak, emmek
 • Abundant (adj ) Bol, çok, dolu
 • Abuse (v ) Kötüye kullanmak, suiistimal etmek
 • Accede (v ) Kabul etmek, razı olmak
 • Accelerate (v ) Hızlanmak, hız kazanmak
 • Accent (n ) Aksan, şive
 • Accept (v ) Kabul etmek, kabullenmek
 • Access (n ) Giriş, erişme, geçit
 • Accidentally (adv ) Kazara ,tesadüfen, rastlantı sonucu
 • Acclaim (v ) Övmek, ilan etmek
 • Accommodate (v ) Kalacak yer sağlamak, yerleştirmek
 • Accompany (v ) Eşlik etmek, refakat etmek
 • Accomplish (v ) Başarmak, sonuçlandırmak
 • Accord (n ) Uyum, anlaşma, uzlaşma
 • Accordingly (adv ) Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
 • Account (n ) Açıklama, hesap
 • Account for (phr.v ) Sorumlu olmak, açıklamak
 • Accumulate (v ) Toplamak, biriktirmek
 • Accumulation (n ) Birikim, yığın, toplanma
 • Accurate (adj ) Kesin, doğru, yanlışsız
 • Accurate (adj ) Kesin, doğru, yanlışsız
 • Accuse (v ) Suçlamak
 • Acetic (adj ) Ekşi, asitli
 • Acidification (n ) Asitleştirme
 • Acknowledge (v ) Tanımak, kabul etmek, onaylamak
 • Acoustic (adj ) Akustik, ses, sesle ilgili
 • Acquaint (v ) Tanıtmak, aşina olmak
 • Acquainted (adj ) Tanışmış, tanışık
 • Acquire (v ) Kazanmak, elde etmek
 • Act (v ) Davranmak, hareket etmek, oynamak
 • Act like (phr.v ) Numarası yapmak, yapar gibi görünmek
 • Act up (phr.v ) Abuk sabuk davranmak
 • Activate (v ) Etkinleştirmek, harekete geçirmek
 • Active (adj ) Aktif, hareketli
 • Actuate (v ) Harekete geçirmek, çalıştırmak
 • Acute (adj ) Şiddetli, sivri, ciddi
 • Adamant (adj ) Sert, hoşgörüsüz
 • Adapt (v ) Uydurmak, uyarlamak, uyum sağlamak
 • Adaptable (adj ) Uyarlanabilir, uydurulabilir, uyabilen
 • Add (v ) Eklemek
 • Add up to (phr.v ) Etmek, tutmak
 • Addendum (n ) Ek, ilave
 • Addiction (n ) Bağımlılık, tiryakilik
 • Addition (n ) İlave, katkı, ekleme
 • Addition (n ) İlave, katkı, ekleme
 • Additive (n ) Katkı, katkı maddesi
 • Address (v ) Hitap etmek, yöneltmek
 • Adequate (adj ) Yeterli, uygun, elverişli
 • Adhere (v ) Yapışmak, bağlanmak, bağlı kalmak
 • Adherent (n ) Taraftar
 • Adhesive (adj ) Yapışkan, bağlı
 • Adjacent (adj ) Bitişik; yakın, komşu
 • Adjust (v ) Ayarlamak, uydurmak, alıştırmak
 • Administrate (v ) Yönetmek, idare etmek
 • Administration (n ) Yönetim, idare, idarecilik
 • Administrator (n ) Yönetici, idareci
 • Admirable (adj ) Beğenilen, hayran eden, takdire değer
 • Admiration (n ) Hayranlık, beğeni, takdir
 • Admire (v ) Hayran kalmak, çok beğenmek
 • Admit (v ) Kabul etmek
 • Admittedly (adv ) İtiraf etmek gerekirse
 • Adolescence (n ) Ergenlik
 • Adopt (v ) Benimsemek, kabul etmek
 • Adult (adj ) Yetişkin
 • Adulthood (n ) Yetişkinlik, erginlik, reşitlik
 • Advantage (n ) Avantaj, üstünlük, yarar
 • Advent (n ) Geliş, varış, varma, gelme
 • Adventure (n ) Macera
 • Adversary (n ) Düşman, rakip, karşı kimse
 • Adverse (adj ) Zıt, karşıt, olumsuz
 • Advertise (v ) Reklâmını yapmak, reklâm yapmak
 • Advice (n ) Öğüt, nasihat, tavsiye
 • Advisable (adj ) Tavsiye edilebilir, akla uygun
 • Advocate (v ) Savunmak, müdafaa etmek
 • Aeroplane (n ) Uçak
 • Affectionate (adj ) Sevecen, şefkatli, müşfik
 • Afflict (v ) Eziyet etmek, acı vermek, üzmek
 • Affliction (n ) Üzüntü, dert, ıstırap
 • Afford (v ) Parası yetmek, gücü yetmek
