Kategoriler
B1 Preliminary Kelime Listesi

İngilizce A Harfi İle Başlayan B1 Preliminary Kelime Listesi

B1 Prelımınary Kelime Listesi
A Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • a (determiner) belirsiz tanım artıkeli; bir; her veya herbiri; bir şeyin veya birinin ne tür bir kişi ya da şey olduğunu belirtir; eylemin tek bir örnek olduğunu belirtmek için eylem bildiren isimlerden önce kullanılır; çoğunlukla birlikte kullanılan iki isim olduğunda ilk isimden önce kullanılır; bir şeyin ne kadar kaldığını bildiren bazı ifadelerden önce kullanılır; bilinmeyen birine işaret etmek için o isimden önce kullanılır
 • ability (noun) fiziksel veya zihinsel yetenek, kabiliyet, güç
 • able (adjective) becerikli, zeki ve bir şeyi yapmada iyi
 • about (preposition) hakkında, ile ilgili; bir yerde ya da orada rastgele bulunma, oralarda olma
 • about (adverb) yaklaşık olarak; bir yerde ya da orada rastgele bulunma, oralarda olma; oracıkta, hemen yanıbaşında, neredeyse
 • above (preposition) yukasına, yukarısına, yukarısında, üstüne, üstünde, -den yukarıda, yukarıda, üstün; daha çok
 • above (adverb) başında, tepesinde, üst tarafında
 • above (adjective) yukarıda olan, yukarıda zikredilmiş, daha önce gösterilmiş olan, semada olan, gökteki
 • abroad (adverb) yabancı, dış ülke
 • absent (adjective) yok, orada değil, mevcut değil
 • absolutely (adverb) tamamiyle
 • accent (noun) aksan; bazı harflerin üzerinde nasıl telaffuz edileceğini gösteren işaret, aksan; konuşurken vurgulanan kelime ya da bir bölümü
 • accept (verb) almak, kabul etmek; genelde hoş olmayan bir şeyin doğru olduğunu kabul ve itiraf etmek; birini bir kuruluşa kabul etmek, katılımına izin vermek; bir durumu olduğu gibi kabullenmek
 • acceptable (adjective) yeteri derecede iyi, kabul edilebilir; izin verilebilir veya tasdik edilebilir, kabullenilebilir
 • access (noun) bir şeye ulaşım hakkı, fırsatı; bir yere girme ya da ulaşma biçimi
 • accident (noun) kaza
 • accommodation (noun) ikametgah, yaşanan veya kalınan yer
 • accompany (verb) birine eşlik etmek; aynı anda olmak ya da bulunmak; ana enstrümana ya da şarkı söyleyen kişiye enstrüman çalarak eşlik etmek
 • according to (prepositional phrase) … e,a göre; hususi bir plan ya da sisteme göre
 • account (noun) olup bitenlerin sözlü ya da yazılı açıklaması; banka hesabı; şirket ya da mağazalarla yapılan vadeli alışveriş sözleşmesi
 • accountant (noun) muhasebeci
 • accurate (adjective) doğru, tam
 • ache (noun) ağrı
 • achieve (verb) başarmak
 • achievement (noun) başarı; üstün başarı
 • across (preposition) karşıdan karşıya, karşı tarafa, bir uçtan öbür uca, … çapında (yer), …nın her yerinde
 • across (adverb) karşıdan karşıya, karşı tarafa
 • act (noun) eylem; kanun; tiyatro oyununda perde; oyun; gerçek duygu ve niyetleri gizleyen davranış, …mış gibi yapma
 • act (verb) davranış göstermek, harekette bulunmak; bir problemi çözmede girişimde bulunmak; bir film ya da oyunda oynamak
 • action (noun) hareket, eylem; aksiyon, hareket, heyecan uyandıran şeyler; savaş, mücadele; hareket veya tabii işlem
 • active (adjective) planlı bir eylemde aktif, görevli; aktif, yerinde duramayan; etken yapı; faal (yanardağ)
 • activity (noun) faaliyet; eylem, faaliyet; faaliyet, değişik hareketler
 • actor (noun) aktör, erkek oyuncu
 • actress (noun) aktris, bayan oyuncu
 • actually (adverb) gerçekten; doğrusu; doğrusunu söylemek gerekirse
