Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English W Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
W Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • wait (v) beklemek
 • waiter (n) garson
 • wake (v) uyanmak, canlanmak
 • walk (n) yürüyüş, gezinti
 • walk (v) yürümek
 • wall (n) duvar
 • want (v) istemek; gerekmek; aranmak
 • warm (adj) ılık
 • wash (v) yıkamak
 • watch (n) kol saati; nöbet
 • watch (v) seyretmek, izlemek; göz kulak olmak
 • water (n) su
 • way (n) yol; yöntem, usul
 • we (pron) biz
 • wear (v) giymek; yıpranmak
 • weather (n) hava, hava durumu
 • website (n) internet sitesi
 • Wednesday (n) çarsamba
 • week (n) hafta
 • weekend (n) hafta sonu
 • welcome (adj) kabul edilen, hoş karşılanan
 • welcome (excl) hoş geldiniz!
 • welcome (v) hoş karşılamak
 • well (adj) sağlıklı, iyi
 • well (adv) iyi
 • well (excl) şeeyy, ha!, pekala, peki
 • west (adj) batı
 • west (adv) batıya doğru
 • west (n) batı
 • what (det) ne, şey
 • what (pron) ne, şey
 • when (adv) ne zaman
 • when (conj) -dığı zaman, -dığında, -nca
 • when (pron) ne zaman
 • where (adv) nerede
 • where (conj) nereye, nereden, nerede, …dığı / diği yer / yere / yerde
 • which (det) -ki o
 • which (pron) hangi, hangisi
 • white (adj) beyaz; sütlü
 • white (n) beyaz (renk)
 • who (pron) kim
 • why (adv) neden, niçin
 • wife (n) eş (kadın)
 • will (mv) -ecek, -mısınız
 • win (v) kazanmak
 • window (n) pencere
 • wine (n) şarap
 • winter (n) kış
 • with (prep) ıle, birlikte
 • without (prep) -sız, -siz, olmasaydı; -meden
 • woman (n) kadın
 • wonderful (adj) şahane, çok güzel, harika
 • word (n) kelime, sözcük
 • work (n) iş, meslek, çalışma
 • work (v) çalışmak, işlemek
 • worker (n) işçi, amele
 • world (n) dünya
 • would (mv) -ecekti, -erdi
 • write (v) yazmak
 • writer (n) yazar
 • writing (n) yazma
 • wrong (adj) yanlış, hatalı
A2 Seviyesi Kelimeler
 • wait (n) bekleyiş, bekleme
 • war (n) savaş; mücadele
 • wash (n) yıkanma, yıkama
 • washing (n) çamaşır
 • wave (n) dalga, el sallama
 • weak (adj) zayıf, güçsüz
 • web (n) örümcek ağı, web
 • wedding (n) düğün, nikâh töreni
 • weight (n) ağırlık
 • welcome (n) karşılama
 • wet (adj) ıslak, nemli
 • wheel (n) tekerlek, çark, direksiyon
 • while (conj) iken, esnasında, sırasında, …oysa; …diği halde; …e karşın
 • whole (adj) tüm, bütün, tümü, bütünü, tümüyle, bütünüyle, bütünce
 • whose (det) kimin
 • whose (pron) kimin
 • wide (adj) geniş; yaygın
 • wild (adj) vahşi, yabani
 • wind (n) rüzgar, yel
 • winner (n) kazanan kişi
 • wish (n) istek, arzu, dilek
 • wish (v) dilemek, istemek
 • wood (n) odun; ağaçlık alan, orman
 • wooden (adj) tahta, ahşap
 • working (adj) işle ilgili, çalışan
 • worried (adj) kaygılı, endişeli
 • worry (v) kaygılanmak, merak etmek, endişelenmek
 • worse (adj) daha kötü, daha fena
 • worst (adj) en kötü, en kötü sey
 • wow (excl) vay be!
