Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English B2 Seviyesi Kelimeler

OXFORD 5000
OXFORD ENGLISH B2 SEVİYESİ KELİMELER
abandon (v) : terk etmek, bırakmak
absolute (adj) : tam, kesin
absorb (v) : emmek, soğurmak
abstract (adj) : soyut
academic (n) : akademik, akademik personel, üniversite hocası
accent (n) : aksan, şive
acceptable (adj) : kabul edilebilir
accidentally (adv) : kazara, tesadüfen
accommodate (v) : barındırmak
accompany (v) : eşlik etmek
accomplish (v) : başarmak, tamamlamak
account (v) : açıklamak
accountant (n) : hesap tutma, sayma
accuracy (n) : doğruluk
accurate (adj) : doğru, isabetli, eksiksiz
accurately (adv) : doğru biçimde
accuse (v) : suçlamak
acid (n) : asit
acknowledge (v) : kabul etmek, tanımak
acquire (v) : kazanmak, edinmek
activate (v) : harekete geçirmek
actual (adj) : gerçek, asıl
adapt (v) : uyum sağlamak
addiction (n) : bağımlılık
additional (adj) : ilave , ek
additionally (adv) : ayrıca
address (v) : hitap etmek; (bir sorunla) ilgilenmek, değinmek
adequate (adj) : yeterli
adequately (adv) : yeteri derecede
adjust (v) : ayarlamak, uydurmak
administration (n) : yönetim
adopt (v) : benimsemek, evlat edinmek
advance (adj) : önceden olan
advance (n) : ilerleme
advance (v) : ilerlemek, gelişmek
affair (n) : iş, ilişki
affordable (adj) : satın alınılabilir, makul fiyatlı
afterwards (adv) : sonraları, daha sonrasında
agency (n) : acente, kurum
agenda (n) : gündem, ajanda
aggressive (adj) : sinirli
agriculture (n) : tarım
AIDS (n) : aids
aid (v) : yardım
aid (n) : yardım etmek
aircraft (n) : uçak
alarm (v) : telaşa düşürmek
alien (n) : yabancı uyruklu kimse
alongside (prep) : yanında, ile yan yana
alter (v) : değiştirmek
altogether (adv) : tümüyle, hep beraber
ambulance (n) : ambulans
amount (v) : toplama ulaşmak, sonuca varmak
amusing (adj) : eğlenceli, zevkli
analyst (n) : analist
ancestor (n) : ata, cet
anger (n) : öfke
angle (n) : aşı
animation (n) : animasyon, canlılık
anniversary (n) : yıl dönümü
annual (adj) : yıllık
annually (adv) : yıllık olarak
anticipate (v) : beklemek, ummak
anxiety (n) : kaygı, endişe
anxious (adj) : kaygılı, sinirli
apology (n) : özür
apparent (adj) : açık, belli
apparently (adv) : görünüşte, görünüşe bakılırsa
appeal (n) : çekicilik; çağrı, talep
appeal (v) : cezbetmek; talep etmek
applicant (n) : aday, başvuran
approach (n) : yaklaşım
approach (v) : yaklaşmak
appropriate (adj) : uygun
appropriately (adv) : uygun bir şekilde
approval (n) : onay
approve (v) : onaylamak
arise (v) : ortaya çıkmak, meydana gelmek
armed (adj) : silahlı
arms (n) : cephane
arrow (n) : ok
artificial (adj) : yapay
artistic (adj) : sanatsal
artwork (n) : sanat çalışması
ashamed (adj) : utanmış
aside (adv) : bir kenara, bir yana
aspect (n) : yön, özellik, taraf
assess (v) : değerlendirmek
assessment (n) : değerlendirme
asset (n) : değerli şey, mülk
assign (v) : görevlendirmek
assistance (n) : destek, yardım
associate (v) : ilişkilendirmek
associated (adj) : ilişkili, bağlantılı
association (n) : ilişki, bağlantı; kurum
assume (v) : varsaymak, üstlenmek
assumption (n) : varsayım
assure (v) : garanti etmek, söz vermek
astonishing (adj) : şaşırtıcı
attachment (n) : bağlılık, ilave
attempt (n) : çaba, girişim
attempt (v) : çabalamak, kalkışmak, girişmek
auction (n) : açık artırma
audio (adj) : işitsel
automatic (adj) : otomatik
automatically (adv) : otomatik olarak, kendiliğinden
awareness (n) : farkındalık
awkward (adj) : sakar; uygunsuz