Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce H Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
H Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • habit (noun) alışkanlık, huy; kötü alışkanlık; dini amaçlar için giyilen özel kıyafet, cüppe
 • habitat (noun) doğal ortam, yaşam ortamı
 • half (noun) devre, ara, yarım
 • halve (verb) iki eşit parçaya bölmek / ayırmak; bölmek, bölünmek; yarıya inmek / indirmek
 • handle (verb) başa çıkmak, icabına bakmak, üstesinden gelmek; ellemek, dokunmak, tutmak, almak, kavramak; alım satım işleri yapmak; ticaret yapmak
 • handle (noun) kol, kulp, tokmak
 • hardship (noun) zorluk, güçlük, sıkıntılı olma, çaresizlik
 • hardware (noun) (bilgisayar) donanım; hırdavat, alet edavat
 • harm (noun) zarar, ziyan
 • harm (verb) zarar vermek, incitmek, üzmek
 • harmful (adjective) zararlı
 • harmless (adjective) zararsız; zararsız, zararı dokunmayan
 • harness (noun) koşum takımı; kayış, emniyet kayışı / bağı
 • harness (verb) koşum takımı vurmak, koşmak; işe yarar hale getirmek, yararlanmak
 • harsh (adjective) kaba, sert, acımasız, haşin; zor, çok soğuk, tehlikeli, yaşanmaz; çok sert/parlak/sesli; göz kamaştırıcı, kulakları tırmalayan
 • harshness (noun) zorbalık
 • heading (noun) başlık
 • health (noun) sağlık, sıhhat; sağlık, sıhhat, kuvvet, canlılık
 • healthily (adverb) sağlıklı olarak; sağlıklı biçimde
 • healthy (adjective) sağlıklı, sıhhatli, güçlü kuvvetli, gürbüz; sağlığa iyi gelen; başarılı ve güçlü
 • heart (noun) kalp, yürek; merkez, orta, göbek, iç; gönül, kalp, iç, öz, karakter, yapı; kalp şekli / resmi, kalp
 • heart attack (noun) kalp krizi
 • heat (noun) ısı, ateş, ısı kaynağı; ısı, ateş; eleme yarışması
 • heat (verb) ısınmak, ısıtmak
 • hectare (noun) 10.000 metrekareye eşit yüzey ölçüm birimi; hektar
 • height (noun) boy, yükseklik; yükseklik, irtifa, rakım; boy, yükseklik
 • hemisphere (noun) yarı küre
 • herbivore (noun) otçul hayvan, otobur hayvan
 • herbivorous (adjective) Ot obur, otçul
 • hereditary (adjective) kalıtım, soyaçekim, irsiyet; veraset, intikal, aileden gelen, atalardan geçen
 • heredity (noun) kalıtım, soyaçekim, irsiyet, anne babadan geçen fizksel ve zihinsel özellikler
 • heritage (noun) miras, kalıtım
 • hesitate (verb) tereddüt etmek, kararsız davranmak, duraksamak, çekingen davranmak, kaçınmak, ağırdan almak
 • hesitation (noun) tereddüt, çekingenlik, isteksizlik, gönülsüzlük, duraksama
 • hexagon (noun) altıgen
 • hexagonal (adjective) altı kenarlı, altıgen
 • hibernate (verb) kış uykusuna yatmak
 • hibernation (noun) kış uykusuna yatma (hayvanlar)
 • hierarchical (adjective) düzensel, sırasıyla
 • hierarchy (noun) hiyerarşi, rütbe / makam / mevkî / yetki sırası / düzeni
 • high school (noun) lise
 • higher education (noun) yüksek öğrenim
 • highlight (verb) vurgulamak, dikkat çekmek, farkedilmesini sağlamak; üstünü renkli kalemle çizmek / belirlemek
 • highlight (noun) en önemli kısım, en ilginç bölüm
 • highly (adverb) bir hayli, pek, çok, önemli derecede; yüksek seviyede, yüksekce
 • high-tech (adjective) ileri / yüksek teknoloji içeren
 • hindsigh (noun) geriye bakarak değerlendirme, sonradan farkedip anlama, sonradan farketme
 • historian (noun) tarihçi
 • historic (adjective) tarihî, tarihe geçmiş, tarihî önemi olan
 • historical (adjective) tarihî, tarihsel, tarihi ilgilendiren; tarih çalışmalarına ait
 • history (noun) tarih, geçmiş, ezel; tarih; geçmişi, mazisi, geçmiş, mazi
 • horizontal (adjective) yatay, ufkî
 • horizontal (noun) yatay düzlem
 • horizontally (adverb) yatay bir şekilde
 • host (noun) (parti düzenleyen) ev sahibi; sunucu, program takdimcisi; ev sahipliği yapan ülke / kuruluş / şehir; internette web sitesi hizmeti sağlayan şirket / kuruluş
 • host (verb) ev sahipliği yapmak; bilgisayar malzemesi ve programları sağlamak
 • hostile (adjective) saldırgan, düşmanca, aykırı düşünen, karşı olan, muhalif; kötü, berbat, uygun olmayan
 • hours (noun) saatlerce
 • household (noun) hane halkı, ev, hane
 • household (adjective) hane halkına / eve ilişkin
 • housing (noun) mesken, yerleşim, iskân, ikamet
 • however (adverb) ancak, ama; nasıl; nasıl oldu da
 • however (conjunction) her nasıl
 • human (adjective) insanî, insana ait / özgü
 • human (noun) insan, insanoğlu
 • humanitarian (adjective) insanî, insancıl, insansever
 • humanities (noun) beşerî ilimler, hümaniter bilimler, sosyal bilimler
 • hurrican (noun) kasırga, hortum, bora
 • hybrid (noun) melez, kırma; (makina vb.) karma, karışım, bileşim; motoru benzinin yanısıra hem elektrik enerjisi hem de akü gücü ile çalışan araç
 • hybrid (adjective) melez (hayvan, bitki)
 • hydraulic (adjective) hidrolik
 • hydraulically (adjective) hidroliğe ait
 • hydraulics (noun) hidrolik
 • hydroelectric (adjective) hidroelektrik
 • hydroelectricity (noun) hidroelektrik
 • hydrogen (noun) hidrojen
 • hygiene (noun) sağlık koruma, temizlik, hijyen
 • hygienic (adjective) sıhhî, sağlıklı, temiz, hijyenik
 • hypothesis (noun) varsayım, faraziye, hipotez
 • hypothesize (verb) varsaymak, hipotez kurmak, varsayımda bulunmak
 • hypothetical (adjective) farazî, varsayıma / hipoteze dayalı / dayanan
 • hypothetically (adverb) varsayımlı olarak, varsayalım ki