Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English I Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
I Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • I (pron) (zamir) ben
 • ice (n) buz
 • ice cream (n) dondurma
 • idea (n) fikir
 • if (conj) eğer…-se/-sa, şayet…-se/sa
 • imagine (v) hayal etmek, sanmak
 • important (adj) önemli, gerekli
 • improve (v) gelişmek, ilerlemek
 • in (adv) içeri, içeri doğru
 • in (prep) -de, -deki; açısından; içerisinde; -e, -a
 • include (v) içermek
 • information (n) bilgi
 • interest (n) ilgi, faiz, çıkar
 • interest (v) ilgisini çekmek
 • interested (adj) ilgili, meraklı
 • interesting (adj) ilginç, ilgi çekici
 • internet (n) internet
 • interview (n) görüşme, röportaj, mülakat
 • interview (v) görüşmek, röportaj yapmak
 • into (prep) -e , – a (içine doğru)
 • introduce (v) ortaya koymak, tanıştırmak
 • island (n) ada
 • it (pron) o, onu; bahsedilen nesne, durum veya fikre atıfta bulunmada kullanılır
 • its (det) onun, kendi, onunki
A2 Seviyesi Kelimeler
 • ideal (adj) uygun, ideal
 • identify (v) tanımlamak, saptamak
 • ill (adj) hasta, kötü
 • illness (n) hastalık
 • image (n) görüntü, şekil
 • immediately (adv) hemen, aniden, derhal
 • impossible (adj) imkânsız
 • included (adj) dahil, içine alan
 • including (prep) içeren, dahil eden, dahil
 • increase (n) artış
 • increase (v) artmak, arttırmak
 • incredible (adj) inanılmaz
 • independent (adj) bağımsız
 • individual (adj) bireysel
 • individual (n) birey
 • industry (n) sanayi
 • informal (adj) gayri resmi
 • injury (n) yaralanma, sakatlanma
 • insect (n) böcek
 • inside (adj)
 • inside (adv) içeriye, içeriye doğru
 • inside (n) içi, iç taraf
 • inside (prep) içerisinde
 • instead (adv) …ın / in yerine
 • instruction (n) talimat, öğretim
 • instructor (n) öğretmen, eğitmen
 • instrument (n) alet, enstrüman, vasıta
 • intelligent (adj) zeki, akıllı
 • international (adj) uluslararası
 • introduction (n) tanıtım, başlangıç
 • invent (v) icat etmek
 • invention (n) icat
 • invitation (n) davet
 • invite (v) davet etmek, çağırmak; neden olmak
 • involve (v) içermek; gerektirmek
 • item (n) madde, parça
 • itself (pron) kendi, kendisi, kendisini
B1 Seviyesi Kelimeler
 • identity (n) kimlik
 • ignore (v) göz ardı etmek, yok saymak
 • illegal (adj) yasa dışı
 • imaginary (adj) hayali, düşsel
 • immediate (adj) ani
 • immigrant (n) göçmen
 • impact (n) etki; darbe, çarpma
 • impact (v) etkilemek
 • import (n) ithalat
 • import (v) ithal etmek
 • importance (n) önem
 • impression (n) izlenim, etki
 • impressive (adj) etkileyici
 • improvement (n) gelişme, ilerleme
 • incredibly (adv) son derece, inanılması güç
 • indeed (adv) aslında, gerçekten
 • indicate (v) göstermek, işaret etmek
 • indirect (adj) dolaylı
 • indoor (adj) bina içi, kapalı
 • indoors (adv) içeride, kapalı mekanda
 • influence (n) etki
 • influence (v) etkilemek
 • ingredient (n) muhteva, içerik
 • injure (v) yaralamak, incitmek
 • injured (adj) yaralı
 • innocent (adj) masum, suçsuz
 • intelligence (n) akıl, zekâ; istihbarat
 • intend (v) niyet etmek, amaçlamak
 • intention (n) niyet, amaç
 • invest (v) yatırım yapmak
 • investigate (v) araştırmak
 • involved (adj) alakalı, ilgili
 • iron (n) ütü; demir
 • iron (v) ütü yapmak
 • issue (n) konu, sorun
 • IT (n) bilgi teknolojisi, bilgiyi depolamak ve göndermek için bilgisayar ve diğer elektronik aletlerin kullanımı
B2 Seviyesi Kelimeler
 • icon (n) (bilgisayar) simge, imge, (kişi, şey) sembol, idol
 • ID (n) kimlik
 • ideal (n) ülkü, inanç, ilke, ideal
 • identical (adj) aynı, birebir aynı
 • illusion (n) göz aldanması
 • illustrate (v) örneklerle anlatmak, resimlemek
 • illustration (n) resim, örnekleme
 • imagination (n) hayal, zihin
 • immigration (n) göç
 • immune (adj) bağışık, etkilenmeyen
 • impatient (adj) sabırsız
 • implement (v) uygulamak
 • implication (n) ima, çıkarım
 • imply (v) ima etmek, anlamına gelmek
 • impose (v) yürürlüğe koymak, dayatmak
 • impress (v) etkilemek
 • impressed (adj) etkilenmiş
 • incentive (n) teşvik
 • inch (n) inç
 • incident (n) olay
 • income (n) gelir
 • incorporate (v) birleştirmek, içermek
 • incorrect (adj) yanlış, hatalı
 • increasingly (adv) artarak, giderek
 • independence (n) bağımsızlık
 • index (n) dizin, gösterge
 • indication (n) belirti, işaret, iz, alamet
 • industrial (adj) endüstriyel
 • inevitable (adj) kaçınılmaz
 • inevitably (adv) kaçınılmaz şekilde
