Kategoriler
The Oxford 5000

Oxford English A Harfi İle Başlayan Kelimeler

Oxford 5000
A Harfi İle Başlayan Kelimeler
A1 Seviyesi Kelimeler
 • a (det) bir
 • about (adv) hakkında
 • about (prep) hakkında, ile ilgili; yaklaşık
 • above (adv) yukarıda
 • above (prep) üzerinde
 • across (adv) karşıya
 • across (prep) karşıdan karşıya
 • action (n) eylem, hareket
 • activity (n) etkinlik
 • actor (n) erkek oyuncu, aktör
 • actress (n) oyuncu, aktris
 • add (v) eklemek, ilave etmek
 • address (n) adres; konuşma
 • adult (n) yetişkin
 • advice (n) öğüt, tavsiye
 • afraid (adj) korkmuş
 • after (prep) -den sonra
 • afternoon (n) öğleden sonra
 • again (adv) tekrar, yeniden, yine
 • age (n) yaş; çağ, devir
 • ago (adv) önce
 • agree (v) aynı fikirde olmak, katılmak
 • air (n) hava
 • airport (n) hava alanı
 • all (det) bütün, tüm, hepsi, tamamı
 • all (pron) bütün
 • also (adv) de, da, ayrıca
 • always (adv) herzaman
 • amazing (adj) şaşırtıcı
 • and (conj) ve
 • angry (adj) sinirli
 • animal (n) hayvan
 • another (det) diğeri
 • another (pron) başka
 • answer (n) cevap, yanıt
 • answer (v) cevaplamak, yanıtlamak
 • any (det) biri, herhangi biri
 • any (pron) herhangi
 • anyone (pron) herhangi biri, hiçbiri
 • anything (pron) herhangi bir şey, hiçbir şey
 • apartment (n) apartman dairesi
 • apple (n) elma
 • April (n) nisan
 • area (n) alan, bölge
 • arm (n) kol; silah
 • around (adv) etrafta, çevrede, bu civarda
 • around (prep) etrafında, civarında
 • arrive (v) varmak, ulaşmak
 • art (n) sanat
 • article (n) makale
 • artist (n) sanatçı
 • as (prep) olarak
 • ask (v) sormak; istemek, dilemek
 • at (prep) -de, -deki; -e, -a
 • August (n) ağustos
 • aunt (n) hala, teyze
 • autumn (n) sonbahar, güz
 • away (adv) uzakta, uzağa, uzak
A2 Seviyesi Kelimeler
 • ability (n) yetenek, kabiliyet
 • able (adj) yapabilir, yetenekli
 • abroad (adv) yurt dışında
 • accept (v) kabul etmek
 • accident (n) kaza
 • according to (prep) -a/-e göre
 • achieve (v) başarmak, ulaşmak
 • act (v) hareket etmek; rol almak
 • active (adj) faal, hareketli
 • actually (adv) aslında, gerçekte
 • adult (adj) yetişkin
 • advantage (n) avantaj
 • adventure (n) macera
 • advertise (v) reklam yapmak
 • advertisement (n) reklam
 • advertising (n) reklamcılık
 • affect (v) etkilemek
 • after (adv) sonra
 • after (conj) -den sonra
 • against (prep) -e karşı
 • ah (excl) oooh, aha
 • airline (n) havayolu
 • alive (adj) canlı
 • all (adv) tamamen
 • all right (adj) iyi
 • all right (adv) tamam, pekâla
 • all right (excl) peki, olur, tamam
 • allow (v) izin vermek; olanak sağlamak
 • almost (adv) hemen hemen, yaklaşık, neredeyse
 • alone (adj) yalnız, tek başına
 • alone (adv) yalnız
 • along (adv) boyunca; yanısıra; ileri
 • along (prep) boyunca
 • already (adv) çoktan, zaten
 • alternative (n) alternatif
 • although (conj) -e rağmen, -se de, -e karşın
 • among (prep) arasında
 • amount (n) miktar
 • ancient (adj) eski
 • ankle (n) ayak bileği
 • any (adv) hiç, daha, biraz
 • any more (adv) artık, bundan sonra
 • anybody (pron) hiç kimse, herkes
 • anyway (adv) her neyse, zaten
 • anywhere (adv) herhangi bir yer, hiçbir yer
 • anywhere (pron) bir yer
 • app (n) uygulama
 • appear (v) görünmek, ortaya çıkmak
 • appearance (n) görünüş, ortaya çıkma
 • apply (v) başvurmak; uygulamak; sürmek (krem vs)
 • architect (n) mimar
 • architecture (n) mimari
 • argue (v) tartışmak; ileri sürmek
 • argument (n) tartışma; iddia
 • army (n) ordu
 • arrange (v) düzenlemek, ayarlamak
 • arrangement (n) düzenleme
 • as (adv) -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
 • as (conj) ki; madem; olduğu gibi
 • asleep (adj) uykulu, uykuda
 • assistant (adj) yardımcı
 • assistant (n) yardımcı
 • athlete (n) atlet, sporcu
 • attack (n) saldırı
 • attack (v) saldırmak
 • attend (v) katılmak
 • attention (excl) hazrı ol!
