Kategoriler
Ielts Sınav Kelimeleri

İngilizce C Harfi İle Başlayan Ielts Sınav Kelimeleri

IELTS SINAV KELİMELERİ
C Harfi İle Başlayan Kelimeler (488 Kelime)
 • cabinet (noun) raflı, çekmeceli dolap; kabine, bakanlar kurulu, hükümet üyeleri
 • calculate (verb) hesaplamak
 • calculation (noun) hesaplama; bir şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp, hesap etme
 • calorie (noun) kalori
 • campaign (noun) kampanya, düzenlenen bir dizi faaliyetler bütünü; bir dizi askeri saldırı
 • campaign (verb) kampanya düzenlemek
 • campus (noun) yerleşke, üniversitenin bulunduğu alan, yer
 • candidacy (noun) adaylık
 • candidate (noun) aday; aday, yarışmacı, sınava katılan
 • capability (noun) yeterlik, yetenek, güç, iktidar
 • capable (adjective) yeterli, güçlü, muktedir
 • capacity (noun) hacim, kapasite; üretim miktarı, kapasitesi; bir şeyi yapma, anlama ve uygulama yeteneği, yetisi, kapasitesi, kavrayış, kavrama; görev, iş
 • capital (adjective) ana; büyük, çok iyi; büyük harfle
 • capital (noun) başkent, başşehir; anapara, kapital; büyük harf
 • capital punishment (noun) ölüm / idam cezası
 • capitalism (noun) kapitalizm, bir tür siyasi ve ekonomik sistem
 • capitalist (noun) kapitalist
 • capitalist (adjective) kapitalist
 • carbohydrate (noun) karbonhidrat
 • carbon (noun) karbon
 • carbon dating (noun) karbon tarih saptama yöntemi
 • carbon dioxide (noun) karbon dioksit
 • carbon dioxide (noun) karbon dioksit
 • carbon footprint (noun) karbon ayak izi
 • carbon neutral (adjective) karbon emisyonu üretmeyen
 • cardiovascular (adjective) kalp ve damarlara ilişkin, kardiyovasküler
 • career (noun) meslek, iş; meslek yaşamı
 • career (verb) hızla hareket etmek; koşuşturmak, koşmak
 • carnivore (noun) etobur hayvan
 • carnivorous (adjective) etobur
 • carry out (phrasal verb) bir sözü yerine getirmek, yapmak, tamamlamak, başarmak, vaadi yerine getirmek
 • case (noun) durum, hal, vaziyet, hadise, mesele; dava; vaka; hastalık, rahatsızlık vakası; hasta; belli bir durumu kanıtlayan sebepler ve gerçekler; kasa, sandık, kutu; valiz, çanta
 • case study (noun) durum çalışması, belli bir denek çalışması
 • casual (adjective) rastlantısal, tesadüfi; kayıtsız, laubali, ilgisiz, umursamaz; gündelik, rastgele, resmi omayan, rahat; günlük, resmi olmayan
 • catalogue (noun) katalog
 • catalogue (verb) kataloglamak
 • catastrophe (noun) felaket, afet, facia, yıkıma sebep olan olay
 • catastrophic (adjective) feci, yıkıcı
 • catastrophically (adverb) feci derecede, feci boyutta, feci biçimde, feci şekilde
 • categorize (verb) gruplara ayırmak, sınıflandırmak
 • category (noun) sınıf, grup, kategori
 • cause (noun) sebep, neden; gerekçe; amaç, dava
 • cause (verb) sebep olmak
 • caution (noun) dikkat, itina, özen, ihtimam, ihtiyat; uyarı, ikaz
 • caution (verb) ikaz etmek, dikkatini çekmek; uyarmak
 • cautious (adjective) dikkatli, itinalı
 • cautiously (adverb) dikkatli bir şekilde
 • cease (verb) durdurmak, sona erdirmek, kesmek
 • celebrity (noun) şöhret, ün
 • cell (noun) hücre, yaşayan en küçük canlı; hücre, küçük oda, nezarethane
 • celsius (noun) santigrat
 • censor (noun) sansür
 • censor (verb) sansürlemek, sansür etmek / uygulamak
 • censorship (noun) sansür, yasak, sansür uygulaması
 • census (noun) nüfus sayımı
 • centigrade (noun) santigrat
 • centimetre (noun) santimetre
 • central (adjective) merkezi; merkezde olan, ana merkezde; ana ve en önemli olan; bir şehrin ana merkezinde olan
 • central (noun) ortası, merkezi; merkez, belli bir işlev için kullanılan merkez; iş merkezi; siyasette orta çizgi
 • centrally (adverb) merkezde
 • centre (noun) ortası, merkezi; merkez, belli bir işlev için kullanılan merkez; iş merkezi; siyasette orta çizgi
 • centre (verb) bir şeyi merkeze koymak, yerleştirmek
 • century (noun) yüzyıl, asır
 • certain (adjective) kesin; emin, kat’i; belli, besbelli, kaçınılmaz
 • certainly (adverb) kesinlikle, tabii; elbette
 • cf (abbreviation) yazılan konunun başka bir konuyla mukayese edilmesi gerektiğini belirtir
 • chain reaction (noun) sıralı, birbiri peşisıra olan tepki
 • challenge (noun) birinin yetenek ve kararlılığını ölçen şey, durum; meydan okuma; birinin yetkisine, kurallar veya fikirlerine karşı durma, rakip olarak görme
 • challenge (verb) zora sokmak, karşı durmak, memnuniyetsizliğini dile getirmek, sorgulamak; meydan okumak, düelloya davet etmek
 • channel (noun) tv / radyo kanalı / bandı; kanal; iletişim kanalı; geçiş tüneli / kanalı