 • ad (advertisement) (noun) ilan
 • add (verb) ilave etmek, katmak; seviyesini veya miktarını artırmak; sözle ilavede bulunmak; rakamları toplamak
 • addition (noun) toplama; ilave
 • address (noun) adres; internet adresi; resmi konuşma, hitap
 • admire (verb) hayran olmak, gıbta etmek, saygı duymak; hayranlığını belli ederek bakmak, gözünü alamamak
 • admission (noun) giriş ücreti; itiraf, suçu kabul etme; kayıt ve kabul etme
 • admit (verb) itiraf etmek; kabul etmek, hastayı kabul etmek
 • adult (adjective) yetişkin, erişkin; yetişkinlere ilişkin, yetişkin için; yetişkin kitabı, film ve seks içeren
 • adult (noun) yetişkin, erişkin kişi ya da hayvan
 • advance (noun) yeni keşifler ve icatlar; avans, önceden ödenen para, ödeme; ordunun ileri hareketi
 • advanced (adjective) gelişmiş, bir üst aşamaya çıkmış; ileri düzeyde, ileri
 • advantage (noun) avantaj; üstünlük
 • adventure (noun) macera
 • advert (noun) ilan
 • advertise (verb) ilan etmek, duyurmak, reklam yapmak; ilan vermek
 • advertisement (noun) resim, film, şarkı ve benzeri ilanlar
 • advice (noun) öğüt, tavsiye, öneri
 • advise (verb) öğüt vermek; tavsiyede, öneride bulunmak
 • aeroplane (noun) uçak
 • affect (verb) etkilemek veya değişimine sebep olmak; duygusal olarak üzülmesine, hissetmesine sebep olmak, etkilemek
 • afford (verb) altından kalkabilmek, üstesinden gelebilmek, alabilmek; halledebilmek, yapabilmek, sorunsuzca çözebilmek
 • afraid (adjective) korkmuş, ürkmüş; korku uyandıran, endişe veren
 • after (preposition) sonra; peşpeşe; geçe; … den dolayı; … rağmen; peşinden; birinin adını verme;
 • after (adverb) ardından, peşinden
 • after (conjunction) sonrasında
 • afternoon (noun) öğleden sonra
 • afterwards (adverb) sonraları, daha sonrasında
 • again (adverb) tekrar, yine, yeniden; önceden olduğu gibi, öncesindeki gibi
 • against (preposition) karşı olma; karşı yarışma; dayanan, yaslanan; bir şeye karşı koruyan, sakınan; karşı taraftan, karşısında
 • age (noun) yaş; çağ; yaşlı, eski şey/kişi
 • aged (adjective) yaşlı, yaşlanmış; eski, eskimiş
 • agency (noun) ajans, hizmet sağlayan bir iş, büro; uluslararası kurum veya devlet dairesi
 • ages (noun) asırlardır
 • ago (adverb) önce, evvel
 • agree (verb) aynı fikirde olmak; birinin istediği şeyi yapacağını söylemek, kabul etmek, tamam demek; biriyle bir şeye karar vermek, ortak karar almak; aynı olduğunu görmek, uyuşmak, birbirine uymak
 • ahead (adverb) önde, ileride, gelecekte, ileride
 • aim (noun) amaç, hedef;
 • aim (verb) hedeflemek, amaçlamak; silahla nişan almak, silahı bir hedefe doğrultmak
 • air (noun) hava; hava, boşluk; hava yolu; bir şeyin görüntüsü, havası
 • air conditioning (noun) soğutma sistemi
 • air force (noun) hava kuvvetleri
 • airline (noun) hava yolu
 • airport (noun) hava limanı
 • alarm (noun) uyandırma, ikaz, alarm; çalar saat, alarm; ürperti, tedirginlik
 • alarm clock (noun) alarmı olan çalar saat
 • album (noun) albüm
 • alike (adverb) benzer şekilde; ve benzeri/benzerleri
 • alive (adjective) sağ, yaşayan; canlı, hareketli; varlığı devam eden, var olmayı sürdüren
 • all (determiner) bütün, tüm
 • all (adverb) tamamen veya çokca
 • all (adjective) bütün, hep, her
 • all (pronoun) tamamen, bütün bütün
 • all right / alright (adverb) tamam, pekâla
 • all right / alright (adjective) iyi
 • all right / alright (exclamation) peki!, olur!, pekala!, iyi!
