Kategoriler
İngilizce Sınav Kelimeleri

İngilizce A Harfi İle Başlayan Sınav Kelimeleri

Sınav Kelimeleri
A Harfi İle Başlayan Kelimeler
 • Abandon (v) Terk etmek, bırakmak
 • Aberration (n) Sapıtma, sapıklık, sapınç
 • Abide (v) Tahammül etmek, katlanmak, çekmek
 • Ability (n) Yetenek, kabiliyet, beceri
 • Abnormal (adj) Anormal, olağandışı
 • Aboard (pre) Gemide, uçakta
 • Abolish (v) Kaldırmak, ortadan kaldırmak, feshetmek
 • Abort (v) Uzaklaşmak, çocuk düşürmek
 • Abortion (n) Kürtaj, düşük, bebek aldırma
 • Abound (v) Bol olmak, çok olmak, dolu olmak
 • Abroad (adv) Yurtdışında
 • Abrupt (adj) Beklenmedik, ani, sarp, dik
 • Abruptly (adv) Birdenbire, aniden, ansızın
 • Absence (n) Yokluk, bulunmama
 • Absent (adj) Yok, bulunmayan, devamsız
 • Absolute (adj) Mutlak, kesin, tam
 • Absolutely (adv) Kesinlikle, tamamen
 • Absorb (v) Kavramak, emmek
 • Abstract (adj) Soyut
 • Abundant (adj) Bol, çok, dolu
 • Abuse (v) Kötüye kullanmak, suiistimal etmek
 • Accede (v) Kabul etmek, razı olmak
 • Accelerate (v) Hızlanmak, hız kazanmak
 • Accent (n) Aksan, şive
 • Accept (v) Kabul etmek, kabullenmek
 • Access (n) Giriş, erişme, geçit
 • Accessible (adj) Ulaşılabilir, girilebilir, bulunur
 • Accident (n) Kaza
 • Accidentally (adv) Kazara ,tesadüfen, rastlantı sonucu
 • Acclaim (v) Övmek, ilan etmek
 • Accommodation (n) Kalacak yer
 • Accompany (v) Eşlik etmek, refakat etmek
 • Accomplish (v) Başarmak, sonuçlandırmak
 • Accord (n) Uyum, anlaşma, uzlaşma
 • Accordingly (adv) Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
 • Account for (phr.v) Sorumlu olmak, açıklamak
 • Account (n) Açıklama, hesap
 • Accumulate (v) Toplamak, biriktirmek
 • Accumulation (n) Birikim, yığın, toplanma
 • Accurate (adj) Kesin, doğru, yanlışsız
 • Accuse (v) Suçlamak
 • Accustomed to (v) Alışkın olmak
 • Acetic (adj) Ekşi, asitli
 • Ache (v) Ağrımak
 • Achieve (v) Başarmak, elde etmek
 • Acidification (n) Asitleştirme
 • Acknowledge (v) Tanımak, kabul etmek, onaylamak
 • Acoustic (adj) Akustik, ses, sesle ilgili
 • Acquaint (v) Tanıtmak, aşina olmak
 • Acquainted (adj) Tanışmış, tanışık
 • Acquire (v) Kazanmak, elde etmek
 • Acquit (v) Beraat ettirmek, temize çıkarmak, aklamak
 • Action (n) Hareket, aksiyon
 • Activate (v) Etkinleştirmek, harekete geçirmek
 • Active (adj) Aktif, hareketli
 • Activity (n) Faaliyet, etkinlik
 • Actuate (v) Harekete geçirmek, çalıştırmak
 • Acute (adj) Şiddetli, sivri, ciddi
 • Adamant (adj) Sert, hoşgörüsüz
 • Adapt (v) Uydurmak, uyarlamak, uyum sağlamak
 • Adaptable (adj) Uyarlanabilir, uydurulabilir, uyabilen
 • Add (v) Eklemek
 • Addendum (n) Ek, ilave
 • Addiction (n) Bağımlılık, tiryakilik
 • Addictive (n) Alışkanlık yapan, bağımlılık yapan
 • Addition (n) Ek, ilave
 • Additive (n) Katkı, katkı maddesi
 • Address (n) Adres
 • Adequate (adj) Yeterli, uygun, elverişli
 • Adhere (v) Yapışmak, bağlanmak, bağlı kalmak
 • Adherent (n) Taraftar