 • Afraid (adj ) Korkmuş, korkar
 • Aftermath (n ) Sonuç, akıbet
 • Afterwards (adv ) Sonra, ilerde, ondan sonra
 • Agent (n ) Etken, vasıta
 • Aggravate (v ) Şiddetlendirmek, kötüleştirmek
 • Aggregate (v ) Toplamak, birleştirmek
 • Aggressive (adj ) Saldırgan, kavgacı, girişken
 • Agility (n ) Çeviklik, atiklik, kıvraklık
 • Agonize (v ) Acı çektirmek, eziyet etmek
 • Agree (v ) Aynı fikirde olmak, kabul etmek
 • Agreement (n ) Anlaşma, antlaşma, pakt, uyuşma
 • Agronomist (n ) Bilimsel tarım uzmanı
 • Aground (adv ) Karaya oturmuş şekilde
 • Ahead (adv ) İlerde, önde, önceden
 • Aid (v ) Yardım etmek, yardımcı olmak
 • Ail (v ) Hasta olmak, hastalanmak
 • Aim (n ) Amaç, gaye, emel
 • Aircraft (n ) Uçak, uçaklar
 • Airlift (n ) Uçakla taşıma, hava köprüsü, ikmal
 • Alarm (v ) Telaşlandırmak, korkutmak
 • Alienate (v ) Soğutmak, yabancılaştırmak
 • Alike (adj ) Benzer, aynı
 • Allegation (n ) İddia, sav, bahane
 • Allege (v ) İddia etmek, ileri sürmek
 • Alleviate (v ) Hafifletmek, azalmak, yatışmak
 • Allocate (v ) Ayırmak, bölüştürmek
 • Allot (v ) Paylaştırmak, bölüştürmek ,ayırmak
 • Allow for (phr.v ) Hesaba katmak, dikkate almak, bırakmak, izin vermek
 • Alloy (n ) Alaşım, karışım
 • Allude (v ) Kastetmek, üstü kapalı söylemek
 • Alter (v ) Değiştirmek, başkalaştırmak
 • Alternate (v ) Sıra ile yapmak, değişimli olarak yapmak, dönüşümlü
 • Alternatively (adv ) Alternatif olarak
 • Amass (v ) Yığmak, toplamak, biriktirmek
 • Amazing (adj ) Şaşırtıcı, hayret verici
 • Ambiguous (adj ) İki anlamlı, belirsiz, müphem
 • Amenable (adj ) Uysal, yumuşak başlı, cevap verebilir
 • Amiable (adj ) Sevimli, tatlı, cana yakın
 • Ammonia (n ) Amonyak
 • Amnesty (n ) Genel af, af
 • Amnesty (n ) Genel af, af
 • Amount (n ) Miktar, tutar, toplam
 • Amphibian (n ) Suda ve karada yaşayabilen, amfibi
 • Ample (adj ) Yeterli, bol
 • Amplification (n ) Büyütme, genişletme
 • Amplitude (n ) Genişlik, çokluk; genlik
 • Amuse (v ) Eğlendirmek, güldürmek
 • Analogous (adj ) Analojik, benzer, benzeşen
 • Analyze (v ) Analiz etmek, tahlil etmek
 • Ancestor (n ) Ata, cet
 • Anchor (v ) Demirlemek, demir atmak, zincirlemek
 • Ancient (adj ) Eski, çok eski
 • Annex (v ) Eklemek, ilave etmek, katmak
 • Announce (v ) Duyurmak, ilan etmek
 • Annoy (v ) Rahatsız etmek, huzursuz etmek
 • Annual (adj ) Yıllık, senelik
 • Annually (adv ) Yıldan yıla, yılda bir
 • Anomalous (adj ) Anormal, kuralsız, aykırı
 • Anticipate (v ) Ummak, beklemek, tahmin etmek
 • Antiquity (n ) Antikalık, eskilik, eski uygarlık
 • Anxious (adj ) Endişeli, kaygılı, huzursuz
 • Apathy (n ) Duygusuzluk, hissizlik, ilgisizlik
 • Apologize (v ) Özür dilemek
 • Apparatus (adj ) Alet, aygıt, cihaz
 • Apparently (adv ) Görünüşe göre, anlaşılan
 • Appeal (v ) İlgisini çekmek, hoşuna gitmek
 • Appear (v ) Görünmek, ortaya çıkmak
 • Appendage (n ) İlave, ek, katkı, uzantı
 • Appendix (n ) Ek, ilave, ek bölüm
 • Applaud (v ) Alkışlamak, el çırpmak
 • Apply to (phr.v ) İlgisi olmak, ilgili olmak
 • Appoint (v ) Tayin etmek, atamak, saptamak
 • Appreciate (v ) Takdir etmek, değerini bilmek
 • Apprehensive (adj ) Endişeli, korkulu, kaygılı
 • Apprentice (n ) Çırak, acemi
 • Approach (v ) Yaklaşmak, yanaşmak
 • Appropriate (adj ) Uygun, yerinde
