Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce A Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
A Harfi İle Başlayan Kelimeler (337 kelime)
 • abandon (verb) birşeyi, birini geri dönmemek koşuluyla bırakmak, terketmek; bir fikri, planı izlemeyi bırakmak ya da birşeyi bitirmeden vazgeçmek
 • abide by (phrasal verb) kurallara uymak, itaat etmek
 • ability (noun) fiziksel veya zihinsel yetenek, kabiliyet, güç
 • abnormal (adjective) garip, anormal, farklı
 • abnormally (adverb) anormal bir şekilde
 • abolish (verb) kanun veya bir sisteme son vermek, yürürlükten kaldırmak
 • abolition (noun) iptal
 • abroad (adverb) yabancı, dış ülke
 • absence (noun) yok olan, mevcut olmayan; yok olma, bir şeyin, birinin yokluğu, var olmayışı
 • absent (adjective) yok, orada değil, mevcut değil
 • abstract (adjective) soyut; gerçek nesne ve kişilerin imgelerinden çok renk ve şekilleri içeren soyut sanat
 • abstract (noun) özet; soyut yapıt
 • abundant (adjective) aşırı, çok fazla;
 • abundantly (adverb) bolca
 • abuse (noun) istismar etme, kötüye kullanma; kaba ve çirkin davranma; başkasına kaba va aşağılayıcı söz söyleme, küfretme
 • abuse (verb) birine kaba ve vahşice davranmak; kötüye kullanmak, istismar etmek; aşağılayıcı ve kaba söz söylemek
 • abuser (noun) kötü davranan kişi
 • academic (adjective) eğitime ilişkin, akademik; teknik ve pratik becerilerden çok düşünce ve çalışmayı içeren konulara ilişkin; zeki ve eğitimde iyi, eğitime düşkün; soyut, kuramsal, pratiğe dayanmayan
 • academic (noun) akademik personel, üniversite hocası
 • academically (adverb) akademik açıdan
 • accelerate (verb) hızını artırmak, gaza basmak; hızlandırmak, daha da hızlı hale getirmek
 • acceleration (noun) hızlanma
 • accent (noun) aksan; bazı harflerin üzerinde nasıl telaffuz edileceğini gösteren işaret, aksan; konuşurken vurgulanan kelime ya da bir bölümü
 • accept (verb) almak, kabul etmek; genelde hoş olmayan bir şeyin doğru olduğunu kabul ve itiraf etmek; birini bir kuruluşa kabul etmek, katılımına izin vermek; bir durumu olduğu gibi kabullenmek
 • acceptable (adjective) yeteri derecede iyi, kabul edilebilir; izin verilebilir veya tasdik edilebilir, kabullenilebilir
 • acceptance (noun) kabul, onama
 • access (noun) bir şeye ulaşım hakkı, fırsatı; bir yere girme ya da ulaşma biçimi
 • access (verb) bilgisayarı kullanarak bilgiye ulaşmak
 • accessible (adjective) kolay ulaşılabilir, elde edilebilir; kolay anlaşılabilir
 • acclimatize (verb) yeni bir iklime, ortama alışmak, alıştırmak, uyum sağlamak
 • accommodation (noun) ikametgah, yaşanan veya kalınan yer
 • accompany (verb) birine eşlik etmek; aynı anda olmak ya da bulunmak; ana enstrümana ya da şarkı söyleyen kişiye enstrüman çalarak eşlik etmek
 • according to (preposition) … e,a göre; hususi bir plan ya da sisteme göre
 • account (noun) olup bitenlerin sözlü ya da yazılı açıklaması; banka hesabı; şirket ya da mağazalarla yapılan vadeli alışveriş sözleşmesi
 • account for (phrasal verb) bir bütünün parçası olmak, bir bölümünü oluşturmak; açıklamak, izah etmek
 • accumulate (verb) biriktirmek, artırmak, tasarruf etmek
 • accumulation (noun) birikim
 • accuracy (noun) doğruluk, güvenilirlik
 • accurate (adjective) doğru, tam;
 • accurately (adverb) doğru bir şekilde
 • accusation (noun) suçlama
 • accuse (verb) suçlamak
 • achieve (verb) başarmak