 • Adhesive (adj) Yapışkan, bağlı
 • Adjacent (adj) Bitişik; yakın, komşu
 • Adjust (v) Ayarlamak, uydurmak, alıştırmak
 • Administrate (v) Yönetmek, idare etmek
 • Administration (n) Yönetim, idare, idarecilik
 • Administrator (n) Yönetici, idareci
 • Admirable (adj) Beğenilen, hayran eden, takdire değer
 • Admiration (n) Hayranlık, beğeni, takdir
 • Admire (v) Hayran kalmak, çok beğenmek
 • Admit (v) Kabul etmek
 • Admittedly (adv) İtiraf etmek gerekirse
 • Adolescence (n) Ergenlik
 • Adolescent (n) Ergen
 • Adopt (v) Benimsemek, kabul etmek
 • Adore (v) Tapmak, bayılmak, bitmek
 • Adult (n) Yetişkin
 • Adulthood (n) Yetişkinlik, erginlik, reşitlik
 • Advance (v) İlerletmek, geliştirmek
 • Advantage (n) Avantaj, üstünlük, yarar
 • Advent (n) Geliş, varış, varma, gelme
 • Adventure (n) Macera
 • Adversary (n) Düşman, rakip, karşı kimse
 • Adverse (adj) Zıt, karşıt, olumsuz
 • Advertise (v) Reklâmını yapmak, reklâm yapmak
 • Advice (n) Öğüt, nasihat, tavsiye
 • Advisable (adj) Tavsiye edilebilir, akla uygun
 • Advise (v) Tavsiye etmek
 • Advocate (v) Savunmak, müdafaa etmek
 • Aerial (adj) Hava, havai
 • Aeroplane (n) Uçak
 • Affair (n) İş, mesele, konu
 • Affect (v) Etkilemek, etki etmek
 • Affection (n) Bağlılık, eğilim, şefkat
 • Affectionate (adj) Sevecen, şefkatli, müşfik
 • Afflict (v) Eziyet etmek, acı vermek, üzmek
 • Affliction (n) Üzüntü, dert, ıstırap
 • Afford (v) Parası yetmek, gücü yetmek
 • Affordable (adj) Satın alınabilir
 • Afraid (adj) Korkmuş, korkar
 • Aftermath (n) Sonuç, akıbet
 • Afterwards (adv) Sonra, ilerde
 • Agency (n) Ajans, acente, aracılık
 • Agenda (n) Gündem, görüşülecek konular
 • Agent (n) Etken, vasıta
 • Aggravate (v) Şiddetlendirmek, kötüleştirmek
 • Aggregate (v) Toplamak, birleştirmek
 • Aggressive (adj) Saldırgan, kavgacı, girişken
 • Agility (n) Çeviklik, atiklik, kıvraklık
 • Agonize (v) Acı çektirmek, eziyet etmek
 • Agree (v) Aynı fikirde olmak
 • Agreement (n) Anlaşma, antlaşma, pakt, uyuşma
 • Agriculture (n) Tarım
 • Agronomist (n) Bilimsel tarım uzmanı
 • Aground (adv) Karaya oturmuş şekilde
 • Ahead (adv) İlerde, önde, önceden
 • Aid (v) Yardım etmek, yardımcı olmak
 • Ail (v) Hasta olmak, hastalanmak
 • Ailment (n) Hastalık, rahatsızlık
 • Aim (n) Amaç, gaye, emel
 • Air (n) Hava
 • Aircraft (n) Uçak, uçaklar
 • Airlift (n) Uçakla taşıma, hava köprüsü, ikmal
 • Alarm (v) Telaşlandırmak, korkutmak
 • Alienate (v) Soğutmak, yabancılaştırmak
 • Alike (adj) Benzer, aynı
 • Alive (adj) Canlı, sağ
 • Allegation (n) İddia, sav, bahane
 • Allege (v) İddia etmek, ileri sürmek
 • Alleviate (v) Hafifletmek, azalmak, yatışmak
 • Allow for (phr.v) Hesaba katmak, dikkate almak
 • Allow (v) Bırakmak, izin vermek
 • Allowance (n) Nafaka, harçlık
 • Alloy (n) Alaşım, karışım
 • Ally (n) Müttefik
 • Alphabet (n) Alfabe
 • Alter (v) Değiştirmek, başkalaştırmak
 • Alternate (v) Sıra ile yapmak, değişimli olarak yapmak, dönüşümlü
 • Alternatively (adv) Alternatif olarak