 • channel (verb) suyu kanalize etmek, kanal yardımıyla götürmek; parayı ve enerjiyi belli bir amaç için kanalize etmek, kullanmak
 • chapter (noun) kitabın bölümleri; bir insanın veya tarihin bir dönemi
 • character (noun) karakter, şahsiyet, kişilik; kitap, film vs. de karakter, asıl kişi; ilginç ve sıradışı özellikler; bir tür insan, karakter, vasıf; farklı özelliği/vasfı olan kişi, şahıs; yazıda kullanılan işaret, harf ve rakamların tümü
 • characteristic (adjective) kendine özgü, tipik, karakteristik
 • characteristic (noun) özellik, karakteristik, nitelik, hususiyet
 • charge (noun) ücret, fiyat, tutar; resmi polis ithamı, suçlama tutanağı, belgesi; suçlama, itham; saldırı, hücum, atılma
 • charge (verb) ücretlendirmek, fiyat istemek, ücret talep etmek; suçlamak, itham etmek, suçlu bulmak; saldırmak, hücum etmek, atılmak; şarj etmek
 • charity (noun) hayır kurumu, yardım derneği, darülaceze; yardım, sadaka; sevecenlik, hayırseverlik, merhamet, hoşgörü
 • chart (noun) çizelge, tablo, grafik, çizim; deniz veya gökyüzü haritası
 • chart (verb) bir şeyi belli bir süre izleyip kaydetmek; kara, deniz veya gökyüzünün haritasını yapmak, çıkarmak
 • check (verb) kontrol etmek, denetlemek, bakmak; araştırmak, hakkında bilgi almak; izin istemek, müsaade etmesini istemek; durdurmak, kontrol/denetim altına almak; işaretlemek, kontrol işareti koymak, kontrol edildiğini göstermek; emanete bırakmak, birinin himayesini/gözetimine bırakmak
 • check (noun) kontrol, yoklama; çek; hesap, fiş, hesap pusulası; (✓) işareti; ekose; küçük, farklı renkte karelerden oluşan
 • chemical (adjective) kimyasal
 • chemical (noun) kimya
 • chemically (adverb) kimyasal olarak
 • chemist (noun) kimyacı; kimyager
 • chemistry (noun) kimya bilimi, kimya
 • chief (adjective) başlıca, en önemli; şef, başkan, lider, rütbece yüksek olan
 • chief (noun) şef; başkan
 • chiefly (adverb) başlıca, en çok, esas olarak
 • childhood (noun) çocukluk
 • choice (noun) seçme, belirleme; seçim, tercih; seçenek, çeşit, tür; birinin seçimi, tercihi
 • choose (verb) seçmek, tercih yapmak
 • chronic (adjective) müzmin, süregelen, kronik, geçmek bilmeyen, uzun süre devam eden
 • chronically (adverb) süregelen, devam eden bir şekilde
 • chronological (adjective) eylemlerin oluş sırası tarih sırasına göre düzenlenmiş, kronolojik
 • chronologically (adverb) sırasıyla, kronolojik olarak
 • circle (noun) daire, yuvarlak; aile, iş ve sosyal anlamda çevre
 • circle (verb) daire çizmek; çevresine çizgi çizmek
 • circuit (noun) devre; elektrikte devre; turnuva, peşpeşe bir şeylerin yapıldığı eylem veya yerler
 • circular (adjective) dairesel, yuvarlak; başladığı yere geri getiren seyahat, gezi, farklı güzergâhtan geçerek başladığı yere dönen
 • circular (noun) aynı anda bir çok kişiye gönderilen, sirküler, genelge
 • circulate (verb) duyurmak, yaymak, herkese ilan etmek; bir grup insana bilgi göndermek ve almak; bir şeyin etrafından dolaş(tır)mak veya içinden geç(ir)mek
 • circulation (noun) kan dolaşımı; para, bilgi ve mal dolaşımı; (gazete, dergi vb.) tiraj
 • circumference (noun) daire çevresi, çember
 • cite (verb) bahsetmek, değinmek, alıntı yapmak; mahkemeye çağırmak, mahkeme celbi göndermek
 • civil (adjective) sivillere veya şeylere ilişkin; medeni konularla ilgili, uygar, medenî; kibar, nazik
 • civil rights (noun) medenî haklar
 • civilian (adjective) sivil
 • civilian (noun) sivil, üniformasız kimse
 • civilization (noun) medeniyet, medeniyete sahip toplumlar; medeniyet, uygarlık
 • claim (noun) iddia; talep, yasal talep; hak
 • claim (verb) iddia etmek, ileri sürmek; alep etmek, sahiplenmek, hak iddia etmek; can almak, cana malolmak
 • clarification (noun) netleştirme
 • clarify (verb) açıklamak, izah etmek, açıklığa kavuşturmak, açıklık getirmek
 • clarity (noun) duruluk, açıklık, belirginlik
 • class (noun) sınıf, ders; zümre, tabaka, sınıf, toplumsal sınıf, toplum; tabaka, niteliğine göre sınıflandırma; tür, çeşit, tip, nevi; mükemmel, klas
 • class (verb) gruplandırmak, sınıflandırmak, özelliğine göre tasnif etmek
 • classical (adjective) klasik; eski Yunan ve Roma’ya ait
 • classics (noun) yunan ve roma klasikleri
 • classification (noun) tasnif, sınıflandırma, gruplandırma
 • classify (verb) sınıflandırmak, ayırmak, tasnif etmek
 • clause (noun) madde, fıkra, bent; cümlecik, yardımcı cümle, yan cümle
 • clear (adjective) açık, anlaşılabilir; net, anlaşılır, okunur, açık; aşikâr, belli; emin, besbelli; ortada, açık; berrak, pırıl pırıl; net, belirgin, saydam
