Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English R Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
R Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • radio (n) radyo
 • rain (n) yağmur
 • rain (v) (yağmur) yağmak
 • read (v) okumak
 • reader (n) okuyucu
 • reading (n) okuma
 • ready (adj) hazır, gönüllü
 • real (adj) gerçek, hakiki
 • really (adv) gerçekten
 • reason (n) sebep; mantık
 • red (adj) kırmızı
 • red (n) kırmızı
 • relax (v) dinlenmek, gevşemek, rahatlamak
 • remember (v) hatırlamak, anımsamak
 • repeat (v) tekrarlamak, tekrar etmek
 • report (n) rapor
 • restaurant (n) lokanta, restoran
 • result (n) sonuç, netice, son
 • return (n) geri dönme; iade
 • return (v) dönmek, geri dönmek, geri vermek
 • rice (n) pirinç, pilav
 • rich (adj) zengin
 • ride (v) binmek, sürmek
 • right (adj) sağ, sağdaki; doğru
 • right (adv) tam olarak, doğru şekilde
 • right (n) hak
 • river (n) nehir, ırmak
 • road (n) yol
 • room (n) oda; yer, alan
 • routine (n) her günkü, rutin, alışılmış, rutin
 • rule (n) kural; yönetim
 • run (v) koşmak; yönetmek; akmak
A2 Seviyesi Kelimeler
 • race (n) yarış, koşu; ırk
 • race (v) yarışmak
 • railway (n) demiryolu
 • raise (v) yükseltmek, büyütmek
 • rate (n) oran, kur, rayiç, ücret, fiyat
 • rather (adv) oldukça, biraz, az çok
 • reach (v) ulaşmak, erişmek
 • react (v) tepki göstermek, tepki vermek, tepkimek
 • realize (v) fark etmek, farkına varmak; gerçekleştirmek
 • receive (v) almak, teslim almak, kabul etmek
 • recent (adj) son zamanlardaki, yeni, son, son günlerdeki
 • recently (adv) son zamanlarda, geçenlerde
 • reception (n) alma, kabul, resepsiyon
 • recipe (n) yemek tarifi
 • recognize (v) tanımak, kabul etmek, farkına varmak
 • recommend (v) tavsiye etmek, önermek
 • record (n) kayıt, rekor, kaset
 • record (v) kaydetmek
 • recording (n) kayıt etme
 • recycle (v) geri dönüştürmek
 • reduce (v) azaltmak, indirmek, küçültmek
 • refer (v) atıfta bulunmak, kastetmek, ima etmek
 • refuse (v) reddetmek, kabul etmemek
 • region (n) bölge, yöre
 • regular (adj) düzenli
 • relationship (n) ilişki, ilgi, bağ
 • remove (v) ortadan kaldırmak, çıkarmak
 • repair (v) onarmak, tamir etmek
 • replace (v) değiştirmek, yerine koymak
 • reply (n) cevap, yanıt
 • reply (v) cevap vermek
 • report (v) rapor etmek, anlatmak, söylemek, bildirmek
 • reporter (n) gazete muhabiri, sunucu
 • request (n) rica, istek
 • research (n) araştırma
 • research (v) araştırmak, incelemek
 • researcher (n) araştırmacı
 • respond (v) cevap vermek, yanıtlamak, yanıt/tepki vermek
 • response (n) cevap, yanıt, tepki
 • rest (n) dinlenme, istirahat; kalan, arta kalan
 • rest (v) dinlenmek, mola vermek
 • review (n) gözden geçirme; eleştirme
 • review (v) incelemek, gözden geçirmek; eleştirmek
 • ride (n) binme, sürme
 • ring (n) yüzük; zil
 • ring (v) zil çalmak, çınlatmak, telefon etmek
 • rise (v) artmak, yükselmek, kalkmak; doğmak, ortaya çıkmak
 • rock (n) kaya, taş
 • role (n) rol, görev
 • roof (n) çatı, tavan
 • round (adj) yuvarlak, daire şeklinde, küresel
 • round (adv) yuvarlak
 • round (prep) çevresinde, etrafında
 • route (n) rota, yol, hat, güzergâh
 • rubbish (n) çöp; saçmalık
 • rude (adj) kaba
 • run (n) koşu
 • runner (n) koşucu
 • running (n) koşu
B1 Seviyesi Kelimeler
 • racing (n) yarış