 • achievement (noun) başarı; üstün başarı
 • acknowledge (verb) kabul etmek, doğruluğunu ikrâr etmek; alındı yazısı göndermek; birine gülümseyerek ve selamlayarak tanıdığını belirtmek
 • acknowledgement (noun) kabul, onay, tasdik; alındı yazısı; kitabın ilk sayfasında yazar tarafından yazılan teşekkür yazısı
 • acoustic (adjective) elektrik gerektirmeyen akustik müzik aleti; ses ve işitmeyle ilgili
 • acquire (verb) elde etmek; bir şeyi öğrenmek,edinmek
 • acquisition (noun) edinim; genellikle satın alarak elde etme
 • acre (noun) hektar
 • act (noun) eylem; kanun; tiyatro oyununda perde; oyun; gerçek duygu ve niyetleri gizleyen davranış, …mış gibi yapma
 • act (verb) davranış göstermek, harekette bulunmak; bir problemi çözmede girişimde bulunmak; bir film ya da oyunda oynamak
 • action (noun) hareket, eylem; aksiyon, hareket, heyecan uyandıran şeyler; savaş, mücadele; hareket veya tabii işlem
 • activate (verb) harekete geçirmek
 • activation (noun) hareketlendirme
 • active (adjective) planlı bir eylemde aktif, görevli; aktif, yerinde duramayan; etken yapı; faal (yanardağ)
 • actively (adverb) faal olarak, aktif bir şekilde
 • activism (noun) politik durumları değiştirmek için ortalığı ayağa kaldırma
 • activist (noun) sosyal ve siyasi değişikliğin olmasına çabalayan kişi
 • activity (noun) faaliyet; eylem, faaliyet; faaliyet, değişik hareketler
 • acute (adjective) şiddetli, çok fazla, akut; dar (açı); (anlayışı/algılaması) keskin, kuvvetli, güçlü
 • adapt (verb) uyum sağlamak, uymak; bir şeyi yeni bir duruma veya kullanıma uydurmak, uymasını sağlamak; uyarlamak
 • adaptability (noun) değişkenlik
 • adaptable (adjective) uydurulabilir, değiştirilebilir
 • adaptation (noun) uyarlama; yeni bir duruma uydurma / uyma
 • add (verb) ilave etmek, katmak; seviyesini veya miktarını artırmak; sözle ilavede bulunmak; rakamları toplamak
 • addict (noun) tiryakilik, müptela olma; tiryaki, bir şeye müptela olan
 • addict (verb) bağımlısı olmak, alışmak
 • addiction (noun) bağımlılık
 • addictive (adjective) bağımlılığı artıran
 • addition (noun) toplama; ilave
 • addition (noun) toplama; ilave
 • additional (adjective) ilaveten, ekstra
 • additionally (adverb) ek olarak
 • address (noun) adres; internet adresi; resmi konuşma, hitap
 • address (verb) adres yazmak; bir sorunla ilgilenmek; biriyle konuşmak veya dinleyici kitlesine hitap etmek
 • adequacy (noun) yeterlilik, yetenek
 • adequate (adjective) yeter, kâfi; yeteri kadar iyi, fakat çok iyi değil
 • adequately (adverb) yeterli şekilde
 • adjacent (adjective) yanyana, bitişik, ilişik
 • adjust (verb) ayarlamak; yeni bir duruma ayak uydurmak, uyum sağlamak
 • adjustment (noun) ayarlama
 • administer (verb) idare etmek, düzenlemek; birine tıbbi yardımda bulunmak
 • administration (noun) bir şirket idaresi, yönetimi; idare, yönetim dönemi, iktidar dönemi
 • administrative (adjective) idare ve yönetimle ilgili
 • adolescence (noun) gençlik, buluğ çağı, ergenlik
 • adolescent (noun) ergen, genç, buluğ çağına ermiş kişi
 • adolescent (adjective) ergen
 • adopt (verb) evlat edinmek; yeni bir şeyi kullanmaya başlamak veya kabul etmek
 • adoption (noun) evlat edinme; kabullenme, benimseme
 • adult (adjective) yetişkin, erişkin; yetişkinlere ilişkin, yetişkin için; yetişkin kitabı, film ve seks içeren
 • adult (noun) yetişkin, erişkin kişi ya da hayvan