 • allow (verb) müsaade etmek, izin vermek; bir şeyin oluşunu engelleyememek; birisi için bir şeyi yapmasını temin etmek, mümkün kılmak; bir miktar para ve zamanı bir şey için kullanmayı planlamak, ayırmak
 • almost (adverb) hemen hemen, neredeyse, az kalsın
 • alone (adverb) yalnız; tek, tek kişi, sadece o
 • alone (adjective) yalnız; tek, tek kişi, sadece o
 • along (preposition) baştan sona, bir uçtan öbürüne; boyunca, yan yana; yol, nehir vb. yerlerde belli bir noktada, yerde
 • along (adverb) ileriye, öne doğru
 • aloud (adverb) sesli, yüksek sesle
 • alphabet (noun) alfabe
 • already (adverb) zaten, çok önceden; çoktan, evvelce
 • also (adverb) de, da, dahi, hem de
 • although (conjunction) …e,a rağmen, … e karşın, ise de, olmakla beraber; fakat, ancak
 • altogether (adverb) tamamen; hepsi, bütünü, toplam olarak; hep beraber, hepsi, tümü
 • always (adverb) her zaman, sürekli; daima, hep olan; ebediyyen, her daim, sonuna dek; tekrar tekrar, biteviye, durmaksızın
 • amazed (adjective) şaşırmış, hayretler içinde kalmış
 • amazing (adjective) şaşırtan, hayrete düşüren
 • ambition (noun) hırs; tutku, ihtiras
 • ambulance (noun) cankurtaran, acil hasta taşıma aracı, ambulans
 • among (amongst) (preposition) ikiden fazla şey arasında; belli bir grubun içinde; küçük bir gruptan olma; bir gruptaki kişilerden her birine
 • amount (noun) miktar, yekun, tutar
 • amusing (adjective) eğlendiren, keyf veren, güldüren
 • an (determiner) belirsiz tanım artıkeli; bir
 • an (determiner) belirsiz tanım artıkeli; bir
 • ancient (adjective) eskiden olan, çok önceleri olan, eskiden beri; eski, antika
 • and (conjunction) ve anlamına gelen bağlaç; birbiri peşi sıra olan hadiseleri anlatırken sıralamada kullanılan bağlaç; böylece, böylelikle, bu nedenle; bazı fiillerden sonra ‘ to ‘ anlamında kullanılır; rakamları söylemede veya toplamada kullanılır; aynı iki kelime arasında anlamı daha da kuvvetlendirmek için kullanılır
 • angry (adjective) kızgın, sinirli, hiddetli, asabi
 • animal (noun) hayvan; yaşayan canlılar; hayvan gibi kimse, kaba saba kimse
 • ankle (noun) ayak bileği
 • anniversary (noun) yıldönümü
 • announce (verb) duyurmak, ilan etmek, anons etmek
 • announcement (noun) duyuru, ilan, anons; duyurulan, ilan edilen
 • annoy (verb) kızdırmak, rahatsız etmek
 • annual (adjective) yıllık, yılda bir olan; yılda bir kez
 • another (determiner) bir diğer, bir başka, bir öteki, bir öbür
 • another (pronoun) bir diğeri, bir başkası, bir tane daha, bir öbürü
 • answer (noun) cevap, yanıt; kapıya, telefona bakma; cevap; yanıt, sorunun cevabı
 • answer (verb) cevap vermek, yanıtlamak; kapıya bakmak; telefona cevap vermek, cevaplamak; sınavda cevap vermek, yanıtlamak, soruları cevaplamak
 • answerphone (noun) telesekreter, evde kimse yokken telefonu doğrudan yanıtlayan makine
 • ant (noun) karınca
 • antique (adjective) eskiye ait, antik
 • antique (noun) antika, değerli, nadir bulunan bir nesne
 • anxious (adjective) endişeli, sinirli, tasalı, kaygılı; bir şeyin olmasını ya da yapmayı heyecanla isteyen, bekleyen, endişe duyan
 • any (determiner) hiç, soru ve olumsuz cümlelerde biraz anlamında; biri, herhangi biri
 • any (pronoun) biri, herhangi biri
 • anybody (pronoun) herhangi bir kimse, herhangi bririsi
 • anymore (adverb) artık, bundan böyle
