Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English O Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
O Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • o’clock (adv) saat
 • object (n) nesne, cisim, eşya
 • October (n) ekim (ay)
 • of (prep) …nın / nin; bir şeye birine ilişkin / ait olmayı belirtir
 • off (adv) uzakta, kapalı
 • off (prep) -den uzak, kapalı
 • office (n) iş yeri, büro
 • often (adv) sık sık, çoğu zaman
 • oh (excl) ha, ey
 • OK (adj) iyi, güzel, uygun
 • OK (adv) yolunda, uygun
 • OK (excl) olur, okey, iyi
 • old (adj) yaşlı; eski
 • on (adv) devamlı; süren / devam eden eylem ve olayları belirtmede
 • on (prep) -de, -deki; üzerine, hakkında; -den sonra
 • once (adv) bir defa, bir kere; bir zamanlar, eskiden
 • one (det) bir, biri, tek, yalnız
 • one (num) bir
 • one (pron) bir şey, biri, kişi
 • onion (n) soğan
 • online (adj) online
 • online (adv) internete bağlı
 • only (adj) bir tek, yalnızca, sadece
 • only (adv) yalnız, sadece
 • open (adj) açık; dürüst
 • open (v) açmak
 • opinion (n) fikir, düşünce, kanı, görüş
 • opposite (adj) ters, karşıt; muhalif
 • opposite (adv) karşıda, karşı karşıya, karşısında
 • opposite (n) muhalif, öteki, zıt
 • opposite (prep) karşısında
 • or (conj) ya da, veya; aksi takdirde, yoksa
 • orange (adj) turuncu
 • orange (n) portakal, turuncu
 • order (n) sıra, düzen; emir; sipariş
 • order (v) emretmek; sipariş vermek
 • other (adj) diğer, başka, öbür
 • other (pron) diğeri, ötekine
 • our (det) bizim, bizlerin
 • out (adv) dışarı, dışarıya, dışarda
 • out (prep) dışarı, dışarıda
 • outside (adv) dışarıya, dışarıda, dışında
 • over (adv) …dan fazla, …nın üzerinde, …nın üstünde, sona ermiş
 • over (prep) üstün, üstünde, üzerinde
 • own (adj) kendi, kendisine ait, özel
 • own (pron) kendi, kendisinin
A2 Seviyesi Kelimeler
 • ocean (n) okyanus, derya
 • offer (n) teklif, öneri, sunma
 • offer (v) teklif etmek, sunmak
 • officer (n) memur, görevli, polis, subay
 • oil (n) sıvı yağ; petrol
 • onto (prep) -e, -a (üzerine doğru)
 • opportunity (n) fırsat, uygun durum, şans
 • option (n) seçenek
 • ordinary (adj) olağan, sıradan
 • organization (n) organizasyon, örgüt, örgütlenme, teşkilat, kuruluş
 • organize (v) planlamak, düzenlemek, kurmak
 • original (adj) gerçek, asıl, özgün, ilk
 • ourselves (pron) kendimizi, kendimize, biz, kendimiz
 • outside (adj) dış, dışarda
 • outside (n) dışı, dış yüzeyi
 • outside (prep) dışarda, dışında
 • oven (n) fırın
 • own (v) sahip olmak
 • owner (n) sahip, mal sahibi
B1 Seviyesi Kelimeler
 • obvious (adj) açık, besbelli, apaçık, belli, aşikâr
 • obviously (adv) apaçık, belli ki, açıkça
 • occasion (n) fırsat, ortam, durum
 • occur (v) çıkmak, ortaya çıkmak, oluşmak, meydana gelmek, olmak
 • odd (adj) tuhaf, alışılmamış; tek
 • official (adj) resmi
 • old-fashioned (adj) eski moda
 • once (conj) -den sonra
 • operation (n) cerrahi müdahale, operasyon, ameliyat, işletme
 • organized (adj) düzenli, planlı
 • organizer (n) düzenleyici
 • original (n) ilk, asıl, eski, orijinal
 • originally (adv) aslen, aslında, orijinal olarak, başlangıçta
 • ought (mv) …malı / meli; yapılması gereken doğru ve en iyi olanı söylemek / istemek için kullanılır
 • ours (pron) bizimki, bizimkiler
 • outdoor (adj) açık havada yapılan, dışarıda
 • outdoors (adv) dışarda, açık havada
B2 Seviyesi Kelimeler
 • obesity (n) şişmanlık, aşırı şişmanlık