 • adulthood (noun) erişkinlik, yetişkinlik
 • advance (adjective) önceden olan
 • advance (noun) yeni keşifler ve icatlar; avans, önceden ödenen para, ödeme; ordunun ileri hareketi
 • advance (verb) geliştirmek, ilerletmek; muharebede yeni bir mevziye doğru ilerlemek
 • advanced (adjective) gelişmiş, bir üst aşamaya çıkmış; ileri düzeyde, ileri
 • advantage (noun) avantaj; üstünlük
 • advantage (noun) avantaj; üstünlük
 • advantaged (adjective) avantajlı, üstün, avantaj verilmiş
 • advantageous (adjective) fayda, avantaj sağlayan
 • advent (noun) yeni bir şeyin ortaya çıkması ya da başlaması; noelden önceki dini dönem, noel arefesi
 • adverse (adjective) olumsuz koşullar, etkiler; olumsuz yorum, tepki, kanaat
 • adversely (adverb) muhalif bir şekilde
 • advertise (verb) ilan etmek, duyurmak, reklam yapmak; ilan vermek
 • advertisement (noun) resim, film, şarkı ve benzeri ilanlar
 • advertising (noun) reklam yapma, duyurma, ilan etme
 • advice (noun) öğüt, tavsiye, öneri
 • advise (verb) öğüt vermek; tavsiyede, öneride bulunmak
 • adviser (noun) danışman
 • advocacy (noun) savunma, destekleme
 • advocacy (verb) savunmak, desteklemek
 • advocate (noun) savunan, destekleyen, arka çıkan; avukat
 • advocate (verb) savunmak, desteklemek
 • aesthetic (adjective) estetik
 • aesthetically (adverb) estetik, uyumlu bir şekilde
 • aesthetics (noun) estetik ilmi
 • affect (verb) etkilemek veya değişimine sebep olmak; duygusal olarak üzülmesine, hissetmesine sebep olmak, etkilemek
 • aforementioned (adjective) bahsi geçen, sözü edilen, daha önce belirtilen
 • aforementioned (noun) adı geçen kişi, evvelden bahsedilen kimse, bahsi geçen kişi
 • age (noun) yaş; çağ; yaşlı, eski şey/kişi
 • age (verb) yaşlanmak, eskimek
 • age group (noun) yaş grubu
 • aged (adjective) yaşlı, yaşlanmış; eski, eskimiş
 • ageing (adjective) yaşlanan, eskiyen
 • ageing (noun) yaşlanma, eskime
 • agent (noun) acente, vekil, temsilci; ajan
 • aggravate (verb) bir durumu, şartları daha da kötüye götürmek, ağırlaştırmak, kötüleştirmek; birini rahatsız etmek, kızdırmak, sinirlendirmek
 • aggregate (noun) toplam, topluluk; agrega (inşaatta)
 • aggregate (verb) toplamak, birleştirmek
 • agree (verb) aynı fikirde olmak; birinin istediği şeyi yapacağını söylemek, kabul etmek, tamam demek; biriyle bir şeye karar vermek, ortak karar almak; aynı olduğunu görmek, uyuşmak, birbirine uymak
 • agree (verb) aynı fikirde olmak; birinin istediği şeyi yapacağını söylemek, kabul etmek, tamam demek; biriyle bir şeye karar vermek, ortak karar almak; aynı olduğunu görmek, uyuşmak, birbirine uymak
 • agreement (noun) antlaşma; uyuşma
 • agricultural (adjective) tarımsal
 • agriculture (noun) tarım, ziraat
 • aid (noun) insani yardım, para, yiyecek ve malzeme yardımı; yardım malzemesi
 • aid (verb) birine yardım etmek
 • aim (noun) amaç, hedef;
 • aim (verb) hedeflemek, amaçlamak; silahla nişan almak, silahı bir hedefe doğrultmak
 • air (noun) hava; hava, boşluk; hava yolu; bir şeyin görüntüsü, havası
 • air (verb) radyo veya televizyon yayını yapmak; bir yeri havalandırmak; giysileri havalandırmak
 • albeit (conjunction) … e, a rağmen, olsa da, gerçi
 • algebra (noun) cebir
 • alike (adjective) benzer, tıpkısı
 • alike (adverb) benzer şekilde; ve benzeri/benzerleri
 • allege (verb) iddia etmek, öne sürmek, kanıtsız suçlamak
 • alleged (adjective) iddia edilen, isnat edilen, ispatlanmadan suçlu olduğuna inanılan
