Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English A2 Seviyesi Kelimeler

OXFORD 5000
OXFORD ENGLISH A2 SEVİYESİ KELİMELER
ability (n) : yetenek, kabiliyet
able (adj) : yapabilir, yetenekli
abroad (adv) : yurt dışında
accept (v) : kabul etmek
accident (n) : kaza
according to (prep) : -a/-e göre
achieve (v) : başarmak, ulaşmak
act (v) : hareket etmek; rol almak
active (adj) : faal, hareketli
actually (adv) : aslında, gerçekte
adult (adj) : yetişkin
advantage (n) : avantaj
adventure (n) : macera
advertise (v) : reklam yapmak
advertisement (n) : reklam
advertising (n) : reklamcılık
affect (v) : etkilemek
after (adv) : sonra
after (conj) : -den sonra
against (prep) : -e karşı
ah (excl) : oooh, aha
airline (n) : havayolu
alive (adj) : canlı
all (adv) : tamamen
all right (adj) : iyi
all right (adv) : tamam, pekâla
all right (excl) : peki, olur, tamam
allow (v) : izin vermek; olanak sağlamak
almost (adv) : hemen hemen, yaklaşık, neredeyse
alone (adj) : yalnız, tek başına
alone (adv) : yalnız
along (adv) : boyunca; yanısıra; ileri
along (prep) : boyunca
already (adv) : çoktan, zaten
alternative (n) : alternatif
although (conj) : -e rağmen, -se de, -e karşın
among (prep) : arasında
amount (n) : miktar
ancient (adj) : eski
ankle (n) : ayak bileği
any (adv) : hiç, daha, biraz
any more (adv) : artık, bundan sonra
anybody (pron) : hiç kimse, herkes
anyway (adv) : her neyse, zaten
anywhere (adv) : herhangi bir yer, hiçbir yer
anywhere (pron) : bir yer
app (n) : uygulama
appear (v) : görünmek, ortaya çıkmak
appearance (n) : görünüş, ortaya çıkma
apply (v) : başvurmak; uygulamak; sürmek (krem vs)
architect (n) : mimar
architecture (n) : mimari
argue (v) : tartışmak; ileri sürmek
argument (n) : tartışma; iddia
army (n) : ordu
arrange (v) : düzenlemek, ayarlamak
arrangement (n) : düzenleme
as (adv) : -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
as (conj) : ki; madem; olduğu gibi
asleep (adj) : uykulu, uykuda
assistant (adj) : yardımcı
assistant (n) : yardımcı
athlete (n) : atlet, sporcu
attack (n) : saldırı
attack (v) : saldırmak
attend (v) : katılmak
attention (excl) : hazrı ol!
attention (n) : dikkat, ilgi, bakım
attractive (adj) : çekici
audience (n) : izleyici, dinleyici
author (n) : yazar
available (adj) : hazır, mevcut; uygun, görüşmeye hazır
average (adj) : ortalama, sıradan
average (n) : ortalama
avoid (v) : sakınmak, kaçınmak
award (n) : ödül
awful (adj) : berbat, kötü