 • clear (adverb) temiz, masum, suçsuz, sorumlu değil; rahat, sorunsuz, zorda değil
 • clear (noun) uzakta, dokunmadan
 • clear (verb) temizlemek, açılmak, kaldırmak, berraklaşmak
 • clearly (adverb) açık, belli, net, belirgin bir şekilde, net olarak, doğru bir şekilde; açıkça, açık seçik, açık bir şekilde; şüphesiz, kesinlikle, apaçık
 • client (noun) müşteri, müvekkil / müvekkile
 • climate (noun) iklim, hava durumu; ortam, hava, genel durum
 • clinic (noun) klinik
 • clinical (adjective) klinik tedavi ve testlere ilişkin; duygulardan çok inceleme ve araştırma sonuçlarını dikkate alan, tıbbi olarak
 • clockwise (adverb) saat yönünde, saat yönünde olan
 • clockwise (adjective) saat yönünde, saat yönü, saat yönünde olan
 • clone (noun) klon, yapay olarak elde edilen bitki veya hayvan kopyası; tıpatıp aynısı, benzeri, eşi
 • clone (verb) klonlamak, aynısını/benzerini yaratmak
 • coast (noun) sahil, kıyı, deniz kenarı
 • coast (verb) sorunsuzca ilerlemek / başarmak; yokuş aşağı aracı boşa alarak gitmek
 • coastal (adjective) kıyıya ait, kıyıda olan, kıyıya ilişkin
 • code (noun) kod, şifre; telefon kodu / bölge kodu; genel kurallar, kurallar manzumesi
 • code (verb) şifre ile yazmak, kodlamak
 • cognitive (adjective) anlama, kavrama, öğrenmeye ilişkin
 • coherence (noun) uyum, netlik
 • coherent (adjective) tutarlı, ahenkli, kolay anlaşılır, bağdaşık, mantıklı; anlaşılır, tutarlı, mantıklı
 • coin (noun) madeni para;
 • coin (verb) (yeni bir kelime, ifade) bulmak, uydurmak, yaratmak
 • coincide (verb) tesadüf etmek, aynı zamana rastgelmek, çakışmak; uymak, uyuşmak, bağdaşmak, aynı fikirde olmak
 • coincidence (noun) tesadüf, rastlantı
 • coincidental (adjective) tesadüfi, rastlantı eseri olarak
 • collaborate (verb) birlikte çalışmak, iş birliği yapmak, ortak çalışmak; düşmanla işbirliği yapmak, ülkesinin düşmanlarıyla işbirliği yapmak, ihanet etmek;
 • collaboration (noun) işbirliği, ortaklık, katılma; düşmanla işbirliği, ihanet
 • collaborative (adjective) ortak çalışmaya dayalı, işbirlikçi
 • collapse (noun) (sistem, kuruluş, iş vs.) çökme, yıkılma, mahvolma; (kişi, yapı) çökme, ayakta duramama, bayılma
 • collapse (verb) düşmek, yıkılmak; çökmek, yıkılıp dağılmak, göçmek; çalışamamak veya başaramamak
 • collate (verb) karşılaştırmak, harmanlamak, toplayarak sıralamak
 • collation (noun) karşılaştırma, harmanlama
 • colleague (noun) iş arkadaşı
 • collect (adjective) ödemeli (arama)
 • collect (adverb) ödemeli olarak (arama)
 • collect (noun) ayinlerde okunan kısa dua
 • collect (verb) toplamak, bir araya getirmek; koleksiyon yapmak, biriktirmek, toplamak; gidip getirmek, uğrayıp almak; yardım toplamak; toplamak, alacağını tahsil etmek; toplanmak, bir araya gelmek;
 • collection (noun) aynı türden bir grup nesne, koleksiyon; toplama, alma; para veya yardım toplama, bağış, toplanan para; grup,takım, küme, derleme, antoloji
 • college (noun) kolej; üniversite; üniversitenin bağımsız bir bölümü
 • colonial (adjective) sömürgeciliğe ait, sömürge toplumundan, koloni olan ülkeye ait
 • colonialism (noun) sömürgecilik, sömürge hayatı
 • colonialist (adjective) sömürgeci, kolonist
 • colonialist (noun) sömürgeci, sömürgecilik yanlısı
 • colonize (verb) sömürgeleştirmek, koloni haline getirmek; bir yerde koloni kurmak, büyük gruplar halinde yaşayıp büyümek
 • colony (noun) sömürge, koloni; (hayvan, böcek, bitki vb.) bir yerde beraber yaşama, koloni oluşturma/kurma; insanlar grubu, ortak amaçlar için bir araya gelmiş insanlar topluluğu
 • combat (noun) muharebe, savaş, muharip
 • combat (verb) savaşmak, mücadele etmek
 • combination (noun) birleşim, karışım, terkip; şifre
 • combine (verb) birleş(tir)mek, bir araya getirmek, bir araya gelmek; aynı anda bir kaç işi yapmak
 • combustion (noun) yanma, tutuşma
 • commence (verb) başlamak
 • comment (noun) yorum, düşünce, fikir
 • comment (verb) yorum yapmak, fikir beyan etmek, görüş belirtmek
 • commentary (noun) naklen yayın / anlatım / bildirme; yorum, açıklama
 • commerce (noun) ticaret
 • commercial (adjective) ticari, ticarete ilişkin; kâr amacı olan, ticari
 • commercial (noun) reklam (radyo, tv)
 • commercially (adverb) ticari olarak
 • commission (noun) kurul, heyet, komite, komisyon; görev, görevlendirme, iş, yetki; satıştan alınan yüzde, komisyon
 • commission (verb) görevlendirmek, işini belirlemek
 • commit (verb) (yasa dışı iş, suç vb.) işlemek, yapmak; kesin karar vermek, kendini sorumlu kılmak; (para, zaman, enerji vb.) ayırmak, vakfetmek, sarfetmek
