Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English P Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
P Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • page (n) sayfa, yaprak
 • paint (n) boya
 • paint (v) boyamak
 • painting (n) portre, tablo, resim
 • pair (n) eş, çift, ikili
 • paper (n) kağıt; gazete
 • paragraph (n) paragraf
 • parent (n) anne baba
 • park (n) park
 • park (v) park etmek
 • part (n) kısım, bölüm, parça
 • partner (n) ortak, eş
 • party (n) parti, eğlence; taraf, grup
 • passport (n) pasaport
 • past (adj) geçmiş, bitmiş
 • past (n) geçmis, geçmis zaman
 • past (prep) …yı geçince, …dan sonra, …dan daha ötede
 • pay (v) ödemek, ödeme yapmak
 • pen (n) dolma kalem
 • pencil (n) kurşun kalem
 • people (n) insanlar; halk
 • pepper (n) biber
 • perfect (adj) mükemmel, kusursuz, ideal
 • period (n) süre, dönem
 • person (n) kişi, birey
 • personal (adj) kişisel
 • phone (n) telefon
 • phone (v) telefon etmek, aramak
 • photo (n) fotoğraf
 • photograph (n) fotoğraf
 • phrase (n) deyiş, ifade, tabir, tamlama
 • piano (n) piyano
 • picture (n) resim, görüntü
 • piece (n) parça, tane, bir parça, kısım,eser
 • pig (n) domuz
 • pink (adj) pembe
 • pink (n) pembe
 • place (n) yer, konum
 • plan (n) plan, tasarı
 • plan (v) planlamak, tasarlamak
 • plane (n) uçak
 • plant (n) bitki; fabrika
 • play (n) oyun
 • play (v) oynamak; (müzik aleti) çalmak
 • player (n) oyuncu
 • please (excl) lütfen
 • point (n) nokta; husus, sorun
 • police (n) polis (teşkilatı)
 • policeman (n) polis
 • pool (n) havuz, gölcük, gölet
 • poor (adj) fakir; kötü, vasıfsız; zavallı
 • popular (adj) ünlü, popüler
 • positive (adj) faydalı , yararlı, olumlu
 • possible (adj) olası, mümkün
 • post (n) posta; iş
 • post (v) postalamak
 • potato (n) patates
 • pound (n) pound, sterlin
 • practice (n) çalışma, uygulama, idman, pratik
 • practise (v) alıştırma yapmak, uygulamak, uygulama yapmak, çalısmak
 • prefer (v) tercih etmek, yeğlemek
 • prepare (v) hazırlamak, hazırlanmak, hazırlık yapmak
 • present (adj) şu anki; var, mevcut, bulunan
 • present (n) hediye; bugün, şu an
 • pretty (adj) hoş, güzel, sevimli
 • pretty (adv) oldukça, epey
 • price (n) fiyat; bedel
 • probably (adv) muhtemelen, olasılıkla, galiba
 • problem (n) sorun, mesele
 • product (n) ürün, mahsul, sonuç
 • programme (n) program
 • project (n) proje, tasarı, plan
 • purple (adj) mor
 • purple (n) mor rengi
 • put (v) koymak
A2 Seviyesi Kelimeler
 • pack (v) paketlemek, sarmak, toplanmak, doluşmak
 • pain (n) ağrı, acı, azap
 • painter (n) ressam
 • palace (n) palas, saray
 • pants (n) pantolon
 • parking (n) araç park etme, araç parkı
 • particular (adj) belli, belirli, özel, özgü, özel
 • pass (v) geçmek, başarmak
 • passenger (n) yolcu
 • past (adv) …dan geçip giderek, geçe (saat), kullanım tarihi geçmiş
 • patient (n) hasta
 • pattern (n) örnek, eşantiyon, şablon, tarz, şekil
 • pay (n) ödeme; maaş
 • peace (n) barış, sulh, huzur, rahat
 • penny (n) peni, sent
 • per (prep) her biri, başına
 • per cent (adj) yüzde, …lik
 • per cent (adv) yüzde, yüzdelik, yüzde olarak
 • per cent (n) yüzde, oran
 • perform (v) yapmak, yerine getirmek, uygulamak, sergilemek
 • perhaps (adv) belki, muhtemelen
 • permission (n) izin, müsaade
 • personality (n) kişilik, karakter
 • pet (n) ev hayvanı, evcil hayvan
 • petrol (n) benzin
 • photograph (v) fotoğraf çekmek
 • physical (adj) fiziki, bedensel
 • physics (n) fizik