 • anyone (pronoun) herhangi bir kimse; biri, birisi, birileri
 • anything (pronoun) hiçbir şey; hiçbir, hiçbiri
 • anyway (adverb) zaten, her nasılsa, her durumda, yine de; tüm bunlara rağmen, rağmen; her neyse; zaten, nasılsa, söylenen üzerinde küçük bir değişiklik yapılacağı zaman kullanılır
 • anywhere (adverb) herhangi bir yere / yerde; soru ve olumsuz cümlelerde ‘herhangi bir yere’ anlamında kullanılır
 • apart (adverb) ayrı, ayrılmış, ayrık, bağsız; küçük parçaları ayrılan, ayırmaya doğru, ayırt edilebilecek şekilde
 • apart from (adverb) … den başka, ayrıca, …den gayri; yanısıra, ilaveten, ayrıca buna ilave olarak
 • apartment (noun) daire
 • apartment building (noun) apartman; apartman binası
 • apologise (verb) özür dilemek, pişmanlığını bildirmek
 • apology (noun) özür, pişmanlık bildiren söz veya yazı
 • app (noun) uygulama
 • appear (verb) gibi gözükmek; görünmek, gözükmek, gözükmeye başlamak; ortaya çıkmak, var olmaya başlamak
 • appearance (noun) toplumda görünen; görüntü, görünüm; gözükme, görünen; ortaya çıkma, gözükmeye başlama
 • apple (noun) elma
 • application (noun) başvuru, müracaat; uyarlama; belirli bir amaç için tasarlanmış bilgisayar programı
 • apply (verb) başvurmak, müracaatta bulunmak; belli bir durum ya da kişiyle ilişkilendirmek, etkilemek; uygulamak, bir şeyi belli bir durum için kullanmak; sürmek, yaymak, bir yüzeye sürmek, uygulamak
 • appointment (noun) randevu; atama, görevlendirme
 • approach (verb) yakına gelmek, yaklaşmak; bir şeyle ilgilenmek, alakadar olmak; konuyu açmak, konuyu oraya getirmek
 • approve (verb) onaylamak, izin vermek, tasdik etmek; kabul etmek, tasdik etmek
 • approximately (adverb) tahminen, yaklaşık olarak
 • architect (noun) mimar
 • architecture (noun) mimarlık; mimarlık becerisi
 • area (noun) saha, bölge; alan, bina ya da toprak parçası; bölüm, alan, konu veya faaliyetin bir parçası; yüzölçüm, ebat, boyut
 • argue (verb) tartışmak, münakaşa etmek; bir fikri tartışmak, nedenler öne sürmek
 • argument (noun) münakaşa; tartışma, argüman
 • arm (noun) kol; elbise kolu; sandalye, koltuk kolu
 • armchair (noun) koltuk
 • army (noun) ordu; aynı işi yapmak üzere bir araya gelen kalabalık insan topluluğu
 • around (preposition) etrafında, civarında, yaklaşık
 • around (adverb) etrafta, çevrede, bu civarda
 • arrange (verb) düzenlemek, planlamak, hazırlık yapmak; düzenlemek, yerlerine koymak, tanzim etmek
 • arrangement (noun) planlama, düzenleme; düzenleme, ayarlama, anlaşma; belli bir düzende duran bir grup nesne, tanzim
 • arrest (verb) tutuklamak
 • arrival (noun) varış, geliş; ortaya çıkış, keşfedilen, mevcut olan; yeni bir kişi veya şeyin varışı, ortaya çıkışı
 • arrive (verb) varmak, ulaşmak; meydana gelmek, var olmaya başlamak, zuhur etmek
 • art (noun) sanat; sanat, belli bir konuda yetenek
 • article (noun) makale; madde; dilbilgisinde ‘the’, ‘a’, veya ‘an’ gibi başına geldiği sözcüğü tarif eden tanım harfleri
 • artist (noun) sanatçı, sanatkar, ressam
 • as (preposition) olarak
 • as (conjunction) -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi
 • as long as (prepositional phrase) …dığı / diği sürece; …mak / mek şartıyla; eğer
 • as well (as) (preposition) …da, …de, …dahi, aynı zamanda, ayrıca (da); ilaveten, ayrıca, yanısıra; …gibi…de; …kadar…da