 • range (n) çeşitlilik, dağılım; menzil
 • rare (adj) ender, nadir
 • rarely (adv) nadiren, seyrek olarak
 • reaction (n) tepki, tepkime, reaksiyon
 • reality (n) gerçeklik, realite, gerçek, hakikat
 • receipt (n) fiş, makbuz, alındı
 • recommendation (n) tavsiye, öneri
 • reference (n) söz etme, atıfta bulunma; başvurma, danışma
 • reflect (v) yansıtmak, aksettirmek
 • regularly (adv) devamlı, düzenli olarak
 • reject (v) reddetmek, geri çevirmek
 • relate (v) bağlı olmak, ilgili olmak, ilişki kurmak, ilişkilendirmek
 • related (adj) bağlantılı, ilişkili
 • relation (n) ilişki, bağlantı, akraba
 • relative (adj) nisbi, göreceli
 • relative (n) akraba
 • relaxed (adj) sakin, rahat, gevşemiş, rahatlamış
 • relaxing (adj) sakin, huzur verici, dinlendirici
 • release (n) tahliye, kurtulma
 • release (v) serbest bırakmak, salıvermek, yaymak; piyasaya sunmak
 • reliable (adj) güvenilir, emin, inanılır
 • religion (n) din, inanç
 • religious (adj) dini, dindar, inançlı, sofu
 • remain (v) kalmak, durmak, geriye kalmak, …meye devam etmek
 • remind (v) hatırlatmak
 • remote (adj) uzak, çok eski, çok uzak
 • rent (n) kira, kira gideri
 • rent (v) kiralamak, kiraya vermek
 • repair (n) onarım, tamirat
 • repeat (n) tekrar
 • repeated (adj) tekrarlanan
 • represent (v) temsil etmek
 • request (v) rica etmek, istemek, talep etmek
 • require (v) gerektirmek, istemek
 • reservation (n) rezervasyon, yer ayırtma
 • resource (n) kaynak, çare
 • respect (n) saygı
 • respect (v) saygı göstermek, saymak
 • responsibility (n) sorumluluk, mesuliyet, yükümlülük
 • responsible (adj) sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
 • result (v) sonucu olmak
 • retire (v) emekli olmak
 • retired (adj) emekli, inzivaya çekilmiş
 • revise (v) gözden geçirmek, tekrar etmek
 • rise (n) artış, yükselme
 • risk (n) risk, tehlike
 • risk (v) riske atmak, tehlikeye atmak, göze almak
 • robot (n) robot
 • roll (n) rulo
 • roll (v) yuvarlamak
 • romantic (adj) romantik
 • rope (n) halat, ip
 • rough (adj) pürüzlü, pürtüklü, engebeli
 • row (n) sıra, dizi ,tartışma
 • royal (adj) kraliyet
 • rugby (n) ragbi
 • rule (v) yönetmek, hükmetmek
B2 Seviyesi Kelimeler
 • racial (adj) ırksal
 • racism (n) ırkçılık
 • racist (adj) ırkçı
 • racist (n) ırkçı
 • radiation (n) ışın, ışıma, yayılma, radyasyon
 • rail (n) demiryolu, ray
 • random (adj) rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
 • range (v) … arasında değişmek, sıralanmak
 • rank (n) rütbe, makam
 • rank (v) yer almak ; sayılmak
 • rapid (adj) çabuk, hızlı, seri
 • rapidly (adv) hızlıca
 • rat (n) fare, sıçan
 • rate (v) değer biçmek, derecelendirmek
 • rating (n) değerlendirme, puanlama
 • raw (adj) ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
 • reach (n) erişim, ulaşım
 • realistic (adj) gerçekçi
 • reasonable (adj) akla yatkın, mantıklı, makul
 • reasonably (adv) oldukça, makul bir şekilde
 • rebuild (v) yeniden inşa etmek, düzeltmek
 • recall (v) hatırlamak, geri çağırmak, anımsamak
 • receiver (n) alıcı, alan kimse
 • recession (n) gerileme, durgunluk
 • reckon (v) düşünmek, hesaplamak, hesap etmek
 • recognition (n) tanınma, doğrulama
 • recover (v) iyileşmek, düzelmek, toplamak
 • recovery (n) iyileşme, düzelme
 • recruit (n) yeni üye
 • recruit (v) işe almak, askere almak, toplamak, kaydetmek