 • commitment (noun) sadakat, bağlılık, kararlılık; sorumluluk, yükümlülük, taahhüt; iş, görev, eylem, sorumluluk
 • committed (adjective) bağlı, sadık, gönül vermiş, istekli
 • commodity (noun) mal, ürün, emtia, meta
 • common (adjective) yaygın, bilinen, olağan; ortak, birlikte, paylaşılan; yaygın, çok bilinen, sıradan; alelade, sıradan, kaba, adi, bayağı
 • common (noun) mera, otlak, ortak kullanım alanı
 • commonly (adverb) sık sık, genellikle, çoğunlukla, yaygın olarak
 • communicate (verb) iritbatta olmak, bağlantı kurmak, haberleşmek; iletişim kurmak, kendini anlatmak/anlaşılmasını sağlamak
 • communication (noun) iletişim, haberleşme, bildirişim; haber, ileti, mesaj, açıklama, bildiri
 • communism (noun) komünizm
 • communist (adjective) komünist
 • communist (noun) komünist
 • community (noun) toplum, ahali, topluluk; halk, ahali, toplum
 • commute (verb) her gün işe gidip gelmek
 • commuter (noun) her gün işe gidip gelen kimse
 • company (noun) şirket, kuruluş, ortaklık; arkadaşlık, eşlik; grup, birlik, topluluk, kumpanya, dansçılar ve/veya sanatçılar topluluğu
 • comparative (adjective) karşılaştırmalı, mukayeseli
 • comparative (noun) (dilbilgisi) mukayese / karşılaştırma derecesi
 • comparatively (adverb) nispeten, kısmen, karşılaştırmalı olarak, orantılı olarak
 • compare (verb) mukayese etmek, kıyaslamak; benzetmek/benzemek, karşılaştırmak, … kadar iyi olmak
 • compared with/to (verb) … ile kıyasla, mukayese ederek
 • comparison (noun) mukayese, kıyaslama, karşılaştırma
 • compatibility (noun) uyum
 • compatible (adjective) birbirine uyan, bağdaşan, uyumlu; uyumlu, kafaları birbirine uyan, iyi anlaşan
 • compelling (adjective) heyecan verici, ilgi çeken, dayanılmaz; zorunlu, kaçınılmaz, mecburi, zorlayıcı, itekleyici
 • compensate (verb) tazmin etmek, zararını karşılamak, tazminat ödemek, telafi etmek; acısını telafi etmek, azaltmak
 • compensation (noun) tazminat; karşılık, bedel
 • competition (noun) yarışma, müsabaka; yarış, çekişme, rekâbet
 • competitive (adjective) yarışmayla ilişkin, rekabete dair; hırslı, rekabeti seven, yarışma ruhu taşıyan; rekabet fiyatlarına ilişkin, ücret çekişmesi yaratan
 • compilation (noun) derleme, bir araya getirme, derleme eser
 • compile (verb) derlemek, bir araya getirmek, toplamak
 • complement (noun) bütünleme, tamamlama; hepsi, tam kadro, tam takımı; tümleç, tamamlayıcı
 • complement (verb) bütünlemek, tamamlamak
 • complementary (adjective) bütünleyici, tamamlayıcı
 • complete (adjective) eksiksiz, tam, bütün, komple; tam, adamakıllı, iyice; bitmiş, tamamlanmış, tamam
 • complete (verb) tamamlamak, bitirmek; tamamlamak,bir bütünün gerekli son parçasını sağlamak; bir formu doldurmak, istenilen bilgileri yazmak
 • completion (noun) sona erme, bitme, tamamlama
 • complex (adjective) karmaşık, anlaşılması güç, kafa karıştıran
 • complex (noun) birbirine bağlı yapılar / binalar grubu; site; kuruntu, bir şeyden korkmaya veya birini endişeye sevkeden zihinsel sorun
 • compliance (adjective) uyma, itaat, rıza
 • compliance (noun) rıza, uysallık, baş eğme
 • comply (verb) itaat etmek, razı olmak, muvafakat etmek
 • component (noun) parça, unsur, eleman
 • compose (verb) tanzim etmek, düzeltmek, oluşturmak; bestelemek, yaratmak; yazmak
 • compose (verb) tanzim etmek, düzeltmek, oluşturmak; bestelemek, yaratmak; yazmak
 • composer (noun) besteci
 • composition (noun) karışım, terkip; beste; müzik besteleme, yazma; yazı, kompozisyon; tasarım, çizim, yapıt, yaratma
 • compound (noun) bileşim, karışım, terkip; etrafı duvarla çevrili arazi içinde büyük ev, malikhane, binalar topluluğu; bileşik isim
 • compound (verb) işleri iyice kötüye götürmek, daha da berbat etmek
 • comprehend (verb) anlamak, kavramak
 • comprehension (noun) anlama / kavrama yetisi; anlama-kavrama sınavı / alıştırması
 • comprehensive (adjective) etraflı, kapsamlı, geniş, herşeyi içeren
 • comprehensive (noun) Britanya’da 11-18 yaş arası öğrencilerin gittiği okul
 • comprehensively (adverb) tamamen, etraflıca
 • comprise (verb) … den / dan oluşmak / meydana gelmek; oluşturmak, meydana getirmek
 • compromise (noun) uzlaşma, uyuşma, anlaşma, orta bir yol bulma
 • compromise (verb) uzlaşmak, anlaşmak, orta yol bulmak; isteklerinden feragat etmek / fedakârlıkta bulunmak, istemediği halde yapmayı kabul etmek, taviz vermek; kötü etkisi olmak, tehlikeye sokmak
 • compulsorily (adverb) mecburen, zorunlu olarak, kaçınılmaz biçimde, zorla
 • compulsory (adjective) mecburi, zorunlu, yapılması kaçınılmaz