 • infection (n) enfeksiyon, hastalık
 • infer (v) sonuç çıkarmak
 • inflation (n) enflasyon
 • info (n) bilgi, haber, malûmat
 • inform (v) haber vermek, bildirmek
 • infrastructure (n) alt yapı
 • inhabitant (n) oturan kişi, sakin
 • inherit (v) mirasa konmak; aileden gelmek
 • initial (adj) ilk, başlangıç
 • initially (adv) başlangıçta
 • initiative (n) girişim, teşebbüs
 • ink (n) mürekkep
 • inner (adj) iç, dahili, içsel
 • innovation (n) yenilik
 • innovative (adj) yenilikçi
 • input (n) girdi, katkı
 • inquiry (n) soruşturma, araştırma
 • insert (v) yerleştirmek, eklemek
 • insight (n) iç yüzünü anlama
 • insist (v) ısrar etmek, diretmek
 • inspector (n) müfettiş, denetçi
 • inspire (v) ilham vermek
 • install (v) kurmak, takmak
 • installation (n) kurma
 • instance (n) örnek, vaka
 • instant (adj) ani, hemen olan
 • instantly (adv) hemen, derhal
 • institute (n) enstitü, kurum
 • institution (n) kurum
 • insurance (n) sigorta
 • integrate (v) bütünleşmek, birleştirmek
 • intellectual (adj) zihinsel, akla dayanan
 • intended (adj) kasıtlı, planlanmış
 • intense (adj) yoğun
 • interact (v) etkileşimde olmak
 • interaction (n) etkileşim
 • internal (adj)
 • interpret (v) yorumlamak, çevirmek
 • interpretation (n) yorum; çeviri
 • interrupt (v) araya girmek
 • interval (n) ara, mola
 • invade (v) istila etmek
 • invasion (n) istila
 • investigation (n) araştırma
 • investment (n) yatırım
 • investor (n) yatırımcı
 • isolate (v) soyutlamak, izole etmek
 • isolated (adj) izole, ıssız, soyutlanmış
 • issue (v) resmen bildirmek; dağıtmak
C1 Seviyesi Kelimeler
 • identification (n) tanıma, kimlik
 • ideological (adj) ideolojik
 • ideology (n) ideoloji
 • idiot (n) budala, aptal, salak
 • ignorance (n) bilgisizlik, cehalet
 • imagery (n) tasvir, betimleme
 • immense (adj) büyük, kocaman
 • imminent (adj) olması yakın
 • implementation (n) uygulama
 • imprison (v) hapse atmak
 • imprisonment (n) hapsedilme
 • inability (n) acizlik, yetersizlik
 • inadequate (adj) yetersiz
 • inappropriate (adj) uygun olmayan
 • incidence (n) meydana gelme sıklığı
 • inclined (adj) eğilimli
 • inclusion (n) dahil etme, içerme
 • incur (v) maruz kalmak
 • indicator (n) gösterge, sinyal
 • indictment (n) ayıp, kusur, suçlama, (yasal) suçlama, itham
 • indigenous (adj) doğal, yerel
 • induce (v) ikna etmek, sebep olmak
 • indulge (v) isteklerini yerine getirmek, şımartmak, yüz vermek
 • inequality (n) eşitsizlik
 • infamous (adj) kötü şöhretli
 • infant (n) bebek, çocuk
 • infect (v) bulaştırmak (hastalık vs)
 • inflict (v) acı vermek, yüklemek
 • influential (adj) etkili
 • inherent (adj) doğasında olan
 • inhibit (v) engellemek
 • initiate (v) başlatmak
 • inject (v) iğne yapmak; eklemek
 • injection (n) iğne, enjeksiyon
 • injustice (n) haksızlık
 • inmate (n) (hapishane) sakin, oda arkadaşı
 • insertion (n) ekleme
 • insider (n) bir iş / kuruma ait olup hakkında çok şey bilen
 • inspect (v) denetlemek
 • inspection (n) denetleme, kontrol
 • inspiration (n) ilham
 • instinct (n) içgüdü
 • institutional (adj) kurumsal
 • instruct (v) eğitmek; emretmek
 • instrumental (adj) enstrümantal
 • insufficient (adj) yetersiz
 • insult (n) hakaret, aşağılama
 • insult (v) hakaret etmek, aşağılamak
 • intact (adj) sağlam, bozulmamış
 • intake (n) alım, alınan miktar
 • integral (adj) tamamlayıcı, ayrılmaz
 • integrated (adj) bütünleşmiş
 • integration (n) birleştirme
 • integrity (n) bütünlük
 • intellectual (n) aydın
 • intensify (v) yoğunlaştırmak
 • intensity (n) yoğunluk
 • intensive (adj) yoğun
 • intent (n) niyet, amaç
 • interactive (adj) etkileşimli
 • interface (n) arabirim, arayüz
 • interfere (v) araya girmek, bozmak
 • interference (n) müdahale, karışma; parazit
 • interim (adj) geçici, fani
 • interior (adj) iç, dahili
 • interior (n) iç kısım
 • intermediate (adj) orta seviyede
 • intervene (v) araya girmek, bozmak
 • intervention (n) müdahale
 • intimate (adj) samimi, yakın, kişisel
 • intriguing (adj) merak uyandıran, ilgi çekici
 • investigator (n) araştırmacı, dedektif, müfettiş
 • invisible (adj) görünmez
 • invoke (v) …dan / den alıntı yapmak / destek almak / aktarma yapmak
 • involvement (n) karışma
 • ironic (adj) alaylı, alaycı, kinayeli, cinaslı, ironik
 • ironically (adv) alaycı şekilde, şaka yoluyla
 • irony (n) tuhaflık, acayiplik, gariplik, garip tesadüf, kaderin bir cilvesi
 • irrelevant (adj) ilgisiz, alakasız
 • isolation (n) izolasyon, yalnızlık