B1 Seviyesi Kelimeler
 • warm (v) ısıtmak, ısınmak
 • warn (v) uyarmak, ikaz etmek
 • warning (n) uyarı, ikaz
 • waste (adj) atık
 • waste (n) israf; artık
 • waste (v) israf etmek, çarçur etmek
 • water (v) sulamak
 • wave (v) dalgalanmak, sallanmak; el sallamak
 • weapon (n) silâh
 • weigh (v) tartmak, ağırlığında olmak
 • western (adj) batıda, batıdan
 • whatever (det) ne zaman
 • whatever (pron) her ne, ne olursa olsun
 • whenever (conj) her zaman, her ne zaman, ne zaman olursa
 • whether (conj) iki veya daha çok olasılık arasındaki seçimden bahsederken; olsa da olmasa da, olup olmadığı
 • while (n) bir süre, biraz
 • whole (n) tamamı, bütünü
 • will (n) azim, irade, istek, arzu
 • win (n) kazanma
 • wing (n) kanat
 • within (prep) içerisinde, -de, -da
 • wonder (n) hayret, şaşkınlık; mucize
 • wonder (v) merak etmek, hayret etmek, şaşmak
 • wool (n) yün
 • worldwide (adj) dünya çapında
 • worldwide (adv) dünya genelinde
 • worry (n) kaygı, endişe
 • worse (adv) daha kötü olarak
 • worst (adv) en kötü bir şekilde
 • worth (adj) değer
 • written (adj) yazılı, yazılmış
 • wrong (adv) yanlış
B2 Seviyesi Kelimeler
 • wage (n) ücret, haftalık, maaş
 • wander (v) gezinip durmak, dolaşmak, dolanmak, amaçsızca gezmek
 • warming (n) ısınma
 • way (adv) hayli, oldukça
 • weakness (n) zayıflık, güçsüzlük
 • wealth (n) zenginlik, servet
 • wealthy (adj) zengin, varlıklı, servet sahibi
 • weekly (adj) haftada bir, her hafta, haftalık
 • weird (adj) tuhaf, acayip, anlaşılmaz
 • welfare (n) refah, zenginlik
 • wheat (n) buğday
 • whereas (conj) halbuki, oysa, ama
 • wherever (conj) her nereye / neresi / nerede
 • whisper (n) fısıltı
 • whisper (v) fısıldamak
 • whoever (pron) her kim, kim olursa
 • whom (pron) kimi, kime
 • widely (adv) yaygın şekilde
 • widespread (adj) yaygın, genel, geniş çapta
 • wildlife (n) yaban hayatı, vahşi yaşam
 • willing (adj) istekli
 • wind (v) dolamak, sarmak; nefesini kesmek
 • wire (n) tel, kablo
 • wisdom (n) kıl, akıllılık
 • wise (adj) akıllı
 • withdraw (v) (para vs) çekmek; geri çekmek, çekmek, almak, geri almak
 • witness (n) tanık, şahit
 • witness (v) şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek
 • workforce (n) iş gücü
 • workplace (n) iş yeri
 • workshop (n) seminer, atölye
 • worm (n) solucan, kurt
 • worse (n) daha kötü / beter şey
 • worst (n) en kötü durum / şey / kişi / hâl
 • worth (n) değer, kıymet
 • wound (n) yara, bere
 • wound (v) yaralamak
 • wrap (v) sarmak, kaplamak
 • wrist (n) kol bileği
 • wrong (n) hata, kusur
C1 Seviyesi Kelimeler
 • ward (n) koğuş
 • warehouse (n) depo, ambar, büyük mağaza
 • warfare (n) savaş, harp
 • warrant (n) garanti
 • warrant (v) garanti etmek
 • warrior (n) savaşçı
 • weaken (v) zayıflatmak, güçsüzleştirmek
 • weave (v) dokumak, örmek, zikzak yapmak
 • weed (n) yabani ot
 • well (n) kuyu, artezyen
 • well-being (n) sağlık ve mutluluk, esenlik
 • whatever (adv) her ne zaman, bir ara
 • whatsoever (adv) hiç, hiç bir, hiç mi hiç, herhangi bir
 • whereby (adv) ki bununla, ki onun vasıtasıyla
 • whilst (conj) -iken
 • whip (v) kamçılamak, kırbaçlamak ,dövmek
 • wholly (adv) tamamen, bütünüyle, bütün olarak
 • widen (v) genişlemek, bollaşmak, genişletmek
 • widow (n) dul kadın
 • width (n) genişlik, en
 • willingness (n) istek
 • wipe (v) silmek, temzilemek
 • wit (n) nüktedanlık, nüktecilik
 • withdrawal (n) geri çekilme
 • workout (n) idman, egzersiz
 • worship (n) ibadet, tapma
 • worship (v) tapmak, tapınmak, ibadet etmek
 • worthwhile (adj) değer, zahmete değer, zamana değer, değerli
 • worthy (adj) değer, yakışır