 • pick (v) toplamak, koparmak, yolmak, seçmek
 • pilot (n) pilot
 • planet (n) gezegen
 • plant (v) dikmek, yerleştirmek
 • plastic (adj) plastik
 • plastic (n) plastik
 • plate (n) tabak, levha
 • platform (n) sahne, platform
 • please (v) memnun etmek
 • pleased (adj) mutlu, memnun
 • pocket (n) cep, göz, kısım
 • polite (adj) kibar, nazik, terbiyeli, ince
 • pollution (n) kirlenme, kirletme, kirlilik
 • pop (adj) pop
 • pop (n) pop müziği
 • population (n) nüfus
 • position (n) durum, konum, yer
 • possession (n) mal mülk, sahip olma
 • possibility (n) olasılık, ihtimal, olanak
 • poster (n) afiş
 • power (n) güç, kuvvet; yetki, iktidar
 • predict (v) önceden haber vermek, tahmin etmek
 • present (v) sunmak, vermek
 • president (n) başkan, cumhurbaşkanı
 • prevent (v) önlemek, engel olmak, alıkoymak
 • print (v) basmak, yayımlamak
 • printer (n) yazıcı, matbaacı
 • prison (n) hapishane, cezaevi, kodes
 • prize (n) ödül, mükâfat, ikramiye
 • process (n) yöntem, işlem, süreç
 • produce (v) üretmek, yapmak, neden olmak
 • professional (adj) mesleki, profesyonel
 • professor (n) profesör
 • profile (n) profil, biyografi, yüzün yandan görünüsü, kesit
 • program (n) program
 • progress (n) gelişme, ilerleme
 • promise (n) söz, vaat; gelecek
 • promise (v) söz vermek, vaat etmek
 • pronounce (v) telâffuz etmek, sesletmek
 • protect (v) korumak, gözetmek
 • provide (v) sağlamak, karşılamak, temin etmek
 • pub (n) meyhane, bar
 • public (adj) umumi, ortak
 • public (n) kamu, kamusal, halk
 • publish (v) yayınlamak, basmak
 • pull (v) çekmek, asılmak
 • purpose (n) amaç, maksat, niyet
 • push (v) itmek, zorlamak
B1 Seviyesi Kelimeler
 • pack (n) kutu, paket; sürü
 • package (n) bohça, paket, koli, kutu
 • painful (adj) acıtan, ağrıtan, eziyetli, ağrılı
 • pale (adj) sararmış, soluk, solgun, uçuk
 • pan (n) tencere, tava
 • participate (v) katılmak, ortak olmak, pay almak
 • particularly (adv) özellikle, bilhassa, ayrıntılı olarak
 • pass (n) geçiş, pas
 • passion (n) hırs, ihtiras, tutku, merak
 • path (n) patika, yol, rota
 • payment (n) ödeme, ücret
 • peaceful (adj) huzurlu, sakin, barıssever, barışcıl
 • percentage (n) yüzde, yüzdesi, oran
 • perfectly (adv) kusursuzca, tamamen
 • performance (n) gösteri, oyun, performans
 • personally (adv) şahsen, kişisel olarak, bana göre
 • persuade (v) ikna etmek, razı etmek, kandırmak
 • photographer (n) fotoğrafçı
 • photography (n) fotoğrafçılık sanatı
 • pin (n) dikiş iğnesi, toka
 • pin (v) iğnelemek, iliştirmek
 • pipe (n) boru; pipo
 • place (v) koymak, yerleştirmek
 • planning (n) planlama
 • pleasant (adj) hoş, güzel, iç açıcı
 • pleasure (n) keyif, zevk, memnuniyet
 • plenty (pron) bol, çok, yeterli, bolca
 • plot (n) konu, komplo, entrika, fesat
 • plus (prep) artı, ilaveten, artı olarak; fazladan
 • poem (n) şiir
 • poet (n) şair
 • poetry (n) şiir
 • point (v) göstermek, işaret etmek
 • poison (n) zehir
 • poison (v) zehirlemek
 • poisonous (adj) zehirli, fesat, kötü niyetli
 • policy (n) politika, siyaset, plan
 • political (adj) politik, siyasal, siyasi
 • politician (n) politikacı, siyasetçi
 • politics (n) politika, siyaset
 • port (n) liman, iskele
 • portrait (n) portre, resim, vesikalık fotoğraf
 • possibly (adv) muhtemelen
 • pot (n) kap, çömlek
 • pour (v) dökmek, akıtmak, boşaltmak
 • poverty (n) yoksulluk, fakirlik
 • powder (n) toz, pudra
 • powerful (adj) etkili, güçlü
 • practical (adj) uygulamalı, kullanışlı