 • Approve (v ) Uygun görmek, onaylamak
 • Approve (v ) Uygun görmek, onaylamak
 • Approximately (adv ) Yaklaşık olarak, aşağı yukarı
 • Aptitude (n ) Yetenek, kabiliyet
 • Arbitrary (adj ) Keyfi, isteğe bağlı
 • Arbitrary (adj ) Keyfi, isteğe bağlı
 • Architect (n ) Mimar
 • Ardently (adv ) Gayretle, istekle
 • Area (n ) Alan, bölge, yüzölçümü
 • Argue (v ) Tartışmak, görüşmek
 • Arid (adj ) Kuru, kurak, çorak
 • Arise (v ) Ortaya çıkmak, yükselmek, kalkmak
 • Armour (n ) Zırh
 • Army (n ) Ordu
 • Arouse (v ) Uyandırmak, kaldırmak, artmak
 • Arrange (v ) Düzenlemek, hazırlamak
 • Arrest (v ) Tutuklamak
 • Arrogant (adj ) Kendini beğenmiş, gururlu, kibirli
 • Articulate (v ) Açıkça söylemek
 • Artificial (adj ) Yapay, suni
 • Ascend (v ) Çıkmak, yukarı çıkmak, yükselmek
 • Ascendancy (n ) Üstünlük, egemenlik, hüküm sürme
 • Ascension (adj ) Yükselme
 • Ascent (n ) Yükselme, bayır, çıkış
 • Ascertain (v ) Öğrenmek, aslını öğrenmek
 • Ascribe (v ) Yüklemek, üstüne atmak, atfetmek
 • Ash (n ) Kül
 • Ashamed (adj ) Mahcup, utanmış
 • Ask after (phr.v ) Hakkında bilgi edinmek
 • Ask for (phr.v ) İstemek, talep etmek
 • Ask out (phr.v ) Birine çıkma teklifinde bulunmak
 • Asleep (adj ) Uyuyan, uyuşmuş, uyuşuk
 • Aspire (v ) Çok istemek
 • Assassinate (v ) Suikast düzenlemek, öldürmek
 • Assault (v ) Saldırmak
 • Assembly (n ) Toplantı, kongre
 • Assess (v ) Değer biçmek, belirlemek
 • Assessment (n ) Değerlendirme
 • Asset (n ) Varlık, değerli şey, mal
 • Assign (v ) Vermek, tahsis etmek, göreve seçmek
 • Assignment (n ) Atama, tahsis, tayin, görev
 • Assimilate (v ) Özümlemek, sindirmek, özümsemek
 • Assist (v ) Yardım etmek, yardımcı olmak
 • Associate (v ) Birleştirmek, ortak olmak, ortak etmek
 • Associated (adj ) Birleşmiş, ilişkili
 • Association (n ) Birleşme, ortaklık, işbirliği, dernek
 • Assort (v ) Sınıflandırmak, ayırmak
 • Assortment (n ) Sınıflandırma, ayırma; çeşitlilik
 • Assume (v ) Farz etmek, saymak
 • Assume (v ) Farz etmek, saymak
 • Assumption (n ) Farz etme, sanı
 • Assurance (n ) Güvence, teminat, vaat, söz
 • Assure (v ) Garanti etmek, temin etmek
 • Astonish (v ) Şaşırtmak, afallatmak
 • Astray (adj ) Kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış
 • Asylum (n ) Sığınak, barınak, himaye
 • Attach (v ) Eklemek, iliştirmek, takmak
 • Attack (v ) Saldırmak, hücum etmek
 • Attain (v ) Ulaşmak, erişmek
 • Attempt (v ) Teşebbüs etmek, kalkışmak
 • Attend (v ) Katılmak, devam etmek
 • Attention (n ) Dikkat, ilgi, bakım
 • Attribute (v ) Bağlamak, dayandırmak
 • Auction (v ) Mezat, açık artırma
 • Audacity (n ) Küstahlık, cesaret, cüret
 • Augment (v ) Artırmak, çoğaltmak, büyütmek
 • Authority (n ) Otorite, yetki, yetki belgesi
 • Availability (n ) Müsait olma, geçerlilik, mevcut olma
 • Available (adj ) Müsait, var, mevcut
 • Avalanche (n ) Çığ
 • Avenue (n ) Bulvar, cadde, yol
 • Average (adj ) Ortalama, orta
 • Avert (v ) Çevirmek, önlemek, gidermek
 • Aviation (n ) Havacılık
 • Avidity (n ) Hırs, istek, açgözlülük
 • Avoid (v ) Kaçınmak, sakınmak
 • Await (v ) Beklemek, hazır olmak
 • Awaken (v ) Uyandırmak, uyanmak
 • Award (v ) Vermek (ödül), karar vermek
 • Aware (adj ) Farkında, haberdar
 • Awful (adj ) Korkunç, berbat
 • Axis (n ) Eksen