 • obey (v) itaat etmek, uymak, dinlemek
 • object (v) itiraz etmek, karşı çıkmak
 • objective (adj) objektif, tarafsız, nesnel
 • objective (n) amaç, hedef
 • obligation (n) minnet, zorunluluk, yükümlülük
 • observation (n) gözlem
 • observe (v) görmek, gözetlemek, gözlemek
 • observer (n) gözlemci
 • obstacle (n) engel, mani
 • obtain (v) sağlamak, elde etmek, edinmek
 • occasionally (adv) ara sıra, bazen
 • occupation (n) uğraş, iş, meşguliyet, meslek, işgal
 • occupy (v) tutmak, işgal etmek, meşgul etmek
 • offence (n) suç, kabahat, gücendirme, saldırı, tecavüz
 • offend (v) incitmek, kırmak, rencide etmek
 • offender (n) suçlu, suç işleyen kimse
 • offensive (adj) saldıran, saldırgan, hakaret eden, onur kırıcı, ağır
 • official (n) memur, yetkili
 • ongoing (adj) devam eden, süren, devamlı, sürekli, aralıksız
 • opening (n) delik, başlangıç, açılış
 • openly (adv) açıkça
 • opera (n) opera
 • operate (v) işletmek, çalıştırmak, ameliyat yapmak, çalışmak, etki etmek
 • operator (n) operatör, santral, şirket
 • opponent (n) aleyhtar, düşman, rakip, muhalif
 • oppose (v) karşı koymak, karşı çıkmak
 • opposed (adj) karşı
 • opposition (n) muhalefet, itiraz
 • optimistic (adj) iyimser
 • orchestra (n) orkestra
 • organ (n) organ
 • organic (adj) organik, yapısal, bedensel, doğal
 • origin (n) kök, köken, başlangıç
 • otherwise (adv) -ın dışında, -den farklı
 • outcome (n) sonuç, son
 • outer (adj) dış, dıştaki, harici
 • outfit (n) (belirli amaçlar için) giysiler, elbiseler; takım, ekip, grup, kuruluş, şirket, teşkilat
 • outline (n) ana hat
 • outline (v) ana hatlarıyla belirtmek
 • output (n) çıktı, çıkış gücü, verim, üretim, ürün
 • outstanding (adj) göze çarpan, seçkin, önde gelen
 • overall (adj) hepsi, tümü, tam, toplam; genel olarak, etraflı
 • overall (adv) genel olarak
 • overcome (v) yenmek, üstesinden gelmek, başa çıkmak
 • overnight (adv) bir gecede
 • overseas (adj) yabancı, dış ülkeden gelen
 • overseas (adv) denizaşırı, yurt dışı, başka bir ülkeden
 • owe (v) borçlu olmak, minnettar olmak
 • ownership (n) sahiplik, mülkiyet
 • oxygen (n) oksijen
C1 Seviyesi Kelimeler
 • objection (n) itiraz, karşı çıkma
 • oblige (v) zorunda bırakmak, mecbur etmek
 • obsess (v) aklına takılmak
 • obsession (n) takıntı, saplantı, sabit fikir
 • occasional (adj) ara sıra olan, seyrek
 • occurrence (n) olay, meydana gelme
 • odds (n) ihtimal, şans
 • offering (n) öneri, teklif
 • offspring (n) evlat, yavru, döl, çocuk, ürün
 • operational (adj) işler halde, faal
 • opt (v) seçmek, karar kılmak
 • optical (adj) görme ile ilgili
 • optimism (n) iyimserlik
 • oral (adj) ağız, ağızla ilgili
 • organizational (adj) örgütsel, kurumsal
 • orientation (n) oryantasyon, uyum sağlama
 • originate (v) kaynaklanmak, meydana gelmek, başlamak, -de ortaya çıkmak
 • outbreak (n) patlak verme, salgın, isyan, başlangıç
 • outing (n) harcamalar, giderler, harcama
 • outlet (n) satış mağazası, çıkış yeri, ağız, eser, çalışma, görev
 • outlook (n) hayata bakış, görünüm, görünüş, görüntü
 • outrage (n) hiddet, zulüm
 • outrage (v) hakaret etmek, kırmak, kötü davranmak, öfkelenmek
 • outsider (n) yabancı
 • overlook (v) görmemezlikten gelmek, gözden kaçırmak, göz ardı etmek
 • overly (adv) aşırı derecede
 • oversee (v) denetlemek, gözetmek
 • overturn (v) devirmek, alt üst etmek
 • overwhelm (v) etkisi altına almak, alt etmek, ezmek, boğmak
 • overwhelming (adj) ezici, karşı konulamaz