 • pray (v) dua etmek
 • prayer (n) dua
 • prediction (n) tahmin
 • prepared (adj) hazır
 • presentation (n) sunum, sergileme
 • press (n) basın, matbaa
 • press (v) basmak, bastırmak, baskı yapmak, sıkıştırmak; üstelemek, zorlamak
 • pressure (n) baskı, zorlama, sıkıntı, basınç
 • pretend (v) yalandan yapmak, numara yapmak, gibi davranmak, taslamak
 • previous (adj) önceki, eski, evvelki
 • previously (adv) eskiden, önceden
 • priest (n) papaz
 • primary (adj) ilk, biri, başlıca, ana, temel, asıl
 • prince (n) prens, şehzade, hükümdar
 • princess (n) prenses
 • printing (n) matbaacılık, baskıcılık
 • prisoner (n) mahkûm, hükümlü
 • private (adj) özel, gizli, şahsi, kişisel
 • producer (n) üretici, yapımcı
 • production (n) üretme, üretim, yapım
 • profession (n) iş, uzmanlık alanı, meslek
 • profit (n) kâr, kazanç, getiri, fayda
 • program (v) (bilgisayar) programlamak, program yapmak
 • promote (v) yükseltmek, terfi ettirmek, ilerletmek
 • proper (adj) tam, doğru dürüst, uygun, yerinde, düzgün
 • properly (adv) düzgün bir şekilde, doğru dürüst, güzelce
 • property (n) eşya, emlâk, mal, mülk, özellik
 • protest (n) protesto
 • protest (v) itiraz etmek, protesto etmek
 • proud (adj) gururlu, onurlanmış, gurur verici
 • prove (v) kanıtlamak, ispat etmek
 • pull (n) çekiş, çekim
 • punish (v) cezalandırmak, ceza vermek
 • punishment (n) ceza, cezalandırma, sert davranma
 • push (n) itiş kakış, itme, itekleme
B2 Seviyesi Kelimeler
 • pace (n) hız, sürat
 • pace (v) hızını ayarlamak
 • package (v) paketlemek
 • packet (n) paket, bohça, çıkın
 • palm (n) avuç içi; palmiye
 • panel (n) panel, levha, pano
 • panic (n) panik, korku
 • parade (n) geçit töreni
 • parallel (adj) benzer, paralel
 • parallel (n) benzerlik, paralellik
 • parliament (n) parlamento
 • part-time (adj) yarım günlük, part time
 • participant (n) katılımcı, iştirakçi
 • participation (n) katılım
 • partly (adv) kısmen
 • partnership (n) ortaklık, işbirliği
 • passage (n) geçiş, bölüm
 • passionate (adj) tutkulu, ihtiraslı, hırslı
 • password (n) parola, şifre
 • patience (n) sabır, tahammül
 • patient (adj) sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
 • pause (n) duraklama
 • pause (v) ara / fasıla vermek, durmak, duraklamak
 • peer (n) eş, akran
 • penalty (n) ceza, para cezası, penaltı
 • pension (n) emekli maaşı, emekli
 • perceive (v) algılamak, hissetmek, sezmek
 • perception (n) algılama, idrak, algı
 • permanent (adj) sürekli, kalıcı, daimi
 • permanently (adv) daimi olarak, temelli olarak, kalıcı bir şekilde
 • permit (n) izin, ruhsat
 • permit (v) izin vermek, olanak vermek
 • perspective (n) bakış açısı, çizim
 • phase (n) safha, evre, faz, aşama
 • phenomenon (n) olgu, fenomen, algılanabilen şey, olay
 • philosophy (n) felsefe
 • pick (n) murç, kazma
 • picture (v) kafasında canlandırmak
 • pile (n) yığın, küme
 • pile (v) yığmak, istif etmek, birikmek
 • pill (n) hap, ilaç
 • pitch (n) spor sahası, derece, aşama, perde, saha
 • pity (n) merhamet, acıma, acınacak şey, üzücü
 • placement (n) yerleştirme
 • plain (adj) yalın, sade, düz, açık
 • plot (v) komplo kurmak
 • plus (adj) ve üstü
 • plus (conj) ayrıca, ve de
 • plus (n) artı, fazlalık
 • pointed (adj) sivri, sivri uçlu
 • popularity (n) popülarite, rağbet
 • portion (n) porsiyon, pay, hisse, parça
 • pose (v) poz vermek, tavır takınmak, sebep olmak, teşkil etmek
 • position (v) yerleştirmek, koymak
 • positive (n) pozitif