 • computer (noun) bilgisayar
 • computer science (noun) bilgisayar bilimi
 • computer scientist (noun) bilgisayar bilimci / uzmanı
 • computerized (adjective) bilgisayarlaştırılmış, bilgisayar donanımlı, bilgisayarla işlenmiş
 • conceivable (adjective) akla gelebilecek, mümkün olan, aklın alabileceği
 • conceivably (adverb) akla yatan
 • conceive (verb) gebe / hamile kalmak; tasavvur etmek, tasarlamak, hayal edebilmek; tasarlamak, planlamak, düşünüp yaratmak
 • concentrate (verb) yoğunlaşmak, konsantre olmak, dikkatini toplamak
 • concentration (noun) bir şeye yoğunlaşma, dikkatini toplama, konsantrasyon; yoğunluk, birikim, çokluk, fazlalık
 • concept (noun) fikir, kavram, anlayış, prensip
 • concern (noun) kaygı, tasa; ilgi, alaka, önem; iş, şirket, kuruluş, işletme
 • concern (verb) ilgilendirmek, alakadar etmek; endişelendirmek, canını sıkmak, kaygılandırmak, tasalanmak; …ile ilgili olmak; …e / a dair olmak
 • concerned (adjective) tedirgin, ürkek; endişeli, tasalı, kaygılı
 • concerning (preposition) ilgilendiren, alakadar eden, hakkında, …e ait, …ile ilgili
 • concise (adjective) özlü, kapsamlı; kısaltılmış, kapsamı daraltılmış, özlü
 • concisely (adverb) kısa, öz bir şekilde
 • conclude (verb) bit(ir)mek, son er(dir)mek, sonuçlandırmak; sonlandırmak, son şeklini vermek, sona erdirmek; (iş anlaşması, düzenleme vb.) tamamlamak, bitirmek, sonuçlandırmak
 • conclusion (noun) sonuç, nihai son; son, nihai son; resmî sonuç, karar, antlaşma, düzenleme
 • conclusive (adjective) kesin
 • conclusively (adverb) kesin bir şekilde
 • concrete (adjective) kesin, belli, gerçeklere dayalı; somut, elle tutulur gözle görülür
 • concrete (noun) beton
 • concrete (verb) beton dökmek, betonla kaplamak
 • concurrent (adjective) eş zamanlı
 • concurrently (adverb) aynı anda olan
 • condemn (verb) kınamak, lanetlemek, ayıplamak; yıkım kararı almak, binayı mühürleyip kullanılmasına izin vermemek
 • condemnation (noun) lanetleme, kınama, ayıplama
 • condensation (noun) yoğunlaşma, buğu
 • condense (verb) sıvılaştırmak, yoğunlaş(tır)mak, sıcak gazın soğuduğunda sıvı haline gelmek; kısaltmak, kısa ve öz yazmak/söylemek; yoğunlaş(tır)mak
 • condition (noun) hal ,durum, konum; şart, koşul; rahatsızlık, hastalık
 • condition (verb) şartlandırmak, koşullandırmak, koşullamak; saçlara şekil vermek, bakım uygulamak
 • conditional (adjective) bir şarta / koşula bağlı, şartlı / koşullu; şart kipi
 • conditionally (adverb) şartlı olarak, yerine göre
 • conduct (noun) davranış, hal, tavır
 • conduct (verb) düzenlemek, yürütmek, yapmak, uygulamak; (orkestra, koro vb.) idare etmek, yönetmek; (elelktrik/ısı) iletmek, geçirmek; götürmek, rehberlik etmekönderlik etmek, yol göstermek
 • conduction (noun) iletme, taşıma, götürme, iletim
 • conductive (adjective) iletken
 • conductivity (noun) iletkenlik, geçirgenlik
 • conductor (noun) koro / orkestra şefi; (tren, otbüs vb.) biletçi, kondüktör; tren şefi, kondüktör; iletken, geçirgen
 • cone (noun) koni, külah; külah
 • confined (adjective) dar, kapalı
 • confirm (verb) doğrulamak, onaylamak; kesinleştirmek, teyit etmek
 • confirmation (noun) onay, teyit, doğrulama; kiliseye kabul töreni
 • conflict (noun) anlaşmazlık, çekişme; (ülke ve gruplar arsı) çatışma, mücadele, anlaşmazlık; (iki ve daha fazla şey) çatışma, uyuşmazlık
 • conflict (verb) çatışmak, uyuşmamak, anlaşamamak, beraber olamamak, çelişmek
 • conform (verb) uymak, sıra harici davranış göstermemek
 • congestion (noun) (trafik) tıkanıklık, sıkışıklık
 • congress (noun) kongre; (ABD) senato ve temsilciler meclisinden oluşan kongre, meclis
 • congressional (adjective) ABD kongresine ait
 • conjecture (noun) varsayım, tahmin
 • conjecture (verb) tahminde bulunmak, varsayımda bulunmak
 • connect (verb) birleştirmek, bağlamak; bağlantı kurmak, ilişkisi olmak, ilişkilendirmek; aktarmak, aktarması olmak, bağlantılı olmak; bağlamak, irtibatlandırma / irtibatlamak
 • connected (adjective) bağlantılı, ilişkili; bağlı
 • connection (noun) ilişki, ilgi, alaka; bağlantı, irtibat; aktarma (tren, uçak, otobüs)
 • connection (noun) ilişki, ilgi, alaka; bağlantı, irtibat; aktarma (tren, uçak, otobüs)
 • connotation (noun) çağrışım, yan anlam, ima
 • consecutive (adjective) ardışık, birbiri ardından gelen, birbiri peşi sıra olan
 • consecutively (adverb) ardışık bir şekilde
 • consensus (noun) ortak mutabakat, genel görüş, oy birliği
 • consent (noun) muvafakat, müsaade, izin, rıza
 • consent (verb) razı olmak, muvafakat etmek, izin vermek