 • recruitment (n) askere alma
 • reduction (n) indirim, düşürme, azalma
 • referee (n) hakem
 • refugee (n) mülteci
 • regard (n) saygı, itibar
 • regard (v) düşünmek, görmek, dikkate almak, hesaba katmak, düşünülmek
 • regional (adj) bölgesel
 • register (n) sicil, kayıt
 • register (v) kayda geçirmek, kaydetmek, listelemek
 • registration (n) kayıt, tescil, kaydetme
 • regret (n) pişmanlık
 • regret (v) üzülmek, pişman olmak
 • regulate (v) düzenlemek, düzenleme yapmak
 • regulation (n) düzenleme, mevzuat
 • reinforce (v) güçlendirmek, takviye etmek, sağlamlaştırmak
 • relatively (adv) nispeten
 • relevant (adj) konu ile ilgili, alâkalı, uygun
 • relief (n) rahatlama, sıkıntıdan kurtulma
 • relieve (v) rahatlatmak, dindirmek, hafifletmek
 • relieved (adj) rahatlamış
 • rely (v) inanmak, güvenmek, itimat etmek, güvenmek, bel bağlamak
 • remark (n) söz, lâf, beyan
 • remark (v) belirtmek, söylemek
 • remarkable (adj) dikkate değer, dikkat çekici, göze çarpan
 • remarkably (adv) dikkate değer şekilde, önemli derecede
 • reporting (n) habercilik, raporlama
 • representative (adj) temsilci
 • representative (n) temsilci, delege
 • reputation (n) ün, ad, şöhret, itibar
 • requirement (n) gereksinim, koşul
 • rescue (n) kurtarma
 • rescue (v) kurtarmak, muaf tutmak
 • reserve (n) yedek
 • reserve (v) ayırmak, tutmak, tahsis etmek
 • resident (adj) oturan, yaşayan, sakin
 • resident (n) oturan, ikamet eden kimse, yerli, sakin
 • resign (v) istifa etmek, ayrılmak
 • resist (v) direnmek, göğüs germek, karşı koymak
 • resolution (n) niyet, karar, önerge, teklif
 • resolve (v) karar vermek, karara bağlamak, halletmek, çözmek
 • resort (n) dinlenme yeri, mesire, tatil yeri
 • restore (v) yenileştirmek, eski haline getirmek, onarmak
 • restrict (v) sınırlamak, kısıtlamak
 • restriction (n) kısıtlama
 • retail (n) perakende satış, perakendecilik
 • retain (v) alıkoymak, tutmak, sürdürmek, devam ettirmek, korumak
 • retirement (n) emeklilik, emekliye ayrılma
 • reveal (v) açığa çıkarmak, açıklamak, ortaya çıkarmak
 • revenue (n) gelir, devlet geliri, vergi
 • revision (n) gözden geçirme, tekrar
 • revolution (n) devir, devrim, ihtilal
 • reward (n) ödül, mükâfat
 • reward (v) ödül vermek
 • rhythm (n) ritim, ahenk
 • rid (v) kurtarmak, temizlemek, başından atmak, defetmek
 • ridiculous (adj) gülünç, komik, saçma
 • risky (adj) tehlikeli, riskli
 • rival (adj) rakip
 • rival (n) rakip, hasım
 • rob (v) soymak (hırsızlık)
 • robbery (n) hırsızlık, soygun
 • rocket (n) füze
 • romance (n) macera, aşk romanı, romantizm
 • root (n) kök, köken, kaynak
 • rose (n) gül
 • roughly (adv) kabaca, aşağı yukarı, yaklaşık
 • round (n) dizi, seri, raunt
 • routine (adj) rutin, alışılmış
 • rub (v) ovmak, ovuşturmak
 • rubber (adj) lastikten yapılmış
 • rubber (n) silgi; lastik, kauçuk
 • ruin (n) kalıntı, enkaz
 • ruin (v) mahvetmek, bozmak, harap etmek, yıkmak
 • rural (adj) kırsal, köy yaşamına ait
 • rush (n) acele, telaş
 • rush (v) acele etmek, koşturmak
C1 Seviyesi Kelimeler
 • radar (n) radar
 • radical (adj) radikal, kökten, köklü, köksel
 • rage (n) öfke, kızgınlık, gazap
 • raid (n) baskın, saldırı
 • raid (v) hücum etmek, baskın yapmak, yağmalamak
 • rally (n) toplantı, miting; ralli
 • rally (v) topla(n)mak, bir araya gelmek, birleşmek
