Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English T Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
T Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • T-shirt (n) tişört
 • table (n) masa; tablo
 • take (v) almak, götürmek
 • talk (v) konuşmak
 • tall (adj) uzun (boylu)
 • taxi (n) taksi
 • tea (n) çay
 • teach (v) öğretmek, ders vermek
 • teacher (n) ögretmen
 • team (n) grup, ekip, takım
 • teenager (n) 13-19 yaş arası kimse, ergenlik dönemindeki kişi
 • telephone (n) telefon
 • telephone (v) telefon etmek
 • television (n) televizyon
 • tell (v) anlatmak, söylemek
 • ten (num) on
 • tennis (n) tenis
 • terrible (adj) korkunç, kötü, feci
 • test (n) test, sınav, deneme
 • test (v) denemek; sınav yapmak
 • text (n) yazı, metin
 • than (conj) -den, -dan, göre
 • than (prep) -den, -dan (daha)
 • thank (v) teşekkür etmek
 • thanks (excl) teşekkürler
 • thanks (n) teşekkürler, şükran
 • that (conj) …ki; …diğini / dığını
 • that (det) şu, o, oradaki
 • that (pron) şu, o
 • the (det) belirleyici
 • theatre (n) tiyatro
 • their (det) onların
 • them (pron) onları, onlara
 • then (adv) o zaman; daha sonra; öyleyse
 • there (adv) orada, burada
 • they (pron) onlar
 • thing (n) şey, eşya
 • think (v) sanmak, düşünmek
 • third (ord num) üçüncü
 • thirsty (adj) susamıs
 • thirteen (num) on üç
 • thirty (num) otuz
 • this (det) bu
 • this (pron) bu (bahsedilen şey)
 • thousand (num) bin
 • three (num) üç
 • through (adv) arasından, içinden; ortasından, bir yandan öbür yana
 • through (prep) -in içinden, -den geçerek; ile, vasıtasıyla
 • Thursday (n) perşembe
 • ticket (n) bilet; trafik cezası
 • time (n) zaman, vakit
 • tired (adj) yorgun, bitkin
 • title (n) başlık; unvan
 • to (im) -mek, -mak
 • to (prep) -e, -a; -mek için; için
 • today (adv) bugün
 • today (n) bugün
 • together (adv) birlikte, beraber, yan yana
 • toilet (n) tuvalet
 • tomato (n) domates
 • tomorrow (adv) yarın
 • tomorrow (n) yarın
 • tonight (adv) bu gece, bu akşam
 • tonight (n) bu gece, bu akşam
 • too (adv) çok, aşırı; de da
 • tooth (n) diş
 • topic (n) konu, mesele, mevzu
 • tourist (n) turist
 • town (n) kasaba, şehir
 • traffic (n) trafik
 • train (n) tren
 • travel (n) yolculuk, seyahat
 • travel (v) seyahat etmek
 • tree (n) ağaç
 • trip (n) gezi, gezinti, seyahat
 • trousers (n) pantolon
 • true (adj) gerçek, doğru
 • try (v) denemek, çalışmak
 • Tuesday (n) salı
 • turn (n) sıra, değişim, dönüş
 • turn (v) döndürmek, çevirmek, dönmek
 • TV (n) televizyon
 • twelve (num) on iki
 • twenty (num) yirmi
 • twice (adv) iki kere, iki defa
 • two (num) iki
 • type (n) tür, cins
A2 Seviyesi Kelimeler
 • tablet (n) levha
 • talk (n) konuşma, görüş
 • target (n) hedef, nişan, amaç
 • task (n) görev, iş, külfet
 • taste (n) tat, lezzet, zevk
 • taste (v) tatmak, tadına bakmak
 • teaching (n) öğretim, öğretmenlik
 • technology (n) teknoloji
 • teenage (adj) genç, ergen
 • temperature (n) sıcaklık derecesi, ısı
 • term (n) dönem; terim; koşul
 • text (v) yazılı ileti göndermek
 • themselves (pron) kendileri, kendilerine, kendilerini
 • thick (adj) kalın
 • thief (n) hırsız
 • thin (adj) ince, zayıf
 • thinking (n) düşünce, düşünme
 • third (n) üçte bir
 • thought (n) düşünce
 • throw (v) atmak, fırlatmak
 • tidy (adj) düzenli, tertipli, derli toplu
 • tidy (v) toplamak, düzenlemek
 • tie (n) kravat; bağ
 • tie (v) düğümlemek, bağlamak
 • tip (n) bahşiş, ipucu, uç
 • tool (n) alet, takım
 • top (adj) en üst, en iyi
 • top (n) üst, tepe
 • touch (v) dokunmak, ellemek, değmek, etkilemek
 • tour (n) gezi
 • tourism (n) turizm
 • towards (prep) -e dogru, yönünde, -e karsı
 • towel (n) havlu
 • tower (n) kule
 • toy (adj) oyuncak
 • toy (n) oyuncak
 • track (n) iz, patika, koşu yolu
 • tradition (n) gelenek, görenek
 • traditional (adj) geleneksel
 • train (v) eğitmek
 • trainer (n) egitici, antrenör
 • training (n) eğitim, idman
 • transport (n) nakil, taşıma