 • consequence (noun) sonuç, netice
 • consequently (adverb) sonuç itibariyle, bu nedenle, bundan dolayı
 • conservation (noun) çevre koruma; doğal kaynakları koruma / muhafaza / sakınma
 • conservation (noun) çevre koruma; doğal kaynakları koruma / muhafaza / sakınma
 • conservative (adjective) tutucu, muhafazakâr
 • conservative (noun) sağcı, sağ görüşlü, tutucu görüşleri benimseyen
 • conserve (verb) idareli / dikkatli / çarçur etmeden kullanmak; korumak, muhafaza etmek
 • conserve (noun) konserve, reçel
 • consider (verb) enine boyuna düşünmek, dikkatle değerlendirmek; gerçekleri dikkate almak, düşünmek
 • considerable (adjective) dikkate değer, önemli;
 • considerably (adverb) bir hayli fazla
 • consist (verb) oluşmak / meydana gelmek; müteşekkil olmak
 • consistency (noun) istikrar, süreklilik, tutarlılık, denge; (sıvı) koyuluk, kıvam, yoğunluk
 • constant (adjective) sürekli, devamlı; sabit değişmez
 • constant (adjective) sürekli, devamlı; sabit değişmez
 • constant (adjective) sürekli, devamlı; sabit değişmez
 • constantly (adverb) sürekli olarak
 • constituent (noun) öğe, parça, unsur, eleman; seçmen, bölge halkı / ahalisi
 • constitution (noun) anayasa; sağlık, sıhhat, bünye
 • constitutional (adjective) anayasal, anayasaya ilişkin / ile ilgili
 • constrain (verb) sınırlayarak kontrol altına almak, kısıtlamak, zorlamak, sınırlamak, baskı uygulamak
 • constraint (noun) sınırlama, zorlama, kısıtlama, baskı
 • construct (noun) inşa etmek, kurmak, yapmak
 • construct (verb) inşa etmek, yapmak, kurmak, çatmak
 • construction (noun) inşa etme, yapma, kurma, bina etme; inşaat, bina, yapım, yapı; cümle / ifade yapısı / kurgusu
 • constructive (adjective) yapıcı, yararlı, faydalı
 • consult (verb) danışmak, fikir sormak / araştırmak, başvurmak; istişare etmek, müzkerre etmek, görüş alışverişinde bulunmak
 • consultant (noun) danışman, müşavir, uzman; mütehassıs, uzman, doktor
 • consultation (noun) görüşme, danışma, konsültasyon; istişare, görüşme, fikir teatisi yapılan toplantı
 • consume (verb) tüketmek, bitirmek; yemek içmek; yakıp kül etmek
 • consumer (noun) tüketici
 • consumption (noun) tüketim, tüketilen miktar; tüketim, sarf, harcama, yeme, içme, kullanma
 • contact (noun) temas, ilişki, münasebet; temas, dokunma, dokunuş; tanıdık, bildik, ahbap, torpil; gözlük yerine kullanılan plastik küçük parçalar, kontak lens
 • contact (verb) temas / irtibat kurmak, görüşmek, yazışmak, konuşmak
 • contain (verb) kapsamak, içermek; ihtiva etmek, içine almak; yayılmasını engelleyerek kontrol altına almak, hakim olmak; duygularına hakim olmak
 • container (noun) kap, sandık, varil, şişe vb.
 • contaminant (noun) atık, kirletici madde
 • contaminate (verb) kirletmek
 • contaminated (adjective) kirlenmiş, kirletilmiş
 • contamination (noun) kirlilik, pislik
 • contemporary (adjective) çağdaş, modern; çağdaş, aynı çağa ait olan
 • contemporary (noun) çağdaşı, akran, aynı çağda yaşamış kişiler
 • contend (verb) ileri sürmek, iddia etmek; yarışmak, çekişmek, mücadele etmek, rekâbet halinde olmak
 • contention (noun) düşünce, inanç, iddia; rekabet, mücadele; çekişme, münakaşa, uyuşmazlık
 • contents (noun) içerik, esas; içindekiler, içerik; (kitap) içindekiler bölümü
 • contents (noun) içerik, esas; içindekiler, içerik; (kitap) içindekiler bölümü
 • continent (noun) kıta
 • continental (adjective) kıtaya ilişkin; Avrupa’ya ilişkin
 • continuous (adjective) devamlı, sürekli; fiillerin geçmişte ve şimdiki zaman içinde devamlılık bildirme hali
 • continuously (adverb) hiç durmadan devam ederek
 • contract (noun) sözleşme, mukavele
 • contract (verb) çek(tir)mek, kısal(t)mak, küçül(t)mek; hastalık kapmak, yakalanmak, bulaşmak; sözleşme / mukavele yapmak, imzalamak
 • contraction (noun) (hamile) kasların kasılması; kısaltma, kısaltılmış sözcükler; büzülme, çekme, kısalma, küçülme
 • contradict (verb) çelişmek, aykırı olmak, uyuşmamak, tezat yaratmak; karşı çıkmak, aksini iddia etmek
 • contradiction (noun) çelişki, tezat, aykırılık; itiraz, inkar, karşı çıkma, tezat kabul etme
 • contradictory (adjective) çelişkili, birbirine zıt / aykırı
 • contrast (noun) karşılaştırma, kıyaslama, tezat, zıtlık
 • contrast (verb) karşılaştırmak, kıyaslamak, birbiriyle karşılaştırmak; tezat teşkil etmek, farklılıkları göstermek
 • contribute (verb) katkıda / bağışta / yardımda bulunmak; makale yazmak, yazarak katkıda bulunmak
 • contribution (noun) yardım, katılım; maddi katkı, bağış