 • as well (as) (adverb) birlikte
 • ashamed (adjective) utanmış, mahcup
 • ask (verb) sormak; istemek, dilemek; istekte bulunmak; ricada bulunmak; talep etmek; para talebinde, isteğinde bulunmak
 • asleep (adjective) uyuyan, uykulu, uykuda, uyumakta
 • aspirin (noun) aspirin
 • assist (verb) yardım etmek
 • assistant (noun) yardımcı, asistan
 • astronaut (noun) astronot
 • at (preposition) bir şeyin veya birinin konumunu, yerini göstermede kulanılır, … de, da; … de, … da, zamanında; … e, … a doğru; sıfatlardan sonra bir kişinin bir şeyde başarılı, iyi olduğunu belirtir; bir şeyin sebebini belirtir, özellikle bir hissin; ücret, hız, seviye belirtmede kullanılır; bir durumu veya eylemi bilidrmede
 • at / @ (noun) elektronik posta işaretinin ‘@’ okunuşunu belirtir
 • at all (prepositional phrase) hiç, hiçte
 • at first (prepositional phrase) ilk başta, en başta
 • at last (prepositional phrase) nihayet, sonunda
 • at least (prepositional phrase) en azından, en aşağı
 • at once (prepositional phrase) derhal, hemen; aynı zamanda, hep bir anda
 • at present (prepositional phrase) şu an, şimdi
 • at the same time (prepositional phrase) aynı zamanda
 • athlete (noun) koşucu, atlet
 • athletics (noun) atletizm sporu
 • atmosphere (noun) bir yerin havası, genel durumu; atmosfer, dünyayı çevreleyen gazlardan oluşan tabaka; kapalı bir alanın havası
 • attach (verb) tutturmak, bağlamak, iliştirmek; bir şeye ilave olarak dahil etmek, eklemek; e-posta iletisine ekleme yapmak
 • attack (noun) saldırı, taarruz, atılma, hücum; birine eleştirel bir saldırı, bulaşma, eleştiri; nöbet, kriz, ani rahatsızlık; futbolda hücum, atak
 • attack (verb) saldırmak, hücum etmek; eleştirmek, sürekli kusur bulmak, saldırmak; saldırıya uğramak, kimyasal madde veya hastalığa maruz kalmak; saldırıya, hücuma geçmek, atak geliştirmek
 • attempt (verb) teşebbüs etmek, saldırmak, girişmek
 • attend (verb) katılmak, yer almak, devam etmek
 • attention (noun) dikkat; özen, itina, dikkat
 • attitude (noun) tavır, eda, davranış
 • attract (verb) çekmek, cezbetmek; çekmek, harekete geçirmek
 • attraction (noun) çekim, cezbetme; cazibe, cinsel cazibe
 • attractive (adjective) çekici, güzel, hoş, cezbedici; ilginç, faydalı, hoşa giden
 • audience (noun) dinleyici; bir filmin ya da kitabın müdavimi, sürekli izleyen ve dinleyicisi; resmi bir toplantıya davet, kabul, huzura davet, kabul etme
 • aunt (noun) teyze, hala
 • author (noun) yazar
 • autumn (Br Eng) (Am Eng: fall) (noun) sonbahar
 • available (adjective) mevcut, hazır; uygun, hazır, meşgul değil, görüşmeye hazır
 • average (adjective) sıradan, diğerleriyle aynı olan, vasat; ortalama miktar, ölçüde olan; vasat, sıradan
 • average (noun) ortalama; vasat, sıradan olan
 • avoid (verb) kaçınmak, sakınmak, uzak durmak, (argo) atlatmak, birini ekmek; önlemek, engel olmak, karşı durmak
 • awake (adjective) uyanık, uyanmış, farkında
 • away (adverb) farklı bir yere / konuma, konumda, yerde; uzakta, ötede; uzaklarda, başka yerlerde; bilinen veya emin bir yere; devamlı’, ‘tekrar, tekrar’ anlamında; gitgide gözden uzaklaşan, kaybolan ve tamamen yok olacak biçimde; deplasmanda, evsahibi takımın sahasında
 • awesome (adjective) saygı uyandıran, heybetli, ürkütücü, çok özel
 • awful (adjective) korkunç, berbat, nahoş, kalitesiz, dehşet