 • attention (n) dikkat, ilgi, bakım
 • attractive (adj) çekici
 • audience (n) izleyici, dinleyici
 • author (n) yazar
 • available (adj) hazır, mevcut; uygun, görüşmeye hazır
 • average (adj) ortalama, sıradan
 • average (n) ortalama
 • avoid (v) sakınmak, kaçınmak
 • award (n) ödül
 • awful (adj) berbat, kötü
B1 Seviyesi Kelimeler
 • absolutely (adv) kesinlikle, tamamen
 • academic (adj) akademik
 • access (n) erişim, ulaşım
 • access (v) erişmek, ulaşmak
 • accommodation (n) barınma
 • account (n) hesap; anlatım
 • achievement (n) başarı
 • act (n) hareket, eylem
 • ad (n) reklam
 • addition (n) ekleme
 • admire (v) hayran olmak
 • admit (v) kabul etmek, itiraf etmek
 • advanced (adj) ileri, gelişmiş
 • advise (v) tavsiye vermek, öğüt vermek
 • afford (v) gücü yetmek ( maddi), karşılamak
 • age (v) yaşlanmak, yıllanmak
 • aged (adj) yaşlı
 • agent (n) temsilci; faktör
 • agreement (n) anlaşma
 • ahead (adv) ileri
 • aim (n) amaç, hedef
 • aim (v) amaçlamak, hedeflemek
 • alarm (n) alarm
 • album (n) albüm
 • alcohol (n) alkol
 • alcoholic (adj) alkollü
 • alternative (adj) alternatif
 • amazed (adj) şaşırmış
 • ambition (n) hırs, tutku; amaç, hedef
 • ambitious (adj) hırslı
 • analyse (v) incelemek
 • analysis (n) inceleme
 • announce (v) duyurmak
 • announcement (n) duyuru, ilan
 • annoy (v) canını sıkmak, kızdırmak
 • annoyed (adj) kızgın, sinirli
 • annoying (adj) can sıkıcı
 • apart (adv) ayrı
 • apologize (v) özür dilemek
 • application (n) uygulama; başvuru
 • appointment (n) atama, randevu
 • appreciate (v) beğenmek, takdir etmek
 • approximately (adv) yaklaşık olarak
 • arrest (n) tutuklama
 • arrest (v) tutuklamak
 • arrival (n) varış, geliş
 • assignment (n) atama, görev, ödev
 • assist (v) yardım etmek, desteklemek
 • atmosphere (n) atmosfer; ortam
 • attach (v) iliştirmek
 • attitude (n) tutum, fikir, düşünce
 • attract (v) çekmek, cezbetmek
 • attraction (n) çekicilik, cazibe
 • authority (n) yetki, otorite
 • average (v) belli bir ortalamayı tutturmak, ulaşmak
 • award (v) ödüllendirmek
 • aware (adj) farkında, haberdar
B2 Seviyesi Kelimeler
 • abandon (v) terk etmek, bırakmak
 • absolute (adj) tam, kesin
 • absorb (v) emmek, soğurmak
 • abstract (adj) soyut
 • academic (n) akademik, akademik personel, üniversite hocası
 • accent (n) aksan, şive
 • acceptable (adj) kabul edilebilir
 • accidentally (adv) kazara, tesadüfen
 • accommodate (v) barındırmak
 • accompany (v) eşlik etmek
 • accomplish (v) başarmak, tamamlamak
 • account (v) açıklamak
 • accountant (n) hesap tutma, sayma
 • accuracy (n) doğruluk
 • accurate (adj) doğru, isabetli, eksiksiz
 • accurately (adv) doğru biçimde
 • accuse (v) suçlamak
 • acid (n) asit
 • acknowledge (v) kabul etmek, tanımak
 • acquire (v) kazanmak, edinmek
 • activate (v) harekete geçirmek
 • actual (adj) gerçek, asıl
 • adapt (v) uyum sağlamak
 • addiction (n) bağımlılık
 • additional (adj) ilave , ek
 • additionally (adv) ayrıca
 • address (v) hitap etmek; (bir sorunla) ilgilenmek, değinmek
 • adequate (adj) yeterli
 • adequately (adv) yeteri derecede