 • control (noun) güç, kontrol, hakimiyet; yetki, idarî hakimiyet, yönetim yetkisi; (kural, kanun vb.) sınırlama, tahdit; kendi kendini denetleme, sakinliğini koruma; (araç, makina vb.) açma kapama düğmesi/levyesi, kumanda kolu; (belge, kimlik vb.) denetlenen, konrtol edilen nokta/yer
 • control (verb) kontrol etmek, denetlemek, ayarlamak; sınırlandırmak, bir şeyin kullanımını / miktarını / sayısını kontrol etmek; bir yeri yönetmek, idare etmek, kontrol etmek; kendini kontrol etmek, duygularını ve davranışlarını zaptetmek
 • controversial (adjective) tartışmalı, tartışmaya açık, nizalı, uyuşmazlık yaratan
 • controversially (adverb) çekişmeli olarak
 • controversy (noun) tartışma, münakaşa, nizah
 • convenience (noun) uygunluk, kolaylık; rahatlık, yaşam kolaylıkları, konfor
 • convenient (adjective) tam, müsait, uygun; yakın, ulaşımı kolay, elverişli
 • conveniently (adverb) elverişli bir şekilde
 • converse (adjective) aksi, zıt, ters
 • converse (noun) sohbet; ters, zıt
 • converse (verb) konuşmak, sohbet etmek
 • conversely (adverb) bunun aksine, zıddına, tam tersi olarak
 • conversion (noun) değişim, dönüşüm; din / inanç değiştirme
 • convert (verb) dönüştürmek, değiştirmek, döndürmek; dinini değiştir(t)mek, dininden dön(dürt)mek
 • convert (noun) dinini değiştiren kimse
 • convey (verb) nakletmek, aktarmak, açığa çıkarmak, ifade etmek; taşımak, götürmek
 • convict (noun) mahkûm, suçlu
 • convict (verb) mahkum etmek, suçlu bulmak
 • convince (verb) ikna etmek, inandırmak; razı etmek, ikna etmek
 • convincing (adjective) inandırıcı, ikna edici
 • cool (adjective) serin, soğuk; iyi, klas ve modaya uygun; sakin ve fazla duygusal olmayan, serin kanlı; samimi olmayan, soğuk, kayıtsız, ilgisiz
 • cool (exclamation) Harika! İşte bu! Güzel! Çok hoş! vb. (hoşlanma ve kabul belirten) ünlem
 • cool (noun) serinlik
 • cool (verb) serinle(t)mek, soğu(t)mak; ilişki, duygu vb. zayıfla(t)mak, etkisi azalmak, eski önemini yitirmek
 • co-operate (verb) işbirliği yapmak, birlikte çalışmak; birine yardım etmek, elbirliği etmek
 • co-operation (noun) işbirliği, ortaklık, yardım
 • co-operative (adjective) birlikte çalışmayı seven, işbirliğine yatkın; birlikte olan, beraber çalışan, ortaklık gerektiren
 • co-operative (noun) birlikte çalışmayı seven, işbirliğine yatkın
 • co-ordinate (verb) kooperatif
 • co-ordination (noun) verimli / ortak çalışmayı düzenleme, koordinasyon; bedensel faaliyetlerin ve uzuvların işbirliği / koordinasyon içinde çalışması
 • copyright (noun) telif hakkı
 • core (noun) esas, öz, ana; orta, iç, göbek (meyve); gezegenin merkezi / ortası
 • corporate (adjective) büyük şirket veya gruba ilişkin
 • corporation (noun) şirket, kurum
 • correct (adjective) doğru, uygun
 • correct (verb) düzeltmek, doğrulamak
 • correction (noun) düzeltme
 • correctly (adverb) doğru bir şekilde
 • correlate (verb) ilişkisi/bağlantısı olmak; bağlantılı / biribirine ilişkin olmak, bağlantı kurmak, ilişkisini göstermek
 • correlation (noun) ilişkilendirme, bağlantı kurma, karşılıklı ilişki / bağlantı
 • correspond (verb) aynı / benzer olmak, birbirine uymak; mektuplaşmak, yazışmak, haberleşmek
 • corresponding (adjective) benzer veya ilişkili
 • corrupt (adjective) ahlaksız, namussuz, cibiliyetsiz, hayasız, yasadışı; bozulmuş, kullanılamaz, yıpranmış
 • corrupt (verb) ahlakını bozmak, ahlakı bozulmak, yoldan çık(arıl)mak, baştan çık(ar)mak; bilgisaya(rı) çök(ert)mek, bilgiyi yok etmek, zarar vermek
 • corruption (noun) ahlaki çöküntü / çürüme / kokuşma; ahlakını bozma, baştan çıkarma, namussuzluk, ahlaksızlık, hayasızlık
 • cost (noun) maliyet, tutar, fiyat, eder; bedel
 • cost (verb) malolmak, tutmak, para etmek; (birine) masraf açmak,birinin kaybetmesine yol açmak; hesaplamak, paha / değer biçmek
 • cost of living (noun) yaşam maliyeti
 • council (noun) meclis, encümen; divan, konsey, danışma kurulu
 • councillor (noun) konsey / meclis / divan / kurul üyesi
 • count (noun) hesaplama, sayma, sayım; kont; bir konuda suçlamalardan herbiri; suçlama sayısı
 • count (verb) saymak, hesap etmek; sayı saymak, sayarak hesaplamak; dikkatle değerlendirmek, dikkate almak; önemli olmak; hesaba katmak, dahil etmek, hesaplarken dikkate almak; kabul edilmek, katılmak, dahil edilmek
 • counter (noun) tezgâh, banko; mutfak tezgâhı; fiş, marka
 • counter (verb) kötü etkisini azaltmak, etkisizleştirmek; karşılık vermek, mukabelede bulunmak
 • counter (adverb) aksine, tersine
 • counteract (verb) etkisiz hale getirmek, etkisizleştirmek, kötü etkilerini azaltmak