 • Altitude (n) Yükselti
 • Amass (v) Yığmak, toplamak, biriktirmek
 • Amaze (v) Hayrete düşürmek, şaşırtmak
 • Amazing (adj) Şaşırtıcı, hayret verici
 • Ambiguous (adj) İki anlamlı, belirsiz, müphem
 • Ambition (n) Hırs, heves, tutku
 • Ambitious (adj) Hırslı
 • Amenable (adj) Uysal, yumuşak başlı, cevap verebilir
 • Amiable (adj) Sevimli, tatlı, cana yakın
 • Ammonia (n) Amonyak
 • Amnesty (n) Genel af, af
 • Amount (n) Miktar, tutar, toplam
 • Amphibian (n) Suda ve karada yaşayabilen, amfibi
 • Ample (adj) Yeterli, bol
 • Amplification (n) Büyütme, genişletme
 • Amplitude (n) Genişlik, çokluk; genlik
 • Amuse (v) Eğlendirmek, güldürmek
 • Analogous (adj) Analojik, benzer, benzeşen
 • Analyze (v) Analiz etmek, tahlil etmek
 • Ancestor (n) Ata, cet
 • Anchor (v) Demirlemek, demir atmak, zincirlemek
 • Ancient (adj) Eski, çok eski
 • Annex (v) Eklemek, ilave etmek, katmak
 • Announce (v) Duyurmak, ilan etmek
 • Announcement (n) Duyuru, ilan
 • Annoy (v) Rahatsız etmek, huzursuz etmek
 • Annual (adj) Yıllık, senelik
 • Annually (adv) Yıldan yıla, yılda bir
 • Anomalous (adj) Anormal, kuralsız, aykırı
 • Anonymous (adj) Anonim, imzasız, ismi bilinmeyen
 • Anticipate (v) Ummak, beklemek, tahmin etmek
 • Antique (adj) Antik, antika
 • Antiquity (n) Antikalık, eskilik, eski uygarlık
 • Anxiety (adj) Endişe, kaygı, merak
 • Anxious (adj) Endişeli, kaygılı, huzursuz
 • Apartment (n) Daire
 • Apathy (n) Duygusuzluk, hissizlik, ilgisizlik
 • Apologize (v) Özür dilemek
 • Apology (n) Özür, mazeret
 • Apparatus (adj) Alet, aygıt, cihaz
 • Apparent (adj) Belli, açık, aşikâr, ortada, bariz
 • Apparently (adv) Görünüşe göre, anlaşılan
 • Appeal (v) İlgisini çekmek, hoşuna gitmek
 • Appear (v) Görünmek, ortaya çıkmak
 • Appendage (n) İlave, ek, katkı, uzantı
 • Appendix (n) Ek, ilave, ek bölüm
 • Appetite (n) İştah, afiyet
 • Applaud (v) Alkışlamak, el çırpmak
 • Apply to (phr.v) İlgisi olmak, ilgili olmak
 • Apply (v) Başvuruda bulunmak, başvurmak
 • Appoint (v) Tayin etmek, atamak, saptamak
 • Appreciate (v) Takdir etmek, değerini bilmek
 • Apprehend (v) Anlamak, kavramak
 • Apprehensive (adj) Endişeli, korkulu, kaygılı
 • Apprentice (n) Çırak, acemi
 • Approach (v) Yaklaşmak, yanaşmak
 • Appropriate (adj) Uygun, yerinde
 • Approve (v) Uygun görmek, onaylamak
 • Approximately (adv) Yaklaşık olarak
 • Aptitude (n) Yetenek, kabiliyet
 • Arbitrary (adj) Keyfi, isteğe bağlı
 • Architect (n) Mimar
 • Architecture (n) Mimarlık, mimari
 • Ardently (adv) Gayretle, istekle
 • Area (n) Alan, bölge, yüzölçümü
 • Argue (v) Tartışmak, görüşmek
 • Arid (adj) Kuru, kurak, çorak
 • Arise (v) Ortaya çıkmak, yükselmek, kalkmak
 • Arm (n) Kol
 • Armour (n) Zırh
 • Army (n) Ordu
 • Arouse (v) Uyandırmak, kaldırmak, artmak
 • Arrange (v) Düzenlemek, hazırlamak
 • Arrest (v) Tutuklamak
 • Arrive (v) Varmak
 • Arrogant (adj) Kendini beğenmiş, gururlu, kibirli
 • Article (n) Makale, yazı