 • adjust (v) ayarlamak, uydurmak
 • administration (n) yönetim
 • adopt (v) benimsemek, evlat edinmek
 • advance (adj) önceden olan
 • advance (n) ilerleme
 • advance (v) ilerlemek, gelişmek
 • affair (n) iş, ilişki
 • affordable (adj) satın alınılabilir, makul fiyatlı
 • afterwards (adv) sonraları, daha sonrasında
 • agency (n) acente, kurum
 • agenda (n) gündem, ajanda
 • aggressive (adj) sinirli
 • agriculture (n) tarım
 • AIDS (n) aids
 • aid (v) yardım
 • aid (n) yardım etmek
 • aircraft (n) uçak
 • alarm (v) telaşa düşürmek
 • alien (n) yabancı uyruklu kimse
 • alongside (prep) yanında, ile yan yana
 • alter (v) değiştirmek
 • altogether (adv) tümüyle, hep beraber
 • ambulance (n) ambulans
 • amount (v) toplama ulaşmak, sonuca varmak
 • amusing (adj) eğlenceli, zevkli
 • analyst (n) analist
 • ancestor (n) ata, cet
 • anger (n) öfke
 • angle (n) aşı
 • animation (n) animasyon, canlılık
 • anniversary (n) yıl dönümü
 • annual (adj) yıllık
 • annually (adv) yıllık olarak
 • anticipate (v) beklemek, ummak
 • anxiety (n) kaygı, endişe
 • anxious (adj) kaygılı, sinirli
 • apology (n) özür
 • apparent (adj) açık, belli
 • apparently (adv) görünüşte, görünüşe bakılırsa
 • appeal (n) çekicilik; çağrı, talep
 • appeal (v) cezbetmek; talep etmek
 • applicant (n) aday, başvuran
 • approach (n) yaklaşım
 • approach (v) yaklaşmak
 • appropriate (adj) uygun
 • appropriately (adv) uygun bir şekilde
 • approval (n) onay
 • approve (v) onaylamak
 • arise (v) ortaya çıkmak, meydana gelmek
 • armed (adj) silahlı
 • arms (n) cephane
 • arrow (n) ok
 • artificial (adj) yapay
 • artistic (adj) sanatsal
 • artwork (n) sanat çalışması
 • ashamed (adj) utanmış
 • aside (adv) bir kenara, bir yana
 • aspect (n) yön, özellik, taraf
 • assess (v) değerlendirmek
 • assessment (n) değerlendirme
 • asset (n) değerli şey, mülk
 • assign (v) görevlendirmek
 • assistance (n) destek, yardım
 • associate (v) ilişkilendirmek
 • associated (adj) ilişkili, bağlantılı
 • association (n) ilişki, bağlantı; kurum
 • assume (v) varsaymak, üstlenmek
 • assumption (n) varsayım
 • assure (v) garanti etmek, söz vermek
 • astonishing (adj) şaşırtıcı
 • attachment (n) bağlılık, ilave
 • attempt (n) çaba, girişim
 • attempt (v) çabalamak, kalkışmak, girişmek
 • auction (n) açık artırma
 • audio (adj) işitsel
 • automatic (adj) otomatik
 • automatically (adv) otomatik olarak, kendiliğinden
 • awareness (n) farkındalık
 • awkward (adj) sakar; uygunsuz
C1 Seviyesi Kelimeler
 • abolish (v) yürürlükten kaldırmak
 • abortion (n) kürtaj
 • absence (n) yokluk, var olmama
 • absent (adj) yok, mevcut değil
 • absurd (adj) saçma
 • abundance (n) bolluk
 • abuse (n) suiistimal, kötüye kullanma
 • abuse (v) istismar etmek
 • academy (n) yüksekokul
 • accelerate (v) hızlandırmak
 • acceptance (n) kabul, alma
 • accessible (adj) ulaşılabilir
 • accomplishment (n) başarı, tamamlama
 • accordance (n) uyum, anlaşma
 • accordingly (adv) bu doğrultuda, buna göre
 • accountability (n) sorumluluk
 • accountable (adj) sorumlu
 • accumulate (v) biriktirmek, yığmak
 • accumulation (n) birikme, yığın