 • traveller (n) yolcu, gezgin
 • trouble (n) sorun
 • truck (n) kamyon
 • twin (adj) ikiz
 • twin (n) ikiz
 • typical (adj) karakteristik, tipik
B1 Seviyesi Kelimeler
 • tail (n) kuyruk
 • talent (n) marifet, yetenek, kabiliyet
 • talented (adj) becerikli
 • tape (n) kaset, bant, şerit
 • tax (n) vergi
 • tax (v) vergilendirmek, vergi koymak
 • technical (adj) teknik
 • technique (n) teknik, yöntem, usul
 • tend (v) yönelmek, eğiliminde olmak
 • tent (n) çadır
 • that (adv) o kadar; bu kadar; bu denli
 • theirs (pron) onlarınki, onların
 • theme (n) tema, konu
 • theory (n) kuram, teori
 • therefore (adv) bu nedenle, bundan dolayı
 • this (adv) bu kadar, şu kadar (ebat, miktar, durum vs. ifade etmede)
 • though (adv) ancak, mamafih
 • though (conj) -e rağmen, ise de, gerçi, olduğu halde, karşın
 • throat (n) boğaz
 • throughout (adv) boyunca, süresince, her yerinde, her tarafında
 • throughout (prep) …nın her yerinde, …nın her tarafında, … boyunca, … süresince, …nın her anında
 • tight (adj) sıkı, dar, gergin
 • till (conj) -e kadar
 • till (prep) -e kadar
 • tin (n) teneke kutu
 • tiny (adj) minicik, ufacık
 • tip (v) bahşiş vermek, eğmek
 • toe (n) ayak parmağı
 • tongue (n) dil
 • total (adj) toplam, tam
 • total (n) toplam, tutar
 • totally (adv) bütün bütün, bütün olarak, tamamen
 • touch (n) dokunma, temas
 • tour (v) gezmek, dolaşmak
 • trade (n) ticaret, iş, alım satım
 • trade (v) ticaret yapmak, takas etmek
 • translate (v) tercüme etmek, çevirmek, dönüştürmek
 • translation (n) çevirmen, tercüman
 • transport (v) taşımak, nakletmek
 • treat (v) davranmak, tedavi etmek
 • treatment (n) tedavi, davranış
 • trend (n) eğilim, yön, gidiş
 • trick (n) hile, numara, oyun
 • trick (v) aldatmak, kandırmak
 • truth (n) gerçek, hakikat, doğruluk
 • tube (n) tüp, metro, tünel, boru
 • type (v) (daktilo, bilgisayar, telefon ile) yazmak
 • typically (adv) tipik olarak
 • tyre (n) lastik
B2 Seviyesi Kelimeler
 • tackle (v) çaresine bakmak, ele almak, çözmek
 • tag (n) etiket
 • tag (v) etiketlemek
 • tale (n) masal, öykü, hikâye
 • tank (n) depo, tank
 • tap (n) musluk
 • tap (v) takırdatmak
 • target (v) hedeflemek
 • tear (n) göz yaşı
 • tear (v) yırtmak
 • technological (adj) teknolojik
 • teens (n) 13-19 arası yaş dönemi; ergenlik dönemi
 • temple (n) tapınak, şakak
 • temporarily (adv) geçici olarak
 • temporary (adj) geçici
 • tendency (n) eğilim, meyil
 • tension (n) gerilim, gerginlik
 • term (v) adlandırmak, tanımlamak
 • terminal (n) terminal
 • terms (n) şartlar, konular, koşullar
 • terribly (adv) son derece, berbat bir şekilde, aşırı, çok, korkunç derecede
 • terrify (v) dehşete düşürmek, çok korkutmak
 • territory (n) arazi, bölge, toprak
 • terror (n) terör, dehşet
 • terrorism (n) terörizm, terör
 • terrorist (n) terörist
 • testing (n) deneme, test
 • textbook (n) ders kitabı
 • theft (n) hırsızlık
 • therapist (n) terapist
 • therapy (n) iyileştirme, tedavi
 • thesis (n) tez, sav, önerme, araştırma
 • thorough (adj) tam, eksiksiz, kusursuz, bütün
 • thoroughly (adv) tamamen, adamakıllı, iyice
 • threat (n) korkutma, tehdit, gözdağı
 • threaten (v) tehdit etmek, gözünü korkutmak
 • thumb (n) başparmak
 • thus (adv) böylece, bu sonuçla
 • time (v) zamanlamak, süre tutmak, hızını ölçmek
 • timing (n) zamanlama
 • tissue (n) doku, ince kumaş, ince kâğıt
 • title (v) isimlendirmek
 • ton (n) ton
 • tone (n) ton, üslup
 • tonne (n) ton
 • tough (adj) sert, sağlam, zorlu, çetin, dayanıklı, zor
 • tournament (n) turnuva
 • trace (v) izlemek, izinden gitmek, takip etmek
 • track (v) takip etmek, izlemek
 • trading (n) ticaret, alışveriş
 • tragedy (n) trajedi, facia, felaket, dram
 • tragic (adj) acıklı, üzücü
 • trait (n) özellik, kişisel özellik
 • transfer (n) transfer
 • transfer (v) iletmek, transfer etmek, aktarmak
 • transform (v) dönüşmek, dönüştürmek, haline gelmek
 • transition (n) geçiş, değişim
 • transmit (v) iletmek, nakletmek, geçmek.
