Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English F Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
F Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • face (n) yüz
 • fact (n) gerçek, olgu
 • fall (v) düşmek, inmek
 • false (adj) yanlış, hatalı, sahte
 • family (adj) ailevi
 • family (n) aile, soy
 • famous (adj) ünlü
 • fantastic (adj) harika, düşsel, garip
 • far (adv) uzakta, çok
 • farm (n) çiftlik
 • farmer (n) çiftçi
 • fast (adj) hızlı, çabuk
 • fast (adv) hızlıca, süratle
 • fat (adj) şisman, tombul, iri, kalın
 • father (n) baba
 • favourite (adj) en çok sevilen, favori, çok beğenilen
 • favourite (n) favori
 • February (n) şubat
 • feel (v) hissetmek, duymak; düşünmek
 • feeling (n) duygu, his
 • festival (n) bayram, eğlence
 • few (adj) az, birkaç
 • few (det) (pek az) sayıda, az miktarda, birkaç
 • few (pron) bazıları
 • fifteen (num) on beş
 • fifth (ord num) beşinci
 • fifty (num) elli
 • fill (v) doldurmak
 • film (n) film; zar
 • final (adj) son, en son, sonuncu, nihai
 • find (v) bulmak; anlamak, öğrenmek
 • fine (adj) iyi, hoş
 • finish (v) bitmek, bitirmek, sona ermek
 • fire (n) yangın, ateş
 • first (adv) ilk olarak, ilk defa
 • first (det) ilk, birinci
 • first (ord num) birinci
 • fish (n) balık
 • five (num) beş
 • flat (n) apartman daire, kat
 • flight (n) uçuş
 • floor (n) zemin, yer, kat
 • flower (n) çiçek
 • fly (v) uçmak, uçakla gitmek
 • follow (v) izlemek, takip etmek, uymak
 • food (n) yiyecek, yemek, gıda
 • foot (n) ayak
 • football (n) futbol, futbol topu
 • for (prep) için; -dır, -dir, -lığına
 • forget (v) unutmak, hatırlamamak
 • form (n) biçim, şekil
 • form (v) oluşturmak
 • forty (num) kırk
 • four (num) dört
 • fourteen (num) on dört
 • fourth (ord num) dördüncü
 • free (adj) özgür, serbest; ücretsiz
 • Friday (n) cuma
 • friend (n) arkadaş, dost
 • friendly (adj) arkadasça, dostça, dostane
 • from (prep) -den, -dan, itibaren
 • front (adj) ön, ilk
 • front (n) ön, yüz, cephe
 • fruit (n) meyve, sonuç
 • full (adj) dolu, tam; tok
 • fun (n) zevk, eğlence, şaka
 • funny (adj) komik, eğlenceli
 • future (n) gelecek
A2 Seviyesi Kelimeler
 • factor (n) etken, unsur
 • factory (n) fabrika
 • fail (v) başaramamak, becerememek, başarısız olmak
 • fair (adj) sarışın, fuar, adil, dürüst, açık
 • fall (n) sonbahar
 • fan (n) fanatik, hayran; vantilatör
 • farm (v) çiftçilik yapmak, yetiştirmek
 • farming (n) tarım, çiftçilik
 • fashion (n) moda, adet, tarz, biçim
 • fat (n) yağ
 • fear (n) korku, endişe
 • feature (n) özellik
 • feed (v) beslemek, yiyecek vermek
 • female (adj) dişi, kadın
 • female (n) kadın
 • fiction (n) düş, uydurma, kurgu
 • field (n) tarla, alan, arazi
 • fight (n) kavga, dövüş; savaş
 • fight (v) dövüşmek, savaşmak, kavga etmek
 • figure (n) figür, şekil, vücut yapısı, tip; rakam; şahsiyet
 • film (v) film çekmek, kaplamak
 • final (n) final
 • finally (adv) sonunda, nihayet
 • finger (n) parmak
 • finish (n) varış, bitiş, son
 • first (n) ilk
 • firstly (adv) ilk olarak, birinci olarak
 • fish (v) balık tutmak
 • fishing (n) balık tutma, balıkçılık
 • fit (adj) sağlıklı, zinde, formda, uygun
 • fit (v) uymak, yakışmak
 • fix (v) tamir etmek, yerleştirmek
 • flat (adj) düz, havasız, sıkıcı
 • flu (n) grip
 • fly (n) sinek
 • flying (adj) uçan, uçucu
 • flying (n) köpük
 • focus (n) odak noktası, odak
 • focus (v) odaklamak, bir noktada toplamak, yoğunlaşmak
 • following (adj) takip eden, sonraki
 • foreign (adj) yabancı
 • forest (n) orman
 • fork (n) çatal
