Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce M Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
M Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Magistrate (n) Sulh hakimi, adliye yüksek memuru
 • Magnet (n) Mıknatıs, çekim alanı
 • Magnificence (n) Görkem, ihtişam
 • Magnificent (adj) Görkemli, azametli, şahane
 • Magnify (v) Büyütmek, abartmak
 • Magnitude (n) Büyüklük, önem
 • Main (adj) Ana, asıl, esas
 • Mainly (adv) Çoğunlukla
 • Maintain (v) Sürdürmek, sağlamak
 • Major (adj) Büyük, önemli, başlıca
 • Majority (n) Çoğunluk
 • Make do (phr.v) İdare etmek, yetinmek
 • Make for (phr.v) E doğru gitmek, yürümek
 • Make fun of (phr.v) Birisiyle dalga geçmek
 • Make off with (phr.v) Kaçırmak, çalmak, aşırmak
 • Make out (phr.v) Fark etmek, anlamak
 • Make over (phr.v) Biçimini değiştirmek, dönüştürmek
 • Make sure (phr.v) Emin olmak, sağlama almak
 • Make up for (phr.v) Telafi etmek
 • Make up (phr.v) Oluşturmak, uydurmak
 • Male (n) Erkek
 • Malign (v) İftira etmek, çamur atmak
 • Malignant (adj) Zarar verici, habis, kötü huylu
 • Malnutrition (n) Yetersiz beslenme, beslenme bozukluğu
 • Mammal (adj) Memeli
 • Manage (v) Başarmak, becermek
 • Management (n) Yönetim, idare
 • Mandatory (adj) Zorunlu
 • Manifest (v) Göstermek, belirtmek
 • Manipulate (v) El ile işletmek, idare etmek
 • Mankind (n) İnsan soyu, insanlık, erkekler
 • Manner (n) Tarz, biçim, yol, davranış
 • Manoeuvre (n) Manevra, hile, dolap
 • Manual (adj) Manuel, elle yapılan
 • Manufacture (v) Üretmek, imal etmek
 • Manure (n) Gübre
 • Manuscript (n) El yazması
 • Marina (n) Marina, yat limanı
 • Marine (adj) Deniz, denize ait
 • Mark down (phr.v) Ucuzlatmak, düşürmek
 • Mark up (phr.v) Pahalandırmak, yükseltmek
 • Mark (v) İşaretlemek, damgalamak, çizmek
 • Marvellous (adj) Olağanüstü, fevkalade, harikulâde
 • Mask (n) Maske
 • Mass (adj) Kitle, küme, yığın
 • Massacre (n) Katliam
 • Massive (adj) Ağır, yekpare, masif
 • Master (v) Öğrenmek, hakim olmak
 • Mate (n) Eş, arkadaş, ortak, mat
 • Maternal (adj) Anne, anne tarafından olan
 • Matter (v) Önemi olmak, önemli olmak
 • Mature (adj) Olgun, kemâle ermiş, ergin
 • Mean (v) Anlamına gelmek, demek istemek
 • Meantime (adv) Bu arada, iken
 • Meanwhile (adv) Bu arada, aynı anda, iken
 • Measure (v) Ölçmek, tartmak, ölçüsünü almak
 • Melt (v) Erimek, eritmek
 • Member (n) Organ, üye
 • Memorable (adj) Hatırlanmaya değer, unutulmaz
 • Memorize (v) Ezberlemek, bellemek
 • Menace (v) Tehdit etmek, gözdağı vermek
 • Mend (v) Onarmak, düzeltmek
 • Mental (adj) Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
 • Mention (v) Söz etmek, bahsetmek, dile getirmek
 • Merchant (n) Tacir, tüccar
 • Mercy (n) Merhamet, insaf