 • allegedly (adverb) söylenene göre
 • allergic (adjective) alerjik, alerjisi olan; alerjinin sebep olduğu
 • allergy (noun) alerji
 • allocate (verb) ayırmak, pay ayırmak, vermek, tahsis etmek
 • allocation (noun) tahsisat; tahsis etme, ayırma
 • allow (verb) müsaade etmek, izin vermek; bir şeyin oluşunu engelleyememek; birisi için bir şeyi yapmasını temin etmek, mümkün kılmak; bir miktar para ve zamanı bir şey için kullanmayı planlamak, ayırmak
 • ally (noun) müttefik, destekleyen, arka çıkan, ortak; savaş müttefiki ülke, müttefik, dost, ortak amaçları olan ülkeler
 • ally (verb) birine/bir şeye yardım etmek için katılmak, müttefik olmak, ortak olmak
 • alphabet (noun) alfabe
 • alphabetical (adjective) alfabetik sıraya göre, dizilişe göre;
 • alphabetically (adverb) alfabetik bir şekilde
 • alter (verb) değiştirmek, değişmesini sağlamak, değişmek
 • alteration (noun) değişme, değişim, düzeltme, onarım
 • alternate (adjective) sırayla, peşpeşe olan, birbirini takip eden; değişik, başka, ilave, alternatif olan
 • alternate (verb) birbiri peşi sıra olmak, sırayla meydana gelmek, önce biri sonra diğeri olmak
 • alternative (adjective) değişik, başka, ilave, alternatif olan; alışılan ve geleneksel olandan farklı, değişik
 • alternative (noun) alternatif, iki şey arasında seçim
 • alternatively (adverb) alternatif olarak, bir başka olasılık olarak
 • although (conjunction) …e,a rağmen, … e karşın, ise de, olmakla beraber; fakat, ancak
 • ambiguity (noun) anlam kargaşası, çok anlamlılık, karmaşa, anlaşılmazlık
 • ambiguous (adjective) çok anlamlı, zor anlaşılan, karmaşık
 • ambiguously (adverb) belirsiz bir şekilde
 • amend (verb) hafif düzeltmek, değiştirmek
 • amendment (noun) düzeltme, değiştirme, küçük değişikliklerle yeniden düzenleme
 • amount (noun) miktar, yekun, tutar
 • amphibian (noun) suda ve karada yaşayabilen, amfibi
 • amphibious (adjective) hem karada hem de suda yaşayabilen; hem karada hem de suda gidebilen (araç)
 • anaesthetic (noun) anestezi, ilaçla uyuşturma
 • anaesthetist (noun) anestezist, anestezi uzmanı doktor
 • anaesthetize (verb) anestezi uygulamak, uyuşturmak
 • analog (adjective) analog, bilgiyi depolamak veya ölçmek için sürekli değişen akım ve boşlukları kullanan sinyallerin kullanımı
 • analog (noun) benzerşey
 • analogous (adjective) bazı hususlarda benzeşen, benzeyen
 • analogue (adjective) analog, bilgiyi depolamak veya ölçmek için sürekli değişen akım ve boşlukları kullanan sinyallerin kullanımı
 • analogue (noun) benzerşey
 • analyse (verb) analiz etmek, detaylı bir şekilde incelemek
 • analysis (noun) analiz, irdeleme, inceleme
 • analyst (noun) analiz yapan, inceleyen, irdeleyen
 • anatomical (adjective) anatomik
 • anatomically (adverb) anatomik olarak
 • anatomy (noun) anatomi, insan vücudunun bilimsel olarak çalışması; insan ve diğer canlıların bedeni, vücudu
 • ancestor (noun) ced, ata
 • ancestry (noun) soy, ced, ata, çok eski atalar
 • ancient (adjective) eskiden olan, çok önceleri olan, eskiden beri; eski, antika
 • angle (noun) açı; düşünce/bakış tarzı, biçimi; bakış açısı
 • announce (verb) duyurmak, ilan etmek, anons etmek
 • announcement (noun) duyuru, ilan, anons; duyurulan, ilan edilen
 • annual (adjective) yıllık, yılda bir olan; yılda bir kez
 • annual (noun) yıllık bitki, ömrü bir yıl olan bitki; yıllık, yılda bir çıkarılan kitap, ajanda
