Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce N Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
N Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • namely (adverb) yani …, şöyle ki …
 • narrow (adjective) dar; sınırlı, yetersiz, dar
 • narrate (verb) anlatmak, söylemek
 • narrative (noun) anlatım, öykü, hikaye
 • narrator (noun) anlatan, öykücü, öyküleyen
 • narrow (verb) daral(t)mak; azal(t)mak, küçül(t)mek
 • nation (noun) millet, ulus, halk
 • national (adjective) (toplum) millî, ulusal; (örf, âdet) millî, ulusal
 • national (noun) vatandaş, yurttaş, millet, uyruk, tebaa
 • nationally (adjective) ulusal
 • native (adjective) asıl…, ana…, doğum yeri olan; ana … (dil); yerli; yerli … (hayvan, bitki vs.); …da / de yetişen / yaşayan
 • native (noun) …da / de doğan (kişi), yerli / yerel, …lı/li; (küçültücü, aşağılayıcı eski sözcük) ilkel, yerli
 • natural (adjective) doğal, tabiî; normal, beklenen, olması gereken, doğal; doğuştan, Allah vergisi
 • nature (noun) tabiat, doğa; mizaç, huy, karakter, doğuştan var olan özellik, yaradılış; tür, çeşit, tip, hususiyet, özellik
 • navy (noun) Deniz Kuvvetleri, Donanma; lacivert, koyu mavi
 • necessary (adjective) gerekli, elzem, zaruri
 • needless (adjective) gereksiz, lüzumsuz, boşuna, beyhude
 • needlessly (adverb) gereksizce
 • negate (verb) geçersiz kılmak, boşa çıkarmak, etkisiz kılmak
 • negation (noun) değer kaybı
 • negative (adjective) olumsuz, menfî, kötümser; olumsuz, negatif; (tıp) olumsuz; hasta / hamile vs. değil; (rakam) eksi, sıfırdan küçük; dilde cümleye ‘no’, ‘not’ gibi sözcükler kullanarak olumsuz anlam veren, olumsuz
 • negative (noun) banyo yapılmış / işlenmiş fotoğraf filmi; negatif; olumsuzluk ifade eden sözcük veya ifadeler
 • negative (verb) red ve inkâr etmek; iptal etmek, hükümden düşürmek; çürütmek; tesirini kırmak; menetmek.
 • negatively (adverb) olumsuz olarak, olumsuzca; kötü şekilde, menfî şekilde
 • neglect (noun) ihmal, boşlama
 • neglect (verb) ihmal etmek, önemsememek, göz ardı etmek
 • negligence (noun) ihmalkârlık, dikkatsizlik
 • negligent (adjective) ihmalkâr, dikkatsiz
 • negligible (adjective) önemsiz, ehemmiyetsiz, az miktarda
 • negotiate (verb) müzakere etmek, konuşarak anlaşmaya varmak, pazarlık etmek; başarıyla aşmak / geçmek
 • neighbourhood (noun) semt, muhit, mahalle, çevre
 • neighbouring (adjective) yakın, yakındaki, civardaki, komşu
 • nerve (noun) sinir, asap; cesaret, yüreklilik; cüret; …acak / ecek kadar yüzsüzlük / utanmazlık / arsızlık
 • nerve (verb) cesaret vermek, yüreklendirmek
 • nervous system (n) sinir sistemi
 • nest (noun) kuş yuvası, yuva
 • nest (verb) yuvada yaşamak, yuva yapmak
 • net (adjective) net, safı
 • net (noun) ağ; ağ, file
 • net (verb) kâr sağlamak / etmek; topu ağa / fileye temas ettirmek
 • network (noun) ağ, örgü; birbirini tanıyan veya birlikte çalışan kişiler; tv radyo yayın şirketi / ağı
 • network (verb) insanlarla iş yapmak amacıyla tanışmak için sosyal faaliyetleri kullanmak; tanışma fırsatları yaratmak; bilgisayar ağı kurmak
 • neural (adjective) sinirsel, sinir hücresiyle ilgili
 • neurologist (noun) sinirsel hastalıklar hekimi, nörolojist
 • neurology (noun) sinirbilim, nöroloji
 • neutral (adjective) tarafsız, yansız, taraf / yan tutmayan, bitaraf; soluk, parlak renkli olmayan, kurşuni, soluk gri
 • neutral (noun) boş vites; tarafsız kimse
 • neutron (noun) nötron, atomun elektrik taşımayan parçası
 • nevertheless (adverb) yine de, bununla beraber, buna rağmen, mamafih
 • nevertheless (conjuction) yine, hoş, ancak
 • niche (noun) uygun yer / iş / mevkî; duvarda bulunan oyuk, niş
 • nonetheless (adverb) yine de, bununla beraber, buna rağmen
 • nonetheless (conjuction) yine de, buna rağmen
 • norm (noun) belli toplumlarda kabul edilmiş davranışlar bütünü / manzumesi
 • normal (adjective) beklenen, her zamanki gibi, normal
 • normal (noun) normal
 • normally (adverb) genellikle, normalde, normal olarak; beklenilen şekilde; normal/tabiî bir şekilde, alışıldığı gibi
 • north (adjective) Kuzey
 • north (adverb) kuzeye doğru, kuzey yönünde
 • north (noun) kuzey yönü; Kuzey; kuzeyde, kuzey bölgesi
 • northern (adjective) kuzeyden, kuzeyde; kuzey’den
 • notable (adjective) dikkate / kayda değer, önemli, ilginç
 • notable (noun) tanınmış kişi, ünlü kimse, saygın kişi
 • notably (adverb) özellikle, bilhassa
 • note (noun) not, pusula; not; not, dipnot; his, ruhsal durum, hava, atmosfer; nota; kağıt para, banknot
 • note (verb) dikkat etmek, fark etmek; söylemek veya yazmak
 • notion (noun) kavram, inanış, fikir, nosyon
 • notional (adjective) kavramsal, hayali, tahmini, varsayımsal, gerçek olmayan, farazi
 • notwithstanding (adverb) …a / e karşı, rağmen, bununla birlikte, her ne kadar…ise de
 • notwithstanding (conjuction) her ne kadar, mamafih, yine de
 • notwithstanding (preposition) …e karşın, … e rağmen, olduğu halde
 • noun (noun) isim
 • novel (adjective) yeni, değişik, alışılmışın dışında
 • novel (noun) roman
 • nowadays (adverb) bu / şu günlerde, şu sıralar, zamanımızda, günümüzde
 • nuance (noun) ince ayrıntı, küçük fark, detay, nüans
 • nuclear (adjective) nükleer; atom çekirdeğinin merkezine ilişkin
 • number (noun) numara, sayı, rakam; (telefon vs.) numara; miktar, sayı, adet
 • number (verb) numaralandırmak, numara vermek, sayı belirtmek; …a / e varmak; toplamı …ı / i bulmak
 • numeral (adjective) sayısal
 • numeral (noun) rakam
 • numerous (adjective) pek çok, çok fazla, sayısız
 • nurture (noun) besleyen şey, gıda; terbiye; bakıp büyütme
 • nurture (verb) destek olmak, gelişmesine yardımcı olmak, teşvik etmek; bakmak, büyütmek, ilgilenmek, beslemek, yetiştirmek
 • nutrient (noun) besleyici şey / besin / gıda
 • nutrition (noun) beslenme, besin