 • accusation (n) suçlama
 • accused (n) suçlu, zanlı
 • acid (adj) asitli
 • acquisition (n) edinim
 • acre (n) hektar
 • activation (n) hareketlendirme
 • activist (n) eylemci
 • acute (adj) şiddetli, güçlü
 • adaptation (n) uyarlama, ayak uydurma
 • adhere (v) yapışmak
 • adjacent (adj) yan yana, bitişik
 • adjustment (n) ayarlama
 • administer (v) yönetmek, uygulamak
 • administrative (adj) yönetimsel
 • administrator (n) yönetici, idareci
 • admission (n) kabul, giriş
 • adolescent (n) ergen
 • adoption (n) kabullenme, benimseme
 • adverse (adj) ters, olumsuz
 • advocate (n) savunucu, avukat
 • advocate (v) desteklemek, korumak
 • aesthetic (adj) estetik
 • affection (n) sevgi, şefkat
 • aftermath (n) sonraki dönem
 • aggression (n) saldırganlık
 • agricultural (adj) tarımsal
 • aide (n) yardım edilmiş
 • albeit (conj) -e,-a rağmen, olsa da, gerçi
 • alert (adj) uyanık, dikkatli
 • alert (n) uyarı, ikaz
 • alert (v) tehlikeye karşı uyarmak
 • alien (adj) yabancı, farklı
 • align (v) dizmek, aynı hizaya getirmek
 • alignment (n) sıra
 • alike (adj) aynı, benzer
 • alike (adv) benzer şekilde
 • allegation (n) suçlama, iddia
 • allege (v) ileri sürmek, iddia etmek
 • allegedly (adv) iddialara göre
 • alliance (n) antlaşma, ittifak, birlik
 • allocate (v) ayırmak, tahsis etmek
 • allocation (n) tahsisat, ayırma
 • allowance (n) harçlık; pay; izin
 • ally (n) müttefik
 • aluminium (n) alüminyum
 • amateur (adj) amatörce
 • amateur (n) amatör
 • ambassador (n) büyükelçi, diplomat, sefir
 • amend (v) değiştirmek, ıslah etmek
 • amendment (n) düzeltme, değişiklik, ıslahat
 • amid (prep) ortasında, arasında
 • analogy (n) kıyaslama, benzerlik
 • anchor (n) haber sunucusu
 • angel (n) melek
 • anonymous (adj) anonim, imzasız, ismi bilinmeyen
 • apparatus (n) aletler, araçlar
 • appealing (adj) cazip, çekici
 • appetite (n) iştah
 • applaud (v) alkışlamak
 • applicable (adj) uygulanabilir, ilgili
 • appoint (v) aramak
 • appreciation (n) takdir, teşekkür
 • arbitrary (adj) keyfi, isteğe bağlı
 • architectural (adj) mimari
 • archive (n) arşiv
 • arena (n) meydan, alan
 • arguably (adv) tartışılır şekilde
 • arm (v) silahlandırmak
 • array (n) düzen, sergi
 • articulate (v) açıkça söylemek
 • ash (n) kül
 • aspiration (n) istek, arzu
 • aspire (v) çok istemek, umutlanmak
 • assassination (n) suikast
 • assault (n) saldırı, hücum
 • assault (v) saldırmak
 • assemble (v) toplamak, toplanmak
 • assembly (n) meclis, toplantı, kurul
 • assert (v) iddia etmek
 • assertion (n) açıklama, ileri sürme
 • assurance (n) güvence; özgüven
 • asylum (n) sığınak, barınak, himaye
 • atrocity (n) acımasızlık, şiddet, büyük kötülük
 • attain (v) elde etmek, ulaşmak
 • attendance (n) katılım; yoklama
 • attorney (n) avukat, dava vekili
 • attribute (n) özellik
 • attribute (v) bağlamak, yormak, atfetmek
 • audit (n) hesap denetimi
 • authentic (adj) hakiki, orijinal
 • authorize (v) resmi yetki vermek, yetkilendirmek
 • auto (n) araba, otomobil
 • autonomy (n) özerklik
 • availability (n) elverişlilik
 • await (v) beklemek