 • possess (v) sahip olmak, elinde bulundurmak
 • potential (adj) muhtemel, potansiyel, olası
 • potential (n) güç, potansiyel
 • potentially (adv) imkan dahilinde, olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
 • power (v) güç sağlamak
 • praise (n) övgü, yüceltme
 • praise (v) övmek, methetmek, şükretmek, yüceltmek
 • precede (v) -den önce gelmek, önce olmak
 • precious (adj) kıymetli, değerli
 • precise (adj) tam, kesin, belirli, belli
 • precisely (adv) tam olarak
 • predictable (adj) tahmin edilebilir
 • preference (n) tercih, yeğ tutma
 • pregnant (adj) gebe, hamile, yaratıcı
 • preparation (n) hazırlık
 • presence (n) varlık, var olma, varoluş, tavır
 • preserve (v) korumak, muhafaza etmek
 • price (v) fiyatlandırmak
 • pride (n) gurur, kibirlilik, övünç
 • primarily (adv) ilk olarak, öncelikle, başlıca
 • prime (adj) en önemli, başlıca, asal, birinci
 • principal (adj) baş, ana, asıl, esas
 • principle (n) ilke, prensip, ana, esas
 • print (n) baskı; iz
 • prior (adj) -den önce, önceki, eski, önce
 • priority (n) kıdem, öncelik
 • privacy (n) mahremiyet, kişiye özellik, özel hayat, gizlilik
 • probability (n) olasılık, ihtimal
 • probable (adj) olası, mümkün, muhtemel
 • procedure (n) prosedür, işlem, usul, muamele, yol, yöntem
 • proceed (v) ilerlemek, devam etmek
 • process (v) işlemek
 • produce (n) ürün, mahsül
 • professional (n) profesyonel
 • programming (n) programlama
 • progress (v) gelişmek, ilerlemek, ileri gitmek
 • progressive (adj) gelişen, ilerleyen
 • prohibit (v) yasaklamak, menetmek, yasak etmek
 • project (v) tasarlamak
 • promising (adj) umut vaadeden
 • promotion (n) reklâm, tanıtım, terfi, artırma, ilerleme
 • prompt (v) sebep olmak, harekete geçirmek, teşvik etmek
 • proof (n) kanıt, delil, ispat
 • proportion (n) oran, nispet, pay, kesim
 • proposal (n) öneri, teklif, evlenme teklifi
 • propose (v) önermek, teklif etmek, sunmak
 • prospect (n) beklenti, olasılık, umut, ihtimal
 • protection (n) koruma, muhafaza, himaye
 • protein (n) protein
 • protester (n) protestocu
 • psychological (adj) psikolojik, ruhsal
 • psychologist (n) psikolog, ruh bilimci
 • psychology (n) psikoloji, ruhbilim
 • publication (n) yayınlama, yayın, neşriyat
 • publicity (n) tanıtım, tanıtma, reklâm
 • publishing (n) yayıncılık
 • punk (n) pank, pank müziği
 • pupil (n) öğrenci
 • purchase (n) satın alma
 • purchase (v) satın almak, elde etmek, kazanmak
 • pure (adj) saf, arı, katıksız, katkısız
 • purely (adv) tamamen, sadece
 • pursue (v) izlemek, peşinde koşmak, takip etmek
 • pursuit (n) kovalama, takip, araştırma
 • puzzle (n) bulmaca
C1 Seviyesi Kelimeler
 • pad (n) bloknot; tampon
 • parameter (n) parametre
 • parental (adj) anne babaya ilişkin
 • parish (n) kilise bölgesi
 • parliamentary (adj) parlamentoya ait
 • partial (adj) kısmi, tam olmayan, taraflı
 • partially (adv) kısmen
 • passing (n) geçiş, geçme, intikal; ölüm, vefat
 • passive (adj) pasif
 • pastor (n) protestan kilisesi papazı, pastör
 • patch (n) yama
 • patent (n) buluş belgesi
 • pathway (n) patika, yaya geçidi
 • patrol (n) devriye
 • patrol (v) devriye gezmek
 • patron (n) patron, efendi
 • peak (n) zirve, doruk, tepe, en üst seviye, zirve
 • peasant (n) köylü, çiftçi
 • peculiar (adj) has, özgün, özel, acayip, tuhaf, garip
 • persist (v) devam etmek, sürdürmek, ısrar etmek, sürmek
 • persistent (adj) devamlı, sürekli, kalıcı, ısrarcı
 • personnel (n) kadro, personel