 • annually (adverb) yıllık, yılda bir kez, yılda bir yapılan
 • anonymity (noun) isim vermeden, ismini saklayarak, gizlice
 • anonymous (adjective) isimsiz, anonim
 • answer (noun) cevap, yanıt; kapıya, telefona bakma; cevap; yanıt, sorunun cevabı
 • answer (verb) cevap vermek, yanıtlamak; kapıya bakmak; telefona cevap vermek, cevaplamak; sınavda cevap vermek, yanıtlamak, soruları cevaplamak
 • anthropology (noun) insanbilim, antropolji
 • antibiotic (noun) antibiyotik
 • anticipate (verb) merakla beklemek, ummak
 • anticlockwise (adjective) saat yönünün tersi
 • anticlockwise (adverb) saatin tersi yönünde
 • antiseptic (adjective) antiseptik
 • antiseptic (noun) enfeksiyon önleyici madde, antiseptik
 • apart from (preposition) … den başka, ayrıca, …den gayri; yanısıra, ilaveten, ayrıca buna ilave olarak
 • apparatus (adjective) aletler
 • apparent (adjective) aşikâr, açık, görünen; belli, ortada, var olan
 • apparently (adverb) görünen o ki, aşikâr olarak; görünüşe göre, anlaşılan
 • appeal (noun) ricada bulunma, isteme, yardım talep etme; çekicilik, hoşluk, sevimlilik; yüksek mahkemeye başvuru, temyiz başvurusu
 • appeal (verb) talep etmek, rice etmek, istemek; çekmek, cezbetmek; başvuruda bulunmak, resmen talep etmek, ricada bulunmak
 • appear (verb) gibi gözükmek; görünmek, gözükmek, gözükmeye başlamak; ortaya çıkmak, var olmaya başlamak
 • appendix (noun) midenin alt kısmında küçük tüp şeklinde çıkınıtı, bölüm, kör bağırsak; kitap, makale vb. sonuna konulan ilave bilgi, ek
 • appetite (noun) iştah
 • application (noun) başvuru, müracaat; uyarlama; belirli bir amaç için tasarlanmış bilgisayar programı
 • application (noun) başvuru, müracaat; uyarlama; belirli bir amaç için tasarlanmış bilgisayar programı
 • apply (verb) başvurmak, müracaatta bulunmak; belli bir durum ya da kişiyle ilişkilendirmek, etkilemek; uygulamak, bir şeyi belli bir durum için kullanmak; sürmek, yaymak, bir yüzeye sürmek, uygulamak
 • apply (verb) başvurmak, müracaatta bulunmak; belli bir durum ya da kişiyle ilişkilendirmek, etkilemek; uygulamak, bir şeyi belli bir durum için kullanmak; sürmek, yaymak, bir yüzeye sürmek, uygulamak
 • appointment (noun) randevu; atama, görevlendirme
 • appreciable (adjective) gereğinden büyük, kayda değer, fark edilebilen
 • appreciably (adverb) gözle görülür derecede; fark edilir bir biçimde
 • appreciate (verb) takdir etmek; çok takdir etmek, müteşekkir olmak; farkında olmak, anlamak, farkına varmak; değeri artmak, değerlenmek
 • appreciation (noun) takdir, değerli bulma; beğenme, takdir etme; anlama, zor olan bir şeyi kavrama, halletme; değerlenme, değeri artma
 • approach (noun) yaklaşım; yaklaşma, bir konuda belli bir yaklaşım ortaya koyma; yaklaşma, yakına gelme, zaman olarak yaklaşma; bir yere götüren yol, yaklaşım, rota
 • approach (verb) yakına gelmek, yaklaşmak; bir şeyle ilgilenmek, alakadar olmak; konuyu açmak, konuyu oraya getirmek
 • appropriate (adjective) uygun, yerinde
 • appropriate (verb) izinsiz almak, çalmak; tahsis etmek; ödenek ayırmak
 • appropriately (adverb) düzgünce
 • approval (noun) onay, tasdik; onama, tasdik, kabul yazısı, izin
 • approve (verb) onaylamak, izin vermek, tasdik etmek; kabul etmek, tasdik etmek
 • approximate (adjective) yaklaşık, hemen hemen
 • approximate (verb) bir şeye hemen hemen tam olarak benzemek, yaklaşmak