 • counterpart (noun) meslektaşı, karşıtı, muadili, suret, kopya
 • country (noun) ülke, memleket; kır, taşra, sayfiye, şehir dışı; millet, ulus
 • countryside (noun) kırsal alan, taşra, şehir dışı, kırlık alan
 • coup (noun) darbe; beklenmedik başarı, iş
 • couple (adjective) bir çift; çift, karı koca
 • couple (verb) eşleştirmek, birleştirmek, bağlantı kurmak, ilişkiye girmek
 • course (noun) kurs; yemek, kap, tabak; parkur, yarış pisti, golf sahası, alan; tertip, kür; yol, rota, seyir; hal tarzı, hareket şekli, biçimi; gelişme, ilerleme
 • court (noun) mahkeme; kort, oyun alanı; kraliyet sarayı / maiyeti
 • court (verb) memnun etmek, birinin desteğini istemek için onu memnun etmeye çalışmak; almaya / elde etmeye çalışmak; kur yapmak, elde etmeye çalışmak, peşinden koşmak
 • crate (noun) ambalaj sandığı, kutu, büyük kutu, koli
 • create (verb) yapmak, oluşturmak, yaratmak, meydan gelmesini sağlamak
 • creation (noun) ortaya konulan çalışma, kreasyon; eser, çalışma, buluş, icat; yaratılış, kâinatın yaratılışı
 • creature (noun) yaratık
 • credible (adjective) inanılır, güvenilir, inandırıcı
 • credit (noun) kredi, taksit; takdir, övgü; hesaba yatırılan para; ders kredisi
 • credit (verb) hesaba para yatırmak; inanmak, aklına getirmek, olabileceğini düşünmek
 • creditor (noun) alacaklı, kredi veren kişi/kurum
 • crime (noun) suç, cürüm; kabahat, suç
 • criminal (adjective) suça ait, suç unsuru taşıyan; ahlaken yanlış olan, çok kötü kabahat içeren
 • criminal (noun) suçlu
 • crisis (noun) kriz, bunalım, zor zamanlar
 • criterion (noun) değer ölçütü, kriter
 • critic (noun) muhalif, karşı görüşü savunan; (oyun, kitap, film vs.) eleştirmen
 • critical (adjective) eleştirel, muhalif olan; can alıcı, çok ciddi, önemli; tehlikeli, kritik, ciddi; (oyun, kitap, film vs.) eleştirel
 • critically (adverb) eleştirel bir şekilde
 • criticism (noun) muhalefet, eleştiri; (oyun, kitap, film vs.) eleştiri
 • criticism (noun) muhalefet, eleştiri; (oyun, kitap, film vs.) eleştiri
 • criticize (verb) eleştirmek
 • criticize (verb) eleştirmek
 • crop (noun) ürün, tahıl; ürün
 • crop (verb) kırpmak, budamak, keserek biçim vermek; ürün vermek
 • cross-examination (noun) çift taraflı sorgu
 • cross-examine (verb) çapraz sorgulama yapmak, sorguya çekmek
 • cross-section (noun) farklı kültürden oluşan toplum kesiti; kesit
 • crowd (noun) kalabalık; aynı amaç için bir araya gelmiş grup, topluluk
 • crowd (verb) toplanmak, bir araya gelmek; etrafında toplanmak, çevrelemek, sarmak
 • crowded (adjective) kalabalık, tıklım tıklım
 • crucial (adjective) kritik, çok önemli
 • crucially (adverb) çok önemli bir şekilde
 • crystal (noun) bir tür kristal, billur kaya; kristal; kristal, kristalleşmiş madde
 • cube (noun) küp
 • cube (verb) küpünü almak, bir sayıyı kendisiyle iki kez çarpmak; küp şeklinde dilimlemek
 • cubic (adjective) küp, kübik
 • cultural (adjective) kültürel, toplumun inanç, gelenek ve alışkanlıklarına ilişkin; sanatsal, sanata ilişkin
 • culture (noun) kültür, toplum; kültür, sanat; kültür, bakteri üremesi
 • curb (noun) denetleyen, kontrol eden; bordür taşı, tretuvar kenarı
 • curb (verb) sınırlamak, denetim/kontrol altına almak
 • cure (noun) tedavi; çözüm, çare, ilaç, derman
 • cure (verb) tedavi etmek, iyileştirmek, sağlığına kavuşturmak; problemi çözmek, çare bulmak
 • currency (noun) resmi para, tedavüldeki para; (fikir) geçerlilik, revaç, benimsenmişlik, yaygınlık
 • current (adjective) mevcut olan, geçerli, halihazırda var olan
 • current (noun) (hava) akım, cereyan; (elektrik) akım, cereyan
 • current affairs (noun) güncel olaylar
 • currently (adverb) şu anda
 • curriculum (noun) öğretim / müfredat programı / izlencesi;
 • curve (noun) kavis, eğri, kıvrım
 • curve (verb) eğilmek, kıvrılmak, bükülmek, dairevi şekil almak
 • curved (adjective) kavisli, eğimli
 • custom (noun) gelenek, âdet, örf, alışkanlık; alışveriş, ticaret
 • customary (adjective) alışılmış, âdet olan, beklenen
 • customer (noun) müşteri, alıcı
 • cut (noun) kesik, yara, bere; yarık, açıklık; azaltma, kesme; bir parça et; (para) pay, payına düşen; seç kesim şekli
 • cut (verb) kesmek; azaltmak, kısmak; kendini kesmek, yaralamak; (film, yazı) azaltmak, kesmek, çıkarmak
 • cycle (noun) dizi, demet, bir seri olaylar zinciri; bisiklet
 • cycle (verb) bisiklete binmek
 • cyclone (noun) kasırga, hortum, siklon
 • cylinder (noun) silindir, merdane; (araç) silindir
 • cylindrical (adjective) silindir biçiminde, merdane şeklinde