 • petition (n) dilekçe
 • philosopher (n) filozof
 • philosophical (adj) felsefi
 • physician (n) hekim, doktor
 • pioneer (n) öncü
 • pioneer (v) çığır açmak, öncü olmak
 • pipeline (n) boru hattı
 • pirate (n) korsan
 • pit (n) çukur, delik
 • plea (n) (mahkeme) davalı beyanı, yalvarma, yakarma, rica
 • plead (v) (mahkeme) iddia etmek, beyan etmek; yalvarmak, rica etmek
 • pledge (n) söz, taahhüt
 • pledge (v) söz vermek, yemin etmek
 • plug (n) priz, tıpa, tıkaç, fiş
 • plug (v) fişe takmak
 • plunge (v) daldırmak, batırmak, saplamak, düşmek
 • pole (n) kutup
 • poll (n) anket, araştırma
 • pond (n) gölet, gölcük, havuz
 • pop (v) patlatmak
 • portfolio (n) çalışmaların bir arada toplandığı dosya/klasör/koleksiyon
 • portray (v) portresini yapmak, tasvir etmek, betimlemek, canlandırmak
 • post-war (adj) savaş sonrası
 • postpone (v) ertelemek, tecil etmek
 • practitioner (n) pratisyen, doktor, avukat
 • preach (v) öğüt vermek, vaaz vermek
 • precedent (n) örnek, emsal
 • precision (n) doğruluk, tamlık
 • predator (n) yırtıcı hayvan
 • predecessor (n) selef, önceki kişi
 • predominantly (adv) çoğunlukla
 • pregnancy (n) hamilelik
 • prejudice (n) önyargı, peşin hüküm
 • preliminary (adj) başlangıç, giriş, ön, ilk
 • premier (adj) en iyi ve en önemli olan; ilk, baş, birinci, asıl
 • premise (n) varsayım, hipotez
 • premium (n) prim, ödül, ikramiye, kâr payı, ek ödeme
 • prescribe (v) ilaç yazmak (doktor), reçete yazmak
 • prescription (n) reçete, ilaç yazma, emir
 • presently (adv) şu anda
 • preservation (n) koruma, muhafaza
 • preside (v) başkanlık etmek, yönetmek
 • presidency (n) başkanlık
 • presidential (adj) başkanlıkla ilgili
 • prestigious (adj) prestijli, saygın, tanınmış, itibarlı
 • presumably (adv) herhalde, galiba, muhtemelen, tahminen
 • presume (v) varsaymak, farz etmek, tahmin etmek, sanmak
 • prevail (v) galip gelmek, yenmek, hüküm sürmek, yaygın olmak
 • prevalence (n) yaygınlık
 • prevention (n) önlem, koruma
 • prey (n) hayvanın avı, av
 • principal (n) müdür
 • privatization (n) özelleştirme
 • privilege (n) ayrıcalık, imtiyaz, dokunulmazlık
 • probe (n) sonda, araştırma, soruşturma, tetkik, inceleme
 • probe (v) araştırmak, soruşturmak, tetkik etmek
 • problematic (adj) sorunlu, tartışmalı
 • proceeding (n) konferans, gidiş, muamele
 • proceeds (n) kazanç, hasılat, gelir
 • processing (n) işlem
 • processor (n) işlemci
 • proclaim (v) ilan etmek, duyurmak, bildirmek
 • productive (adj) üretken, yaratıcı, verimli
 • productivity (n) üretkenlik
 • profitable (adj) kârlı
 • profound (adj) derin, çok derin, bilge, şiddetli
 • projection (n) tasarlama, tasarım, tahmin, yansıma, gösterim, projeksiyon
 • prominent (adj) belirgin, belli, göze çarpan, önemli, seçkin
 • pronounced (adj) belirgin, belli, açık, bariz, ortada
 • propaganda (n) propaganda
 • proposition (n) teklif, öneri
 • prosecute (v) dava açmak, yürütmek, takip etmek
 • prosecution (n) dava, kovuşturma
 • prosecutor (n) savcı
 • prospective (adj) beklenen, olası
 • prosperity (n) zenginlik, refah, bolluk
 • protective (adj) koruyucu
 • protocol (n) protokol
 • province (n) il, vilâyet, uzmanlık alanı
 • provincial (adj) taşralı
 • provision (n) temin, koşul
 • provoke (v) kışkırtmak, tahrik etmek, kızıştırmak
 • psychiatric (adj) psikiyatrik
 • pulse (n) nabız, nabız atışı
 • pump (n) pompa
 • pump (v) pompalamak, şişirmek
 • punch (n) yumruk, yumruklama
 • punch (v) yumruklamak, zımbalamak