 • approximately (adverb) tahminen, yaklaşık olarak
 • arbitrarily (adverb) keyfiyen
 • arbitrary (adjective) keyfi, isteğe göre düzenlenen, rastgele
 • archaeological (adjective) arkeolojik, eskiye ait
 • archaeologist (noun) arkeolog
 • archaeology (noun) arkeoloji
 • architect (noun) mimar
 • architectural (adjective) mimari
 • architecture (noun) mimarlık; mimarlık becerisi
 • archive (noun) arşiv; bilgisayarda çok sık kullanılmayan bilgi ve belgelerin saklandığı yer, arşiv
 • archive (verb) arşivlemek, saklamak, depolamak
 • archivist (noun) arşivci, arşiv görevlisi
 • area (noun) saha, bölge; alan, bina ya da toprak parçası; bölüm, alan, konu veya faaliyetin bir parçası; yüzölçüm, ebat, boyut
 • argue (verb) tartışmak, münakaşa etmek; bir fikri tartışmak, nedenler öne sürmek
 • argument (noun) münakaşa; tartışma, argüman
 • arid (adjective) kurak, çorak, çatlamış, kupkuru
 • arise (verb) ortaya çıkmak, doğmak, zuhur etmek; kalkmak, yataktan kalkmak
 • arithmetic (noun) aritmetik
 • armed forces (noun) silahlı kuvvetler
 • army (noun) ordu; aynı işi yapmak üzere bir araya gelen kalabalık insan topluluğu
 • arrange (verb) düzenlemek, planlamak, hazırlık yapmak; düzenlemek, yerlerine koymak, tanzim etmek
 • arrangement (noun) planlama, düzenleme; düzenleme, ayarlama, anlaşma; belli bir düzende duran bir grup nesne, tanzim
 • arrest (noun) tutuklama
 • arrest (verb) tutuklamak
 • art (noun) sanat; sanat, belli bir konuda yetenek
 • art (noun) sanat; sanat, belli bir konuda yetenek
 • artefact (noun) tarihi ve çok eski bir sanat eseri, nesne
 • arterial (adjective) atardamarla ilgili, atardamara ilişkin
 • artery (noun) atardamar; trafikte ana arter
 • article (noun) makale; madde; dilbilgisinde ‘the’, ‘a’, veya ‘an’ gibi başına geldiği sözcüğü tarif eden tanım harfleri
 • artificial (adjective) yapay, insan yapımı; samimi olmayan, yapay, suni
 • artificially (adverb) suni bir şekilde
 • artist (noun) sanatçı, sanatkar, ressam
 • aspect (noun) özellik, bir problem, konu, durumun bir bölümü, bir yönü; bir fiilin zamana ilişkin anlamının nasıl dikkate alındığını gösteren şekli
 • assemble (verb) toplanmak, bir araya gelmek, grup oluşturmak; birleştirmek, toplamak, parçaları bir araya getirmek
 • assembly (noun) tüm öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı genel toplantı; meclis, toplantı, genel kurul; birleştirme, toplama, bir araya getirme
 • assert (verb) iddia etmek, açıklamak, belirtmek
 • assertion (noun) belli etme, belirtme, gösterme, bildirme, açıklama
 • assess (verb) değerlendirmek, değerini belirlemek
 • assessment (noun) değerlendirme
 • asset (noun) başarıya katkısı olan nitelik, beceri ve kişi; varlık, mal varlığı, servet, mal
 • assign (verb) görevlendirmek, görev vermek
 • assignment (noun) görev, ödev
 • assist (verb) yardım etmek
 • assistance (noun) yardım
 • assistant (noun) yardımcı, asistan
 • associated (adjective) ilişkili, bağlantılı
 • association (noun) kuruluş, teşkilat, kurum, aynı amacı taşıyan insanların oluşturduğu birliktelik, dernek; ilişki, ortaklık, birliktelik
 • assume (verb) farzetmek, varsaymak, üstlenmek
 • assumption (noun) zan, sanı, varsayım
 • assurance (noun) vaat, söz, güvence, sigorta, garanti, teminat; güven, kendine güven, özgüven
 • assure (verb) birini emin kılmak, inandırmak, garanti vermek; garanti etmek, güvence vermek