 • formal (adj) resmi, kamusal
 • fortunately (adv) şans eseri, neyse ki
 • forward (adv) ileriye doğru
 • free (adv) para ödemeden, ücretsiz olarak, bedava
 • fresh (adj) taze; yeni; serin
 • fridge (n) buzdolabı
 • frog (n) kurbağa
 • fun (adj) eğlenceli, zevkli
 • furniture (n) ev eşyası, mobilya
 • further (adj) ileri; daha çok, başka
 • future (adj) gelecek, istikbal
B1 Seviyesi Kelimeler
 • face (v) karşı karşıya kalmak
 • fairly (adv) oldukça, epey, dosdoğru, adil bir şekilde
 • familiar (adj) tanıdık, aşina, yaygın
 • fancy (adj) süslü, pahalı
 • fancy (v) hayâl etmek, düşlemek, sanmak, istemek
 • far (adj) uzak, ötede
 • fascinating (adj) büyüleyici
 • fashionable (adj) rağbette olan, modaya uygun
 • fasten (v) bağlamak, raptiyelemek, tutturmak
 • favour (n) iyilik, lütuf
 • fear (v) korkmak, endişe etmek
 • feature (v) rol vermek, özellik taşımak
 • fence (n) çit
 • fighting (n) savaşma, muharebe etme, çarpışma
 • file (n) dosya, klasör
 • financial (adj) mali, parasal
 • fire (v) ateş etmek; işten atmak
 • fitness (n) formda olma, zindelik, form
 • fixed (adj) sabit
 • flag (n) bayrak, sancak
 • flood (n) sel, taşkın
 • flood (v) sel basmak, taşmak
 • flour (n) un
 • flow (n) akma, akış
 • flow (v) akmak, dolaşmak, süzülmek, dökülmek
 • fold (v) katlamak, sarmak, dürmek; kapanmak
 • folk (adj) geleneksel halk sanatı / dansı, folklör
 • folk (n) halk, ahali, insanlar
 • following (n) peşinden gitme, hayranı olma, sıkı takipçisi olma; müridi olma
 • force (n) güç, zorlama, kuvvet
 • force (v) zorlamak, mecbur etmek
 • forever (adv) daima, sonsuza dek
 • frame (n) çerçeve, çatı, şasi
 • frame (v) çerçeveye koymak, çerçevelemek
 • freeze (v) donmak, buzlanmak
 • frequently (adv) sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
 • friendship (n) arkadaşlık
 • frighten (v) korkutmak, dehşete düşürmek
 • frightened (adj) korkmuş, ürkmüş
 • frightening (adj) korkutucu
 • frozen (adj) donmuş
 • fry (v) kızartmak
 • fuel (n) yakıt, yakacak, benzin
 • function (n) işlev, görev
 • fur (n) kürk, post, kürklü hayvan
 • further (adv) daha ileri, öteye
B2 Seviyesi Kelimeler
 • fabric (n) kumaş, bez, dokuma, doku, yapı
 • fabulous (adj) müthiş, şahane, harika
 • facility (n) yetenek, ustalık, imkân, tesis, olanak
 • failed (adj) başarısız, muvaffakiyetsiz, hayırsız
 • failure (n) başarısızlık
 • faith (n) inanç, güven, iman, sadakat
 • fake (adj) sahte, taklit, uydurma, uyduruk
 • fame (n) şöhret, ün, ad, nam
 • fantasy (n) düş, fantezi, hayal, hayal gücü
 • fare (n) yol parası, bilet ücreti
 • fault (n) hata, yanlış, kabahat, kusur
 • favour (v) desteklemek, tutmak, tercih etmek,
 • feather (n) kuştüyü, tüy
 • federal (adj) birleşik, federal
 • fee (n) ücret
 • feed (n) besin, yem
 • feedback (n) geri besleme, geri bildirim
 • feel (n) (dokunulduğunda) bir şeyin verdiği his, duygu
 • fellow (adj) hemşehri, dost
 • fever (n) ateş (hastalık), humma, hararet
 • figure (v) bir şeyin parçası olmak; hesaplamak
 • file (v) sıralamak, kayda geçirmek
 • finance (n) maliye, finans
 • finance (v) finanse etmek, para sağlamak
 • finding (n) bulgu
 • firefighter (n) itfaiyeci, itfaiye eri
 • firework (n) havai fişek
 • firm (adj) sert, katı, sabit, kesin, sağlam
 • firm (n) şirket
 • firmly (adv) sıkıca
 • fix (n) onarmak
 • flame (n) alev
 • flash (n) ani ışık
 • flash (v) ışık tutmak, aydınlatmak, parlamak, ışıldamak
 • flavour (n) tat, lezzet, çeşni
 • flexible (adj) elastik, esnek, eğilebilir
 • float (v) yüzmek, batmadan yüzmek