 • Articulate (v) Açıkça söylemek
 • Artificial (adj) Yapay, suni
 • Artist (n) Sanatçı
 • Ascend (v) Çıkmak, yukarı çıkmak, yükselmek
 • Ascendancy (n) Üstünlük, egemenlik, hüküm sürme
 • Ascension (adj) Yükselme
 • Ascent (n) Yükselme, bayır, çıkış
 • Ascertain (v) Öğrenmek, aslını öğrenmek
 • Ascribe (v) Yüklemek, üstüne atmak, atfetmek
 • Ash (n) Kül
 • Ashamed (adj) Mahcup, utanmış
 • Ask for (phr.v) İstemek
 • Asleep (adj) Uyuyan, uyuşmuş, uyuşuk
 • Aspect (n) Görünüş, görünüm, durum
 • Aspire (v) Çok istemek
 • Assassinate (v) Suikast düzenlemek, öldürmek
 • Assault (v) Saldırmak
 • Assemble (v) Toplamak, toplanmak
 • Assembly (n) Toplantı, kongre
 • Assert (v) Söylemek, iddia etmek, ileri sürmek
 • Assertive (adj) İddialı, kendine çok güvenen
 • Assess (v) Değer biçmek, belirlemek
 • Assessment (n) Değerlendirme
 • Asset (n) Varlık, değerli şey, mal
 • Assign (v) Vermek, tahsis etmek, göreve seçmek
 • Assignment (n) Atama, tahsis, tayin, görev
 • Assimilate (v) Özümlemek, sindirmek, özümsemek
 • Assist (v) Yardım etmek, yardımcı olmak
 • Associate (v) Birleştirmek, ortak olmak, ortak etmek
 • Associated (adj) Birleşmiş, ilişkili
 • Association (n) Birleşme, ortaklık, işbirliği, dernek
 • Assort (v) Sınıflandırmak, ayırmak
 • Assortment (n) Sınıflandırma, ayırma; çeşitlilik
 • Assume (v) Farz etmek, saymak
 • Assumption (n) Farz etme, sanı
 • Assurance (n) Güvence, teminat, vaat, söz
 • Assure (v) Garanti etmek, temin etmek
 • Astonish (v) Şaşırtmak, afallatmak
 • Astray (adj) Kötü yola düşmüş, yanlış yola sapmış
 • Asylum (n) Sığınak, barınak, himaye
 • Athlete (n) Sporcu
 • Attach (v) Eklemek, iliştirmek, takmak
 • Attack (v) Saldırmak, hücum etmek
 • Attain (v) Ulaşmak, erişmek
 • Attainable (adj) Ulaşılabilir, elde edilebilir
 • Attempt (v) Teşebbüs etmek, kalkışmak
 • Attend (v) Katılmak
 • Attention (n) Dikkat, ilgi, bakım
 • Attitude (n) Durum, tavır, vaziyet
 • Attorney (n) Avukat, dava vekili
 • Attract (v) Çekmek, ilgisini çekmek
 • Attractive (adj) Çekici, cazip, alımlı
 • Attribute (v) Bağlamak, dayandırmak
 • Auction (v) Mezat, açık artırma
 • Audacity (n) Küstahlık, cesaret, cüret
 • Audience (n) İzleyici, dinleyici
 • Auditorium (n) Toplantı salonu
 • Augment (v) Artırmak, çoğaltmak, büyütmek
 • Author (n) Yazar
 • Authority (n) Otorite, yetki, yetki belgesi
 • Automation (n) Otomasyon, özdevim
 • Availability (n) Müsait olma, geçerlilik, mevcut olma
 • Available (adj) Müsait, var, mevcut
 • Avalanche (n) Çığ
 • Avenue (n) Bulvar, cadde, yol
 • Average (adj) Ortalama, orta
 • Avert (v) Çevirmek, önlemek, gidermek
 • Aviation (n) Havacılık
 • Avidity (n) Hırs, istek, açgözlülük
 • Avoid (v) Kaçınmak, sakınmak
 • Await (v) Beklemek, hazır olmak
 • Awaken (v) Uyandırmak, uyanmak
 • Award (v) Vermek (ödül), karar vermek
 • Aware (adj) Farkında, haberdar
 • Awful (adj) Korkunç, berbat
 • Awkward (adj) Sakar, beceriksiz, aksi ,acemi
 • Axis (n) Eksen