Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English V Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
V Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • vacation (n) tatil
 • vegetable (n) sebze
 • very (adv) çok, bir hayli
 • video (n) video
 • village (n) köy
 • visit (n) ziyaret
 • visit (v) ziyaret etmek
 • visitor (n) ziyaretçi
A2 Seviyesi Kelimeler
 • valley (n) vadi
 • van (n) kamyonet
 • variety (n) çeşitlilik
 • vehicle (n) taşıt, araç, vasıta
 • view (n) görüş, fikir, manzara
 • virus (n) virüs
 • voice (n) ses, söz, ifade
B1 Seviyesi Kelimeler
 • valuable (adj) değerli, kıymetli, faydalı
 • value (n) değer, kıymet, önem
 • various (adj) çeşitli, farklı, değişik, türlü
 • version (n) sürüm, yorum
 • victim (n) kurban
 • view (v) bakmak, görmek
 • viewer (n) izleyici
 • violent (adj) şiddetli, sert, zorlu
 • volunteer (n) gönüllü kişi
 • volunteer (v) gönüllü olmak
 • vote (n) oy, oylama
 • vote (v) oy vermek, oy kullanmak
B2 Seviyesi Kelimeler
 • valid (adj) geçerli, geçer, yürürlükte
 • value (v) değer vermek
 • variation (n) değişiklik
 • vary (v) çeşitlilik göstermek
 • vast (adj) çok geniş, engin, çok
 • venue (n) yer, mahal
 • vertical (adj) dikey, düşey, dik
 • very (adj) çok
 • via (prep) üzerinden, yolu ile
 • victory (n) zafer, utku, galibiyet
 • viewpoint (n) bakış açısı
 • violence (n) şiddet, zorbalık
 • virtual (adj) sanal
 • visa (n) vize
 • visible (adj) görülebilir, görünür, görünen
 • vision (n) görme, vizyon, görme gücü
 • visual (adj) görme, görüş, görsel
 • vital (adj) hayati, çok önemli
 • vitamin (n) vitamin
 • volume (n) hacim, miktar; cilt
 • voluntary (adj) gönüllü, isteğe bağlı
 • voting (n) oy kullanma
C1 Seviyesi Kelimeler
 • vacuum (n) vakum, boşluk
 • vague (adj) belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
 • validity (n) geçerlik, yasallık, sağlamlık
 • vanish (v) gözden kaybolmak
 • variable (adj) değişken
 • variable (n) değişken
 • varied (adj) değişik, çeşitli, türlü
 • vein (n) toplardamar, damar
 • venture (n) tehlikeli iş
 • venture (v) tehlikeye atılmak, tehlikeye atmak, cüret etmek
 • verbal (adj) sözlü
 • verdict (n) karar, yargı, hüküm, jüri kararı, kanı
 • verify (v) doğrulamak
 • verse (n) dize, mısra
 • versus (prep) -e karşı
 • vessel (n) damar, kanal, gemi, tekne
 • veteran (n) savaş gazisi, eski asker, meslekî deneyimi çok olan kimse; duayen, emektar
 • viable (adj) uygulanabilir, yaşayabilir, yapılabilir
 • vibrant (adj) canlı, hareketli
 • vice (n) vekil, yardımcı
 • vicious (adj) kötü amaçlı, tehlikeli
 • villager (n) köylü
 • violate (v) ihlal etmek, çiğnemek
 • violation (n) bozma, ihlâl etme, riayet etmeme
 • virtue (n) fazilet, erdem, üstünlük
 • vocal (adj) sesle ilgili
 • vow (v) söz vermek, yemin etmek, ant içmek
 • vulnerability (n) savunmasızlık, hassasiyet
 • vulnerable (adj) yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız, hassas