Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English H Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
H Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • hair (n) saç, kıl
 • half (det) yarısı
 • half (n) ara, devre
 • half (pron) yarısı, yarım
 • hand (n) el
 • happen (v) olmak, meydana gelmek, vuku bulmak
 • happy (adj) mutlu, memnun
 • hard (adj) zor, çetin; katı
 • hard (adv) güçlükle, şiddetle
 • hat (n) şapka
 • hate (v) nefret etmek
 • have (v) sahip olmak
 • have to (mv) zorunda olmak
 • he (pron) o (erkek)
 • head (n) baş, kafa; müdür
 • health (n) sağlık, canlılık
 • healthy (adj) sağlıklı, güçlü
 • hear (v) duymak, işitmek; haberi olmak
 • hello (excl) merhaba!, selâm!
 • hello (n) merhabalar
 • help (n) yardım, çare
 • help (v) yardım etmek, yararı olmak
 • her (det) (bayanlar için ait/sahip olma bildirir) onun
 • her (pron) (bayan) onu, ona; onun
 • here (adv) burada; işte
 • hey (excl) hey!, aaa!, yaa!
 • hi (excl) merhaba!, selâm!
 • high (adj) yüksek, çok, fazla
 • him (pron) (erkek) onu/ona
 • his (det) (erkek) onun, ona ait, onunla ilgili
 • history (n) tarih, geçmiş
 • hobby (n) hobi, merak
 • holiday (n) tatil
 • home (adv) eve, yuvaya, evde, yuvada
 • home (n) ev, vatan, mesken
 • homework (n) ev ödevi
 • hope (v) ummak, ümit etmek
 • horse (n) at
 • hospital (n) hastane
 • hot (adj) sıcak; acı; ateşli
 • hotel (n) otel
 • hour (n) saat
 • house (n) ev
 • how (adv) nasıl
 • however (adv) gene de, halbuki, fakat, lakin
 • hundred (num) yüz (sayı)
 • hungry (adj) aç, acıkmış
 • husband (n) eş (erkek), koca
A2 Seviyesi Kelimeler
 • habit (n) alışkanlık, adet, huy
 • half (adv) kısmen yarı, yarısı, yarı yarıya
 • hall (n) giriş, koridor, salon, antre
 • happily (adv) mutlulukla, mutluca, isteklice
 • have (av) geçmişte olmuş bir olayın konuşulduğu / yazıldığı zamanda hâlâ önemli olduğunu gösteren geçmiş zaman ortaçlarıyla birlikte bileşik kipler kuran yardımcı fiil
 • headache (n) baş ağrısı
 • heart (n) kalp
 • heat (n) sıcaklık, hararet, ısı, ateş
 • heat (v) ısıtmak
 • heavy (adj) ağır; yoğun
 • height (n) yükseklik, uzunluk, boy
 • helpful (adj) yardımsever
 • hero (n) kahraman
 • hers (pron) (bayan) ona ait, onunki
 • herself (pron) (bayan) kendi, kendini, kendine, kendisini, kendisine
 • hide (v) saklamak, gizlemek, saklı tutmak
 • high (adv) yükseklerde, yukarıda
 • hill (n) tepe, yükselti
 • himself (pron) (erkek) kendi, kendisi, kendini, kendisini
 • his (pron) (erkek) onunki
 • hit (n) çarpma, vuruş, popüler
 • hit (v) vurmak, çarpmak, isabet ettirmek; (afet vs) kötü etkilemek
 • hockey (n) hokey
 • hold (v) tutmak, elinde tutmak; düzenlemek; iddia etmek
 • hole (n) delik, çukur, oyuk
 • home (adj) ev yapımı, ev sahibi, yurt içi
 • hope (n) umut, beklenti
 • huge (adj) ayı gibi, kocaman, dev, kocaman, büyük
 • human (adj) insanî, insana ait / özgü
 • human (n) insan(oğlu)
 • hurt (adj) yaralanmış, incinmiş
 • hurt (v) yaralamak, acımak, incitmek
B1 Seviyesi Kelimeler
 • hand (v) (el) vermek, uzatmak
 • hang (v) asmak, sallanmak, sarkıtmak; idam etmek
 • happiness (n) mutluluk
 • hardly (adv) hemen hemen hiç, neredeyse hiç
 • hate (n) nefret
 • head (v) yönetmek; kafa vurmak
 • headline (n) başlık, manşet
 • heating (n) ısıtma, ısınma
 • heavily (adv) yoğun şekilde
 • helicopter (n) helikopter
 • highlight (n) en önemli kısım
 • highlight (v) dikkatini üstüne toplamak, belirtmek, vurgulamak, dikkat çekmek
