Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English C1 Seviyesi Kelimeler

OXFORD 5000
OXFORD ENGLISH C1 SEVİYESİ KELİMELER
abolish (v) : yürürlükten kaldırmak
abortion (n) : kürtaj
absence (n) : yokluk, var olmama
absent (adj) : yok, mevcut değil
absurd (adj) : saçma
abundance (n) : bolluk
abuse (n) : suiistimal, kötüye kullanma
abuse (v) : istismar etmek
academy (n) : yüksekokul
accelerate (v) : hızlandırmak
acceptance (n) : kabul, alma
accessible (adj) : ulaşılabilir
accomplishment (n) : başarı, tamamlama
accordance (n) : uyum, anlaşma
accordingly (adv) : bu doğrultuda, buna göre
accountability (n) : sorumluluk
accountable (adj) : sorumlu
accumulate (v) : biriktirmek, yığmak
accumulation (n) : birikme, yığın
accusation (n) : suçlama
accused (n) : suçlu, zanlı
acid (adj) : asitli
acquisition (n) : edinim
acre (n) : hektar
activation (n) : hareketlendirme
activist (n) : eylemci
acute (adj) : şiddetli, güçlü
adaptation (n) : uyarlama, ayak uydurma
adhere (v) : yapışmak
adjacent (adj) : yan yana, bitişik
adjustment (n) : ayarlama
administer (v) : yönetmek, uygulamak
administrative (adj) : yönetimsel
administrator (n) : yönetici, idareci
admission (n) : kabul, giriş
adolescent (n) : ergen
adoption (n) : kabullenme, benimseme
adverse (adj) : ters, olumsuz
advocate (n) : savunucu, avukat
advocate (v) : desteklemek, korumak
aesthetic (adj) : estetik
affection (n) : sevgi, şefkat
aftermath (n) : sonraki dönem
aggression (n) : saldırganlık
agricultural (adj) : tarımsal
aide (n) : yardım edilmiş
albeit (conj) : -e,-a rağmen, olsa da, gerçi
alert (adj) : uyanık, dikkatli
alert (n) : uyarı, ikaz
alert (v) : tehlikeye karşı uyarmak
alien (adj) : yabancı, farklı
align (v) : dizmek, aynı hizaya getirmek
alignment (n) : sıra
alike (adj) : aynı, benzer
alike (adv) : benzer şekilde
allegation (n) : suçlama, iddia
allege (v) : ileri sürmek, iddia etmek
allegedly (adv) : iddialara göre
alliance (n) : antlaşma, ittifak, birlik
allocate (v) : ayırmak, tahsis etmek
allocation (n) : tahsisat, ayırma
allowance (n) : harçlık; pay; izin
ally (n) : müttefik
aluminium (n) : alüminyum
amateur (adj) : amatörce
amateur (n) : amatör
ambassador (n) : büyükelçi, diplomat, sefir
amend (v) : değiştirmek, ıslah etmek
amendment (n) : düzeltme, değişiklik, ıslahat
amid (prep) : ortasında, arasında
analogy (n) : kıyaslama, benzerlik
anchor (n) : haber sunucusu
angel (n) : melek
anonymous (adj) : anonim, imzasız, ismi bilinmeyen
apparatus (n) : aletler, araçlar
appealing (adj) : cazip, çekici
appetite (n) : iştah
applaud (v) : alkışlamak
applicable (adj) : uygulanabilir, ilgili
appoint (v) : aramak
appreciation (n) : takdir, teşekkür
arbitrary (adj) : keyfi, isteğe bağlı
architectural (adj) : mimari
archive (n) : arşiv
arena (n) : meydan, alan
arguably (adv) : tartışılır şekilde
arm (v) : silahlandırmak
array (n) : düzen, sergi
articulate (v) : açıkça söylemek
ash (n) : kül
aspiration (n) : istek, arzu
aspire (v) : çok istemek, umutlanmak
assassination (n) : suikast
assault (n) : saldırı, hücum
assault (v) : saldırmak
assemble (v) : toplamak, toplanmak
assembly (n) : meclis, toplantı, kurul
assert (v) : iddia etmek
assertion (n) : açıklama, ileri sürme
assurance (n) : güvence; özgüven
asylum (n) : sığınak, barınak, himaye
atrocity (n) : acımasızlık, şiddet, büyük kötülük
attain (v) : elde etmek, ulaşmak
attendance (n) : katılım; yoklama
attorney (n) : avukat, dava vekili
attribute (n) : özellik
attribute (v) : bağlamak, yormak, atfetmek
audit (n) : hesap denetimi
authentic (adj) : hakiki, orijinal
authorize (v) : resmi yetki vermek, yetkilendirmek
auto (n) : araba, otomobil
autonomy (n) : özerklik
availability (n) : elverişlilik
await (v) : beklemek