 • ranking (n) en yüksek rütbeli
 • rape (n) gasp, tecavüz
 • rape (v) ırza geçmek, tecavüz etmek
 • ratio (n) oran, nispet
 • rational (adj) manaklı başında, tıklı, oranlı, akla yatkın
 • ray (n) ışın, ışık huzmesi, iz
 • readily (adv) isteyerek, kolaylıkla
 • realization (n) idrak, anlama, farkında olma
 • realm (n) alan, saha; krallık
 • rear (adj) arka
 • rear (n) arka, geri
 • reasoning (n) mantıklı düşünme
 • reassure (v) içini rahatlatmak, güvenini pekiştirmek
 • rebel (n) isyancı
 • rebellion (n) isyan, ayaklanma
 • recipient (n) alıcı, alan kimse
 • reconstruction (n) yeniden yapım, yeniden inşa
 • recount (v) yeniden saymak
 • referendum (n) halk oylaması
 • reflection (n) yansıma, görünüm
 • reform (n) yenilik, ıslahat
 • reform (v) reform yapmak, düzeltmek, değiştirmek
 • refuge (n) sığınak
 • refusal (n) ret, kabul etmeme
 • regain (v) geri kazanmak
 • regardless (adv) her şeye rağmen, ne olursa olsun, gene de
 • regime (n) rejim, yönetim şekli, düzen
 • regulator (n) düzenleyici, regülatör
 • regulatory (adj) düzenleyici
 • rehabilitation (n) rehabilitasyon
 • reign (n) devir, hükümdarlık
 • reign (v) hüküm sürmek, egemen olmak
 • rejection (n) ret, geri çevirme
 • relevance (n) ilişki, alaka
 • reliability (n) güvenilirlik
 • reluctant (adj) isteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
 • remainder (n) artan, geriye kalan
 • remains (n) kalıntılar, harabeler, ceset, ceset kalıntısı
 • remedy (n) ilaç, tedavi, deva, çare
 • reminder (n) hatırlatıcı şey
 • removal (n) ortadan kaldırma
 • render (v) vermek, çevirmek, yorumlamak, dönüştürmek
 • renew (v) yenilemek, bakım yapmak
 • renowned (adj) ünlü, meşhur
 • rental (n) kira bedeli, kira
 • replacement (n) yerine geçme
 • reportedly (adv) söylendiğine göre, söylenenlere göre
 • representation (n) temsil, sembol, tasvir
 • reproduce (v) çoğaltmak, kopyasını çıkarmak, çoğalmak, üremek
 • reproduction (n) çoğalma, kopya
 • republic (n) cumhuriyet
 • resemble (v) benzemek
 • reside (v) ikamet etmek
 • residence (n) konut; yaşama, oturma
 • residential (adj) oturmaya ayrılmış
 • residue (n) artık, kalan, kalıntı, tortu, çökelti
 • resignation (n) istifa, çekilme, rıza
 • resistance (n) direnç
 • respective (adj) ayrı ayrı, herkes kendi
 • respectively (adv) verilen sıra ile
 • restoration (n) onarma, yenileme
 • restraint (n) baskı, kısıtlama, engel, sınırlama
 • resume (v) kaldığı yerden devam etmek, yeniden başlatmak
 • retreat (n) çekilme
 • retreat (v) geri çekilmek
 • retrieve (v) geri almak, kavuşmak, telâfi etmek
 • revelation (n) ifşa, açığa çıkarma; ayet, vahiy
 • revenge (n) öç, intikam, kan davası
 • reverse (adj) ters, zıt, karşıt, aksi
 • reverse (n) geri vites, geri geri gitme
 • reverse (v) tersine çevirmek; geri geri gitmek
 • revival (n) diriliş, canlanma
 • revive (v) canlandırmak, hayata döndürmek
 • revolutionary (adj) devrim yaratan
 • rhetoric (n) hitabet
 • rifle (n) tüfek
 • riot (n) ayaklanma, isyan
 • rip (v) yırtmak, paramparça etmek, aktarmak, kopyalamak
 • ritual (n) dinsel tören, dini tören, dini gelenek
 • robust (adj) dinç, dirençli, kuvvetli
 • rock (v) sallamak, sarsmak
 • rod (n) çubuk, değnek
 • rotate (v) dönmek, döndürmek; sırayla yapmak
 • rotation (n) dönüşüm, devir
 • ruling (n) mahkeme kararı
 • rumour (n) dedikodu, söylenti