 • asterisk (noun) bir şeyi belirtmek için kullanılan sembol, işaret, yıldız, asteriks
 • astronomer (noun) gök cisimlerini bilimsel olarak çalışan bilim adamı
 • astronomical (adjective) çok fazla, görülmemiş miktarda, değerde; gökbilime ilişkin, gökbilimsel
 • astronomy (noun) gökbilimi, yıldızların ve gezegenlerin bilimsel çalışması, astronomi
 • atmosphere (noun) bir yerin havası, genel durumu; atmosfer, dünyayı çevreleyen gazlardan oluşan tabaka; kapalı bir alanın havası
 • atmospheric (adjective) hava veya atmosferle ilgili; gizem ve romans yaratan, farklı bir his uyandıran
 • atom (noun) atom
 • atomic (adjective) atoma ilişkin; atom enerjisi kullanan
 • attach (verb) tutturmak, bağlamak, iliştirmek; bir şeye ilave olarak dahil etmek, eklemek; e-posta iletisine ekleme yapmak
 • attachment (noun) bağlılık, birine, birşeye güçlü bağlılık hissi, düşkünlük, tutkunluk; bir ileti eki; ek, ilave
 • attain (verb) öğrenmek, elde etmek, kazanmak;
 • attainment (noun) başarı, kazanım, hüner, beceri, marifet
 • attempt (noun) teşebbüs, girişim, deneme
 • attempt (verb) teşebbüs etmek, saldırmak, girişmek
 • attend (verb) katılmak, yer almak, devam etmek
 • attendance (noun) katılım, devam, mevcudiyet; yoklama, katılım, devam
 • attention (noun) dikkat; özen, itina, dikkat
 • attitude (noun) tavır, eda, davranış
 • attorney (noun) avukat
 • attract (verb) çekmek, cezbetmek; çekmek, harekete geçirmek
 • attraction (noun) çekim, cezbetme; cazibe, cinsel cazibe
 • attribute (noun) özellik, nitelik, hususiyet, karakteristik
 • attribute (verb) atfetmek, yormak, bağlamak, maletmek
 • audience (noun) dinleyici; bir filmin ya da kitabın müdavimi, sürekli izleyen ve dinleyicisi; resmi bir toplantıya davet, kabul, huzura davet, kabul etme
 • audio (adjective) ses kaydı ve çalınmasıyla ilgili
 • audit (verb) kontrol etmek
 • audit (noun) hesap ya da bilanço kontrolü yapan kişi
 • auditor (noun) denetçi
 • aural (adjective) işitmeyle ilgili
 • authentic (adjective) hakiki, orijinal, gerçek
 • authenticity (noun) gerçek, orijinal
 • author (noun) yazar
 • authority (noun) yetki, otorite; yasal, resmi yetkisi olan grup veya devlet dairesi; bilirkişi, uzman, otorite
 • automate (verb) makinalar yardımıyla bir şeyi kontrol etmek, makineleştirmek
 • automatic (adjective) kendi kendine çalışan, otomatik; olması kesin, kaçınılmaz olan; kendiliğinden, kendi kendine, doğal bir tepki olarak oluşan
 • automatic (noun) otomatik vitesli araba
 • automatically (adverb) otomatik bir şekilde
 • automation (noun) otomasyon
 • autonomous (adjective) kendi kendini yönetebilen, otonom, özerk
 • autonomy (noun) özerklik, otonomi
 • availability (noun) bulunabilirlilik
 • available (adjective) mevcut, hazır; uygun, hazır, meşgul değil, görüşmeye hazır
 • average (adjective) sıradan, diğerleriyle aynı olan, vasat; ortalama miktar, ölçüde olan; vasat, sıradan
 • average (noun) ortalama; vasat, sıradan olan
 • average (verb) belli bir ortalamayı tutturmak, ulaşmak
 • avoid (verb) kaçınmak, sakınmak, uzak durmak, (argo) atlatmak, birini ekmek; önlemek, engel olmak, karşı durmak
 • aware (adjective) farkında, haberdar
 • awareness (noun) farkındalık, bilinçlenme, bilinç
 • axis (noun) eksen; bir grafiğin altında veya yanında ölçümleri gösteren çizgi, hat
 • axis (noun) eksen; bir grafiğin altında veya yanında ölçümleri gösteren çizgi, hat