 • fold (n) kat
 • folding (adj) katlanabilir, portatif, açılır kapanır
 • following (prep) -den sonra, -i takiben, sonrasında, sonucunda, arkasından
 • fond (adj) düşkün, seven, aşırı, hoş, güzel
 • fool (n) aptal, budala
 • forbid (v) yasaklamak
 • forecast (n) tahmin
 • forecast (v) tahmin etmek
 • forgive (v) affetmek, bağışlamak
 • format (n) biçim, şekil
 • formation (n) oluşma, şekillenme
 • former (adj) önceki, ilk, önceden, eski
 • formerly (adv) eskiden, önceden, vaktiyle
 • fortunate (adj) şanslı, talihli, bahtı açık, kısmetli
 • fortune (n) şans, talih, uğur, kısmet, servet
 • forum (n) forum
 • forward (adj) ileri
 • fossil (n) fosil, taşıl, kalıntı
 • found (v) kurmak
 • foundation (n) kuruluş, tesis, kurum, temel
 • founder (n) kurucu
 • fraction (n) kesir, parça, kesim, küçük miktar
 • fragment (n) parça, kırıntı, bölüm, ufak parça
 • framework (n) iskelet, çatı, yapı, çerçeve
 • fraud (n) hileci, hile
 • free (v) serbest bırakmak, kurtarmak
 • freedom (n) özgürlük, hürriyet
 • freely (adv) serbestçe, özgürce
 • frequency (n) sıklık
 • frequent (adj) alışılmış, sık sık olan
 • fuel (v) desteklemek, güçlendirmek
 • fulfil (v) yerine getirmek, gerçekleştirmek, tamamlamak
 • full-time (adj) tam gün
 • full-time (adv) tam zamanlı olarak
 • fully (adv) tamamen
 • function (v) çalışmak, işlemek
 • fund (n) fon, sermaye, para kaynağı, kaynak, para
 • fund (v) para sağlamak
 • fundamental (adj) esas, temel, ana
 • fundamentally (adv) esasında, temelde
 • funding (n) fon sağlama
 • furious (adj) kızgınlıkla
 • furthermore (adv) ayrıca, bundan başka, üstelik
C1 Seviyesi Kelimeler
 • facilitate (v) kolaylaştırmak, rahatlatmak, hafifletmek
 • faction (n) ayrılıkçılık, hizip, topluluk içinde anlaşmazlık
 • faculty (n) fakülte; yetenek, kabiliyet
 • fade (v) solmak, uçmak, rengi atmak, zayıflamak
 • fairness (n) adil olma, dürüstlük, iyilik, doğruluk, hakkaniyet
 • fatal (adj) öldürücü, ölümcül, ölümle biten
 • fate (n) kader, kısmet, alın yazısı
 • favourable (adj) olumlu, uygun, faydalı
 • feat (n) kahramanlık, olağanüstü başarı, beceri, başarı
 • feminist (adj) feminist
 • feminist (n) kadın haklarını savunma inancı, kadın hakları savunucusu
 • fibre (n) lif
 • fierce (adj) azılı, azgın, sert, kızgın, şiddetli
 • film-maker (n) film yapımcısı
 • filter (n) süzgeç
 • filter (v) süzmek, elemek
 • fine (n) ceza
 • fine (v) ceza vermek
 • firearm (n) ateşli silah, ateş topu
 • fit (n) nöbet, hastalık nöbeti
 • fixture (n) demirbaş, sabit eşya; tesisat, fikstür
 • flaw (n) küsur, defo, hata, eksiklik
 • flawed (adj) defolu, kusurlu
 • flee (v) kaçmak, sıvışmak, tüymek
 • fleet (n) filo, donanma, alay
 • flesh (n) et, vücut, beden
 • flexibility (n) esneklik
 • flourish (v) gelişmek, büyümek
 • fluid (n) sıvı, akışkan
 • footage (n) çekim görüntüsü
 • foreigner (n) yabancı
 • forge (v) sahtesini yapmak, kalpazanlık yapmak, taklit etmek
 • formula (n) yöntem, çözüm, reçete
 • formulate (v) şekillendirmek; açık seçik anlatmak
 • forth (adv) dışarıya, ileri
 • forthcoming (adj) önümüzdeki, gelecek, yaklaşan
 • foster (v) beslemek, büyütmek, bakmak, geliştirmek
 • fragile (adj) kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir, hassas
 • franchise (n) acentelik, bayilik
 • frankly (adv) açıkça, dobra dobra, dürüstçe
 • frustrated (adj) hayal kırıklığına uğramış, öfkelenmiş
 • frustrating (adj) sinir bozucu
 • frustration (n) öfke
 • functional (adj) işlevsel
 • fundraising (n) fon / kaynak oluşturma eylemi
 • funeral (n) cenaze töreni