 • transportation (n) taşınma
 • trap (n) tuzak, kapan
 • trap (v) tuzağa düşürmek, kapana kıstırmak
 • treasure (n) hazine, define, servet
 • trial (n) deneme, mahkeme, duruşma
 • tribe (n) kabile, aşiret
 • trigger (v) başlatmak, neden olmak, tetiklemek
 • trillion (num) trilyon
 • trip (v) çelme takmak, sendelemek
 • troop (n) askeri birlik, bölük
 • tropical (adj) tropikal, çok sıcak
 • trouble (v) canını sıkmak, sıkıntı vermek
 • truly (adv) gerçekten, tam anlamıyla
 • trust (n) güven
 • trust (v) güvenmek, inancı olmak, itimat etmek
 • try (n) deneme, teşebbüs
 • tsunami (n) tsunami
 • tune (n) ezgi, melodi
 • tunnel (n) tünel
C1 Seviyesi Kelimeler
 • tackle (n) donatım, teçhizat; (spor) ikili mücadele
 • tactic (n) yöntem
 • tactical (adj) taktikle ilgili
 • taxpayer (n) vergi veren kişi
 • tempt (v) baştan çıkarmak, ayartmak, özendirmek, teşvik etmek
 • tenant (n) kiracı
 • tender (adj) hassas, yumuşak
 • tenure (n) kullanma hakkı, önemli görev / memuriyet süresi
 • terminal (adj) son, uç, dönem sonuna ait, terminal
 • terminate (v) feshetmek; yok etmek
 • terrain (n) yer, arazi, bölge
 • terrific (adj) müthiş, olağanüstü, korkunç, şahane, mükemmel
 • testify (v) şahitlik etmek, doğrulamak, tanıklık etmek
 • testimony (n) şahitlik, tanıklık, ifade verme
 • texture (n) doku, yapı
 • thankfully (adv) çok şükür ki…!, ne mutlu ki …!
 • theatrical (adj) tiyatroya ilişkin / özgü
 • theology (n) ilahiyat
 • theoretical (adj) teorik, kuramsal
 • thereafter (adv) ondan sonra, sonra
 • thereby (adv) böylece, bu yüzden, bu nedenle
 • thought-provoking (adj) düşünmeye sevkeden; düşündüren
 • thoughtful (adj) düşünceli, nazik
 • thread (n) iplik, tel, lif
 • threshold (n) eşik, giriş, ilk basamak
 • thrilled (adj) heyecanlı
 • thrive (v) gelismek, serpilmek, ilerleme kaydetmek, büyümek
 • tide (n) cereyan, gelgit, met cezir
 • tighten (v) sıkılaştırmak, sıkmak, sıkılmak
 • timber (n) kereste, kerestelik ağaç
 • timely (adj) zamanında olan
 • tobacco (n) tütün
 • tolerance (n) hoşgörü
 • tolerate (v) hoş görmek, tahammül etmek, katlanmak
 • toll (n) geçiş ücreti
 • top (v) en üstte olmak
 • torture (n) işkence
 • torture (v) işkence yapmak
 • toss (v) atmak, fırlatmak
 • total (v) tutmak (toplam)
 • toxic (adj) zehirli, toksik
 • trace (n) iz, belirti
 • trademark (n) tüccar
 • trail (n) patika, iz
 • trail (v) takip etmek
 • trailer (n) treyler, karavan
 • transaction (n) işlem, muamele, alakadar olmak
 • transcript (n) yazılı kopya, suret
 • transformation (n) dönüşüm, değişim
 • transit (n) geçmek
 • transmission (n) yayınlama, iletme
 • transparency (n) slayt, diyapozitif
 • transparent (adj) şeffaf, saydam, transparan
 • trauma (n) travma, şok
 • treaty (n) antlaşma, mukavele
 • tremendous (adj) kocaman, koskocaman, çok büyük
 • tribal (adj) kabile ile ilgili; kabileye ait
 • tribunal (n) mahkeme
 • tribute (n) övgü, takdir
 • trigger (n) tetik
 • trio (n) üçlü grup
 • triumph (n) zafer, başarı, utku, galibiyet
 • trophy (n) ödül, kupa
 • troubled (adj) sıkıntılı, belalı
 • trustee (n) emanetçi, yeddi emin, mutemet
 • tuition (n) okul parası, ders ücreti
 • turnout (n) katılanlar, toplananlar, katılımcılar
 • turnover (n) devirme, devir, devrilme
 • twist (n) burkma, bükme, çevirme, döndürme
 • twist (v) döndürmek, kıvırmak, bükmek, dolamak