 • highly (adv) hayli, oldukça, son derece, büyük ölçüde, çok
 • hire (v) kiralamak
 • historic (adj) tarihsel, tarihi
 • historical (adj) tarihi, tarihsel
 • honest (adj) dürüst, samimi, namuslu
 • horrible (adj) berbat, kötü, korkunç
 • horror (n) dehşet, korku, nefret
 • host (n) ev sahibi, sunucu
 • hunt (v) avlamak, avlanmak, kovalamak, aramak
 • hurricane (n) hortum, kasırga
 • hurry (n) acele, telaş
 • hurry (v) acele etmek, hızlandırmak, çabuk olmak
B2 Seviyesi Kelimeler
 • habitat (n) doğal ortam, yetişme ortamı, yaşam alanı
 • handle (n) kulp, kol
 • handle (v) ele almak, idare etmek, kıvırmak, çözmek
 • harbour (n) liman
 • harm (n) zarar
 • harm (v) zarar vermek, incitmek
 • harmful (adj) zararlı, kötü, muzır
 • headquarters (n) merkezi büro, ana merkez
 • heal (v) iyileşmek, iyileştirmek
 • healthcare (n) sağlık hizmeti
 • hearing (n) işitme; duruşma
 • heaven (n) gökyüzü, sema, cennet
 • heel (n) topuk
 • hell (n) cehennem
 • helmet (n) kask miğfer
 • hence (adv) bundan, bundan dolayı
 • herb (n) şifalı ot
 • hesitate (v) tereddüt etmek, duraksamak
 • hidden (adj) saklı , gizli
 • high (n) zirve, tepe, en üst seviye
 • highway (n) anayol, ekspres yol, otoban, çevre yolu
 • hilarious (adj) gülmekten kırıp geçiren, gülünç, çok komik, çok eğlenceli
 • hip (n) kalça
 • hire (n) ücretle tutmak; kiralamak
 • historian (n) tarihçi
 • hold (n) tutma, tutuş
 • hollow (adj) kovuk, oyuk, boş
 • holy (adj) kutsal, mübarek, mukaddes
 • homeless (adj) evsiz, barksız
 • honesty (n) dürüstlük, haysiyet, namusluluk, doğru sözlülük
 • honour (n) şeref, onur
 • honour (v) saygı göstermek, onurlandırmak
 • hook (n) çengel, kanca
 • hopefully (adv) ümit ederek, umutla; inşallah
 • host (v) konuk etmek, ev sahipliği yapmak
 • house (v) barındırmak, ev sağlamak
 • household (n) ev halkı, hane
 • housing (n) barınma, konut, konumlandırma, yerleşim, iskan
 • humorous (adj) komik, eğlenceli
 • humour (n) mizah, gülünçlük, komik, espri
 • hunger (n) açlık
 • hunt (n) avcılık; arama
 • hunting (n) avcılık
 • hurt (n) kalp kırgınlığı, incinme, incitme, acı
 • hypothesis (n) varsayım
C1 Seviyesi Kelimeler
 • hail (v) dolu yağmak, yağmak; övmek; seslenmek
 • halfway (adv) ortasında, yarı yolda
 • halt (n) durma, hareketsiz kalma
 • halt (v) durdurmak, durmak
 • handful (n) avuç dolusu
 • handling (n) sadaka, yardım
 • handy (adj) yararlı, kullanışlı
 • harassment (n) tedirgin, rahatsız, taciz etme, bezdirme, usandırma
 • hardware (n) (bilgisayar) donanım, hırdavat
 • harmony (n) ahenk, uyum
 • harsh (adj) sert, kaba, kırıcı, acı
 • harvest (n) hasat, ürün
 • harvest (v) hasat kaldırmak, biçmek
 • hatred (n) kin, nefret, düşmanlık
 • haunt (v) görünmek, ortaya çıkmak, ziyaret etmek; gözükmek
 • hazard (n) risk, tehlike
 • heighten (v) yükseltmek, artırmak
 • heritage (n) miras, kalıt, kalıtım
 • hierarchy (n) hiyerarşi, aşamalı sistem
 • high-profile (adj) çok bilinen, tanınan, dikkat çeken, önemli
 • hint (n) ima, ipucu, tavsiye, fikir, öğüt
 • hint (v) ima etmek
 • homeland (n) ana vatan
 • hook (v) çengelle tutturmak
 • hopeful (adj) ümitli, umutlu
 • horizon (n) ufuk
 • horn (n) korna, boynuz, klakson
 • hostage (n) rehine
 • hostile (adj) düşmana ait, düşmanca, muhalif
 • hostility (n) düşmanlık, karşıtlık, muhalefet
 • humanitarian (adj) yardımsever, insancıl
 • humanity (n) insanlık
 • humble (adj) alçakgönüllü, mütevazi
 • hydrogen (n) hidrojen