 • Merely (adv) Sadece, ancak, yalnız
 • Merge (v) Birleşmek, karışmak, kaynaşmak
 • Merit (n) Değer, meziyet
 • Mess (n) Karışıklık, dağınıklık
 • Meticulous (adj) Titiz, çok dikkatli, kılı kırk yaran
 • Meticulously (adv) Titizlikle, özenle
 • Midst (adv) Orta, orta yer
 • Migrate (v) Göç etmek
 • Migration (n) Göç, göçme
 • Migratory (adj) Göç eden, gezici
 • Mild (adj) Ilımlı, hafif
 • Military (adj) Askeri
 • Mimic (v) Taklit etmek, taklidini yapmak
 • Mind (n) Akıl, us, zihin, bellek
 • Mine (v) Kazmak, maden işletmek
 • Minimize (v) Azaltmak, küçümsemek
 • Minister (n) Bakan, vekil
 • Minor (adj) Küçük, ikinci derecede, ikincil
 • Minority (n) Azınlık, azlık
 • Miracle (n) Mucize, harika, keramet
 • Misconduct (n) Kötü davranış, kötü idare, zina
 • Miserable (adj) Sefil, perişan, zavallı
 • Misery (n) Sefalet, yoksulluk, acı
 • Misgiving (n) Kuşku, kuruntu, korku
 • Mislead (v) Yanlış yönlendirmek, şaşırtmak
 • Miss out (phr.v) Atlamak
 • Miss (n) Hanım, bayan (evlenmemiş)
 • Missing (adj) Kayıp, eksik
 • Mission (n) Görev, iş, vazife, misyon
 • Mistake for (phr.v) Yanlış yapmak , yanılmak
 • Mistake (n) Yanlış, hata
 • Mistrustful (adj) Güvensiz, şüpheci
 • Misuse (v) Hor kullanmak, yanlış kullanmak
 • Mix up (phr.v) Karıştırmak, yanılmak
 • Mix (v) Karıştırmak, katmak
 • Mob (n) Kalabalık, izdiham, ayaktakımı
 • Mobile (adj) Hareketli, gezici, oynak
 • Mock (v) Alay etmek, eğlenmek
 • Moderate (adj) Ilıman, ılımlı, ölçülü
 • Modest (adj) Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
 • Modify (v) Değişiklik yapmak, değiştirmek
 • Moist (adj) Nemli, ıslak, sulu, rutubetli
 • Moisture (n) Islaklık, nem, rutubet
 • Mold (v) Biçimlendirmek, kalıba dökmek
 • Monetary (adj) Para, para ile ilgili, parasal
 • Monitor (v) İzlemek, gözlemek
 • Monk (n) Keşiş, rahip
 • Monument (n) Anıt, abide
 • Monumental (adj) Anıtsal, devasa, heybetli
 • Mood (n) Ruh hali, hava
 • Moral (adj) Ahlaki, manevi, törel
 • Morale (n) Moral, manevi güç, maneviyat
 • Morally (adv) Ahlâkça, manevi olarak
 • Moreover (adv) Bundan başka, üstelik
 • Mortality (n) Ölümlülük, ölüm oranı
 • Mostly (adv) Çoğunlukla, genelde, başlıca
 • Motive (n) Neden, güdü, dürtü
 • Motorway (n) Otoyol
 • Mud (n) Çamur
 • Muddle (adj) Karışıklık, şaşkınlık, sersemlik
 • Multiply (v) Çarpmak, çoğaltmak
 • Multitude (adj) Çok sayıda, kalabalık
 • Murder (n) Cinayet, adam öldürme
 • Muscle (n) Kas, adale
 • Mutineer (n) İsyancı, asi
 • Mutual (adv) Karşılıklı, iki taraflı, müşterek
 • Mutually (adv) Karşılıklı olarak
 • Mysterious (adj) Esrarengiz, gizemli
 • Mystery (adj) Gizem, esrar, sır
 • Mystique (n) Esrarlı hava, esrarlı, gizemli
 • Mythical (adj) Mitsi, efsanevi